Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 augusti 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 augusti 1880

Anmärkning

{1880 den 12 Augusti}

Närvarande: af de 29 Stadsfullmäktige samtelige, med
undantag af:

Herr C. O. Öberg
Herr S. Palmgren
Herr A. Nilsson
Herr A. W. Koraen
Herr Joh. Walén
Herr C. A. Johansson
Herr Theod. Engström hvilkas anmäldta förfall godkändes.

(A. Lindblad afliden.)

{§.1.}
Enligt från Drätselkammaren ankommet proto-
kollsutdrag för den 28 sistlidne Juli, hade Drät-
selkammaren anhållit att med den af Stadsfull-
mäktige den 10 föregående Juni beslutade annonse-
ring till spekulanter å anläggning af en vatten-
ledning här i staden måtte få anstå intilldess,
efter utredning af ärendet, sådana beslut blifva
af Stadsfullmäktige fattade, att Drätselkam-
marens underhandling med spekulanter må kom-
ma att afse blott den ekonomiska sidan af
saken, emedan Drätselkammaren funnit svårighet
att verkställa detta annonseringsbeslut, då Stadsfull-
mäktige hvarken bestämdt sagt hvilketdera af
framstälda två olika vattenledningsförslag skulle
vara föremål för inbjudningen, eller afgjort
flere andra uppgifna ämnen, de der dock voro
nödvändiga att känna, såsom om upplåtande af
mark och vattenkraft m.m.

Efter öfverläggning och votering med 17 röster
mot 5, beslutade Stadsfullmäktige att åter-
remittera hela ärendet i befintligt skick till
utsedde Wattenledningskomiterade, att med
yttrande till Stadsfullmäktige inkomma; egande
desse Komiterade att sjelfve anskaffa yttrande
af sakkunnig person, i det afseende Komi-
terade förut begärt.

Minoriteten röstade för ärendets bordläggning.

[MARG: 196.]

{§.2.}
På grund af Drätselkammarens utlåtande
anslogos från stadskassan 50 kronor till hvar-
dera Brandchefen för bevistande af blifvande
Brandchefsmötet i Upsala.

[MARG: 234.]

{§.3.}
Efter föredragning af Drätselkammarens utlå-
tande i ämnet, beslutade Stadsfullmäktige
hos Gasbolaget requirera gasledning å Norr,
i Storgatan från Noaksgatan till Östergatan,
med två lyktor, deraf en i hörnet vid Norra
Kareliigatan och en i hörnet vid Östergatan,
med framställning till Gasbolaget, att, derest
denna ledning öfverstege 1000 kronor i kostnad,
det öfverskjutande beloppet får afräknas på
gasledningsutsträckningen nästkommande år.

[MARG: 239.]

{§.4.}
Med tillkännagifvande att Byggnads Nämnden
på Stadsfullmäktiges begäran indelat stadens
egoområde N:o 108 i tomter, hemstälde Nämn-
den i skrifvelse den 31 sistl. Juli att, vid
utlemnande af gåfvobref å någon af
ifrågavarande tomter efter det Nämndens
tomtindelning vunnit sökt fastställelse, det
vilkor dermed må fästas, med afseende
å nödvändigheten att derstädes hafva pas-
sage intill dess Rademachergatan kan i en
framtid blifva utlagd, att 30 fot närmast
tomten N:o 124 måtte för sådant ändamål
afsättas.

Stadsfullmäktige godkände framställ-
ningen med nedsättning af bredden å den
tillsvidare undantagna marken till 20 fot,
som ansågs för ändamålet tillräckligt.

[MARG: 240.]

{§5.}
Stadsfullmäktige befullmäktigade Stads-
kassören C. J. Jernbergh att iakttaga och
bevaka stadens rätt och talan vid afrösnings-
förrättning för Öbergska filfabrikstomten,
derom Herr Kommissionslandtmätaren C. A.
Åkerstein utsatt sammanträde till Onsdagen
den 8 nästkommande September, kl. 10 f.m.,
å C. O. Öberg & [Co:s] Kontor här i staden.

{§.6.}
Herr Axel Karlsson anförde för sig förhinder
att längre vara ledamot i Wattenlednings-
Komitén samt begärde befrielse från detta
uppdrag; men Stadsfullmäktige lemnade
ej denna befrielse.

{§.7.}
Herr Lundblad väckte motion att, sedan Bygg-
nads Nämnden indelat stadens egoområde N:o 108 i
tre särskilda tomter, deraf en upptogs
af polishuset och de två andra voro
obebyggda, Stadsfullmäktige, hvilka förut
bifallit gjord framställning om aflåtandet
af en tomt derstädes till Elementarläro-
verket för flickor, måtte äfvenledes till
samma ändamål anslå den derintill lig-
gande mellersta tomten, eftersom den ytter-
sta ensamt för sig ansåges otillräcklig,
dock detta på vilkor, att upplåtelsen gälde
så länge det ifrågavarande läroverket
begagnade den förut anslagna tomten.

Denna motion remitterades, för beredning,
till Utskottet.

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/
/E A Naesman/
/E, A, Lundblad/

[MARG: {241.} 1880 den 17 Aug. upläst å Rådhuset, betyga

/Arvid Frössén./
/Gust; Bothén/]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 augusti 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107026.

Personrelationer