Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 april 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 april 1875

Anmärkning

{1875 den 12 April.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige.

{§.1.}
Stadens Mantalslängd för år 1875, hvaremot anmärkning
ej förekommit, företeddes och godkändes. -

{§.2.}
Sedan inbetalning af stadens aktier i Oxelösund-
Flen-Westmanlands-Jernväg numera blifvit
fullgjord, och stadens förbindelse derå återställdts,
så blef denna sistnämnda nu företedd och
öfverkorsad. -

[MARG: {134.}]

{§.3.}
Efter föredragning af Drätselkammarens utlå-
tande öfver Helsovårds Nämndens framställning om
aflöning åt Sekreterare i Nämnden, bestämdes
denna lön till Etthundrafemtio kronor för år,
att utgå från stadskassan, dervid ock fästades
det vilkor, att Sekreteraren utan särskild betalning
skall expediera de protokoll åt enskildta personer
som blifva erforderliga. -

[MARG: 133]

{§.4.}
I fråga om Helsovårds Nämndens framställning,
om vidtagandet af anordningar för renhållnings-
väsendet och kostnaden derför, hade Drätselkam-
maren yttrat, att då Nämnden hade till sitt
förfogande en genom uttaxering bildad Kassa,
derifrån ända hittills gått de kostnader för ren-
hållningsväsendet, som varit erforderliga, samt
Drätselkammaren icke funne någon förändring
deri påkallas, då sådana utgifter icke stredo
mot kassans ändamål, ville Drätselkammaren
förorda: att Helsovårds Nämnden må bemyndigas
att, på samma sätt som förr varande Sundhets
Nämnden, få af den innehafvande kassan
bestrida kostnaden för af Nämnden vidtagna
anordningar uti ifrågavarande afseende. -
I sammanhang med detta utlåtande föredrogs
nu en af Herr C. A. Ström väckt motion, om
antagandet af en sådan Instruktion för Helso-
vårdsnämnden, att det blefve denna, som
å Kommunens vägnar skulle vidtaga erforderliga
anordningar för underlättandet af bortforslin-
gen från staden utaf afträdesämnen, afskräden,
med mera.

Efter öfverläggning afgjordes genom votering, med
23 röster mot 6 röster, att de föredragna ärendena
skulle i ett sammanhang behandlas och afgöras.

Härefter yrkades det samfäldta ärendets utredning
af en Komité, hvari 2:ne af Helsovårds Nämndens ledamöter
fingo säte, äfvensom yrkades remiss till Nämnden;
men förstnämnda yrkandet bifölls. -

I anledning häraf utsågs en komité för nyss-
nämnde ändamål bestående af

1:o {ledamöter från Nämnden}:
Rådmannen C. G. Granberg
t. f. Borgmästaren S. Alm

2:o {öfrige ledamöter:}
Kamrer C. A. Ström
Handlanden E. A. Lundblad

egande desse att utse en femte ledamot; och
utsågs slutligen Herr t. f. Borgmästaren Alm
till Ordförande i Komitén. -

[MARG: 135]

{§.5.}
Herr C. A. Ström hade väckt motion derom
att åt Helsovårds Nämnden må uppdragas förvalt-
ningen af den allmänna sjukvården i staden,
så vidt denna förvaltning icke tillkommer
annan särskild myndighet.

Som Stadsfullmäktige funno förslaget
lämpligt, blef motionen bifallen. -

[MARG: 136.]

{§.6.}
Herr C. A. Lundberg hade ingifvit motion att,
med upphäfvande af förr fattadt
beslut om Stångjernshammarevattenfallets ut-
arrendering, staden måtte sjelf derstädes anlägga
ett vattenverk för utarrendering.

Efter föredragning häraf remitterades motionen till
Utskottet, som afträdde för beredning och vid åter-
företrädande, såsom sitt utlåtande, afstyrkte
bifall till Herr Lundbergs förslag, enär staden
icke borde inkasta sig i ett så vidlyftigt
företag, som anläggningen af ett nytt större
industrielt etablissement, hvilket deremot
vore en affär för den enskildta företagsam-
heten.

Under öfverläggning yrkades bifall till
utlåtandet och bordläggning.

Genom votering, med 16 röster mot 14 röster,
beslöts ärendets bordläggning, - och genom ytterligare
beslut afgjordes att ärendet förekommer nästa sammanträde.

[MARG: 137.]

{§.7.}
Härefter föredrogs Berednings Utskottets
utlåtande i anledning af Drätselkammarens
förslag till kontrakt för utarrendering af
Stångjernshammarevattenfallet på femtio
års tid från och med den 1 instundande Okto-
ber; uti hvilket utlåtande anmärkningar blifvit
gjorda och förslag afgifna till förändrade lydelsen
å punkterna 2, 3 och 8 samt till några be-
stämmelser rörande verkställigheten.

