Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 februari 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 februari 1891

Anmärkning

{1891 den 12 Februari.}

Närvarande: samtelige Herrar Stadsfullmäktige med
undantag af:
Herr A. Aulin, som är på riksdagen -
Herr Th. Boberg
Herr E. Frieman med godkända förfall.

{§ 1.}
Till innevarande års Bevillningsberedning valdes med
slutna sedlar:

a) Ledamöter: Fabriksidkaren Arvid Nilsson med 29 röster
Bankdirektören H. Åkerstein med 26 röster
Fabriksidkaren C. W. Dahlgren med 9 röster

den sistnämnde i andra omröstningen efter lottning med
handlanden G. Landström,
som erhållit lika röstetal, och sedan Handlanden Emil
Andersson,
som i första omröstningen
efter lottning med Fabriksidkaren Dahlgren blifvit till ledamot
utsedd, afsagt sig uppdraget.

b) Suppleanter Handlanden G. Landström med 21 röster
Grosshandlanden Carl Olsson med 19 röster

I fråga om förord till Eskilstuna Spritförsäljnings bolags
ansökan om utskänkningsrätt å lägenheten Djurgården
under innevarande år hade Utskottet föreslagit Stadsfull-
mäktige till Konungens Befallningshafvande afgifva anmälan
att den ifrågastälda utskänknings rörelsen vore af omstän-
digheterna påkallad vid lägenheten Djurgården, som blifvit
af Kongl. Maj:t till lustställe för Eskilstuna Stad upplåten,
jemte hemställan, att bolaget må erhålla utskänk-
ningsrätt på af bolaget begärda vilkor.

Stadsfullmäktige biföllo detta utlåtande.

[MARG: {8.}, {exp.}]

§ 3.
Till Utskottets beredning remitterades Magistratens resolution
den 21 nästlidne Januari angående öfverlemnande till
Magistraten
af 400 Kronor förskjuten ersättning till
Kommissionslandtmätaren
C. A. Åkerstein för verkstäldt kartearbete.

[MARG: q.]

{§ 4.}
I Genom Magistraten ankommen skrifvelse anhöll Stadsingeni-
ören C. F. Virgin att, till följd ökade göremål i tjensten,
erhålla befrielse från uppdraget att vara ledamot i Komitén
för Städernas Allmänna brandstodsbolag.

Stadsfullmäktige biföllo denna anhållan och updrogs
åt utskottet att till nästa sammanträde inkomma med
förslag till ledamot i berörda Komité i Stadsingeniören
Virgins ställe.

[MARG: {10.}]

{§ 5.}
I nu föredragen skrifvelse förklarade Munktells
Mekaniska Verkstads Aktiebolag sig villigt att erlägga
den af Stadsfullmäktige fordrade lösen för Södra Munk-
tellsgatan 4500 kronor och, sedan Herr ordföranden, i egenskap
af ledamot i nämnda bolags styrelse, upplyst att bolaget äfven
beslutat vidkännas alla med denna inlösen förenade
kostnader, beslutade Stadsfullmäktige uppdraga åt
Drätselkammaren vidtaga de åtgärder, som i och
för ifrågavarande områdes öfverlåtande till bolaget
kunna erfordras.

[MARG: {11.}]

{§ 6.}
Till Utskottets beredning remitterades:
1) Herr A. Falks motion om tillsättande af komite för
utredande af frågan om utbyte af ledigblifna
illitterata rådmanstjensten; mot en litterat rådmanstjenst;

2) Herr C. A. Lundbergs motion om understöd åt
kronorarbetskarlen Anders Peter Larsson Nysell.

{§ 7.}
Att jemte Herr Ordföranden justera dagens protokoll en stund
efter sammanträdet utsågos Herrar V. Mossberg och E. Hellstedt.

Justeradt

/Theofr Munktell/
/Victor Mossberg/
/Ernst, Hellstedt/

[MARG: År 1891 den 16 febr. å Rådhuset offentligen uppläst
betyga

/Gust Carlsson/
/Aug; Winbom/]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 februari 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107034.

Personrelationer