Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 juni 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 juni 1885

Anmärkning

{1885 den 11 Juni.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af:

Herr Hilmer Lagerbäck, hvars förfall godkändes

Herr C. W. Dahlgren
Herr P. A. Hagström
Herr A. Falk utan anmäldt förfall

{§.1.}
Föredrogs Revisorernas berättelse om föregående årets
kommunala räkenskap och förvaltning, äfvenså
dervid fogade 2:ne anmärkningsmemorial rörande
Drätselkammaren och Fattigvårdsstyrelsen, hvilka
hvar för sig bemött anmärkningarne med förkla-
ringar; och fattades följande beslut:

1:o {rörande Drätselkammaren}:

a.) Anmärkningen i första punkten, om obehörigheten
af 15 kronors utbetalning för 300 blanketter till
lagfartsbevis, godkändes, då afsigten med ansla-
get i staten till blankett-tryck icke kunde vara
betalning af blanketter till expeditioner, derför
lösen uttages; och skulle alltså Drätselkam-
maren af vederbörande expeditionshafvande
begära att dessa 15 Kronor måtte till stads-
kassan ersättas.

b.) De afgifna förklaringarne öfver anmärkningarne
i {andra}, {tredje} och {fjerde} punkterna godkändes.

c.) Anmärkningen i {femte} punkten, att Drätselkammaren
saknat fog för sin åtgärd att utbetala 16 Kronor
till person som af Magistraten förordnats att
verkställa annotationen vid Kronouppbörden, var
af Drätselkammaren bemött, bland annat, dermed
att i den bevillningsstadga, som med år 1884 trädde
i kraft, föreskrifvits att vederbörande tjen-
steman eller dertill särskildt utsedd person skulle
verkställa annotationen, och att här ej funnits
annan uppbördstjensteman, än uppbördsmannen
sjelf, hvadan särskild person måst af Magi-
straten dertill utses, äfvensom dermed att
det ålåge städerna att sjelfve bekosta kronans
uppbördsverk; men Stadsfullmäktige, hvil-
ka funno den gjorda anmärkningen behörig,
beslutade uppdraga åt Drätselkammaren
att af Magistraten begära att ifrågavarande
16 kronor måtte till Stadskassan er-
sättas.

d.) Uti {sjette} punkten anmärktes att Polismästaren
fått mot quitto uppbära poliskonstaplarnes
aflöningsbelopp i klumpsumma utan någon som
helst vidare redovisning för huru medlen förde-
lats, hvarigenom Drätselkammaren alltså skulle
underlåtit att göra sig förvissad om huruvida
det bestämda antalet konstaplar verkligen tjenst-
gjort; hvarå Drätselkammaren svarat att ut-
betalningen i klumpsumma ej kunde vara oriktig
då staten icke medgåfve möjlighet för någon annan
än polisstyrelsen sjelf att säga huru fördelningen
skulle ske, och vidare, att Drätselkammaren funne
sig sakna behörighet att utöfva kontroll derå
huruvida det bestämda antalet konstaplar verkligen
tjenstgjorde, emedan detta ej vore en förvaltningsfrå-
ga, utan tjenstefråga. -

Under öfverläggningen yrkades:

1. att ärendet måtte remitteras till Utskottet
för vidare utredning och beredning;

2. att ärendet förklaras hvilande till nästa sam-
manträde, hvaremellertid Stadsfullmäktige skulle
från Poliskammaren begära förklaring och
redovisning för ifrågavarande medels fördelning;

3. att Stadsfullmäktige skulle besluta att Drät-
selkammaren skall, endast mot fullständiga af-
löningslistor och quitto af den, vare sig ordinarie
eller extra konstapel, som tjenstgjort, utbetala
poliskonstaplarnes aflöningsmedel; och

4. {att} Stadsfullmäktige måtte fatta beslut i enlighet
med sistnämnda tredje punkt, men med det tillägg,
att underrättelse derom expedieras till Polis-
kammaren och för öfrigt att Drätselkammarens
i saken afgifna förklaring godkändes.

