Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 oktober 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 oktober 1888

Anmärkning

{1888 den 11 Oktober}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr Doktor Theofr. Munktell
Herr C. W. Dahlgren
Herr E. G. Åbergh
Herr Hj. Åkerstein
Herr A. F. Dahlström
med godkända förfall
Herr E. G. Svanbäck
Herr O. Svengren
utan godkända förfall.

{§ 1}.
I Herr Ordförandens frånvaro leddes dagens förhand-
lingar af Herr vice Ordföranden.

{§ 2}.
Herrar Th. Engström och Albin Hellstedt utsågos att
tillika med Herr vice Ordföranden justera dagens pro-
tokoll, hvarförutom beslöts att justering af pro-
tokollet skulle ega rum nästkommande lördag
kl. 9 f. m. å Stadskamrerarekontoret.

{§ 3}.
Sedan Konungens Befallningshafvande i länet genom resolu-
tion den 14 sistlidne September [anmodas] Magistraten
infordra Stadsfullmäktiges [underdåninga] förklaring
öfver de besvär, Sixten Alm, Carl Löfmark, L. P.
Malm och C. G. Granberg hos Kongl. Majt. anfört öfver
Konungens Befallningshafvandes den 26 Juli inneva-
rande år meddelade resolution ifråga om af Magistraten
förd klagan öfver Stadsfullmäktiges den 12 nästlidne
April fattade beslut rörande Magistratens an-
hållan om förskjutande från stadskassan af 400
Kronor till betalning af Kommissionslandtmätaren
C. A Åkersteins räkning för Kartor och utrednin-
gar rörande vissa lägenheter i angränsande
kommuner, om hvilkas införlifvande med staden
fråga förevarit, så hade Magistraten genom
resolution den 17 nästlidna September öfverlem-
nat samtliga handlingar i ärendet till Stadsfull-
mäktige med anmodan till Magistraten inkomma
med den i Konungens Befallnngshafvandes ofvan-
berörda resolution af den 14 September 1888 infor-
drade underdåniga förklaring samt remisshand-
lingarne [dervid] till Magistraten återställa;
Och företogs nu detta Ärende till behandling, hvarvid,
efter föredragande af remisshandlingarne, Herr Th. Engström
hemstälde, det förklaring måtte genast afgifvas enligt
följande af Herr Engström skriftligen affattade förslag:

"Då Magistraten icke anfört besvär öfver
något Stadsfullmäktiges beslut, utan endast
öfver Konungens Befallningshafvandes
utslag, hvarigenom Magistraten förklarats
sakna rätt att anföra besvär öfver Stadsfull-
mäktiges beslut, kunna Stadsfullmäktige
ej vara rätta vederbörande att öfver denna
Konungens Befallningshafvandes åtgärd afgifva för-
klaring."

Det beslöts dock af ärendet skulle till Utskottet
remitteras för beredning med bifogande af Herr Th.
Engströms förslag till förklaring.

[MARG: 160.]

{§ 4}.
Genom resolution den 22 nästlidne September hade
Magistraten till åtlydnad af Konungens Befallningshafvandes
i länet den 19 i samma månad och år meddelade resolution,
infordrat Stadsfullmäktiges förklaring öfver de besvär,
Fors Sockens Kommunalstämma [hos] Kongl. Kammar-
rätten anfört öfver Konungens Befallningshafvandes utslag
den 27 April 1888 rörande förra pigan Erika Charlotta
Westergrens mantalsskrifningsort; Och beslöto nu
Stadsfullmäktige, efter föredragande af remisshandlingarne,
att följande förklaring skulle i målet afgifvas:

På förut anförda skäl hemställa Stadsfullmäk-
tige att Kongl. Kammarrätten icke måtte
fästa afseende vid Fors sockens Kommunal-
stämmas besvär.

