Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 januari 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 januari 1899

Anmärkning

{1899, den 12 Januari}

I egenskap af den bland Stadsfullmäktiges ledamöter
hvilken såsom sådan största antalet år tjenstgjort hade
Apotekaren A.W. Koraen till detta årets första samman-
träde sammankallat Stadsfulllmäktige; och ledde han för-
handlingarne till dess val af Ordförande försigått.

Vid upprop befunnos följande Stadfullmäktigeleda-
möter närvarande:

Disponenten O. Aspelin,
Riksdagsman A. Aulin,
Fabriksidkaren C.W. Dahlgen,
Direktören m.m. G. Falhstedt,
Fabriksidkaren G. Forsberg,
Kamreraren Fr. Grönberg,
Ingeniören Hadar Hallström,
Kassören G. Hedlund,
Byggmästaren F.A. Hiort,
Apotekaren A.W. Koraen,
Trafikchefen m.m. F.von Krusenstjerna,
Disponenten H. Lagerbäck,
Handlanden G. Landström,
Fabriksidkaren P. Liljeqvist,
Veterinären And. Lindnér,
Målarmästaren H. Lundberg,
Provinsialläkaren m.m. D:r V. Mossberg,
Fabriksidkaren m.m. Arvid Nilsson,
Handlanden F.O. Nilsson
Stadsläkaren D:r E.V. Pallin,
Fabriksidkaren A.G. Pettersson,
Folkskoleinspektören P.A. Pettersson,
Handlanden Carl Silén,
Kamreraren G.W. Stawelius,
Fabriksidkaren Aug. Stenman,
Målarmästaren L. Stenqvist,
Direktören m.m.Aug. Stålberg,
Fabriksidkaren m.m. K Söderblom,
Direktören P. Thunberg,
Bokhandlaren Johan Wallin,
Fabriksidkaren Alb. Öberg.

Med anmälda och godkända förfall voro från sammanträ-
det frånvarande:

Fabriksidkaren E.A. Berg,
Disponenten E. Frieman,
Grosshandlaren G. Johnson,
Grosshandlaren Carl Olsson,
Bankdirektören H. Åkerstien.

[MARG: 65/s.]

{§.1.}
Att jemte blifvande Ordförande justera dagens protokoll
utsågos Herrar Stawelius och Stenman.

{§.2.}
Till Ordförande i Stadsfullmäktige under år 1899 å-
tervaldes Fabriksidkaren, Riddaren af K.Wasa Orden
Lars Arvid Nilsson med 30 röster medan en röst tillföll
Provinsialläkaren m.m. D:r V. Mossberg.

{§.3.}
Fabriksidkaren Nilsson öfvertog ledningen af dagens
förhandlingar.

{§.4.}
Till v. Ordförande i Stadsfullmäktige under år 1899
återvaldes Provinsialläkaren, Riddaren af K. Nordstjer-
neOrden, Doctor Viktor Alexander Mossberg, som er-
höll 29 röster, medan Direktören m.m. Aug. Stålberg och
Fabriksidkaren m.m. K. Söderblom hvardera erhöllo en
röst.

{§.5.}
Till ledamöter och suppleanter i Beredningsutskottet för år 1899
valdes medels sluten omröstning:
till ledamöter: Fabriksidkaren m.m. Knut Söderblom med 30 röster
Grosshandlaren Carl Olsson med 30 röster
Direktören m.m. Aug. Stålberg med 28 röster
Fabriksidkaren P. Lijleqvist med 28 röster och
Handlanden F.O. Nilsson med 19 röster samt
till suppleanter:
Direktören m.m. G. Fahlstedt med 26 röster och
Folkskoleinspektören O.A. Pettersson med 21 röster.

{§.6.}
Af ankomna och nu föredragna utdrag af Drätselkam-
marens, Helsovårdsnämndens och Byggnadsnämndens
härstädes protocol inhemtades att för år 1899 blifvit
till Ordförande och vice Ordförande utsedde:

i {Drätselkammaren}:
till Ordf.: Direktören m.m. Aug. Stålberg, samt
till v.Ordf.: Grosshandlaren Carl Olsson;

i {Helsovårdsnämnden}:
till Ordf.: Stadsläkaren, D:r E.V. Pallin samt
till v.Ordf.: Fabriksidkaren m.m. Arvid Nilsson;

i {Byggnadsnämnden}:
till Ordförande: Borgmästaren, Friherre C.A. v.Friendorff.

[MARG: (69)]

{§.7}
I enlighet med vhad Drätselkammaren hemstält
och föreslagit beslöto Stadfullmäktige att till Munktells
Mekaniska Verkstads Aktiebolag försälja stadens tillhö-
riga tomter N:o 306 A) för för en köpesumma af 1200 kronor
och vilkor i öfrigt, som funnos intagna i ett ärendet bi-
lagdt, af bolaget godkändt köpekontrakt, hvilket så-
lunda jemväl af Stadsfullmäktige godkändes.

[MARG: 66/T.]

