Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 augusti 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 augusti 1875

Anmärkning

{1875 d. 12 Aug.}

Närvarande: Samtlige stadsfullmäktige
med undantag af Herrar: A. Norrman, S. Palm-
gren, C. J. Andberg, A. F. Dahlström, C. F. Sjöberg,
C. O. Öberg, G. Björkman, F. A. Stenman, G. Nils-
son och E. A. Thunell, alla med godkända
förfall.

§. 1.
Föredrogs Drätselkammarens utlåtande
rörande Eskilstuna gasverks förre egares fram-
ställning om utseende af kompromissarier
för att afgöra frågan om böter för levererad
underhaltig gas under lysåret 1874-1875.

Som af ordföranden upplystes, att
Herr A. Sandahl inköpt Bernhardska
arfvingarnes del i gasverket, och att han
ej ville afstå från yrkandet att tvisten
skulle lösas genom kompromiss på an-
dra vilkor, än att staden anslår bö-
tesmedlen till bidrag för anläggande
af gasledning efter Strandgatan på Norr
från Munktellska verkstäderna till
Barnhemmet, med förbindelse för gaslys-
ningsaktiebolaget att bekosta återstoden
af omkostnaderna för rörledning, lyktstolpar,
lyktor m. m. å nämnde gata, så beslöto stads-
fullmäktige att ingå på detta förslag
med vilkor att ofvannämnde rörledning
anbringas under detta års höst.

§.2.
{§. 2.}
Åt Drätselkammaren uppdrogs att
bestämma antalet lyktor efter Strand-
gatan samt hvarest de skola plaseras.

§. 3.
Föredrogs Drätselkammarens remiss af
Herr Kassör G. Nilssons anhållan att,
på grund af Kongl. Kammarrättens
dom af den 2 Nov. 1874, kostnadsfritt
återbekomma den bevillning han måst
erlägga till Eskilstuna stad för
inkomst af skogsafverkning under
år 1873, och beslöto Stadsfullmäk-
tige att Herr G. Nilsson eger att
af Drätselkammaren återbekomma
ofvannämnde honom orätt påförde be-
villning.

§. 4.
Föredrogs Konungens Befallningshaf-
vandes resolution i anledning af ett
af Stadsfullmäktige den 3 Dec. 1874
antaget förslag till Byggnadsordning
för Eskilstuna stad, hvilket förslag
Kon. Befallningshafvande icke kunnat
fastställa då det i §. 8 och §. 10 mom. 2
innefattar bestämmelser, hvilka icke
kunna tillerkännas laglig befogenhet.

Stadsfullmäktige remitterade frågan till
Byggnadsnämnden, som eger att omarbeta
ofvannämnde [pragrafer] och till Stads-
fullmäktige inkomma med nytt förslag
till Byggnadsordning för Eskilstuna stad.

§. 5.
Fabrikör Joh. Walén inlemnade till Stadsfull-
mäktige en så lydande skrifvelse: "Till
Herrar Stadsfullmäktige i Eskilstuna!
Som upptäckt blifvit att dreneringsröret,
som leder vattnet från d. s. k. 3:dje systemet,
utanför Snickar Dahlqvists gård är stoppat,
så att vattnet icke kan komma fram,
så får jag härmed anhålla att Herrar
Stadsfullmäktige måtte tillåta, att
Drätselkammaren på Stadens bekost-
nad får afhjelpa denna olägenhet.

Eskilstuna den 12 Aug 1875. Joh. Walén."

Motionen remitterades till Drätselkam-
maren med uppdrag att handla efter
omständigheterne.

§. 6
Herrar J. Walén och C. A. Ström uppdrogos
att justera protokollet.

/Theofr Munktell/

Justeradt

/C A Ström/
/Joh. Walén./

1875 den 23 Augusti å rådhuset offentligen uppläst, betyga

/G Frössén/
/H Ryden/
/N, P, Ström/

[MARG: 152.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 augusti 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107025.

Personrelationer