Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 april 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 april 1877

Anmärkning

{1877 den 12 April.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr J. C. Heljestrand, hvars anmäldta förfall godkändes;
Herr E. A. Lundblad, hvars anmäldta förfall godkändes;
Herr Gust. Nilson, hvars anmäldta förfall godkändes;
Herr O. Björk, hvars anmäldta förfall godkändes;
Herr A. F. Dahlström, hvars anmäldta förfall godkändes;
Herr S. Palmgren, hvars anmäldta förfall godkändes;

{§.1.}
1877 års Mantalslängd för staden förklarades god-
känd, då anmärkning mot densamma ej förekom-
mit.

{§.2.}
Upplästes Magistratens samt Läns Styrelsens skrif-
velser angående val af landstingsmän för staden,
hvilket val skulle å ordinarie sammanträdet uti
nästkommande Juni månad företagas. -

[MARG: 17.]

{§.3.}
Stadsfullmäktige delgåfvos vederbörande Revisorers
berättelse öfver af dem verkställd granskning af
Eskilstuna Utskänkningsbolags räkenskap och för-
valtning för försäljningsåret 1875-1876; - och funno
Stadsfullmäktige denna berättelse ej till något
yttrande föranleda. -

{§.4.}
Som Helsovårds Nämnden anmält att Suppleanten inom
Nämnden, Handlanden O. Björk numera från staden afflyttat
och fördenskull vore urståndsatt att sin berörda befattning
vidare utöfva, hvadan nytt suppleantval begärdes; så
företogs nu detta val, hvarvid till Suppleant i
Helsovårds Nämnden i Handlanden Björks ställe
utsågs Handlanden Albin Hellstedt med 19 röster.

[MARG: 18.]

{§.5.}
Uti skrifvelse af den 29 sistlidne Mars hade
Drätselkammaren hemställt att staden måtte för
erbjudna 1000 Kr. inlösa den af Herr E. A. Naes-
man egande påbyggnaden å den af honom till
den 1 instundande Oktober arrenderade f.d. Pip-
hammaren, hvilken påbyggnad uppgifvits kosta
1701 Kr. 81 öre, samt att, då medel dertill icke be-
räknats i årets utgiftsstat, kostnaden måtte få
gå från Stadens Reservfond, hvilken innehöll en
tillgång å 2700 Kr.

Herr Naesman ansåg sig och förklarades äfven
jäfvig att i sakens behandling deltaga. -

På grund af hvad Drätselkammaren anfört,
eller att ifrågavarande påbyggnad utgjorde en sådan
förbättring å vattenverket att för detsamma
kunde hädanefter påräknas ett så mycket högre
arrende, att inlösningskostnaden amorterades, bi-
fölls Drätselkammarens förslag; och fattades detta
beslut vid votering med 18 röster mot 4, hvilka afgåfvos
för ärendets vidare beredning af Utskottet innan
detsamma till slutligt afgörande företoges. -

Herr v. Ordföranden anmälte sin reservation, un-
der förmenande att ärendet ej författningsenligt
kunnat slutbehandlas, utan vidare beredning. -

{§.6.}
Stadsfullmäktige biföllo Drätselkammarens förslag
derom att nya arrendena å Räckhammaren N:o 69
och f.d. Piphammaren, hvarå nuvarande arrendekon-
trakten tilländagå den 1 instundande Oktober, måtte
få ställas på ett års tid, med hänseende till den
under behandling varande frågan om nya motorers
anbringande i vattenverken. -

{§.6.1/2.}
Efter föredragning af Brandkårsbefälets utlåtande
i anledning af den genom skrifvelse från Städernas
Allmänna Brandstodsbolags Styrelse ifrågasatta för-
bättring af Eskilstuna stads brandanstalter, beslutade
Stadsfullmäktige anskaffandet af 1000 fot ny lednings-
slang om 3 1/2 verktums inre diameter, att användas till
Stadens nya uppfordringsverk, samt att kopplingarne
å denna slang skulle göras till gänggången lika med
dem å den äldre ledningsslang om 3 verktums inre
diameter, som hittills tillhört nya verket, men nu
komme att öfverflyttas till det äldre uppfordrings-
verket; hvarjemte Stadsfullmäktige, för förslagets
utförande, ställde till Brandkårsbefälets disposi-
tion ett extra anslag å begärda 1200 Kronor. -

[MARG: 9.]

{§.7.}
På framställning af Herr A. F. Dahlström beviljade
Stadsfullmäktige ett anslag å 150 Kronor till re-
sekostnad åt Stadens båda Brandchefer och
Bergningschefen för bevistandet af det Brandchefs-
möte, som i början af instundande Juni månad
komme att hållas. -

[MARG: 19.]

{§.8.}
Till Utskottet remitterades för beredning Bestyrelsens
för här blifvande landtbruksmötet inbjudning till
Eskilstuna stad, att vid mötet ordna industri-
och slöjd-expositioner. -

[MARG: 20.]

