Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 otober 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 otober 1894

Anmärkning

{1894, den 11 Oktober}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med
undantag af H:rr Koraen,
Stenman och
Frieman, alla med anmälda och
godkända förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll ut-
sågos H:rr Olsson och Lundberg.

{§ 2.}
För upprättande af valförslag öfverlemnades till
Utskottet frågan om val af ombud för staden vid in-
stundande mantalsskrifning.

[MARG: 40½ ]

{§ 3.}
Biföllo Stadsfullmäktige ett af Drätselkamma-
ren framstäldt förslag att vatten till Norra Söderman-
lands jernvägs stations och lokomotivstall härstädes
samt maskiner finge från stadens vattenledning
tillhandahållas jernvägsbolaget under vilkor, att bo-
laget bekostade ledningarnes framdragande från
stadens ledningar i enlighet med de föreskrifter,
Drätselkammaren egde meddela, samt att afgifter
erlades, för stationerna efter vanliga rumspris samt
för lokomotivstall och maskiner efter de för staden
gällande pris, hvarvid åtgången skulle beräknas
efter mätare.

[MARG: {41.}]

{§ 4.}
Fortsatte Stadsfullmäktige behandlingen af det från
den 8 sistlidne Mars uppskjutna ärendet om ifråga-
satt uppförande härstädes af ett stadshus; och före-
drogs dervid Utskottets i frågan afgifna utlåtande
den 15 nästlidne September, hvaruti utskottet, med
öfverlemnande af nya plan- och facadritningar
till ett stadshus utan hotell och restauration, men
med en festivitetsvåning med tillhörande kök och
serveringsrum, äfvensom med lokaler afsedda till uthyrning
åt spritförsäljningsbolaget, sparbank, telegraf och post-
verket med nödiga arkiv för en till 248000 kronor beräk-
nad anläggningskostnad, enhälligt såsom sin åsigt
framhållit att, sedan ej mindre Spritförsäljningsbolaget
förklarat sig böra kunna antaga förslaget att i
stadshuset förhyra försäljnings lokaler samt hotell och
restaurationslokaler om också något års rörelse i
de nya lokalerna ansetts böra föregå fastställandet
af hyresbeloppet till den siffra, komiterade beräknat och
hvilken Spritbolaget icke funnit för högt tilltagen
än äfven K. Generalstyrelsen förklarat sig villig
att i stadshuset förhyra den till postlokal afsedda
lägenheten, komiterades större förslag ur ekonomisk syn-
punkt vore att föredraga framför det mindre förslaget, då
det ju med största sannolikhet måste antagas att, om
ett stadshus efter det större förslaget komme till utfö-
rande, hyresinkomsterna efter några få år komme att
stiga och i hvarje fall utgifterna som staden finge
vidkännas påtagligen blefve betydligt mindre om
det större förslaget godkändes än om ett stadshus
enligt det mindre förslaget komme till antagande;
hvarför och då bevhofvet af ett nytt tidsenligt stads-
hus, inrymmande lokaler för stadens verk och in-
rättningar, ostridigt måste anses såväl berättigadt
och trängande som ock allmänt erkändt, samt ar-
betslöner och pris å materialier för närvarande vore
billiga, hvarför tidpunkten för stadshusets uppfö-
rande nu vore synnerligen lämplig, utskottet hem-
stält, att Stadsfullmäktige ville besluta, att ett
stadshus, inrymmande ej mindre för stadens verk
och inrättningar erforderliga lokaler samt lägen-
heter för postkontor, telegrafstation och två till ban-
ker afsedda lokaler, än äfven festivitetsvåning, hotell-
och restaurationslokaler samt en större försäljnings-
lokal med tillhörande förvaringskällare måtte af
Eskilstuna stad å dess egande tomter N:ris 137 och 138
uppföras och inredas i hufvudsaklig öfverensstäm-
melse hvad storlek beträffar, med det af ko-
mitnare framlagda förslaget N:r 6 för en kostnad
af högst 400000 kronor; att arbetet härmed finge
taga sin början så snart Stadsfullmäktiges be-
slut härom vunnit laga kraft; att medel till
byggnadskostnaden finge under byggnadstiden
anskaffas genom tillfälliga lån, som sederme-
ra skulle liqvideras genom att härför uppta-
get obligations lån; samt att arbetets utföran-
de finge öfverlemnas åt en komité af fem
personer att utses samtidigt med Stadsfull-
mäktiges beslut i ärendet och med uppdrag att
jemväl vidtaga de ändringar och modifikationer,
som vid arbetets utförande kunde befinnas
nödiga.