Emellan dessa yrkanden skedde voteringar, på
begäran, och hvilka utföllo sålunda:

i den {första} om kontraproposition afgåfvos 15 röster för yrkandet i
4:de och 10 röster för yrkandet i 2:dra punkten;

i den {andra}, äfven om kontraproposition, afgåfvos 5 röster för yrkandet i
1:sta och 20 röster för yrkandet i 4:de punkten; och

i {tredje} - eller hufvudvoteringen - afgåfvos 4 röster
för yrkandet i 3:dje samt 21 röster för yrkandet i
4:de punkten;

i följd hvaraf Stadsfullmäktige
alltså beslutade {att} Drätselkammaren skall,
endast mot fullständiga aflöningslistor och
quitto af den, vare sig ordinarie eller extra
konstapel, som tjenstgjort, utbetala poliskon-
staplarnes aflöningsmedel; {att} underrättelse
derom expedieras till Poliskammaren och
för öfrigt {att} Drätselkammarens i saken afgifna
förklaring godkändes. -

2:o {rörande Fattigvårds Styrelsen}:

att förklaringarne godkändes;

3:o {angående i sjelfva revisionsberättelsen
gjorda andraganden}:

a.) om tillsyningskostnaden för Nybrons ombyggnad

b) om behofvet af förbättrande af Drottninggatans
gångbanor.

{att} detta lägges till handlingarne.

4:o {om samtliga förvaltningar}:

att full ansvarsfrihet beviljades de redovisnings-
skyldige för räkenskapen och förvaltningen under
år 1884.

-

Härefter framstälde Herr E. G. Åbergh lämplig-
heten deraf att det i stadens räkenskap nu
befintliga förandet inom linien af vissa till
Kyrkliga ändamål hörande summor måtte
för framtiden uteslutas; men Stadsfullmäktige
funno detta förande inom linien leda till
större åskådlighet, hvadan framställningen ej
bifölls. -

[MARG: 58.]

{§.2.}
Som Herrar Borgmästaren Sixten Alm och Provin-
sialläkaren Victor Mossberg voro i tur att såsom
Landstingsmän för Eskilstuna stad afgå, samt
jemlikt nu upplästa betyg, stadens folkmängd
ökats till 9024 personer enligt kyrkoboken
och till 9084 personer, enligt mantalslängden
för år 1885, hvadan staden skall hafva 5 lands-
tingsmän eller 1 ytterligare utöfver det förra an-
talet af 4; så företogs nu val af tre lands-
tingsmän; Och blefvo härvid till landstingsmän
för Eskilstuna stad utsedda:

Herr Borgmästaren Sixten Alm med 25 röster,
Herr Provinsialläkaren Victor Mossberg med 23 röster
Herr Telegraf Kommissarien H. Åkerstein med 14 röster -
- alla vid första omröstning, - af 26 röstande.

-

Härefter företogs val af tre Landstingsmans-
suppleanter för staden, hvaraf 2:ne efter de i tur
afgående Herrar Direktören m.m. Joh. Svengren
och Telegrafkommissarien Åkerstein, samt en
ny sådan med anledning af folkmängdens ökning
i staden utöfver 9000 personer; och blefvo dervid
till landstingsmanssuppleanter för Eskilstuna
stad utsedda:

a). vid första omröstning:

Herr Fabriksidkaren Arvid Nilsson med 14 röster
Herr Fabriksidkaren Knut Söderblom med 13 röster
- af 22 röstande;

b.) vid andra omröstning:

Herr Läroverkskollegan T. Engström med 18 röster
- af 24 röstande -

sedan på omröstningsförteckningen uppförts bemälte
Herr Engström, som vid första omröstningen erhöll
10 röster, och Herr Direktören m.m. Joh. Svengren,
hvilken dervid erhöll 7 röster. -

[MARG: 59. Nytt val {den 9 Juli}]

{§3}
I anledning af Herr Polischefens framställning om
Kollektiv olycksfallsförsäkring i bolaget Fylgia
af Poliskonstaplarne, hade Utskottet vid ärendets
beredning hemställt:

att staden måtte inom ett årligt premie-
belopp af 150 kronor bekosta kollektiv
olycksfallsförsäkring i bolaget Fylgia af
vid härvarande Poliskår anstälde Öfver-
konstaplar, samtliga konstaplar och
2 extra konstaplar, om hvilken för-
säkring Poliskammaren drager försorg.

Utlåtandet bifölls.

[MARG: 47.]