{§..9.}
Som härstädes uppstått fråga om fortfarande öfver-
låtande å bolag af all den minuthandel med eller all
den utskänkning af bränvin, hvilken eljest skolat å auk-
tion utbjudas, samt Magistraten derå infordrat
anbud; så hade nu Magistraten, för Stadsfullmäk-
tiges hörande, öfverlemnat de inkomna anbuden,
hvilka, nu upplästa, befunnos utgöra tvenne,
nemligen:

1:o ett af nuvarande Utskänkningsbolaget i Eskils-
tuna afgifvet, hvari bolaget för utöfvandet af all
den minuthandel med och utskänkning af bränvin samt
af andra brända eller destillerade spirituösa drycker,
hvilken eljest, jemlikt 1 mom. i 10§. af Kongl. Förord-
ningen angående försäljning af dylika drycker den 18
September 1874, skulle på auktion utbjudas, - denna
rörelse såsom hittills bedrifven å 5 utskänkningsställen
(deraf 3 å Söder och 2 å Wester), 4 källare (deraf 3
å Söder och 1 å Wester) samt 2 minuthandelställen (å
Söder), jemte rättighetens innehafvande under ytterligare
tre år, räknade från och med den 1 Oktober innevarande
år, - utfästade sig att betala en årlig afgift af Tjugu-
femtusen (25000) kronor;

2:o ett af Landtbrukaren L. P. Åkerman och Handlanden
Oscar F. Rydström afgifvet, hvari desse för öfverta
gande utaf all utskänkning och all minutering af Bränvin
och andra brända eller distillerade spirituösa drycker
i Eskilstuna, under loppet af 3 år ifrån nästkommande
1:a Oktober räknadt, erbjödo sig såsom Bolagsmän att årligen erlägga i
skatt Sjuttiofem Tusen (75000) kronor samt afstodo hela
den nettobehållning, som, sedan nödiga förvaltningskostna-
der blifvit afdragna, enligt bolagets räkenskaper
visat sig hafva uppkommit af all den bränvinshandel
bolaget idkat; vid hvilket anbud var fogad en af
Herrar O. Olsson på Skiftinge och Fredr. Westman i
Örebro afgifven, med vederhäftighetsbevis försedd, för-
bindelse, hvaruti desse borgade, en för begge och
begge för en såsom för egen skuld, för uppfyllandet
af Herrar Åkermans och Rydströms berörda åtagande;
hvarjemte bland de från Magistraten ankomna
handlingar fanns en af Stadens Skolråd gjord fram-
ställning derom, att vid bestämmande af antal och läge
för stadens utskänkningsställen, nu och för framtiden
måtte tillses och påbjudas att ingen kroglägenhet vi-
dare må tillåtas i folkskolehusets närhet och den
nuvarande, så fort som möjligt, indragas och stängas,
då, såsom Skolrådet anförde, genom denna krog ställ-
des för ungdomens ögon de mest sorgliga exempel, som
måste vara föremål för djupt bekymmer.

Af Herr C. O. Öberg ingafs nu ett skriftligt anfö-
rande, hvaruti han, i fråga om utskänkningsställenas
antal och tiden för deras öppethållande, föreslog för
inskränkning af bränvinsförbrukningen,

{antingen} att de till stadens fyra källare hörande s.k.
underafdelningarne för utskänkning helt och hållet indra-
gas,

{eller}, om detta ej läte sig göra, att dessa underafdelningar
blifva hvad de egentligen borde vara, neml. matställen
der spirituosa icke under något vilkor finge serveras
utan mat, hvarjemte tiden för deras öppethållande
borde bestämmas till från kl. 1/2 8 till 1/2 9 på morgonen,
från kl. 12 till 2 middagen, och från kl. 6 till 8 efter-
middagen med undantag af dag före sön- och
helgedag, då tiden bestämmes från kl. 5 till 7
e.m. samt att i hvarje fall stadens två utminu-
teringsställen ej måtte öppnas förrän kl. 1/2 8 på
morgonen och stängas kl. 7 e.m. med undantag af
dag före sön- och helgedag, då de borde stängas
kl. 6 eftermiddagen;

varande denna Herr Öbergs
framställning åtföljd af en med talrika underskrifter
försedd adress, hvari anhölls att Stadsfullmäktige
måtte vidtaga alla lagliga åtgärder för inskränkning
af tiden, då utskänknings- och minuteringsställena
härstädes måtte hållas öppna för allmänheten,
äfvensom en af E. Eriksson, O. Larsson och J. Danielsson
å Nykterhetsföreningens vägnar undertecknad skrift,
hvari uttalades önskan om inskränkning i tiden
för utskänkning å de vanliga ställena samt om
förbud för utskänkning på Ångbåtarne under det de
ligga i hamn eller äro inom stadens område. -

Ärendet remitterades, för beredning, till
Utskottet. -

[MARG: 21.]

{§.10.}
Sedan Gaslysnings aktiebolaget numera afstått från
sitt anspråk att få betaldt för 4 stycken å Drott-
ninggatan, på stadens requisition, istället för förut
begagnade lyktarmar uppsatta lyktstolpar och lykt-
kronor, samt inskränkt sig till det påståendet, hvilket
nu medelst stämning å Drätselkammaren utförts, att
staden skulle tillösa sig de 4 gamla lyktarmarne,
hvilka på förenämnda sätt gjorts för bolaget
onyttiga och obehöfliga; så och då detta yrkande
kunde anses vara på billighet grundadt, anslogo
Stadsfullmäktige för sådan inlösen fordrade
100 kr. med ränta derå från den 27 December 1876;
hvilket beslut fattades genom votering med
12 röster mot 3, som voro för afslag. -

Under denna frågas behandling afträdde
Ordinarie Ordföranden, såsom jäfvig, och vice
Ordföranden hade hans plats. -

[MARG: 22.]

Samma dag uppläst och juste-
radt

/Theofr Munktell/
/A Lindblad/
/C, A, Johansson/

År 1877 den 16 apr. å Rådhus Salen
offentligen upläst, betyga:

/Carl Andberg/
/Carl Klein/

[MARG: [23]]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 april 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107022.

Personrelationer