[MARG: 161]

{§ 5}.
Genom resolution den 22 nästlidne September hade
Magistraten, till åtlydnad af Konungens Befallnings-
hafvandes i länet den 19 i samma månad och år
meddelade resolution, infordrat Stadsfullmäktiges
förklaring öfver de besvär, Fors sockens Kommunal-
stämma hos Kongl. Kammarrätten anfört öfver
Konungens Befallningshafvandes utslag den 27
April 1888 rörande enkan Sara Lena Bergströms
mantalsskrifningsort; Och beslöto nu Stadsfull-
mäktige, efter föredragande af remisshandlingarne, att
följande förklaring skulle i målet afgifvas:

På förut anförda skäl hemställa
Stadsfullmäktige, att Kongl. Kammarrätten
icke måtte fästa afseende vid Fors sockens
Kommunalstämmas besvär.

[MARG: {162}]

{§ 6}.
Föredrogs Utskottets utlåtande i frågan angående
förfarandet med Stadens vattenverk, innehållande dels
en utredning i ämnet dels följande hemställan:

1:o att en komité måtte tillsättas för frågans
utredning såväl i dess helhet, som i detalj,
samt för afgifvande af förslag till dess lös-
ning; och

2:o att ledamöterna i Komitén må blifva 7.

Wid frågans behandling föreslog Herr E. A. Berg att redan
nu måtte beslutas att Sliphuset N:o 46 skulle ombyggas
och åt den blifvande Komitén updragas att härtill
upgöra ritning och kostnadsförslag, hvarjemte
Herr P. Liljeqvist föreslog att ledamöterna i Komitén
måtte blifva endast 5.

Efter öfverläggning beslöto likväl Stads-
fullmäktige att Utskottets hemställan skulle
i oförändradt skick bifallas.

Då nu val af ledamöter i den beslutade ko-
mitén skulle företagas, beslöts uplösa sam-
manträdet för en stund, medan utskottet samman-
trädde i och för afgifvande af förslag till leda-
möter i Komitén, hvarefter [och] sedan utskottet
haft enskildt öfverläggning, Stadsfullmäktige åter
sammankallades, [dervid] tillkännagafs att
utskottet till ledamöter i Komiten föresloge

Herr Doktorn och Riddaren Theofron Munktell
Herr Winhandlanden och Riddaren E. A. Lundblad
Fabrikören Aug. Ståhlberg
Herr Stadskassören och Riddaren C. J. Jernbergh
Ingeniören P. G. Luthman
Telegrafkommissarien Hj. Åkerstein,
och Fabrikören P. Liljeqvist.

Samtliga nu föreslagna personer valdes enhälligt
till ledamöter i komiten, hvarjemte Fabrikören
Aug. Stålberg utsågs att sammankalla Komitén.

[MARG: 139.]

{§ 7}.
I det till Utskottet för beredning remitterade ärendet
rörande driftvattnet till Beroniiska fabriken uti Stock-
makareverkstaden vid Carl Gustafs Stad hade utskottet,
efter att Hofrättsnotarien Ossian Wallin i Stockholm
enligt Utskottets genom dess ordförande gjorda anmodan
afgifvit utlåtande angående det rättsliga i frågan, med
stöd af berörda utlåtande, hemstält:

att Herr H. Lagerbäcks förslag, att staden skulle på
rättslig väg söka få rättighet gällande till afstäng-
ning af vattnet till den af Fabriksidkaren
E. V. Beronius son hafda Stockmakare-
verkstaden vid gevärsfaktoriet, icke måtte till någon åtgärd
föranleda;

Och beslöts bifalla utskottets hemställan.
I sammanhang härmed beslöts att Hofrättsnotarien Wallins
kostnadsräkning å 50 kronor för det i ärendet afgifna ut-
låtandet skulle godtgöras från Stadskassan.

[MARG: 163.]