Mot förestående beslut hade reservation blif-
vit anförd af Herrar Arv. Nilsson och Åkerstein
i så måtto, att de ansågo det möbleringen af de
för hotell- och restaurationslokaler afsedda
lägenheterna icke borde af staden verkställas,
utan skulle öfverlemnas till enskild företag-
samhet, hvarigenom den beräknade anlägg-
ningskostnaden komme att minskas med det
belopp, som för sagda ändamål beräknats eller
34600 kronor.

Vid den härefter uppkommande diskussionen
yrkades

af {v.Ordföranden} att intet beslut nu måtte fattas
i fråga om möblering af hotell- och restaurations-
lokalerna, utan att denna fråga måtte uppskju-
tas till ett kommande sammanträde, då det visat
sig, om enskild företagsamhet öfvertagit lösnin-
gen af denna del af frågan samt på hvilka vilkor
staden kunde få tillgodonjuta frukterna af denna
enskilda företagsamhet; att anslaget till följd häraf
måtte begränsas till högst 365000 kronor; samt att,
beträffande ritningarne, Stadsfullmäktige måtte för-
behålla sig rätt att i sista hand efter pröfning, fast-
ställa desamma;

af {Herr Mossberg}, som instämde i öfrigt med vice Ordf.
att Stadsfullmäktige särskildt ville förklara, att ny
facadritning måtte anskaffas i stället för den af ko-
miterade föreslagna; samt

af Herrar {Stålberg och Fahlstedt} att den sista pröf-
ningen och granskningen af ritningarne måtte öfver-
lemnas till en eller två af Stadsfullmäkte ut-
sedda fullt kompetenta fackmän hvilka sålunda
skulle öfvertaga den af v. Ordföranden Stadsfullmäktige förbehåll-
na granskningsskyldighet.

På framstäld proposition beslöt Stadsfull-
mäktige härefter bifall till hvad Utskottet hemstält
med den inskränkning
att möblering af hotell och restaurations lokaler-
na icke för närvarande skulle af staden verkstäl-
las hvadan anslaget till byggnadens utförande
nedsattes till högst 365000 kronor.

Beträffande frågan om den slutliga gransknin-
gen af ritningarne beslöto Stadsfullmäktige,
sedan såsom ja-proposition bestämts Herr Fahl-
stedts förslag och sedan efter votering till kontrapro-
postion antagits v. Ordf:s förslag med
23 röster mot 10 som tillföllo Herr Mossbergs förslag,
efter votering med 19 röster mot 14 att i enlighet med
v. Ordf:s förslag, för Stadsfullmäktige förbehålla rätt att i sista hand,
efter pröfning, faställa plan och facadritningarne
till byggnaden.

Till ledamöter i byggnadskomitén utsågos, medels
öppen omröstning Herrar Stålberg, Fahlstedt, Arvid
Nilsson, Borgmästaren Alm och Söderblom.

Slutligen beslöto Stadsfullmäktige att lemna DK:n
uppdrag tills vidare genom tillfälliga lån an-
skaffa de för stadshusbyggnadens uppförande nödiga
penningemedel.

[MARG: KM:t, Transt.,{6}]

{§ 5.}
Till Utskottet remiterades, för upprättande af valför-
slag, Fattigvårdsstyrelsens anmälan om vid årets slut
afgående ledamöter och suppleanter i Styrelsen hvar-
vid bilagts tvänne af Herrar Hadar Hallström och
Adolf Ström ingifna ansökningar att
icke varda på förslag till återval
uppförda.

[MARG: {42}]

{§ 6.}
Till Utskottet remitterades förberedning och utlåtande:
a) En af Magistraten gjord framställning om förhöj-
ning af den för Rådhusvaktmästaren bestämda
lönen.

