Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 februari 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 februari 1880

Anmärkning

{1880 den 12 Februari.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr P. Liljequist, hvars anmäldta förfall godkändes.
Herr J. P. Nordlund, hvars anmäldta förfall godkändes
Herr E. A. Lundblad, frånvarande på riksdagen.
Herr F. A. Stenman, utan anmäldt förfall.

{§.1.}
Sedan Drätselkammaren afgifvit infordradt yttrande
i anledning af ej mindre {Magistratens förslag}: att sta-
dens nuvarande gästgifverihotell må förändras
till stadshus efter gästgifveri skyldighetens upphörande
för staden den 1 instundande Oktober, än Herrar
J. C. Heljestrands och G. E. Svahnbäcks motioner,
{af den förre}: att hotellets öfra våning och hälften
af den nedra må uthyras till lokal för härvarande
Elementarläroverk för flickor och af {den sednare}:
att nedra våningen må anslås till folkskolelokaler,
äfvensom det af {Magistraten} särskildt och alterna-
tivt i sista rummet gjorda förslaget: att vissa rum
i stadens hus vid Rinmanstorg må upplåtas till
Borgmästare- Stadsnotarie- och Stadskassörsexpedi-
tionerne och arkiv; så företogs nu detta ärende
till behandling, hvarvid inhemtades, att Drätsel-
kammaren afstyrkt bifall till Magistratens första
förslag och till Herrar Heljestrands och Svahnbäcks
motioner, men deremot hemställt om bifall till Magi-
stratens förslag om upplåtande af Faktoren Lundvalls
rum i huset vid Rinmanstorg till Borgmästare- och
Stadsnotarieexpeditionerne jemte arkiv, och af de utaf
Kommissionslandtmätaren Åkerstein förhyrda
rum derstädes till Stadskassörsexpedition jemte
arkiv; och hade Drätselkammaren tillika
förklarat sin åsigt vara, att gästgifverilägen-
heten borde fortfarande användas för källare-
rörelse, såsom dertill mycket lämplig, och i följd
deraf hemställt, att Drätselkammaren må er-
hålla uppdrag att uthyra gästgifverilägenheten
för detta ändamål samt dervid bestämma hyres-
tid och hyresvilkor.

Efter öfverläggning afgjordes frågan genom
votering sålunda, att Drätselkammarens utlåtande
bifölls med 19 röster mot 7, hvilka sednare
afgåfvos för ett yrkande att Gästgifveriegen-
domen skulle utbjudas till försäljning och Stads-
fullmäktige få fatta beslut sedan resultatet
deraf blefve kändt.

Emot beslutet reserverade sig Herrar Ström, Åker-
stein, Svahnbäck, Hellstedt och Ordföranden.

På Ordförandens fråga, huruvida det fat-
tade beslutet skulle anses omfatta Drätsel-
kammarens utlåtande i dess helhet, eller endast
gästgifverilägenheten, förklarades det sednare
vara fallet; hvadan sålunda nu särskildt
företogs Magistratens alternativa förslag om upplå-
tande af vissa lokaler i stadens hus vid Rin-
manstorg till expeditionsrum och arkiv för Borg-
mästaren, Stads Notarien och Stadskassören, hvilket
förslag vore af Drätselkammaren tillstyrkt.
Före öfverläggning härom erhöll Herr Andberg
permission från sammanträdet.

Frågan afgjordes sålunda, att Magistratens
förslag i denna del godkändes med 18 röster
mot 7, hvilka sednare afgåfvos för afslag.

Emot beslutet reserverade sig Herrar Åkerstein
och Hellstedt samt Heljestrand.

[MARG: 176.]

{§.2.}
Enligt nu föredraget utlåtande hade Rådhusbro-
Komiterade afstyrkt bifall till den af Stadsfullmäktiges
ordförande väckta motion att, till vinnande af
bättre utseende å Rådhusbron, dess nuvarande glesa
och låga berrierer af jern må utbytas mot
andra dylika, tätare och högre, och att medelst
underlag på midten, broräckets öfverkant må
bringas i bågform, samt de nuvarande barriererne
istället anslås till användande på andra ställen,
der de kunde behöfvas; och hade komiterade
ansett det vara för tidigt att nu fatta beslut om
barrierernes utbyte, då ett stadgadt omdöme om
dem ansetts ännu ej kunnat erhållas.

Komiterades utlåtande bifölls. -

[MARG: 205.]