{§ 8}.
I det till utskottet för beredning remitterade ärendet rörande
en motion af Herr C. J. Dahlgren angående stadens rätt till
vattentillgång från Hjelmaren och om åtgärder för åtnjutande
af denna rätt, hade utskottet, efter tagen del af en utaf
utskottets sekreterare utarbetad promemoria öfver
hvad i detta ärende förekomme uti handlingarna rörande
Hjelmarens sänkning, med åberopande af berörda [P. all.],
utvisande att Staden godkänt förrättningsmännens
förslag till sjösänkning, regleringsdam, vattenvariation
och dammens öfvervalsande -, och då tvifvel ej vore att
staden [ju] utfingo den rätt mot {Sjösänkningsbolaget},
som staden hade i fråga om vattentillgång från
Hjelmaren; men hvad i vattenrätten ännu kunde
brista, berörde det förhållandet, att Hjelmare-
{Kanal}-bolag, till förfång för vattenverksegarne
i Eskilstuna Ström, uttoge vattem till en qvarn,
hvartill laga rättighet ansågos saknas -
hvilken sak dock vore under handläggning
genom vattenverksegarnes egen åtgärd, hemstält

att Herr Dahlgrens motion ej måtte
till någon åtgärd föranleda.

Den af utskottet gjorda hemställan blef af
Stadsfullmäktige bifallen.

[MARG: 158.]

{§ 9.}
Sedan vid delgifning med Stadsfullmäktige den
13 nästlidne September af Landshöfdinge Embetets
skrifvelse, innehållande meddelande hurusom
Kongl. Majt. faststält hamnområde för Eskilstuna
stad, Herr E. A. Lundblad väckt förslag, att
Stadsfullmäktige, i öfverensstämmelse med sitt
[förut] redan fattade beslut, måtte förklara att
staden ej skulle taga några hamnafgifter
för varor, som lossades och lastades ofvan
stadens nedre hamn, hade ärendet blifvit
[för] utredning till utskottet remitterade; Och
hemstälde nu utskottet, emedan Stadsfull-
mäktige om berörda afgiftsbefrielse fattat beslut
den 22 sistlidne Juni och utskottet ansåge att
ytterligare sådant icke vara erforderligt,
utan det förra böra tillämpas, men då inom Utskottet
der uplysning lemnats, att Magistraten skulle
vägrat verkställighet af sagda beslut
efter det Stadens hamnområde blifvit bestående,
samt denna senare omständighet ej kunde vara
af beskaffenhet att å Stadsfullmäktiges beslut
[inverka],

{att} Stadsfullmäktige - under vidblifvande
af sitt förra beslut - må hos Magistraten
begära att få del af dess beslut, hvarige-
nom sagda verkställighet vägrats, jemte
besvärshänvisning, samt
{att} Stadsfullmäktige derefter måtte
sistnämnda beslut öfverklaga.

Och blef Utskottets hemställan af Stads-
fullmäktige bifallen.

[MARG: 164.]

{§ 10}.
I den till Utskottet för beredning
remitterade frågan om placering af den urinkur,
som tillämnats å Rådhustorget hade Utskottet
hemstält:

att Stadsfullmäktige, med frångående af
beslutet om denna urinkurs placering
å Söder, måtte bifalla motionen om updrag
åt Drätselkammaren att söka få placera
[honom] å öfre hamnen,

hvilken hemställan af Stadsfullmäktige bifölls.

[MARG: {165}]

{§ 11}.
Sedan Herr Kommissionslandtmätaren C. A. Åker-
stein hos Stadsfullmäktige anhållit att få af Staden
betalning med 400 kronor för åt Staden verkstält
arbete i kartor och utredningar rörande vissa lä-
genheters ifrågasatta införlifvande med Staden, hvilken
ansökning åtföljts af magistratens tillstyrkan, emedan
beloppet utgjorde godtgörelse för Magistraten
lemnadt tjenstebiträde och Stadens skyldighet
att ansvara för betalning af det biträde
hvaraf Magistraten haft behof för att kunna
fullgöra sina tjensteåligganden, låge i öppen dag,
samt utan sådan skyldighet från Stadens sida
Magistraten naturligen blefve urståndsatt
fullgöra sina tjenstegöromål och av dess verk-
samhet blefve rent af omöjliggjord, så hade
Utskottet, till hvilket ärendet för beredning
blifvit remitteradt, ansett Staden icke hafva
den af Magistraten omförmälda skyldighet
och förty beslutat hos Stadsfullmäktige
hemställa:

att ansökningen måtte afslås.
Då nu detta ärende skulle till behandling
företagas, anmälde Herr Ordföranden att
till Stadsfullmäktige den 8 i denne månad
från Magistraten inkommit en förnyad
framställning i ärendet af följande lydelse

