Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 juni 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 juni 1891

Anmärkning

{1891 den 11 Juni.}

Närvarande: Samtliga herrar Stadsfull-
mäktige med undantag af:

Herr E. A. Lundblad
Herr Arvid Nilsson
Herr O. F. Larsson
Herr E. Frieman
Herr Th. Boberg med godkända förfall

samt Herr Th. Engström, som ej med kallelse
anträffats.

{§1.}
Att jemte Ordföranden justera dagens protokoll
utsågos Herrar A. Falk och C. A. Lundberg.

{§2.}
Föredrogs revisorernas berättelse om föregående
års räkenskaper och förvaltning, äfvensom
dertill hörande [tre] anmärkningsbilagor,
försedda med förklaringar af Drätselkammarens
räkenskapsförare, Fattigvårdsstyrelsen samt
Hamndirektionens kassaförvaltare. Och fattades följande beslut:

1:o {rörande Drätselkammaren.}
att då icke Drätselkammaren utan en dess tjensteman
afgifvit förklaringar öfver anmärkningarne remitterades
anmärkningsbilagan till Drätselkammaren för infordrande
af dess förklaringar.

2:o {rörande Fattigvårdsstyrelsen.}
förklaringen godkändes men utsågo Stadsfullmäktige,
med anledning af revisorernes framställning, Bank-
kassören Jakob Svensson, Bokhandlanden Johan Wallin,
Kassören C. Hagberg, Bokföraren Adolf Aulin och Handlanden
O. Svengren att i samråd med Fattigvårdsstyrelsens
Ordförande tillse att enklare och lättfattligare bok-
föringssätt kommer att vid fattigvården och arbetsinrätt-
ningen tillämpas från och med nästa års ingång.

3:o {rörande} Hamnkassan.
Förklaringen godkändes men beslutade Stadsfullmäktige
att den påförda räntan å Hamnkassans
skuld till Stadskassan skall afskrifvas.

4:o Samtliga redovisningsskyldige beviljades full ansvars-
frihet för förvaltningen under år 1890 med undantag af
Drätselkammaren;
skolande frågan om Drätselkammarens ansvarsfrihet
anstå i afbidan på affordrade förklaringars inkommande.

[MARG: {29.}]

{§3.}
Herrar Bankdirektören
Hjalmar Åkerstein samt Läroverkskollegan
Ade Falk valdes af 29 [röstande] till landstingsmän för Eskilstuna
Stad. Den förre med 20 den senare med 14 röster.

Wid härefter företaget val af två landstings-
manssuppleanter erhöllo af [28] röstande Herrar Fabriksidkaren
C. W. Dahlgren och Direktören och Riddaren Johan
Svengren de flesta rösterna, den förre 19 och den
senare 11, samt förklarades af Herr Ordföranden
sålunda valde till landstingsmanssuppleanter
för Eskilstuna Stad.

Mot valet anförde vice Ordföranden vid protokollsjusteringen sin reservation
och ansåg att valet såsom [oläsligt] bort afgöras medelst absolut majoritet.
Herr Falk instämde i denna reservation.

[MARG: 4 st.]

{§4.}
Efter föredragande af ansökningarne till ledigvarande
illiterata rådmansbefattningen här i staden, ingifna
af vice Häradshöfdingarne A. Ringqvist och
G. Brakel samt utdrag af Magistratens protokoll
den 1 i denna månad, enligt hvilket protokoll
vice Häradshöfdingen Brakel återkallat sin
ansökan förrättades val af illiterat rådman
med slutna sedlar, dervid Vinhandlanden
E. A. Lundblad erhöll 25 röster, Fabrikören
G. E. Svanbäck 3 röster samt Bankdirektören
Hj. Åkerstein och vice Häradshöfdingen G. Brakel
hvardera 1 röst och förklarade Ordföranden
Vinhandlanden E. A. Lundblad utsedd till
illiterat rådman i Eskilstuna Stad.

