Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 maj 1871

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 maj 1871

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stads-
fullmäktige i Eskilstuna
den 11 Maj 1871.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar J. Wedberg, Hessle, Karlsson, Walén
och C E. Stenman, hvilkas förfall godkändes.

{§.1.}
Med slutna sedlar valdes till Landstingsmän
för Eskilstuna Stad Herrar Handlanden Jacob
Wedberg med 17 röster och Filosofie Doktor
Theofron Munktell med 16 röster af 22 röstande,
vid första omröstningen; hvarefter på enahanda
sätt till Landstingsmans suppleanter valdes:
Herrar Fabrikören Johan Walén med 18
röster och Kamreraren C. A. Ström med 14 röster
af 22 röstande, likaledes vid första omröst-
ningen. -

[ÄRENDEORD: Landstingsförtroendevalda]

[MARG: N:o 247.]

{§.2.}
Efter föredragning af Egarnes till härvarande
gasverk framställning, i fråga om prolongation
af det nu gällande gaslysningskontraktet, jemte
Drätselkammarens utlåtande, beslöts att
Stadsfullmäktige skulle afvakta den kontrakts-
enliga tiden för yttrandet om förlängning af
samma kontrakt.

[ÄRENDEORD: saknas]

[MARG: [N:o 246.]]

{§.3.}
Sedan Drätselkammaren år 1863 afgifvit ett ännu
hvilande förslag till åstadkommande af ett godt gatu-
håll i samhället, grundadt derpå att Kommunen skulle,
efter af Stadsfullmäktige för hvarje år fastställd plan,
genom en tillsatt Gatuförvaltning ombesörja allt gatu-
håll för af Kommunen förskottsvis afsatta
medel, hvilka derefter af gårdsegarne, i mån
af hvar och ens gatuhållskostnad, finge återbetalas
genom årlig amortering, men utan ränta; samt
Stadens Utskänknings Bolag, för underlättande
af samma förslags antagande af Stadsfull-
mäktige och gårdsegareklassen, den 4 sistlidne
Mars beslutat, att, i händelse öfverenskommelse
kunde träffas i enlighet med 1863 års förslag,
ville Utskänknings Bolaget af sina tillgångar
afsätta en fond på Tjugu Tusen riksdaler
rmt [riksmynt], deraf den årliga räntan finge, efter
Stadsfullmäktiges pröfning i hvarje särskildt
fall, användas till understöd åt mindre be-
medlade gårdsegare vid fullgörandet af deras
gatuhållsamortering, hvaremot sjelfva fonden
till kapitalet fortfarande blefve Bolagets
tillhörighet, att af detsamma kunna disponeras
till annat ändamål, då understöd i förestående
afseende, efter gatornas iståndsättning, ej mera
erfordrades; så hade motion hos
Stadsfullmäktige blifvit af Herr C. J. And-
berg väckt, hvari föreslagits:

1:o att Stadsfullmäktige måtte för sin del
antaga Drätselkammarens ifrågavarande gatu-
hållsförslag;

2:o att Stadsfullmäktige derefter ville hos Magi-
straten utverka en allmän sammankomst med
Stadens gårdsegare, på det desse måtte öfver
förslaget höras;

3:o att i händelse förslaget vinner bifall jemväl
af gårdsegarne, beslutet derefter, enligt 75§. i
Kongl. Förordningen om Kommunal Styrelse i Stad,
måtte underställas Kongl. Maj:ts Befallnings-
hafvandes godkännande, för att såsom ett Kom-
munalstadgande tillämpas till befrämjande
af ordning i samhället.

