Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 januari 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 januari 1882

Anmärkning

{1882 den 12 Januari.}

Närvarande:
Herr A. F. Dahlström
Herr E. A. Naesman
Herr Joh. Svengren
Herr C. J. Andberg
Herr P. Liljequist
Herr P. A. Hagström
Herr C. A. Frössén
Herr J. P. Nordlund
Herr Axel Karlsson
Herr H. Åkerstein
Herr Arvid Nilsson
Herr A. Hellstedt
Herr Emil Andersson
Herr Th. Boberg
Herr Theofr. Munktell
Herr G E Svahnbäck
Herr T. Engström
Herr E. A. Lundblad
Herr C. A. Ström
Herr A. W. Koraen
Herr C. W. Dahlgren
Herr O. F. Larsson
Herr J. C. Heljestrand
Herr C. M. Loström
Herr G. Lagerbäck
Herr E. G. Åbergh
Herr A. Falk
Herr O. Svengren
Herr C. A. Lundberg

-

Frånvarande var: Herr F. A. Stenman, med godkändt förfall.

{§.1.}
Med slutna sedlar valdes Herr Fil. Doktorn och
Riddaren Theofron Munktell till Stadsfullmäktiges
ordförande för innevarande år, medelst 27 röster.

{§.2.}
Med 22 röster valdes Herr Direktören och Ridda-
ren Johan Svengren till Stadsfullmäktiges vice
ordförande för året.

{§.3.}
Till Ledamöter i Stadsfullmäktiges Berednings-
utskott för innevarande år valdes:

Herr Doktor Theofr. Munktell med 26 röster
Herr E. A. Naesman med 25 röster
Herr E. A. Lundblad med 23 röster
Herr A. W. Koraen med 22 röster
Herr C. A. Ström med 14 röster
Herr Ax. Karlsson med 14 röster
Herr A. F. Dahlström med 13 röster

{§.4.}
Efter föredragning af vederbörande Komités ut-
låtande, i fråga om val af två ledamöter i
direktionen för härvarande Tekniska Söndags-
och Aftonskola, beslöts att detta val nu skulle
med slutna sedlar förrättas; och blefvo härvid
till ledamöter i samma direktion utsedda:

Ingeniören C. G. Thunberg med 19 röster och
Fabriksidkaren E. A. Naesman med 13 röster.

[MARG: 84.]
[MARG: (Walda på 3 år)]

{§.5.}
Det beslöts att Lönereglerings komiténs förslag till
Lönestat för embets- och tjenstemän här i staden
skulle bordläggas till nästa sammanträde.

{§.6.}
Till innevarande års bevillningsberedningar ut-
sågos:

a.) {till ledamöter}:
för {första distriktet}, bestående af stadsdelarne
Söder, Norr och Klosterström:

Herr Färgaren P. A. Hagström med 21 röster
Herr Handlanden O. F. Larsson med 19 röster
Herr Winhandlanden E. A. Lundblad med 7 röster
denne sistnämnde efter lottning med Handlanden
Emil Andersson;

för {andra distriktet}, bestående af stadsdelen
Wester:

Herr Fabriksidkaren G. E. Svahnbäck med 21 röster
Herr Handlanden Albin Hellstedt med 14 röster
Herr Handlanden C. A. Lundberg d.y med 13 röster

b.) {till suppleanter)
för {första distriktet}:

Herr Handlanden Emil Andersson med 18 röster
Herr Fabrikör J. P. Nordlund med 15 röster;

för {andra distriktet}

Herr Fabriksidkaren Arvid Nilsson med 24 röster
Herr Fabriksidkaren H. Lagerbäck med 11 röster

{§.7.}
Enligt ingånget meddelande, hade i Drätselkam-
maren för innevarande år valts till ord-
förande Herr E. A. Lundblad och till vice
ordförande Herr E. A. Naesman.

[MARG: 89.]

{§.8.}
I afseende å Herr Ordförandens motion att
staden må bekosta lyset i gaslyktan på Södra
Munktellsgatan, hade Drätselkammaren
afstyrkt bifall till densamma på lika
skäl, som förut varit i enahanda syfte anfördt,
eller att Södra Munktellsgatan vore afstängd i
ändan mot staden, och sålunda ej kunde be-
traktas såsom allmän gata.

I enlighet härmed blef motionen afslagen.

[MARG: 90.]

{§.9.}
Herr Theofr. Boberg väckte motion derom att den
lykta å Södra Munktellsgatan, som nu finnes,
men hvars lyse Stadsfullmäktige ej velat att
staden skulle bekosta, måtte flyttas till sam-
ma gatas utmynning i Gränsgatan och der
hållas lysande på stadens bekostnad.

Motionen remitterades, för beredning, till
Drätselkammaren.

{§.10.}
Herr E. A. Lundblad väckte förslag om gaslys-
ningens utstäckning å Storgatan inom den kostnad hvartill
Gasverket är skyldigt att utföra gasledning; hvilken
motion remitterades till Drätselkammaren,
för beredning.

{§.11.}
Herr C. A. Ström väckte förslag att Drätsel-
kammaren måtte, i anledning af gjorda hem-
ställningar rörande gatubelysning ytterligare
å Storgatan samt å Södra Munktellsgatan,
anmodas afgifva utlåtande äfven till gatu-
belysningens utsträckning i öfriga delar af
staden der sådan kan erfordras; och derom skulle
Drätselkammaren
äfven sig utlåta.

Samma dag justeradt

/Theofr Munktell jr/
/E A Naesman/
/Albin, Hellstedt/

1882 den 16 januari å rådhuset offentligen uppläst, betyga:

/Aug Johansson/
/Knut Blomqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 januari 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107035.

Personrelationer