Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 april 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 april 1883

Anmärkning

{1883 den 12 April.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herr E. A. Lundblad.
Herr Emil Andersson
med godkända förfall.

{§. 1.}
Ordföranden tillkännagaf att den af Stadsfullmäktige
den 8 Februari beslutade skrifvelse till Kongl.
General PostStyrelsen om ytterligare brefbärares anstäl-
lande härstädes icke blifvit expedierad, emedan
behofvet blef afhjelpt innan skrifvelsen hunnit
ordnas.

[MARG: 169.]

{§. 2.}
Mantalslängden här i staden för år 1883, emot
hvilken ingen anmärkning förekommit, förklarades
godkänd.

{§. 3.}
Jemlikt LandshöfdingeEmbetets remiss, hade Stadsfull-
mäktige att afgifva förklaring i anledning af
Herr E. A. Naesmans besvär deröfver att han
blifvit vald till ledamot och ordförande i fattig-
vårdsstyrelsen; och då ärendet nu föredrogs
inlemnade Herr Naesman ett läkarebetyg
om honom, under anhållan att detsamma måtte
få handlingarne åtfölja.

Ärendet remitterades till Utskottet för
beredning.

{§. 4.}
Upplästes en med Magistratens skrifvelse
öfverlemnad revisionsberättelse för Utskänk-
ningsbolaget, och dess sista försäljningsår.

Lades till handlingarne utan anmärkning; och
som Herr Borgmästaren Alm tillkännagaf behof
af revisionsberättelsen såsom verifikation till
Kronoräkenskapen, beslöts att en bestyrkt
afskrift deraf skulle till Magistraten öfver-
lemnas.

[MARG: {183}]

{§. 5.}
Till Utskottet remitterades för beredning vederbö-
rande Komiterades skrifvelse med ritning och
projektkontrakt för nytt lärohus åt allmänna
läroverket.

[MARG: 114.]

{§. 6.}
På skäl, som Utskottet anfört i afgifvet betänkande
den 21 Mars, beslöts att till vidare åtgärd ej skulle
föranleda Herr A. Falks motion, angående en
af Stadsfullmäktige tillförene till Regeringen afgifven
petition om utvidgning af allmänna läroverket.

[MARG: {184}]

{§. 7.}
Föredrogs Utskottets utlåtande, i anledning af
Herr Rektorn Gust. Elmqvists framställning an-
gående anskaffning af embetsgård åt rektor
vid allmänna läroverket, hvilket utlåtande, såsom
protokollet för den 8 sistl. Mars angifver, utgick
på ett fortsatt afstyrkande af framställningen,
men jemväl upptoge två reservationer, begge
i hufvudsak utgående på framställningens bifallande och på
förvärfvandet af
mark åt staden, men deremot i det afseende
skiljaktiga, att ene reservanten {Herr Doktor Munk-
tell} velat att staden skulle på erbjudna vilkor
inköpa af Fabriksidkaren Nordlund dennes
intill nya läroverkstomten liggande mark,
uppförande af embetsgård åt rektor måtte beslutas,
samt, med afseende å föreslagna nya förhållandena
med byggnadsområdet, planen för allmänna läro-
verkshusets förläggande måtte revideras och plats
för embetsgården i sammanhang dermed bestämmas;
då deremot andre reservanten {Herr C. A. Ström}
velat att staden skulle på erbjudna vilkor af
Hamnfogden A. L. Lundvall inköpa en af honom
i Nygärdet egande byggnadstomt, närmast liggande
N:o 135, samt att uppförande derstädes af embets-
gård åt rektor måtte beslutas; och hade Herr
Doktor Munktell motiverat sitt förslag dermed att
han funne stadens skyldighet att anskaffa embets-
gård åt rektor vara klar och att, om än dermed
kunde utdragas på tiden, dermed dock intet vore
vunnet, emedan tomtvärden och byggnadskostnad
vore i ständigt stigande, samt att med inköpet
af den Nordlundska marken stadens förra egoområde
blefve regleradt så, att skolgården kunde utvidgas,
skolhuset med större frihet placeras samt staden
för all framtid slippa enskilda gårdsegare till grannar,
emedan den dermed vunna sammanhängande egofiguren finge
till gränser Smedjegatan, Öfre Gymnastikgatan, Wester-
marksgatan och Kyrkoherdebostället Tuna.