"Till Stadsfullmäktige i Eskilstuna.
Innan Kommissionslandtmätaren C. A. Åker-
steins med Magistratens förord till Stadsfullmäktige
ingifna ansökning om utbekommande af 400
kronor för verkstäldt karta-arbete af Stads-
fullmäktige till afgörande företages, får Ma-
gistraten anhålla att få i ärendet andraga följande.

Till en början torde få erinras, att Ingeniören
Åkersteins Kraf tillkommit derigenom, att
Konungens Befallningshafvande i Södermanlands
Län i skrifvelse till Magistraten den 15 Oktober
1885 anmodat Magistraten att för öfverförande
till Eskilstuna stad af vissa till Fors socken hörande
lägenheter, vidtaga åtgärder för vinnande af
utredning angående dessa [områdens] läge, storlek
och natur, dertill erfordrades enligt åberopade
skrifvelse, jemväl karta och beskrifning öfver samma
lägenheter, samt att Magistraten med anledning
af denna Konungens Befallningshafvandes anmodan
updragit åt Kommissionslandtmätaren Åkerstein
att den infordrade kartan med dertill hörande be-
skrifning uprätta. Sedan detta arbete af Åkerstein
med aflemnande af kartan nästlidne år afslutats,
inlemnade Ingeniören Åkerstein till Magistraten
under slutet af Mars månad detta år räkning å
kostnaden för samma arbete till belopp 400 kronor,
hvilken räkning Magistraten i skrifvelse den 4:de
[derpåföljande] April till Konungens Befallnings-
hafvande i Länet öfverlemnade med anhållan
att Konungens Befallningshafvande behagade
härför bereda Åkerstein ersättning samt liqviden
till Magistraten [öfversända] att Åkerstein emot
qvitto här tillhandahålles. Den 9:de i sistberörda
månad återkom samma skrifvelse till Magistraten
med [oläsligt] resolution derom, att Landshöf-
dinge embetet funne Magistratens framställning
icke kunna till någon åtgärd föranleda. Som någon
besvärshänvisning icke fanns denna resolution
vidfogad och Magistraten i allt fall hyste välgrun-
dade förhoppningar derom, att Stadsfullmäktige
icke skulle underlåta förskottera en kostnad, som
uppkommit för en Magistraten affordrad tjenste-
åtgärd, och hvilken kostnad sedermera kunde
från vederbörande uttagas, derest Stadsfull-
mäktige icke skulle kännas skyldige i sista hand
svara för ifrågakomne liqvid, underlät Magistraten
hos Kongl. Maj:t besvära sig öfver Landshöfdinge
embetets omförmälda beslut och är härmed all
utväg för Magistraten att af Konungens Befallnings-
hafvande eller genom dess försorg af allmänna medel
på administrativ väg utfå beloppet afskuren.
Skulle dock Stadsfullmäktige härvid vilja gå Stadens
Magistrat tillhanda, kan betalningsfrågan ändock
blifva löst på sist omförmälda väg, och är det om
sådant tillmötesgående från Stadsfullmäktiges
sida, som Magistraten härmed anhåller. Om
nemligen Stadsfullmäktige nu bifalla Ingeniören
Åkersteins framställning och till honom
förskottsvis utgifva fordrade 400 kronor med
reservation för all derigenom åtagen betal-
ningsskyldighet och derefter hos Konungens
Befallningshafvande begära utfående af det
förskotterade beloppet, finnes möjlighet öppen
att, i händelse af fortsatt vägran från Konun-
gens Befallningshafvande, draga frågan genom
besvär af Stadsfullmäktige under Kongl. Maj:ts
pröfning och afgörande. Härigenom blefve
sålunda utrönt, huruvida Konungens Befallnings-
hafvande hade skyldighet sörja för Åkersteins
godtgörande eller icke. Skulle det senare
alternativet blifva gällande, qvarstode åter
endast frågan, huruvida Stadsfullmäktige
vore skyldige ersätta kostnaden för Magistratens
ifrågakomna tjensteåtgärd eller icke, och
denna fråga kommer otvifvelaktigt jemväl att
finna sin lösning hos Kongl. Maj:t, ty ehuruväl
Landshöfdinge embetet förklarat Magistrat
icke berättigad öfver Stadsfullmäktige-beslut
klaga, lärer väl Kongl. Maj:t, der Magistraten
besvärat sig öfver Konungens Befallningshafvandes
utslag, icke förvägra Magistraten en rättighet,
som tillförene annan Magistrat fått tillgodo-
njuta. Betalningsskyldigheten blefve
sålunda hos Kongl. Maj:t. utrönt, och derest
densamma icke kommer att ligga å Stadsfull-
mäktige utan å Konungens Befallningshafvande
eller Magistraten, egde ju Stadsfullmäktige att
hos endera af dessa återtaga förskotterade beloppet.