I denna sak hade Berednings Utskottet
afgifvit det utlåtande, att då ett bättre ordnande
af gatuhållet härstädes i många år varit
ett önskningsmål; och då det sätt, på hvilket
detta ordnande, efter Drätselkammarens förslag,
skulle ske, syntes ändamålsenligt och ej
förnärmande någons lagliga rätt, om öfver-
enskommelse derom kunde träffas med
gårdsegareklassen; samt det af Utskänk-
nings Bolaget utlofvade bidraget till mindre
bemedlade gårdsegare innebure säkerhet för
att Stadskassan på de förskotterade gatu-
hållsmedlen ej skulle lida någon kapital-
förlust, eller gårdsegarklassen för mycket
betungas; hemställde Utskottet att Herr
Andbergs motion måtte af Stadsfullmäktige
bifallas; - emot hvilket utlåtande dock
en af Utskottets ledamöter, herr A.
Lindblad, sig reserverat och för sin del
hemställt att motionen ej måtte bifallas,
men deremot att Stadsfullmäktige måtte
begära hos Utskänknings Bolaget att den
utlofvade Gatuhållsfonden å 20000 rd [riksdaler] lika-
fullt afsättes och att den årliga räntan
deraf finge användas till bidrag inom
1/3 del af kostnaden till {alla} de gårdsegare,
som blifva af Magistraten ålagda att första
gången stensätta sina gator, hvarigenom
ej behöfdes bidrag från Stadskassan.

Efter det öfverläggning egt rum och
derunder yrkanden blifvit framställda:

1:o {af Herr Andberg} om bifall till motionen
och Utskottets utlåtande;

2:o {af Herr A. Lindblad}, om bifall till sin
reservation mot nämnda utlåtande;

3:o {af Herr C. A. Ström}, med hvilken Herr Th.
Munktell sig förenade, om antagande af Drät-
selkammarens ifrågavarande gatuhållnings-
förslag, med den förändring, att vederbö-
rande skulle till Stadskassan återbetala
den derifrån förskjutna gatuhållskostnaden
{med fem procent årlig ränta};

4:o {af Herr A. Norrman}, om afslag på
Herr Andbergs motion;

skedde emellan dessa olika yrkanden
3:ne voteringar, hvarvid slutligen, med 15 röster
mot 9, Stadsfullmäktige beslutade i enlighet
med Herr C. A. Ströms yrkande efter tredje
punkten; och röstade minoriteten för bifall
till Herr Andbergs motion. -

Herr A. Lindblad reserverade sig mot
beslutet, under förmenande att detsamma kränkte
enskild persons rätt.

Herr C. G. Granberg reserverade sig äfven
mot beslutet, som ansågs icke kunna
leda till öfverenskommelse med gårdsegarne,
då gatuhållet, enligt det fattade beslutet,
skulle blifva för mycket betungande. -

Härefter beslutades, utan votering;

1:o att hos Magistraten skulle utverkas allmän
sammankomst med stadens gårdsegare för
att öfver förslaget höras; och

2:o att i händelse öfverenskommelse kan
träffas med gårdsegareklassen, beslutet derom
underställes Kongl. Maj:ts Befh:des fast-
ställelse. -

[ÄRENDEORD: Vägfinansiering]

[MARG: N:o 244]

{§.4.}
Upplästes Kongl. Maj:ts Befh:des resolution
den 1 i denne månad, angående mantals-
skrifningsorten för åtskilliga arbetare
vid Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori; och
skulle denna resolution, dervid Stadsfull-
mäktige läto bero, öfverlemnas till
Stadens mantals skrifnings förrättare.

[ÄRENDEORD: Folkbokföring]

{§.5.}
Till Drätselkammaren remitterades för
beredning en framställning af Stadens
Brandstods Komité och Brand Inspektören
C. A. Nyström, om tillökning i Stadens brand-
anstalter. -

[ÄRENDEORD: Brandstation]

[MARG: {N:o 248.}]

{§.6.}
Upplästes Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den
10 sistlidne Mars, hvarigenom taxorna vid
Stadens vattenverk upphäfdes; och skulle
detsamma öfverlemnas till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: saknas]

{§.7.}
Från Länets hushållnings Sällskap hade ankommit
en skrifvelse med anhållan att Stadsfull-
mäktige måtte medverka till upplysning
om nyttan af förskottsföreningar och
folkbanker, hvarvid följde 25 exemplar
af en tryckt afhandling i ämnet. -

Af denna afhandling skulle 6 exemplar
aflemnas till härvarande Arbetareförening;
och de öfriga utdelades nu bland
Stadsfullmäktige. -

Herr F. A. Stenman emottog Arbetare-
föreningens exemplar.

[ÄRENDEORD: saknas]

[MARG: N:o 249.]

Samma dag uppläst och justeradt:

/G; Nilson/
/J, P, Nordlund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 maj 1871,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107002.

Personrelationer