Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 oktober 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 oktober 1883

Anmärkning

{1883 den 11 Oktober.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag af Herr
H. Lagerbäck, som ej heller anmält förfall.

{§1.}
Efter föredragning af Drätselkammarens utlåtande i
anledning af Skolrådets anhållan att Drätselkammaren
må erhålla uppdrag att ombesörja upptagande
af det folkskolehusbyggnadslån å 50000 kronor,
som Kyrkostämma beslutat med derå undfången fastställelse af
Kongl. Maj:t, återremitterades ärendet till Skolrådet med under-
rättelse derom, att Stadsfullmäktige funno sig för-
hindrade att detta ärende behandla, emedan ärenden
rörande folkskolan äro undantagna från kommunal-
styrelses behandling, jemlikt Kongl. Förordningen om
Kommunalstyrelse i Stad §.1. sista momentet, samt
Kyrkostämmoförordningens 22§. bjöde att Kyrkostäm-
mas beslut i sådana ärenden skola verkställas af
Skolrådet i {alla} de fall, der ej verkställighet åt vissa
utsedda personer blifvit uppdragen. -

[MARG: 213.]

{§.2.}
På Drätselkammarens framställning beviljades
afskrifning i räkenskapen af äldre balanserade
Kommunalutskylder, neml.

för år 1876, Bokhållaren C. E. Karlsson påförda - Kr. 31,02.

år 1877, Bokhållaren J. H. [Jonsson], Målaren
W. Åberg, Handlanden C E. [Jedermark]
och Damaschören E. C. A. Hedengran på-
förda tillsammans - 102.32

år 1878. Smidesarbet. O. W. Gustafsson påförda - 19:22.

tillsammans Kronor 152:56.

[MARG: 224.]

{§.3.}
Stadsfullmäktige godkände och beviljade Drätselkam-
marens framställning att skulderna för
nya Tekniska Skolhuset skulle liquideras på
följande sätt:

1:o Stadskassans fordran för Tekniska Skolhuset,
utgörande 20700 kronor, afskrifves såsom sådan
och upptages istället såsom utgift för samma
skolhusbyggnad, till den del, som icke kan be-
täckas af skolhusfondens qvarvarande tillgån-
gar;

2:o från Reservfonden anslås 10000 kronor till
betalning af Tekniska Skolhusfondens lån i Watten-
ledningsfonden till samma belopp;

hvarmedelst så väl Tekniska Skolhuset, som den
i sammanhang med skolhusplatsen inköpta gården
N:o 137, få upptagas bland stadens samfälda fa-
stigheter, skuldfria. -

[MARG: 225.]

{§4.}
Af Komiterade för uppförande af nytt Tekniskt
Skolhus aflemnad slutredovisning för deras nu
fullbordade uppdrag remitterades, för granskning,
till Utskottet. -

[MARG: 226.]

{§.5.}
Herr Axel Karlsson hemstälde att, sedan nya
Tekniska Skolhuset numera blifvit färdigt, Stads-
fullmäktige må till Tekniska Skolans Styrelse af-
låta skrifvelse derom att huset ställes till Tekniska
Skolans disposition, på det att samma Styrelse
må kunna meddela underrättelse
till Kongl. Kommers Kollegium, med föranledande
af dess skrifvelse i ämnet af den 23 November
1877.

Ärendet remitterades till Utskottet för beredning,
och hade Utskottet att inkomma med förslag
till den skrifvelse, som skulle aflåtas, i händelse för-
slaget bifölles. -

{§.6.}
Efter afgångne Herr E. A. Lundblad valdes
Herr Ingeniören m.m. Theofron Boberg till leda-
mot i Byggnads Nämnden med 14 röster, för
tiden till 1886 års utgång.

[MARG: 227.]

{§7.}
Till ledamot i Drätselkammaren till 1885 års
slut efter afgångne Herr E. A. Lundblad valdes
Herr Direktören A. L. Örström med 14 röster.

[MARG: 227.]

{§.8.}
Då Suppleant i Byggnads Nämnden nu skulle väljas
efter till ledamot utsedde Herr Ingeniören m.m.
Theofr. Boberg, föreslog Herr E. A. Lundblad, att
som Herr Boberg,
varit förste Suppleant,
Stadsfullmäktige måtte bestämma att den som
nu inväljes, äfven blifver förste suppleant.

Herr Ordföranden ansåg att som Byggnads Stad-
gan icke bestämmer att Suppleanterne skola sins
emellan hafva ordningsnummer, utan inträda
i tjenstgöring efter såsom de erhållit större röstetal,
borde Herr Lundblads förslag icke bifallas. -

Genom votering och med 17 röster mot 12 beslu-
tade Stadsfullmäktige att bestämma ordningen
för den blifvande suppleanten.

Widare afgjordes att han blefve {förste} suppleant.

Härpå skreds till val, då till förste Suppleant i
Byggnads Nämnden valdes Herr Ingeniören Carl Thunberg
med 12 röster.

Reservation mot beslutet att bestämma ordningen
för suppleanten anfördes af Herr Ordföranden
samt af Herrar Karlsson, Andberg, Falk, Grönberg,
Arvid Nilsson, J. Engström och Lundberg, på skäl,
som Herr Ordföranden förut anfört. -

{§.9.}
Fattigvårds Styrelsen hade afgifvit förslag å
25 fattiga smidesgesällsenkor att med lika del
hvardera komma i åtnjutande af innevarande
års ränta på Nysellsfonden.

Ärendet remitterades för beredning till Utskottet. -

[MARG: 228.]

{§.10}
Föredrogs ett protokollsutdrag från Fattig-
vårds Styrelsen af den 8 i denne månad, hvari
samma styrelse förklarade bostadsbrist i staden
vara för handen. -

Ärendet remitterades till Utskottet, för afgif-
vande af utlåtande. -

[MARG: 229.]

{§.11.}
Upplästes en nu ingifven motion af Herr Ade
Falk om ett förslagsanslags beviljande af 500 kro-
nor för åstadkommande af en passande grafvård
på aflidne Rektor P. Axenborgs graf.

Ärendet remitterades till Utskottet, för beredning.

[MARG: 230.]

{§.12.}
Herr A. F. Dahlström afsade sig att vara Brand-
Chef härstädes, med företeende af Herr Doktor
Victor Mossbergs betyg derom att Herr Dahlström
lede af kronisk rheumatism.

Efter det Herr Dahlström medgifvit sitt
qvarstående i befattningen till Stadsfullmäktiges
nästa sammanträde, remitterades ärendet till
Utskottet för afgifvande af förslag å ny
Brand Chef.

[MARG: 231.]

{§.13.}
Herr Ade Falk begärde endtledigande från
att vara vice Brand Chef; men denna begäran
afslogs.

{§.14.}
Herr H. Lagerbäck pliktar 2 Kronor för
uteblifvande från dagens sammanträde utan
anmäldt förfall.

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/
/O, Svengren/
/Fredr Grönberg/

År 1883 den 15 Oktober å Rådhuset offentligen uppläst;
Betygar:

/Carl Aug; Svensson./
/J, E, Lindberg/

[MARG: {232}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 oktober 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107013.

Personrelationer