Genom det förfarande Magistraten nu föresla-
git skulle sålunda Konungens Befallningshafvandes
betalningsskyldighet komma under en önskvärd
ompröfning, hvilken i händelse Stadsfullmäktige
icke villfara Magistratens anhållan, komme att
alldeles uteblifva.

Magistraten får derför anhålla, det Stads-
fullmäktige behagade besluta:

att förskottera Kommissionslandtmätaren
Åkerstein det belopp hans ingifna räk-
ning uptager eller 400 Kronor, intill dess
afgjordt blifvit hvilken betalningsskyl-
dighet härför åligger, samt att Stadsfull-
mäktige hos Konungens Befallningshafvande
göra framställning derom, att ersättning
för det lemnade förskottet genom Konungens
Befallningshafvandes försorg Stadsfullmäk-
tige beredes.

Eskilstuna den 8:de Oktober 1888.
Sixten Alm
Carl Löfmark. L. P. Malm
C. G. Granberg."

Efter föredragande häraf föreslog Herr A. Falk att frågan
skulle genast i enlighet med utskottets afstyrkande
hemställan afgöras, hvaremot Herr E. A. Lundblad
ansåg att ärendet med anledning af Magistratens
ofvanintagna skrifvelse skulle för förnyad beredning till
Utskottet återremitteras.

Vid anstäld votering afgåfvos 18 röster för Herr
Lundblads förslag och 5 röster för Herr Falks förslag,
hvadan ärendet skulle till Utskottet för förnyad
beredning återremitteras.

[MARG: 157.]

{§ 12.}
Sedan Drätselkammaren, som erhållit anbud å 3000 Kronor
för Stadens utfylda två Ruddamsplatser, och väl ansett
dessa platser icke erforderliga för Stadens behof
men att möjligen flere speculanter kunde finnas
på desamma, hos Stadsfullmäktige hemställt om be-
myndigande att få sälja dem till högsta pris, som kunde
erhållas samt Herr Ade Falk väckt motion att de
utfylda Ruddamsplatserna måtte reserveras
till öppna platser, så hade Utskottet, till hvilket
ärendet för beredning remitterats, funnit större skäl
tala för att staden nu ej måtte afhända sig plat-
serna, ehuru det dock torde vara för tidigt att besluta
om desamma skulle anslås till öppna platser eller
på hvad annat sätt användas, och i öfverensstäm-
melse härmed hemstält:

att - med afslag å Drätselkammarens
framställning - Stadsfullmäktige måtte
så tillvida bifalla Herr Falks motion
att ifrågavarande två utfyllda Ruddams-
platser förklaras skola för Stadens
räkning behållas.