{§.3.}
I anledning af Herr Theofr. Bobergs motion,
om anbringande af gaslyktor jemväl på midten
af Rådhusbron, hade Rådhusbrokomiterade
uti afgifvet utlåtande hemställt, att Komiterade,
till åstadkommande af en jemnare belysning å
bron, finge förändra de nuvarande gaskan-
delabrarna vid brons ändar, från två-armiga
till uppbärande af {en} lykta hvardera, och
istället anbringa lyktstolpar med lykta vid
brotten å bron, då lyktornas antal blef
detsamma, som förut, eller 8, men placeringen
blefve bättre. -

Sedan öfverläggning härom egt rum besluta-
des med 14 röster mot 9, att de nuvarande
gaskandelabrarna vid brons ändar skulle
förändras från två-armiga till trearmiga, medelst
en ytterligare gaslyktas anbringande emellan
de andra två, samt att dessutom gaslyktor
skulle anbringas vid brotten å bron efter
Byggnadskomiténs förslag.

[MARG: 205.]

{§.4.}
I anledning af jäfsförhållande till näst här-
efter upptagna fråga, afträdde Ordföranden,
hvars plats intogs af vice Ordföranden.

{§.5.}
Drätselkammaren hade afstyrkt bifall till
Stadsfullmäktiges ordförandes motion, om be-
frielse för Herr Direktören Munktell att utgifva
500 kronor försutet vite för underlåtet bebyggande
af tomterna N:ris 309 och 310, i anseende
till den påkostnad och förbättring af tomterna, som
skett; varande af Drätselkammaren framhållet
såsom skäl för afstyrkandet att Direktören Munktell
vid försäljning af sin bryggeriegendom aflåtit dessa
tomter; hvilket måst inverkat på köpeskillingsbelop-
pet, och att ett farligt prejudikat skulle skapas med
bifall till motionen.

Sedan motionären förklarat att tomternas
aflåtande vid bryggeriegendomens försäljning icke
kunnat väsendtligt inverka på köpeskillingen,
och att till bemötande af det sednare skälet mo-
tionären begärde pliktens nedsättande åtminstone
till 100 kronor, afträdde motionären, och efter
det öfverläggning egt rum blef Drätselkamma-
rens utlåtande bifallet.

[MARG: 202.]

{§.6.}
Fil. D:r Munktell intog ordförandeplatsen.

{§ 6.½.}
Byggnads Nämnden hade till Stadsfullmäktige
ingått med framställning i afseende å aflöning
till Nämndens Sekreterare.

Efter det t. f. Borgmästaren S. Alm för-
klarat sin åsigt vara att framställning af Bygg-
nadsnämnd icke författningsenligt kunde
af Stadsfullmäktige upptagas, då densamma
ej dit inkommit genom Magistraten, samt
Ordföranden i denna åsigt instämt och förkla-
rat att hädanefter inga andra ärenden kommo
till behandling hos Stadsfullmäktige, än de
hvilka ingått såsom Kommunallagen inne-
håller, upptog ledamoten Herr Axel Karlsson
Byggnadsnämndens ifrågavarande fram-
ställning såsom sin motion, hvilken derefter
remitterades för beredning till Utskottet. -

[MARG: 206.]

{§.7.}
Herr F. A. Stenman pliktar 2 Kr för uteblif-
vande denne dag utan anmäldt förfall.

{§.8.}
Herr v. Ordföranden inlemnade en motion,
om inköp af en utaf Eskilstuna Jernmanu-
faktur aktiebolag anordnad profsamling af
Eskilstuna smidesvaror för att införlifvas
med här varande Modellkammare, samt om
utseende af tre personer för frågans beredande
och inledande af priliminärt köp, derest
frågan funnes värd uppmärksamhet.

Remitterades till en Komité i berörda
hänseende, bestående af motionären jemte
Herrar J. Walén och Axel Karlsson

[MARG: 207.]

{§ 9.}
Godkändes en nu föredragen uträkning å
stadens Båtsmansvakansafgift för år 1879,
utgörande 277 Kr. 69 öre, hvilka från stads-
kassan betalas.

{§.10}
v. Ordföranden väckte motion om skrifvelses aflå-
tande till Poliskammaren med begäran att polis-
betjeningen finge åliggande att till de skattskyldige
kringbära utkommande Krono- och Kommunal-
skatte debetsedlar.

Framställningen bifölls, med tillägg att utlem-
nandet på dylikt sätt borde ske sedan debetsed-
larne legat framme en tid till afhemtning och
således omfatta dem, hvilka ej blifvit afhemtade.

Samma dag uppläst & justeradt
/Theofr Munktell jr/
/Axel Karlsson/
/Ad Fr Dahlström/

År 1880 den 23 Febr å Rådhuset offentligen
uppläst intyga
/Hjalmar Rydell./
/C, G, Erikson/

[MARG: {208}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 februari 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107032.

Personrelationer