{§4}
Wid beredning af Skolrådets Ordförandes fram-
ställning att Allmänna läroverkets gamla lokal
måtte till lärosalar för stadens folkskolor
öfverlåtas så snart som möjligt och senast den
1 nästkommande September, samt få dertill
användas till dess nya Folkskolehuset blefve fär-
digt, hade Utskottet anfört att Stadsfullmäk-
tige visserligen den 10 November 1881 beslutat
försäljning af nu varande allmänna lärohuset
med dess tomt N:o 138, för hvilka beräknats
kunna erhållas 20 à 25000 kr till betalning
af tillfälligt lån, som upptagits för uppförande
af nytt hus åt allmänna läroverket, men
då Skolrådet ådagalagt stort behof att få
begagna gamla läroverkets lokaler intill-
dess nya folkskolehuset blefve färdigt, samt
någon fara eller förlust ej kunde anses för
staden inträffa med ett uppskof i försäljnings-
åtgärden, så hemstälde Utskottet:

1:o att gamla läroverksgården N:o 138
icke tillsvidare måtte säljas;

2:o att Skolrådets ansökning måtte bifallas
med rätt att tillträda lokalerna då
de blefvo lediga;

hvarjemte och då hos Stadsfullmäktige funnes
sedan den 11 Januari 1883 bordlagd en motion af
Herr E. A. Lundblad om öfverlemnande af gamla
läroverket till folkskolan så snart nytt läro-
verkshus blefve uppfördt, till besparande af
kostnaden för nytt folkskolehus; men denna
motion numera icke hade betydelse sedan nytt
folkskolehus under tiden blifvit beslutadt;
hemstälde Utskottet

3:o att samma motion måtte förklaras
icke till vidare åtgärd föranleda. -

Hvad Utskottet i dessa tre punkter före-
slagit blef af Stadsfullmäktige bifallet. -

[MARG: 48.]

{§.5.}
Föredrogs Utskottets i ett sammanhang afgifna
utlåtande öfver ej mindre Allmänna Läroverkets
Rektors framställning om utvidgning af nya
läroverkstomten till vinnande af nödigt utrymme
för ungdomens lekar, än en motion af Herr
E. A. Lundblad att, till förekommande af det
nya prydliga läroverkshusets bortskymmande
och förstörelse genom enskildtas byggnadsföretag
nära derintill, den hörntomt som funnes in-
vid läroverkstomten och hvilken egdes af kakel-
ugnsmakerifirman Nordlund & C:o måtte af
staden inköpas för af egarne fordrade 7000 kronor,
jemte rätt för dem att afgiftsfritt under 10 års
tid afhemta lera derstädes, dock med skyldighet
att åter igenfylla de upptagna groparne; och
hade Utskottet funnit i första rummet, att som
eganderätten till allmänna läroverkstomten under
visst förhållande kunde komma att öfvergå
från staden till staten, borde staden undvika upp-
offringar för samma tomts formella utvidgande,
utan blott, der så erfordrades och ske kunde,
tillse att gränsregleringar kommo till stånd; men
i öfrigt vitsordade Utskottet angelägenheten deraf
att staden förvärfvade sig den tomt, som Herr
Lundblads motion afsåge, emedan stadens [ego]
område derstädes blefve helt och ostyckadt,
utan möjlighet till intrång af enskild person,
men deremot tillfälle beredt, att på samma
gång tillgodose det af Läroverkets Rektor
framstälda behofvet af större utrymme för
skolungdomens lekar, fastän tomten icke offi-
cielt tillades läroverket; Och som dertill
komme att tomtvärdena redan stigit och
ännu mera måste antagas göra det, så att
ingen fördel vore förenad med sakens ställande
på framtiden, så hemstälde Utskottet i anled-
ning af de 2:ne framställningarne:

att Herr Lundblads motion måtte bifallas.

Under öfverläggningen yrkades:

1. att Utskottets hemställan måtte afslås;

2. att Utskottets utlåtande måtte bifallas, dock
med den förändring att den tid, hvarunder
nuvarande egarne Nordlund & C:o egde taga lera å ifrå-
gavarande hörntomt, inskränkes från 10 till
5 år;

3. att ärendet må remitteras till Byggnads Nämn-
den, med begäran om dess utlåtande;

4. att erforderligt område af ifrågavarande
hörntomt måtte af staden förvärfvas för reglering
af tomt- och gatuförhållanden.

Stadsfullmäktige biföllo Utskottets hem-
ställan, med den förändring, som upptages
i yrkandet i andra punkten, eller att lertaget
inskränkes till 5 år; och fattades detta beslut
vid votering med 13 röster och Ordförandens afgö-
randeröst mot 13 röster, hvilka sistnämnda
afgåfvos för afslag.

Emot beslutet reserverade sig Herrar J
Engström, H. Åkerstein, A. W. Koraen, C. F.
Lundström, C. A. Ström, F. Grönberg, T. Boberg,
O. Svengren, A. Hellstedt och E. A. Naesman.

[MARG: 53.]

{§.6}
Enligt Utskottets förslag beviljades efterskän-
kande af återstående 9 kr 67 öre Kommunal-
utskylder för 1884, påförda numera aflidne Tingsvaktmä-
staren L. J. Hällström

[MARG: 56.]