Under öfverläggningen yrkades bifall till Ut-
skottets afstyrkande förslag, bifall till Herr
Doktor Munktells reservation och dessutom
af Herr Arvid Nilsson, att Stadsfullmäktige måtte
ingå till Kongl. Maj:t med underdånig ansökning
att staden måtte varda frikallad från skyldighet
att anskaffa embetsgård åt rektor men, om
detta ej kunde beviljas, att staden dock måtte
få anstånd med embetsgårdens anskaffande
till året näst efter det de i staden beslutade
skole-hus-byggnader blifvit fullbordade.

Sedan öfverläggningen afslutats och propositionen
framställts på de olika yrkandena, begärdes
votering tvenne gånger.

I första voteringen beslöts, med 14 röster mot
11, att Herr Nilssons förslag skulle utgöra kontra-
proposition i hufvudvotering, och i den sistnämnda
blef Utskottets utlåtande bifallet, med 18
röster mot 9 röster.

Herr A. Falk anmälde reservation mot beslutet
på den grund att staden icke hade rättighet att undan-
draga sig en skyldighet, som vore klar; och i denna
reservation instämde Herrar C. J. Andberg,
Ordföranden, K. Söderblom, E. G. Åbergh och
Arvid Nilsson.

[MARG: {165}]

{§. 8.}
Upplästes Utskottets utlåtande öfver Herr E. G.
Åberghs motion att den af Stadsfullmäktige antagna
arbetsordningen måtte tryckas och utdelas bland dem;
och hade Utskottet härom föreslagit att motionen,
såsom den lydde, måtte afslås, men att, i anled-
ning af densamma, isället må beslutas att arbets-
ordningen skall uppläsas hvarje år å Stadsfullmäk-
tiges första sammanträde.

Detta utlåtande godkändes, med antagande
af ett utaf Herr Åbergh nu föreslaget tillägg
dertill, att arbetsordningen tillika skulle
hållas anslagen å väggen i Stadsfullmäktiges
sammanträdesrum.

Utskottet hade tillika framställt om vissa
förändringar i samma arbetsordning på sätt
Utskottets protokoll för den 14 sistl. Mars in-
nehåller; och vid behandling häraf, godkändes
Utskottets förslag derutinnan.

[MARG: {185}]

{§. 9.}
Stadsfullmäktige godkände Hamndirektionens
förslag att hamnafgiften för de varor, som
lossas eller lastas vid Nybrohamnen, skall
erläggas med endast hälften af det i faststälda
taxan upptagna beloppet.

[MARG: 186.]

{§. 10.}
Bordlagda ärendet, angående afskrifning af Kom-
munalutskylder på grund af Drätselkammarens
framställning, företogs nu åter; hvarefter af-
skrifning beviljades på i handlingarne intagna skäl
för år 1881 till belopp - Kr. 1481,95.
för år 1880 - Kr. 375,72
för år 1879 - Kr. 163,44.
tillsammans Kronor 2021:11.

[MARG: 175.]

{§. 11.}
Herr Ordföranden hemstälde muntligen att Stads-
fullmäktige måtte utfärda bytes-bref till honom
på den intill Storgatan och Norra Bruksgatan
liggande obebyggda tomten N:ris 361 & 363, hvilken
tomt Herr Ordföranden såsom egare till gården
N:o 307 skulle efter öfverenskommelse erhålla
i vederlag för det han medgifvit tomtreglering
å Norr efter ny stadsplan och dervid måst
afstå delar utaf berörda gård N:o 307.

Ärendet remitterades till Utskottet, för
beredning.