{§.8.}
I en till Stadsfullmäktige med förord af Drätselkam-
maren öfverlemnad framställning hade Munktells Me-
kaninska Verkstads Aktiebolag anhållit att, då den del
af Gränsgatan som ligger mellan bolagets tomter N:o 300
-305 invid Klosterström i söder och i norr den södra
gränslinien för norra Munktellsgatan, tänkt utdragen
i rät linie öfver Gränsgatan till samma gatas vestra
gränslinie vore för trafiken fullkomligt obehöflig, men
såsom fullständigt omsluten af bolagets område för
utvidgning af dess industriella anläggnigar af stor vigt och betydelse
nämnda del af Gränsgatan måtte få ur stadsplanen utgå
och till bolaget försäljas mot en mellan Drätselkamma-
ren och bolaget öfverenskommen köpesumma af 6000
kronor eller omkring 5 kr. pr qvadratmeter, då gatudelen
vid uppmätning visats innehålla en areal af 1266,5 qv. meter,
samt i öfvrigt på vilkor, som funnes inrymda i ett af Drät-
selkammaren uppgjordt och af bolaget godkändt, fram-
ställningen bilagdt förslagskontrakt.

Sedan under öfverläggningen om ärendet yrkande fram-
ställts, dels att priset skulle höjas och bestämmas till
10 kr. pr. qv.meter, dels att för pröfning af frågan om
köpesummans storlek ärdendet skulle remitteras till
berdningsutskottet, blef
det sistnämnda yrkandet om remiss till Utskottet af
Stadsfullmäktige afslaget efter omröstning med 20 röster
mot 11 som afgåfvos för bifall till detta yrkande, hvaref-
ter Stadsfullmäktige utan votering i enlighet med Drä-
selkammarenshemställan, beslutade dels, att under
förutsättning af Byggnadsnämndens godkännande den
för Eskilstuna stad gällande stadsplan skulle
sålunda ändras att den del af Gränsgatan som lig-
ger mellan tomten N:r 300 - 305 med Klosterström i söder
och i norr den södra gränslinien för Norra Munktells-
gatan tänkt utdragen i rät riktning till Gränsgatans
vestra gränslinie, skulle såsom gatudel ur stadsplanen
utgå samt att lemna Drätselkammaren uppdrag att
vidtaga alla erforderliga åtgärder för erhållande af
K. M:ts nåd. fastställelse å detta beslut, {dels ock} att,
om en sådan ändring af stadsplanen
blefve af K. M:t faststäld till Munktells Mek. Verkstads
Aktiebolag för en köpesumma af 6000 kronor försälja
ifrågavarande gatudel på de vilkor, som finnas intag-
na i ofvanberörda, af Drätselkammaren upprättade
och af bolaget godkända förslagskontrakt.

[MARG: 67/G.]

{§.9.}
I afgifvet utlåtande öfver den af Fabriksidkaren
E.V. Beronius gjorda framställningen om rätt att anlägga
och begagna ett jernvägsspår från hans fabrik öfver
Norra Bruksgatan längs Norra Munktellsgatan samt
öfver Gränsgatan till gränsen af stadens mark, der spå-
ret skulle fortsättas till Norra Sädermanlands jern-
vägslinie hade Drätselkammaren hemstält om bi-
fall till den gjorda framställningen under vissa, när-
mare angifna vilkor.

Under öfverläggningen yrkades af Herr Thunberg
afslag å ansökningen, då Norra Munktellsgatan vore
för Munktells Mek. Verkstads rörelse i hög grad be-
höflig och hvarje inskränkning i den obehindrade
gatutrafiken derstädes till stort men för bolaget, hvar-
jemte han ansåg att ett jernvägsspår från Norra Sö-
dermanlands jernvägs linie skulle utan stor svårig-
het kunna inledas i Beronii fabrik utan att be-
höfva framdragas öfver Munktellgatan.

Sedan Herrar Stålberg och v. Krusenstierna talat
för bifall till Drätselkammarens hemställan och
v. Ordföranden yrkat ärendets remitterande till Utskot-
tet för ytterligare beredning, blef detta sistnämn-
da yrkande af Stadsfullmäktige bifallet efter om-
röstning med 16 röster mot 15, som afgåfvos för bi-
fall till Drätselkammarens framställning.

[MARG: 46/ n.]

{§.10.}
Med magistratssktifvelse öfverlemnades KMB:s i
länet resolution den 9 December 1898 med faställelse å
den af Stadsfullmäktige beslutade ordningsstadga för
rak- och frisérstugor i Eskilstuna; och skulle den
resolutionen åtecknade stämpelafgiften, fem kr., som
till betalning ur Stadskassan utanordnades, till Magistra-
ten öfversändas.

[MARG: 48/R.]