{§.7.}
Stadsfullmäktige biföllo, efter föredragning af
Utskottets utlåtande, att allmänna läroverkets
waktmästare C. E. Lindhagen finge qvarbo i Wakt-
mästarebostaden till 1 Oktober, ehuru han nu
frånträdt sin befattning.

[MARG: 54.]

{§.8.}
Med godkännande af Fattigvårds Styrelsens ut-
låtande i anledning af Herr T. Engströms motion
om nödiga medels anslående för inrättandet af
en s.k. barnkrubba i staden, förklarade Stads-
fullmäktige sig vilja lemna bidrag för en barn-
krubbas inrättande och underhåll, om en sådan
på enskild väg här komme till stånd.

[MARG: 29.]

{§9.}
Enligt Protokoll för den 27 sistl. Maj hade
Drätselkammaren uttalat tvekan i afseende
å stadens rätt att försälja f.d. Gästgifvare-
gården, emedan fastighetens hufvudsakliga värde
låge uti Hotellbyggnaden, hvartill kostnaden
erhållits såsom gåfva af Utskänkningsbolaget.

Frågan remitterades för beredning till
Utskottet.

[MARG: 33.]

{§.10}
På framställning af Drätselkammaren och
till underlättande af underhandlingen med
Styrelsen för Eskilstuna Sparbank för vin-
nande af tre månaders ömsesidig uppsägnings-
rätt å de reverser, som skulle utställas till
Sparbanken å stadens jernvägslån 136000 kro-
nor, förbundo Stadsfullmäktige sig att å sta-
dens sida uppsägning af dessa reverser
skulle vidtagas endast i det fall och då Staden
från Utskänkningsbolaget infordrar de för
wattenledning afsatta medlen.

[MARG: 59.]

{§.11.}
Efter föredragning af Drätselkammarens pro-
tokoll för den 27 sistlidne Maj, innehållande
kostnadsförslag för ordnandet af nya allmän-
na läroverkstomten, dels efter såsom Byggnads-
komiterade ville hafva arbetet utfördt och som
skulle kosta 3068 kronor, dels såsom Drätsel-
kammaren funne det vara lämpligt och hvilket
skulle kosta 2070 kronor, beslutade Stadsfull-
mäktige att bifalla det sistnämnda och arbetets
utförande derefter, med uteslutande dock af
stängseln och häck, för hvilka utförts tillsam-
mans 550 kronor,
i följd af förut i dag fattadt beslut, om inköp
af en tomt nästintill. Arbetena utföras af Drätselkammaren.

[MARG: 39. Exped med resol.]

{§12.}
Herr Ordföranden lemnade muntlig redogörelse
för sitt uppdrag att vara stadens ombud
vid Jernvägsbolagsstämman.

{§.13.}
Herr E. A. Lundblad väckte förslag att staden
måtte med ett anslag af 150 kronor äfven i år
ersätta de ombud, hvilka härifrån förlidet
år utsågos till bolagsstämman med Städer-
nas allmänna Brandstodsbolag, enär dessa
ombud äfven i år måst bevista bolagsstäm-
man.

Remitterades till Utskottet, för beredning.

{§14.}
Herr K. Söderblom hemstälde att Goodtemplar-
orden måtte, på samma vilkor som staden
åt densamma i Stadsträdgården upplåtit plats
för en vattenkiosk, jemväl erhålla upp-
låtelse på den derintill liggande udden;
och denna framställning remitterades till
Drätselkammaren för beredning. -

{§.15.}
Upplästes det protokoll, som
den 16 sistl. Mars fördes hos Komiterade för
fonden af den 16 April 1871, §.4, innehållande
beslut om anslag från samma fond.

{§.16.}
Företeddes en räkning å 600 kronor af Ingeniör
K. Oskar G. Appelberg för tvenne förslag till
afloppsledningar med ritningar samt utlåtande
om vattenledningsanläggning; och beslöts att
densamma skulle betalas

{§.17.}
Herrar A. Falk, C. W. Dahlgren och P. A. Hagström
plikta hvardera 2 Kr. för uteblifvandet.

{§.18.}
Herr v. Ordföranden intog ordförandeplatsen.
/Ad Fr Dahlström/


Samma dag uppläst och justeradt

/Joh. Svengren/
/Axel Karlsson/
År 1885 den 15 Juni å rådhuset i Eskilstuna
offentligen uppläst, betyga:

/C, [W], Swedin/
/A; Lindblom/

[MARG: 60]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 juni 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107000.

Personrelationer