{§. 12.}
Upplästes en framställning af Herrar Arvid
Nilsson, Knut Söderblom och Joh Engström att Stads-
fullmäktige för sin del ville besluta att härva-
rande Bränvinsmagasin, egentliga krogar samt de
s. k. underafdelningarne å härvarande källare,
som äro med krogar likstälda, äfvensom ock alla
ölstugor måtte förbjudas all utskänkning och för-
säljning af spirituosa och öl från och med kl. 6 e. m.
dagen före Sön- och Helgedag, under alla Sön- och
Helgedagar hela dagen, samt till och med kl. 9 f. m.
påföljande söcknedag.

Ärendet remitterades till Utskottet för beredning.

[MARG: 187.]

{§.13.}
Efter föredragning af Poliskammarens protokoll
för den 5 i denne månad, innehållande den åsigt att
stadens utskänkningsställen för maltdrycker fortfarande
lämpligen borde vara tolf och att Poliskammaren
ville hos Konungens Befallningshafvande i länet
hemställa att de med innevarande försäljningsår
tilländagående tre utskänkningsrättigheter finge
ytterligare utbjudas, samt att desse försäljningsställen
jemväl fortfarande finge förläggas å stadsdelen
Wester; förklarade Stadsfullmäktige sig icke
hafva något att deremot erinra.

[MARG: 188]

{§. 14.}
Med skrifvelse den 11 i denne månad öfverlemnade
Magistraten utdrag af dess protokoll för den
19 Februari och 5 April detta år, innefattande
Magistratens framställning om bränvinsut-
skänkningen här i staden under nästinstundande
försäljningsperiod:

Wid handlingarnes läsning befanns Magi-
stratens utlåtande så lydande:

"Magistraten, som anser att försäljningen
såsom förut lämpligen må, med de inskränknin-
gar med afseende på tiden för försäljning å
sön- och helgedagar, som blifvit genom Konungens
Befallningshafvandes nästlidne år meddelade
resolution bestämde, bedrifvas från fyra ut-
skänkningsställen, deraf två å stadsdelen Söder,
ett å stadsdelen Wester och ett å stadsdelen Norr,
jemte fem källare, deraf tre å stadsdelen Söder
och två å stadsdelen Wester, äfvensom å två
minuthandelsställen, deraf ett å "Söder" och ett
å "Wester", förordar till antagande det af
nuvarande Utskänkningsbolaget gjorda anbud
att under ytterligare ett år, räknadt från den
1 nästinstundande Oktober, få mot en årlig af-
gift af tjugufemtusen kronor här i staden
utöfva all den minuthandel med och utskänkning
af bränvin och andra brända eller distillerade
spirituösa, drycker, som staden kan öfverlåta."

Stadsfullmäktige beslutade instämma i Magi-
stratens förord för antagande af Utskänknings-
bolagets ifrågavarande anbud samt i förslaget
om försäljningsställenas antal och läge.

[MARG: 189.]

{§. 15.}
Sedan, i afseende å Stadsfullmäktiges framställning
till Kongl. Fångvårdsstyrelsen med förfrågan huru-
vida hinder mötte för anbringande af 2:ne luft-
ventiler i taket å rådhussalen, som inrymmes
i Kronohäktets byggnad, på Kongl. Styrelsens
föreskrift öfverlemnats en af dess biträdande arkitekt
uppgjord ritning för åstadkommande af venti-
lation i rådhussalen, tillika med styrkt af-
skrift af hans utlåtande i ämnet, och detta
med tillkännagifvande att, om Stadsfullmäktige,
på det af bemälde arkitekt föreslagna
sätt, ville låta anbringa ventileringen, hinder
derför icke mötte; så beslutades nu
att ifrågavarande ventilation skulle på
sistnämnda sätt utföras.

[MARG: 171.]

{§. 16.}
Till handlingarne lades Öfre Kanalaktiebolagets
anmälan att bolaget för närvarande ej bifallit
Stadsfullmäktiges framställning om nedsättning
i slussafgifterna för de varor, som lossas och
lastas vid Nybrohamnen.

[MARG: 190.]