{§.11.}
I en till Stadsfullmäktige stäld skrifvelse den 7 innevarande Jan-
nuari hade Magistraten med anledning af föreskriften
i § 8 mom. 2 af gällande bränvinsförsäljnings förordning,
anmodat Stadsfullmäktige att före den 30 i samma månad
afgifva och till Magistraten inkomma med yttrande rörande
antalet och belägenheten inom Staden af de ställen,vharest
minutthandel med eller utskänkning af bränvin m.m. må un-
der instundande försäljningsperiod af högst tre år ega rum;
och remitterades ärendet för omedelbar beredning till Ut-
skottet, som sammanträdde, medan Stadsfullmäktiges samman-
träde under tiden ajournerades.

[MARG: 68/U.]

I enlighet med Utskottets hemställan besluta härefetr
Stadsfullmäktige, då sammanträdet åter fortsattes, såsom
sin åsigt och menig förklara och hemställa,

{att}nästa försäljningsperiod måtte bestäm-
mas till tre år;

{att}, då intet under nu löpande försäljningsperiod förekom-
mit, som kunde gifva anledning till inskränkning af
ut minuterings ställenas antal eller verka ändring i den upp-
fattning om behofvet af sju utskänkningsställen här i
Staden som af Stadfullmäktige förut framhållits, rättig-
het till minuthandel med bränvin m.m. må utbjudas
för två försäljningsställen, deraf ett å stadsdelen Vester
och ett å stadsdelen Söder, och att utskänkningsställenas
antal såsom hittills måtte bestämmas till sju;

{samt att,} då af dessa nu förefintliga sju utskänknings-
rättigheter, sex åro fast disponerade, nämligen två å Söder
och fyra å Vester men den sjunde som icke är disponerad,
kan komma till användning å olika delar af staden,
bestämmelse icke måtte meddelas i hvilken trakt af
staden hvarje utskänknings ställe finnas må.

I sammanhang härmed beslöto Stadfullmäktige
i enlighet med utskottets hemställan att, då med den
oafbrutna och stora tillströmningen af resande här i staden
och med det sena afslutandet af arbetsverksamheten
för dagen, som härstädes egde rum och hvar-
igenom den tid, som efter slutadt dags-arbete af stadens in-
vånare kunde egnas åt förströelse, blefve
betydligt kortare än i andra med Eskilstuna i stor-
lek och follkmängd jemförliga städer, det visat sig,
att föreskriften, det utskänkning af bränvin och
annan spirituosa skall upphöra kl.10 e.m. icke blott
medfördt olägenhet utan äfven varit egnad att mot-
verka ändamålet med en bestämd tidig stängningstid af
utskänkningslokaler, i det att allmänheten i stället
begagnade sig af utvägen att före stängningstiden förskaf-
fa sig varor och sedemera förtära desamma, då sjelf-
klart ofta mer än en timme efter stängningstid
härför användes och nattliga dryckesgillen å an-
dra platser än utskänkningslokalerna härigenom be-
fordras, hos KMB anhålla om sådan ändring i nu
gifna föreskrifter att utskänkning af bränvin och spi-
rituosa å de fyra första klassens restaurationerne
i Eskilstuna, nämligen Stadshotellet, Hotell Gästis,
Centralhotellet, under hela året och Strömsholmen, under den tid af året, då
derstädes utskänkning egde rum, finge, med
undantag för de i samma lokaler befintliga andra klass
servering och krogar, utsträckas till till kl. 11 e.m. eller
till samma tid, hvarunder servering af mat, vin och
matdrycker å samma ställen vore af KMB. medgif-
ven.

[MARG: 70/U]

{§.12}
Sedan Fattigvårdsstyrelsen anmält, att suppleanten
i Styrelsen, Byggmästaren C.E. Nilsson, afflyttat från
staden och till följd häraf anhållit att från nämnda
uppdrag att vara suppleant i Fattigvårssttyrelsen
varde befriad, godkände Stadfullmäktige afsägelsen
samt beslöt, å hemställan af Utskottet, till hvars ome-
delbara beredning ärendet remitterats, att till supple-
ant i Fattigvårdsstyrelsen för tiden intill utgången
af år 1900 utse Folkskoleläraren Karl August Hall-
berg.

[MARG: 71/F.]

{§.13}
Till utskottet för beredning och utlåtande remit-
terades ett af Magistraten ingifvet förslag till sär-
skild ordningsstadga för Eskilstuna Stad, i sammanhang
hvarmed Utskottet skulle hafva att taga under ompröf-
ning en af Herr Söderblom gjord framställning, huru-
vida icke i samma ordningsstadga kunde intagas förbud
för personer, som inköpt öl och maltdrycker, att å gata
förtära de inköpta varorna.

[MARG: 72/O.]

{§.14.}
Protokollsjustering skulle ega rum å stadhuset
Måndagen den 16 innevarande månad kl. 9,15 f.m.

[MARG: (Reg)]

Justeradt den 16 Januari 1899.

/Arvid, Nilsson/
/G W, Stawelius,/
/Aug. Stenman./

År 1899 den 16 Januari å Stadhuset offentligen
uppläst betyga:

/Joh, Aug, Larsson/
/C. Gelin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 januari 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107036.

Personrelationer