Denne hemställan biföllo Stadsfullmäktige.

[MARG: {154}]

{§ 13}.
Stadsfullmäktige biföllo Utskottets hemställan
att Warmbadhusbolaget måtte beviljas
vatten från Stadens vattenledning mot en
afgift af 5 öre p:r Kubikmeter, åtgången
beräknad efter mätare, och med vilkor
att [in-] och afledningarne bekostades af
bolaget men blefve Stadens tillhörighet.

[MARG: {155}]

{§ 14}.
I enlighet med Utskottets tillstyrkande hemställan
biföllo Stadsfullmäktige Styrelsens för Elementar-
läroverket för flickor till Stadsfullmäktige stälda
och af Herr E. A. Lundblad såsom sin motion
uptagna framställning, att vattenledningen finge
af nämnda läroverk afgiftsfritt begagnas.

[MARG: 156.]

{§ 15}.
Till Utskottet remitterades för beredning Drätsel-
kammaren till Stadsfullmäktige afgifna anmälan
rörande å allmänna läroverkshuset under entre-
prenörens ansvarstid upkomna brister, för hvilket
ändamål samtliga handlingar i ärendet skulle
till Utskottet öfverlemnas.

[MARG: 166.]

{§ 16}.
Då nu till behandling skulle företagas af Herr
A. Falk väckt motion angående lustparken
Djurgårdens ställande under Stadens polisupsigt,
hvilket ärende varit till utskottet för beredning remitte-
rat och hos Stadsfullmäktige bordlagdt, anhöll
Herr Falk att ärendet måtte bordläggas under ännu
en månads tid eller till Stadsfullmäktiges nästa
ordinarie sammanträde, hvilken anhållan blef
bifallen.

[MARG: 148.]

{§ 17}.
Wid nu, jemlikt föreskrifterna
i 3 § af lagen angående tillsyn å förmyndares
förvaltning af omyndigs egendom den 18 April
1884, företaget val af gode män för tillsyn
å förmyndarskap här i staden, återvaldes genom öppet val
[som] afgående gode männen Herr Direktören
och Riddaren Joh. Svengren samt Ingeniören
Axel Karlsson.

{§ 18}.
Till Stadsfullmäktige hade inkommit utdrag af proto-
kollet, hållet hos Byggnadsnämnden här i staden den
1 Juni och 14 September detta år, innefattande
Nämndens yttrande angående förslag till reglering
af Strandlinierna vid Eskilstuna-ån, varande
[vid] protokollsutdraget, fogade dels Drätselkamma-
rens till Stadsfullmäktige stälda skrifvelse i
ärendet den 25 April 1888 dels utdrag af Drät-
selkammarens protokoll nyss omförmälda
dag; Och beslöts att ärendet skulle till
Utskottet för beredning remitteras.

[MARG: 120.]

{§ 19}
Sedan egaren af tomten N:o 62 här i staden
N. J. Nordeman den 29 December 1887 till
Stadsfullmäktige inkommit med ansökan
att på grund af Stadsfullmäktiges beslut
den 14. Juli 1881 undfå gåfvobref å den mark af
536 qvadratmeters areal, som vunnits genom
utfyllning i ån vid berörda tomt, dervid sökanden
förmält att han fullgjort stadgade vilkoret
för gåfvobrefs erhållande genom anbringande
af jemn strandskoning af sten derstädes
såväl mot ån i faststälda strandlinien
som mot Ruddamskanalen efter af Stads-
ingeniören C. F. Virgin utstakad strandlinie
samt Stadsfullmäktige remitterat ärendet
till Byggnadsnämnden för utlåtande
huruvida strandskoningen blifvit utförd
så, att gårdsegarna upfyllt vilkoret för
erhållande af begärda gåfvobrefvet,
så hade till Stadsfullmäktige inkommit
Utdrag af protokollet, hållet hos
Byggnadsnämnden den 13 Januaris och 7 September
detta år, hvaraf inhemtades, att Byggnadsnämnden,
efter det vederbörande distriksledamot
[som] af handlingarne i ärendet tagit del
och Stadsingeniören enligt Nämndens updrag besigtigat
ifrågavarande strandskoning och blifvit af Nämnden
i ärendet hörde, beslutit afgifva det yttrande, att
Nämnden i enlighet med det af Kommissionslandt-
mätaren C. A. Åkerstein utfärdade, handlingarne
i ärendet bifogade bevis af den 26 November 1887
funne ifrågakomna strandskoning utförd i öfver-
ensstämmelse med derför gifna föreskrifter.
Efter föredragande häraf beslöto Stadsfullmäktige
att gåfvobref å marken i fråga skulle för N. J.
Nordeman utfärdas.

