Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 maj 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 maj 1866

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfullmäktige
i Eskilstuna den 11 Maj 1866.

Närvarande: Samtelige Stadsfullmäktige,med undantag af
herr Doctor Th. Munktell, samt Herrar J.C. Helje-
strand och E.A. Naesman, utan godkändt förfall,
och Herr Zetherström med godkändt förfall,

{§.1.}

Herrar Munktell, Naesman och Heljestrand fälldes att böta sitt
ute-
blifvande i dag böta hvardera 2 RD.[Riksdaler] kommunens kassa.
För Herrar Naesman och Heljestrand erlades böterna genast.

[ ÄRENDEORD: Böter.]

{§.2.}

För Stadsfullmäktige som nu voro samlade inför Magi-
straten, föredrogs en af härvarande UtskänkningsBolag
ingiven ansökning att ytterligare under trenne för-
säljningsår från den 1 nästkommande Oktober få
utöfva all minuthandel med och utskänkning
af bränvin och andra brända eller destillerade
Spirituosa drycker här i staden, undantagandes
rättighet till Schweitzeri,- rörelse,som innehafves
af Herr C.J.W.Linder, och detta på öl-
jande vilkor.

1;) att Bolagets rörelse utöfvas å 5 utskänknings-
ställen, hvaraf ett i Fristaden, å 2 minutersvägs-
ställen, och på 3 källare, deraf en i Fristaden;

2) att Bolaget i årlig afgift för dessa rättigheter
betalar 12000 RD Rmt[Riksdaler,Riksmynt]jemte utskyllder;

3) att Bolaget, om minst till något för Staden all-
männyttigt eller välgörande ändamål, som Bola-
get bestämmer; dock så att om Bolaget efter
de tre ifrågavaravde årens förlopp kommer än
ytterligare att fortsättas, det må ega rätt att en del
af vinsten till nödig reservfond afsätta; och

4) att Bolaget under den sökta oktroj tiden, i likhet
med hvad nu eger rum, af fine medel särskilt
anslår 3500 RD Rmt om året till Stadskassan,
med afseende på de vidtagne inskränkningarne
rörande bränvins försäljningen vid Stadens
gästgifveri; äfvensom betalar utskänknings-
skatten för Gästgifveriet under nyssnämnde
inskränkning i- dels försäljningsrätt.-

På framställning af Magistraten, förklarade
Stadsfullmäktige sig instämma med Magistraten
deri att UtskänkningsBolaget ifrågavarande
ansökning borde bifallas på de begärda vilkoren.-

[ ÄRENDEORD:Utskänkning.]

{§.3.}

Föredrogs åter den från den 7 September förlidet
år bordlagda frågan om väganläggning från
hamnen rakt ut till Stora landsvägen, hvarvid
herr S. Palmgren tillkännagaf att arrendatorn
af marken der vägen skulle gå framgå, Herr
J.P. Bergström i Thorshälla numera ej ville
medgifva denna väganläggning, ehuru, enligt
den uplysning som nu lemnades af Herr Råd-
mannen N.F. Heljestrand, Inspektören Bergström
från Hamnkassan årligen upburit betalning
för vägen, efter uprättat Kontrakt.-

Såväl i anledning häraf, som med afseende
på beslutet den 7 September förlidet år, skulle
all fråga om bidrag från Stadens sida till den
ifrågasatta vägen förfalla, samt skrifvelse
afgå dels till Hamn Direktionen med begä-
ran att det uprättade kontraktet om
afgift för vägen från Hamnkassan må
blifva uphäfvd, dels till Drätselkam-
maren, med underrättelse att de vid
vägen planterade träden finge flyttas
derifrån ochanvändas på andra ställen,
der plantering behöfves.

[ ÄRENDEORD: vÄGFRÅGA.]

{§.4.}

Af Drätselkammaren gjord framställning om
anbringande af Stenkaj till skydd för
Nya Strandgatan, der den ligger utlagd i
ån blef afslagen, vid den kännedom
flere af Stadsfullmäktige förmälte sig
ega derom attdylig stenkaj ej för närvaran-
de vore erforderlig.

[ ÄRENDEORD: Hamnfråga.]
[ MARG: N:o 264.]

{§.5.}

Föredrogs en ansökning af Herr Telegraf-
Kommisarien H. Åkerstein och Bevaknings-
befälhavaren C. G. Nordin, Ritläraren F.R.
Glanzelius, Skollären Carl Olsson, Telegraf-
Assistenten Frans Sundelius och Waktknekten
C.G. Gyllenhammar, att deras kmmunal-
utskylder måtte utgå till högst hälften mot
hvad someljest för varje bevllningsriksdaler
uttaxeras.-
Genom samfäld omröstning afgjordes med
afgifne 15 ja mot 11 nej att frågan skulle under
närmare pröfning komma; i anledning hvaraf
förslaget remitterades till Magistraten, för
medtagande af den förberedande utredning frågan
kräfves.

[ ÄRENDEORD: Budget]
[ MARG: N:o 265.]