[MARG: {43}]

b) En af Byggnadsnämnden gjord framställning om
ändringar och tilläggsbestämmelser i den för staden
gällande Byggnadsordning, dervid utskottet skulle
hafva att införskaffa och jemte eget utlåtande,
till Stadsfullmäktige öfverlemna Drätselkamma-
rens yttrande i ärendet.

[MARG: {44}]

c) En af Föreningen för frivillig fattigvård gjord, af
Herr Söderblom såsom egen motion upptagen an-
sökning om ett understöd för nästkommande år
till föreningens arbetstuga af 750 kronor.

[MARG: {45}]

d) En af Tarifföreningen gjord hemställan om ett
tidsenligare ordnande af Brandförsäkrings väsendet
härstädes.

[MARG: {46}]

{§ 7.}
Till DK:n remitterades för beredning och utlåtande:
a) En af Skomakaren A. Hedlin gjord, af Herr Aulin
såsom egen motion upptagen ansökning om efter-
skänkande af de homnom för år 1893 härstädes på-
förda kommunalutskylder;

[MARG: 47.]

b) En af Slagtaren C.G. Pettersson gjord, af Herr E. Hell-
stedt såsom egen motion upptagen ansökning om byte
af den honom tillhöriga tomten N:r 21 mot staden till-
hörige tomten N:r 508 b) härstädes.

[MARG: 48.]

{§ 8.}
Genom Herr Stålberg ingafs en af ritning åtföljd
så lydande skrifvelse:

"Till Herrar Stadsfullmäktige i Eskilstuna.

Emellan Norra Södermanlands Jernvägsaktiebolag och
Byggmästaren I.W. Kajerdt såsom egare till en från
Tuna Kyrkoherdeboställe afsöndrad lägenhet i Fors
socken, som nu är inghägnad till brädgård och å hvil-
ken dessutom är uppförd en Årby gård tillhörig kalk-
bod, har följande öfverenskommelse träffats:
{att} Kajerdt utan vidare ersättning till jernvägsbo-
laget afstår all den nämnda lägenhet tillhöriga
mark, som erfordras för utflyttning af Oxelösund-
Flen-Westmanlands jernvägs spår och anläggning
af väg derintill emellan de nu befintliga
öfvergångarne öfver sagda jernväg närmast söder
om jernvägsstationen,

{mot det att} den nuvarande vägen emellan sagda väg-
öfvergångar af bolaget förflyttas intill jernvägsspåret,
och den del af gamla vägen, som sträcker sig emellan
sagda brädgård och Kajerdts torklada å bilagda kar-
teskiss utmärkt med A-B. tillägges Kajerdts berörda
område och får af honom fritt disponeras.

Då Eskilstuna stad, till hvars lägenhet Vester-
marken sistnämnda väg leder, således har disposi-
tionsrätt till samma väg, men den nya vägen blif-
ver för nämnda ändamål fullt lika närbelägen
och användbar, som den förutvarande, får jag med
bifogande af nyssberörda karta öfver ifrågavarande
område, å Norra Södermanlands jernvägsaktiebolags
vägnar härmed anhålla att Stadsfullmäktige måtte
förklara att från stadens sida intet finnes att emot
ofvan omförmälte öfverenskommelse erinra. Eskils-
tuna den 10 Oktober 1894.

För Norra Södermanlands Jernvägsaktiebolag:
(Verkställande Direktören)

/P. Laurell./"

Då remiss till utskottet för ärendets omedelbara
beredning yrkades ajournerades Stadsfullmäktiges
sammanträde, medan utskottet samlades till öfver-
läggning.

När sammanträdet åter fortsattes beslöto Stads-
fullmäktige, i enlighet med hvad Utskottet hem-
stält, förklara, att de emot den af Norra Söder-
manlands jernvägsaktiebolag vidtagna, härofvan
antecknade öfverenskommelse om förändring af den
ifrågavarande vägen icke hade något att erinra.

[MARG: {49.}]

Justeradt d. 12/10 94

/TheofrMunktell/
/Carl Olsson./
/Herm, Lundberg/

År 1894 den 15 Oktober å Rådhuset offenligen
uppläst betyga:

/Gustaf Carlsson/
/Aug Sköld/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 otober 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107015.

Personrelationer