[MARG: 85]

{§ 20}.
Sedan egaren af tomterna N:is 63 och 64 här i staden
Carl Olsson den 29 December 1884 till Stadsfullmäk-
tige inkommit med ansökan att på grund af Stadsfull-
mäktiges beslut den 14 Juli 1881 undfå gåfvobref å den mark,
som vunnits genom utfyllning i ån vid berörda tomter,
utgörande vid tomten N:o 63 0,2720 qvadratref. och vid
tomten N:o 64 0,0255 qvadratref., dervid sökanden förmält
att han fullgjort stadgade vilkoret för gåfvobrefs er-
hållande genom anbringande af jemn strandskoning
af sten derstädes mot ån i faststälda strandlinien,
samt Stadsfullmäktige remitterat ärendet till Byggnads-
nämnden för utlåtande, huruvida strandskoningen
blifvit utförd så, att gårdsegaren uppfyllt vil-
koret för erhållande af begärda gåfvobrefvet,
så hade till Stadsfullmäktige inkommit utdrag
af protokollet, hållet hos Byggnadsnämnden
den 13 Januari och [7] September detta år,
hvaraf inhemtades, att Byggnadsnämnden,
som af handlingarne i ärendet tagit del, efter det
vederbörande distriktsledamot och Stadsinge-
niören enligt Nämndens updrag besigtigat ifråga-
varande strandskoning och blifvit af Nämnden
i ärendet hörde, beslutit afgifva det yttrande,
att Nämnden i enlighet med det af Kom-
missionslandtmätaren C. A. Åkerstein
utfärdade, handlingarne i ärendet bi-
fogade bevis af den 3 December 1887
funne ifrågakomne strandskoning
utförd i öfverensstämmelse med derför
gifna föreskrifter.
Efter föredragande häraf beslöts, att
gåfvobref å marken i fråga skulle för
Carl Olsson utfärdas.

[MARG: 86]

{§ 21}.
Beslöts anmälan till Magistraten, om hvilka af
Stadsfullmäktige vore i tur att vid nuvarande
års slut afgå; Och skulle tillika här antecknas
att desse vore:

Herr C. W. Dahlgren
Herr Theofr. Munktell
Herr T. Engström
Herr E. A. Lundbald
Herr E. G. Åbergh
Herr C. A. Lundberg
Herr G. E. Svahnbäck
Herr Theofr. Boberg
Herr F. Grönberg
Herr H. Lagerbäck
Herr A. W. Koraen
Herr O. F. Larsson
Herr O. Svengren
Herr A. Falk
Herr J. Engström
Herr C. A. Ström.

{§ 22}
Herrar O. Svengren och G. E. Svahnbäck plikta
2 Kronor hvardera för uteblifvande från dagens
sammanträde utan anmälda och godkända förfall.

{§ 23.}
Som ej vidare förekom, åtskiljdes Stadsfullmäktige.

Uppläst och justeradt
/Axel Karlsson/
/T. Engström./
/Albin, Hellstedt/

År 1888 den 15 Oktober å Rådhuset offentligen uppläst
betyga:
/J. C, Johansson/
/Carl Sköldin/

[MARG: {167.}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 oktober 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107014.

Personrelationer