Herr J. Svengren yrkade ärendets bordläggning
till nästa sammanträde, och Herr Joh. Walén
desslikes bordläggning med uppdrag till Drätsel-
kammaren att till nästa sammanträde, då
ärendet åter företages, anskaffa den af Utskot-
tet begärda Karta på området vid vatten-
verken med föreslagen delning derå.

Sistnämnda yrkande bifölls.

[MARG: 128.]

{§.8.}
Uti en den 11 sistlidne Mars ingifven motion
hade Herr A. F. Dahlström anfört, att i följd
af allmänna föreskriften om Magistrats rättig-
het till boupptecknings- och arfskiftesprocent,
hade Rådmännens fasta löner här i staden
kunnat hållas till det låga beloppet af 20
kronor för år; att å de skattdragandes sida
fördelen af denna låga lön dock torde
ansetts uppvägas af det större obehag, som
legat i förenämnda procents utbetalande, helst
denna utbetalning drabbat ojemnt och dessutom
icke kunnat betraktas såsom förmögenhets-
skatt, enär procenten uttagits efter sterbhusens
inventariisumma, utan skulders fråndragande;
att det förmodligen vore misshagligheten i dessa
afgifter, som drifvit flera stadssamhällen att
lemna boupptecknings- och arfskiftesväsendet
alldeles fritt, och åter andra, att, med bibehållande
af Magistrats rätt och skyldighet att förrätta
bouppteckning och delning, helt och hållet bort-
taga afgiften derför, med deremot svarande löne-
reglering; att sistnämnde förändringssätt syntes
riktigast för bibehållande af nu varande säker-
het i verkställigheten af ifrågavarande förrätt-
ningar; att motionären på denna grund föresloge
den förändring, att boupptecknings- och arfskiftes-
procenten icke uttages och att Magistraten, med
rätt och skyldighet att fortfarande ombesörja
dessa förrättningar, erhåller deremot svarande
ersättning från stadskassan, dervid det äf-
ven, till åstadkommande af en ytterligare
reglering, torde befinnas lämpligt, att er-
sättningen ökas till det belopp att jemväl
Magistratens nu ovissa inkomst af Auktions-
verket kunde såsom inkomsttitel för Magi-
straten försvinna och istället ingå till Stads-
kassan; likasom, med afseende derpå att
en högre utgift drabbade alla, det torde vara
rättvist stadga, att Magistraten, då den derom
anlitas, icke finge undandraga sig att, utan
särskild afgift, förrätta bouppteckning och
delning i sterbhus, hvilka på grund af
privilegier hafva att välja förrättnings-
man; och hade Motionären slutligen hem-
ställt om antagandet af vissa grunder för
träffande af öfverenskommelse med Magi-
straten, att träda i kraft den 1 instundande
Juli, om Magistraten densamma antoge.

Sedan ärendet varit till Utskottet för
beredning remitteradt, samt Utskottet inkom-
mit med utlåtande, hvaruti motionen till-
styrkts, med förslag å några mindre re-
daktionsförändringar till vinnande af större
tydlighet; så och efter det öfverläggning
egt rum och blifvit slutad, fattades
i detta ämne följande beslut:

Stadsfullmäktige erbjuda Magistraten föl-
jande öfverenskommelse - att träda i kraft
den 1 instundande Juli, om Magistraten den-
samma antager:

a.) Magistratens procent af det under Magi-
straten fortfarande stående Auktionsverket
ingår till Stadskassan;

b.) För bouppteckningar och arfskiften inom
staden, hvilka Magistraten fortfarande
förrättar, uttages ej arfvode af sterbhusen.

c.) Magistraten förrättar, derom anmodad,
utan afgift af sterbhusen, äfven bouppteckning
och delning i hus, som eger att välja förrätt-
ningsman.

d.) Ordinarie rådmans lön bestämmes till
Trehundra kronor för år.

e.) Borgmästaren har att för mistad inkomst
af bouppteckningar arfskiften och Auktions-
verket uppbära ersättning af Stadskassan
med Femhundrafemtio kronor för år.

I detta beslut skulle Magistraten inbjudas
att sig förena, hvarigenom den åsyftade
öfverenskommelsen vore åstadkommen.

[MARG: 130.]

