Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 april 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 april 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den 12
April 1872.


Närvarande samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar Wedberg, Ström och Collander, hvilka
hade godkända förfall.

{§.1.}
Deröfver hörda, förklarade Stadsfullmäktige sig icke
hafva något att erinra mot Herr Borgmästaren S.A.
Hallströms hos Kongl.Maj:ts och Rikets Svea HofRätt
gjorda framställning, att Borgmästaren Karl Svensson
i Thorshälla må erhålla förordnade att uppehålla
Borgmästarebeställningen här i Staden under den tid
Herr Borgmästaren Hallström sökt tjenstledighet.

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]


{§.2.}
I anledning af BrandstodsKomiténs derom gjorda
framställning och i enlighet med Berednings Utskottets
utlåtande, beslöts:

1:0
att stadsfullmäktige skulle utse två Ombud för bevi-
stande af instundande bolagsstämma med Städernas
allmänna BrandstodsBolag, hvilka Ombud skulle
erhålla fullmakter för försäkringarne å Stadens pu-
blika hus;

2:0
att hvardera af dessa Ombud skulle
af Stadens medel erhålla ersättning med 75 RD Rmt[Riksdaler
Riksmynt]
och blefvo härefter till Ombud utsedda Stadskassören C.J.
Jernbergh och Rådmannen C.G. Söderholm.

[ÄRENDEORD:Förvaltningsförtroendevalda]
[MARG: N:o 280]

Samma dag uppläst och justerat:

/F.R. Wuerster/

/C.O. Öberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 april 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107021.

Personrelationer