Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 april 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 april 1894

Anmärkning

{1894, den 12 April.}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige, med undan-
tag af Herrar Stålberg,
Svahnbäck,
Aspelin,
O. Svengren och
Frieman, alla med anmälda och god-
kända förfall samt Aulin, som är vid Riksdagen.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
Herrar A. G. Pettersson och Joh. Engström.

{§ 2.}
Med anledning af en från Magistraten gjord framställ-
ning om beredande af ökadt utrymme för torghan-
deln här i staden beslöto Stadsfullmäktige, i en-
lighet med hvad såväl Drätselkammaren som Ut-
skottet hemstält, att, då behof af ökadt antal för-
säljningsplatser för den egentliga torghandeln icke
för närvarande syntes föreligga, men i hvarje fall
bättre utrymme å de för sådant ändamål upplåtna
platserna kunde vinnas dels genom inskränkningar
af de områden, som upptagas af torghandlande slag-
tare och trädgårdsmästare, dels ock genom aflägsnan-
de från de för torghandel med lifsförnödenheter, ved
och hö upplåtna Rinmans torg och Rådhustorget
af sådana torghandlare, hvilka från bod eller stånd
försälja manufaktur- och andra s. k. korta varor, till
försäljningsplatser för handlande af sistberörda slag
upplåta Munktellstorget och den obebyggda plats å
Norr, som ligger mellan Strand- och Klostergatorna
samt tomten N:r 67, äfvensom att hos Magistraten
anhålla om vidtagande af åtgärder för torghandelns
ordnande på ofvan angifvet sätt.

[MARG: {11} (192/1893)]

{§ 3.}
I enlighet med hvad Utskottet hemstält beslöto
Stadsfullmäktige instämma i Poliskammarens i dess
protokoll den 15 sistlidne Februari innefattade förslag
till ordnande af vin- och maltdrycksförsäljningen här
i staden under nästkommande försäljningsår.

[MARG: {9.}]

{§ 4.}
Med beslutad öppen omröstning utsågo Stadsfull-
mäktige till suppleant i Fattigvårdsstyrelsen i
ledigheten efter aflidne förre Maskinisten C. A. Thun-
ström

Bokföraren Fritz Wedén.

[MARG: {10}]

{§ 5.}
I enlighet med Drätselkammarens hemställan biföllo
Stadsfullmäktige en af Ingeniören Hadar Hallström gjord an-
hållan att det arrendekontrakt han innehade med staden
om vattenfallet till f. d. Räckhammaren N:r 48 med der-
till hörande område, måtte med oförändrade rättigheter
och skyldigheter transporteras å Hadar Hallströms
Kniffabriksaktiebolag.

[MARG: {12}]

{§ 6.}
Till utskottet för beredning remitterades en af
sjuksköterskan vid epidemiska sjukhuset härstädes
Sofia Larsson [OLÄSLIGT] och af Helsovårdsnämnden i viss mån
förordad ansökning att vid afskedstagandet från sin
nyssnämnda befattning erhålla pension från staden.

[MARG: {13.}]

{§ 7.}
Med Magistratsremiss öfverlemnades i bestyrkt
afskrift KM:ts nådiga resolution den 17 sistlidne Fe-
bruari, deruti KM:ts, med bifall till Stadsfullmäktiges
derom gjorda und. ansökning, medgifvit Eskilstuna
stad rätt att afyttra de ännu odisponerade obligatio-
nerna af 1893 års lån till belopp af 51000 kronor
för att derigenom blifva i tillfälle lemna stadsför-
samlingen det för uppförande af beslutad ny folk-
skolebyggnad erforderliga lån af 60000 kronor.

Resolutionen öfverlemnades till Drätselkammaren
med uppdrag att gå i författning om försäljande af
ifrågavarande obligationer.

[MARG: {14.} (184/1893) ]

{§ 8.}
Föredrogs med Magistratsremiss öfverlemnad skrifvelse
från KMB. i länet den 30 nästlidne Mars, deruti medde-
lats, att KMB. genom beslut samma dag förordnat, att
Pigan Anna Bernhardina Strömberg, född år 1874,
hvilken för innevarande år mantalsskrifvits i Fors
socken, skall uteslutas ur mantalslängden för samma
socken och i stället för nämnda år föras i mantal i
Eskilstuna stad.

Skrifvelsen, såsom icke föranledande någon åtgärd,
lades till handlingarne.

[MARG: {8.}]

{§ 9.}
Föredrogs en med magistratsremiss ankommen skrifvel-
se från KMB. i länet den 19 nästlidne Mars, deruti
meddelades, att vid föredragning af de besvär Fors
sockens kommunalstämmma i und. anfört öfver KMB:s
resolution den 7 Juli 1892 i fråga om en i socknens
mantalslängd för samma år befintlig anteckning
om staden Eskilstuna såsom egare till lägenheten
Vestermarken, KM:t icke funnit skäl att å de und.
besvären fästa afseende.

Skrifvelsen öfverlemnades till DK:n för att förva-
ras bland öfriga till frågan om eganderätten till sta-
dens Vestermark hörande handlingar.

{§ 10.}
Till Drätselkammarens beredning och utlåtande
remitterades dels af slagtarne C. Göransson och A. An-
dersson samt extra Poliskonstapeln Carl Anton Constantin
Andersson gjorda
och af Herr G. Landström såsom egna motioner upp-
tagna ansökningar om befrielse från skyldighet att
till Eskilstuna stad erlägga dem påförd kommunalskatt
för år 1893 dels och enahanda ansökningar af Boktryckaren G.
O. Ny-
stedt och arbetaren J. V. Aronsson, hvilka såsom egna motioner
upp-
tagits af Herr Stenqvist.

[MARG: {15}]

Justeradt d 14/4 94

/Theofr Munktell/
/A, G, Pettersson/
/Joh. Engström/

År 1894 den 16 April å Rådhuset offentligen uppläst betyga:

/Gustaf Jernberg/
/Gustaf Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 april 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 11 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107024.

Personrelationer