Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 februari 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 februari 1885

Anmärkning

{1885 den 12 Februari.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af
Herr K. Söderblom, som är på Riksdagen,
Herr C W Dahlgren
Herr F. Grönberg
Herr C, A. Ström
med godkända förfall.

{§ 1.}
Stadsfullmäktige godkände den nu föredragna uträknin-
gen å stadens Båtsmansvakansafgift för år 1884,
upptagande summan 266 kronor 35 öre.

{§ 2.}
Läns Styrelsen hade infordrat Stadsfullmäktiges
yttrande öfver Herr C. G. Lundmarks ansökning
att få hålla en serveringslokal i gården N:o 113 A
för kaffe och maltdrycker öppen till klockan 11 på
aftnarna.

Remitterades till Utskottet för beredning.

[MARG: 18.]

{§.3.}
1885 års mantalslängd för staden, emot hvilken
längd icke anmärkning förekommit under den
tid då den legat för granskning framlagd, förkla-
rades godkänd. -

{§.4.}
Föredrogs ett af Utskottet afgifvet förberedande
utlåtande i den dit remitterade frågan, om anläggning
af en vatten- och afloppsledning på stadens bekostnad
enligt Fabrikör W. Wiklunds förslag; och då Utskottet
icke tilltrott sig att sjelf kunna bedöma de tekniska
detaljer i förslaget hade Utskottet hemställt att få på
stadens Wattenledningsfonds bekostnad anlita sakkunnig
person till granskning af sagda förslag.

Denna Utskottets hemställan bifölls med
22 röster mot 4, hvilka senare afgåfvos för ett yrkande
af Herr A. Falk: att Stadsfullmäktige i dag skulle
först afgöra att vattenledning skall anläggas och
derefter besluta öfver Utskottets framställning.

Herr Falk anmälte sin reservation deremot att
hans förslag icke vunnit bifall, samt på grund af den
inkonseqvens, som reservanten ansåge ligga i beslutet. - (Se §
13.)

[MARG: 19.]

{§.5.}
I enlighet med Utskottets i ämnet gjorda utlå-
tande, beslöts att nuvarande gaslysningskontrakt,
hvilket tilländagår med April månad år 1886, skall
uppsägas, men att aftal med Gaslysningsaktiebolaget
skulle sökas om nytt kontrakt efter nämnda
tidpunkt på förändrade grunder, som pröfvades
för staden antagliga; och i följd detta beslut
lemnades uppdrag åt Drätselkammaren att
uppsäga gaslysningskontraktet och att, efter gransk-
ning af nu varande bestämmelse samt underhandling
med Gaslysningsaktiebolaget, upprätta förslag till
nytt lyshållningskontrakt, som underställes Stads-
fullmäktiges pröfning.

[MARG: 16.]

{§ 6.}
Wid det förhållande att staden för sina kommunala
annonser icke medgifvits någon rabatt i priset utöfver
den vanliga i "Eskilstuna posten", men att deremot 40 % ra-
batt erhölles för annonserna i "Eskilstuna Tidning", hade
Utskottet i sitt nu derom föredragna utlåtande hem-
ställt: {att} annonserna från stadens kommunala myn-
digheter och förvaltningar måtte - derest ej ett vid-
sträcktare kungörande för särskildt fall föreskrifves -
fortfarande införas blott i {en} af stadens tidningar;
{att} Stadsfullmäktige måtte dertill bestämma "Eskils-
tuna Tidning"; samt {att} Magistraten om beslutet må
erhålla tillkännagifvande.

Utskottets förslag bifölls med 19 röster mot
3 röster, hvilka senare tillföllo ett förslag af Herr
Ade Falk att Stadsfullmäktige måtte besluta de
kommunala annonsernas införande i stadens båda
tidningar till det billigaste pris, som kunde öfverens-
kommas.

[MARG: 1.]

{§.7.}
Till innevarande års Bevillningsberedning för staden
valdes:
a.) {ledamöter:} Herr Winhandlanden E. A. Lundblad med 23
röster
Herr Fabriksidkaren Arvid Nilsson med 23 röster
Herr Kollega T. Engström med 16 röster.
b.) {suppleanter:} Herr Handlanden Emil Andersson med 23 röster
Herr Fabriksidkaren G. E. Svahnbäck med 13 röster

[MARG: 20.]

{§.8.}
Sedan Helsovårds Nämnden anhållit att för innevarande
och nästkommande år måtte utses en suppleant i Helso-
vårdsnämnden istället för Handlanden L. Pettersson, hvil-
ken numera afflyttat från staden, blef ärendet remit-
teradt till Utskottet för afgifvande af förslag å ny
suppleant.

[MARG: 21.]

{§.9.}
Fattigvårdsstyrelsens ordförande hade till fattigvårds-
samhällets pröfning öfverlemnat af Garfvaren A.
Lindelöf anmäldt missnöje mot Fattigvårdsstyrelsens
beslut den 12 sistlidne Januari, hvarigenom honom vägrats
befrielse från att bekosta sjukvård för en hans
sinnessjuka Piga.

Emedan här ej förelåg fråga om vägrad fattig-
vård, ansågo Stadsfullmäktige, med åberopande af 47 §.
i fattigvårdsförordningen, sig icke kunna detta
ärende till pröfning upptaga.

[MARG: 22.]

{§.10}
Sedan Smidesarbetaren Johan Erik Svärd den 5 i denne
månad vägrats sökt fattigvård, och han begärt frå-
gans hänskjutande till fattigvårdssamhället, så
remitterades frågan till Utskottet för beredning.

[MARG: 23.]

{§.11}
Stadsfullmäktige beslutade förorda ansökningar
af Fröken Albertina Trosander och Enkefru Mathilda
Freése om rättighet för dem att under instundande
sommarmånader idka värdshusrörelse med
utskänkning af spirituösa drycker vid de för
staden anlagda sommarlustställena Djurgården
och Sommarro.-

[MARG: 24, 25.]

{§.12}
Herr A. Hellstedt väckte motion att på stadens
bekostnad måtte under den mörka årstiden
hållas å hvarje gata några af gaslyktorna
brinnande hela nätterna.

Remitterades till Drätselkammaren för beredning.

{§.13.}
Wid protokollets härefter skedda uppläsning till
justering godkände ej Herr A. Falk detsamma, hvad
angick hans reservation mot beslutet i § 4,
utan inlemnade denna reservation skriftligen
affattad, så lydande:
" - reservation på grund deraf att den princip,
som Stadsfullmäktige nu antagit, står i rak
strid med den motivering som samma Stads-
fullmäktige förut med stor majoritet godkänt."

Justeradt S. D.
/Theofr Munktell jr/
/Ade Falk/
/A; W; Koraen/

År 1885 den 16 Februari å rådhuset offent-
ligen uppläst, betyga:
/A. Lindblom/
/Aug; Winbom;/

[MARG: {26}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 februari 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107033.

Personrelationer