{§ 9.}
På framställning af Drätselkammaren och
Magistraten erhöll Stadsvaktmästaren
en förhöjning i nuvarande ersättning för
rådhusets städning, vedhuggning m m. af
48 kronor för år, så att ersättningen
inalles utgör för år 78 kronor. -

{§.10}
På begäran af Kommissions Landtmätaren
C. A. Åkerstein om utseende af ombud
att bevaka stadens rätt vid skeende
mätningar af tomter här i staden; före-
togs val af ombud, då Herrar J. P.
Nordlund och E. A. Naesman dertill utså-
gos. -

{§.11}
Efter anmälan af Helsovårds Nämnden
att 3:dje Suppleanten i Nämnden Herr S. A.
Lundin komme att lemna staden, utsågs
efter honom till 3:dje suppleant Herr
Rob. von Oelreich. -

{§.12.}
Med anledning af §.4. i Kongl. Maj:ts Nådiga
förordning angående vilkoren för försäljning
till förtäring på stället, af vin, maltdrycker, kokadt
kaffe och andra tillagade icke spirituösa drycker
den 18 September 1874, hade Poliskammaren,
med öfverlemnande af förteckning å till ut-
skänkning af (vin* och) maltdrycker berättigade
här i staden, anhållit det Stadsfullmäktige
ville inkomma med utlåtande huruvida
derjemte rättighet att idka sådan utskänkning,
som i nämnda Kongl. Förordnings 3 §. sägs,
må andra personer meddelas, samt föreslå antalet
deraf och den trakt af staden hvari de-
samma finnas må, i fall föreskrift
jemväl i sistnämnda afseende ansåges
nödig; och hade Poliskammaren för sin
del sig utlåtit, att utöfver det i förtecknin-
gen upptagna antal af 13 rättigheter
af detta slag; icke mera än en sådan torde
ytterligare komma i fråga att meddelas,
och att detta nya utskänkningsställe måtte
varda förlagdt å Stadsdelen Norr.

Efter föredragning häraf yrkades dels
att Stadsfullmäktige skulle instämma i
Poliskammarens berörda utlåtande,
dels att Stadsfullmäktige, med afseende
å anläggningen af ett nytt Bryggeri här
i staden, måtte föreslå att 4 nya utskänk-
ningsställen blifva af vederbörande bevil-
jade; men sedan öfverläggningen slutats afgjor-
des genom votering med 17 röster mot 5 röster
att Stadsfullmäktige skulle instämma i
Poliskammarens förslag, hvarefter
utan votering godkändes den föreslagna
trakten. -

*) Orden "vin och" avses hafva
i Poliskammarens framställning
tillkommit af misstag.
/Jernbergh/

{§.13}
Till utbetalning attesterades följande
räkningar:
för annons i E:a Tidning om Täflingspris - Kr. 7,65.
för annons i E:a Allehanda om Täflingspris - 9. -

{§.14.}
Åt Drätselkammaren uppdrogs att
låta på Boktryckeri här i staden trycka
erforderligt antal af stadens nya Brand-
ordning i sammanhang med Brandstadgan
för rikets städer. -

{§.15.}
Upplästes Protokoll hos Komiterade för
16:de Aprilfonden, den 27 sistlidne Februari,
angående beviljade anslag för yngre manu-
fakturarbetares resor i fremmande länder.

{§.16.} (se nedan)
Ordföranden väckte motion derom att Staden
måtte hos egarne till härvarande Gasverk
göra framställning om att få inlösa detsam-
ma efter värdering, enligt kontraktet dock med valrätt att
sedermera efter värderingen fullborda inlösningen eller icke,
samt att, i händelse inlösningen komme till
stånd och Ordföranden kunde
bilda enskildt bolag för
Gasverkets drifvande,
Staden måtte på bolaget öfverlåta gasverket mot
inlösningssumman. -

Motionen remitterades till Drätselkam-
maren för beredning. -

Samma dag uppläst och justeradt:

/Theofr, Munktell,/
/C. A. Ström/
/Alfr Norrman/

Lydelsen af förestående §.16. skall vara:

"Ordföranden väckte motion derom att Staden
måtte hos egarne till härvarande Gasverk
göra framställning om att få inlösa detsam-
ma efter värdering enligt kontraktet, dock
med valrätt att sedermera efter värderingen
fullborda inlösningen eller icke, samt att
i händelse inlösningen komme till stånd och
Ordföranden kunde bilda enskildt bolag för
Gasverkets drifvande, Staden måtte på
bolaget öfverlåta gasverket mot inlösnings-
summan.

Motionen remitterades till Drätselkam-
maren för beredning."

Att Protokollen för den 11 Mars och 12
April blifvit å Rådhussalen offentli-
gen uplästa; intyga Eskilstuna den
10 Maj 1875.

[MARG: 138.]

/Gust, Sahlin/
/Gust; Bothén/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 12 april 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107020.

Personrelationer