{§.6.}

Utsedde komiterades förslag till svar å Lands-
tingets Sjukvårdskomites förfrågan, om bidrag
från Eskilstuna till ett lazarett hänfördes
godkändes; innehållande detsamma, att Stads-
fullmäktige ville förbinda sig att kostnads-
fritt uplåta plats för Lazarettet på Tuna
prästgårds egor.-

Herr Billjer resrverade sig häremot , med
anförande, att det för saken varit bättre, om
Stadsfullmäktige jemväl förbundit sig
att lemna kontant bidrag, i likhet med
hvad som möjligen kommer att ske från
andra Kommuner för hos den ifrågasatta
Sjukhus.-

[ ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering.]
[ MARG: N:o 202.]

{§.7}

Afslogs en ansökning af J.a. Skog, Cathrina-
Lindvall O. Johansson och F. Stjerngren om bidrag
för iståndsättandet af nya Ruddamsgatan

[ ÄRENDEORD: Vägfråga.]
[ MARG: N:o 266.]

{§.8.}

Herr A. Billjer väckte förslag om tillsättande
af en Brovaktare för öppnandet af Svängbron
för Sjöfarten wid nya bron, och att Staden måste
aflöna samma Brovaktare.

Sedan Herr G. Wedbreg anfört att motionen
vore onödig, emedan Stadens skyldighet
att hålla brovakt syntes Herr Wedberg
klar och tydlig, remitterades motionen
för bredning till Utskottet.-

[ ÄRENDEORD: Brofråga.]

{§.9.}

Föredrogs en af BevakningsBefälhavaren
vid kronohäktet härstädes G. Nordin till
K:ngs Befh: de i Nyköping ingifen ansökning
om handräckning för utbekommande af 7 RD
74 öre utaf Eskilstuna Stad, för vård om
ransakningsfångar från Staden i häktet under
första quartalet innevarande år, hvilka medel
Drätselkammaren bestredt till afgifande

med åberopande af 19§.23. punkten af
Kongl. Förordningen den 16 Februari 1864,
innehållande, att den, som häktad är, skall
af allmänna medel förses med sund och-
nödtorftig kost, så ock annan förnödenhet;
öfver hvilken ansökning Kon. Bef:de infordrat
yttrande af vederbörande.

Stadsfullmäktige förklarade sig instäm-
ma uti den åsigt som Drätselkammaren
i ämnet uttalat.-

[ ÄRENDEORD: Rättsregler.]

{§.10.}

Uplästes Revisorernes berättelse öfver gransknin-
gen af Räkenskaperna för tadskassan; Hamn-
kassan, Fattigvården, och Helsovårdskassan
för år 1864, jemte vedebörandes förklarin-
gar; hvarefter Stadsfullmäktige läto bero
dervid att, hvad beträffar.

{Stadskassan,}

blifvit till kassan återburne; af Rådman Dahl-
berg
och af Stadsbyggmästaren And. Jernberg 1:-
hvilka Kassan tillgodoförts med - Rmt RD 1, 07.-
samt hvad angår { Hamnkassan:}

att Skepparen Sefström erhåller af honom
för mycket i hamngälder erlagde 10 öre, då han
anträffas;

och rörande { Fattigvården:}

att Fattigvårdsföreståndaren tillgodoföres i 1865 års
räkenskap Rmt RD 12,15.-
och lemnades de förvaltande verken full
decarge för år 1864.

[ ÄRENDEORD: Förvaltningsrevision.]
[ MARG: N:o 267.]

{§.11.}

Af förekommen anledning skulle Drätselkam-
maren erinras att, ifråga om utgifter för
Stadens Byggnads företag, icke öfverskrida
Drätselkammarens reglemente samt Stads-
Fullmäktiges beslut.

[ ÄRENDEORD: Förvaltningsregler, förvaltningskostnad.]

{§.12.}

Likaledes skulle, af förekommen anledning, Hamn-
Direktionen erinras att icke utan Stadsfullmäkt-
iges beslut företaga arbeten för
hamnen, öfverstigande kostnad 100 RD Rmt för hvarje
arbete, likasom att i slutet af hvarje år
borde upgöras en utgiftstat i det hänseen-
det för ett kommande år, hvilken under-
ställes Stadsfullmäktige pröfning.

[ ÄRENDEORD:Förvaltningsregler, förvaltningskostnad.]

{§.13.}

Stadsfullmäktige förklarade sig, efter in-
hemtande af BeredningsUtskottets i saken
afgifna utlåtande,icke havfa något att erinra
mot det af Öfvre Kanal Bolaget upfatta
förslag till Slusstaxa; hvarimot Herr
Björk reserverade sig.

[ ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler.]
[ MARG: N:o 268.]

{§.14.}

I afseende på brandförsäkringen af Rådhuset
och Cellfängelset gjordes det tillägg till Stads-
fullmäktiges den 8 sist. Mars, att,
jemte det Häraderna skulle affordras den
del i de erlagda brandförsäkringsafgifterna,
som på dem belöper, skulle brandförsäkrin-
gen i öfrigt bibehållas, endast med den
förändring, att då en äldre försäkring å förra
Rådhuset af trä till värde af 825 RD Rmt
finnes inräknad i nya brandförsäkrings-
summan, samt då afgifterna för trähhus äro mycket
högre än för stenhus, denna äldre
försäkring må dödas,- så att afgifterna
endast komma att betraktas såsom för stenhus.

[ ÄRENDEORD: Brandförsäkring.]

Samma dag justerade

/ C.A. Ström /
/ C.E. Stenman /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 maj 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107003.

Personrelationer