{§. 17.}
Enligt Protokoll för den 15 sistl. Mars hade Eskils-
tuna Öfre Kanalaktiebolag bifallit Stadsfullmäk-
tiges framställning af 9 November 1882, om medgif-
vande att den på bolagets mark belägna torg-
handelsplatsen för smör, bär och ägg måtte få
utvidgas, såsom framställningen närmare innehölle;
dock på följande vilkor, hvilka Stadsfullmäktige sig nu
iklädde, neml:

"a.) att platsen upplåtes åt staden för torghandel med smör,
bär och ägg, så länge Bolaget ej behöfver platsen;

b.) att staden bekostar platsens ordnande för ändamålet
och underhåller densamma under tillsyn af Bolagets styrelse
att trädplanteringarne ej skadas;

c.) att Bolaget befrias från snöskottning och snöns
bortforsling
från gångbanan, sjelfva platsen och Kungsgatan utefter tomten
på en sträckning af 164 fot, äfvensom att Bolaget be-
frias från renhållningsskyldigheten å platsen, gångbanan
och gatan;

d.) att platsen, utan kostnader för Bolaget, af staden
återlemnas, om Bolaget återfordrar densamma;

e.) att matjorden å hamnplatsen aflemnas för trädplante-
ringars behof på närliggande tomt innan platsen grusas
och planeras;

f.) att Bolagets styrelse utstakar det område, som upplåtes
åt staden till begagnande;

g.) att platsen ej får upplåtas för åkdon och kreatur."

[MARG: 191.]

{§. 18.}
Till Utskottet remitterades för beredning
{dels} ett af Eskilstuna Öfre kanal aktiebolag
anmäldt ärende, med öfverlemnande af en
afskrift af ett lagfartsbevis på tomten N:o
108 D., under framställning att som bolaget icke
bifallit det tomtbyte, hvarpå denna lagfart
skulle grundas, lagfartsförhållandena med
berörde tomt måtte regleras; {dels} en af
Herr A. Falk i sammanhang härmed nu
muntligen afgifven motion att den del af tomten
N:o 108 D, som skulle till staden återgå, måtte
anslås åter till Warmbadhustomten N:o 108 D
i afsigt att blifva tillgänglig för uppförande
derå af en behöflig tvätt-inrättning, m. m.

[MARG: 20.]

{§. 19.}
Föredrogs en genom Magistraten inkommen an-
sökning af Snickaren A. G. Pettersson, att han,
som egde gården N:o 229 här i staden, måtte an-
tingen få köpa stadens derintill liggande
obebyggda del af tomten N:o 248 för att
sammanslås med N:o 229, eller ock få
det yttrande huruvida platsen finge anses
såsom öppen och han således vara oförhindrad
att mot densamma uppföra byggnad med facad
åt N:o 248, eller anbringa planteringar mot
densamma.

Ärendet remitterades, för beredning, till
ByggnadsNämnden.

[MARG: 192.]

{§. 20.}
Stadsfullmäktige beviljade på anförda skäl
afkortning i Kronoräkenskapen af 20 kronor
hundskattemedel hvilka den 6 April 1882
ådömdts Arbetskarlen A. Larsson, hvilken
befunnits sakna tillgångar och Lokomotivfö-
raren A. I. Andersson, hvilken icke kunnat an-
träffas.

[MARG: 193.]

{§. 21.}
På framställning af Herr Borgmästaren Alm bevil-
jades att Drätselkammaren finge till verkställig-
het bringa de smärre reparationer, hvilka vid ekonomisk
besigtning af
ojäfvige Magistratsledamöter ansågos erfor-
derliga å Borgmästarebostället.

Samma dag uppläst och justeradt

/TheofrMunktell jr/
/Arvid, Nilsson/
/Hilmer, Lagerbäck/

År 1883 den 16 April är förestående
protokoll på rådhuset offentligen
uppläst betyga.

/[Pehr] Wennman/
/A G Andersson/

[MARG: {194}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 april 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107023.

Personrelationer