[MARG: {28.}]

{§5.}
I enlighet med Utskottets utlåtande beslutade
Stadsfullmäktige i fråga om Drätselkammarens
framställning rörande tomterne N:is 356, 358
och 389 å norr och Ingeniören Theofr. Bobergs
deremot gjorde [erinran] uppdraga åt Drätsel-
kammaren att besigtiga de af Ingeniören
Boberg planerade gatudelarne samt verkställa
uppskattning och värdering af de kostnader,
Ingeniören Boberg kan anses hafva i och för
gatudelarnes planering, fyllning
och underhåll nedlagt samt [med] [instrument]
öfver förrättningen till Utskottet inkomma,
hvarefter Utskottet hade att i frågan afgifva
slutligt utlåtande, men tillika hos Magistra-
ten göra framställning derom att upplåtelse
af tomterna icke må till enskild person
lemnas förr än Stadsfullmäktiges beslut
i ärendet blifvit fattadt.

[MARG: {24} skrifvelse up.]

{§6.}
Med bifall till Drätselkammarens derom gjorda fram-
ställning anslogo Stadsfullmäktige ytterligare 9000
kronor till fullbordande af det
nya Wattenverket N:o 46, deraf 6400 kronor
beräknades för ökade kostnader för grundläggning
och arbeten i sammanhang dermed, 1800 kronor
för uppförande af särskilda uthus och afträden,
för inledande af vatten 200 kronor, för 4 stycken
slipstensgrafvar 300 kronor och för oförutsedda
behof 300 kronor och beslutade Stadsfullmäktige
tillika att för anskaffande af beloppet tillfälligt
lån får af Drätselkammaren upptagas.

[MARG: {30}]

{§7.}
I enlighet med Drätselkammarens derom
gjorda framställning beviljade Stadsfullmäktige
200 kronor för anordnande af vatten- och af-
loppsledning till Polisvaktkontoret.

[MARG: 31.]

{§8.}
I mål angående Jan Olssons, hans hustrus
och barns mantalsskrifning afgåfvo Stadsfullmäktige
följande förklaring:

"Till Konungens Befallningshafvande i Söder-
manlands län.

Då presterskapet intygar att Jan Olsson finnes
i kyrkoboken antecknad såsom bortavarande på
okänd ort i tio år, synes Fors sockens framställning
böra föranleda dertill att Jan Olsson afföres ur
Fors sockens mantalslängd och skrifves på "Särskild
förteckning" i Eskilstuna, der han senast varit man-
talsskrifven, enligt [8]§ 7 mom. i Kungl. Förordningen
den 20 Juli 1861; men då Jan Olssons hustru
och barn ostridigt hafva bostad i Fors socken
synes förändring i desses mantalsskrifning ej af
den gjorda framställningen påkallas.

[MARG: {32.} {exp.}]

{§9.}
Föredrogs Konungens Befallningshafvandes
resolution den 9 April 1891, hvarigenom
ny byggnadsordning för staden blifvit faststäld;
Och beslutade Stadsfullmäktige att resolutionen
skulle öfverlemnas till Drätselkammaren
med uppdrag, att sedan resolutionen tagit åt
sig laga kraft, ombesörja tryckning af
den nya byggnadsordningen i erforderligt
antal exemplar, dervid Byggnadsnämnden
skulle lemnas tillfälle granska korrekturen
å byggnadsordningen.

[MARG: {4.}]

{§10.}
Till Utskottets beredning remitterades
E. H. Carlssons af Herr A. G. Pettersson
som egen motion upptagna ansökan
om afkortning å kommunalutskylder.

[MARG: {33.} {res}]

{§11.}
Till Drätselkammarens beredning remitte-
rades Herr E. A. Bergs motion rörande
vattenverket Stampen.

[MARG: 34. {res}]

{§12.}
Herr K. Söderblom väckte mundtlig
motion derom att Stadsfullmäktige måtte
till Poliskammaren ingå med förfrågan om och
på hvilka vilkor Poliskammaren ville medgifva
att Djurgården i polishän-
seende lägges under staden.

Motionen remitterades till Utskottets beredning.

[MARG: {35.}]

Samma
dag justeradt

/Theofr Munktell/
/Ade Falk/
/C. A. Lundberg/

År 1891 den 15 Juni å Rådhuset offentligen uppläst betyga.

/Gust, Carlsson/
/Carl Aug; Swensson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 juni 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107001.

Personrelationer