Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 januari 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 januari 1883

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Eskilstuna Stads-
fullmäktige följande dagar:

{1883 den 11 Januari.}

Närvarande:

Herr Theofr. Boberg
Herr Theofr. Munktell
Herr G.E. Svanbäck
Herr T. Engström
Herr E.A. Lundblad
Herr C.A. Lundberg
Herr C.A. Ström
Herr A.W. Koraen
Herr C.W. Dahlgren
Herr O.F. Larsson
Herr H. Lagerbäck
Herr E.G. Åbergh
Herr A. Falk
Herr O. Svengren
Herr Joh. Svengren
Herr Arvid Nilsson
Herr Axel Karlsson
Herr C.J. Andberg
Herr A.F. Dahlström
Herr P. Liljequist
Herr Emil Andersson
Herr K. Söderblom
Herr C.A. Frössén
Herr Hj. Åkerstein
Herr A. Hellstedt
Herr P A. Hagström
Herr C.F. Lundström

Frånvarande: Herr E.A. Naesman med godkändt förfall.

2:ne ledigheter finnas bland Stadsfullmäktige för närvarande.

{§.1.}
Efter föredragning af Magistratens protokoll för den
15 sistlidne December, innehållande, att till Stadsfull-
mäktige blifvit valda Herrar Direktören och Rid-
daren Joh. Svengren, Fabriksidkaren Arvid Nilsson,
Ingeniören Axel Karlsson, Fabriksidkaren E.A. Naes-
man, Handlarderne C.J. Andberg och A.F. Dahl-
ström, Fabriksidkaren P. Liljequist, Handlanden Emil-
Andersson, Fabriksidkaren K. Söderblom, Garfverifa-
brikören C.A. Frössén, Telegrafkommisarien H. Åker-
stein, Handlanden Albin Hellstedt, Färgerifabrikören
P.A. Hagström och Skräddarmästaren C.F Lundström-
valdes till ordförande hos Stadsfullmäktige
för innevarande år Herr Fil. Doktorn Och Rid-
daren Theofr.Munktell med 26 röster.

[MARG:163.]


{§.2.}
Till vice Ordförande hos Stadsfullmäktige för
innevarande år valdes derefter Herr Direktören
och riddaren Johan Svengren med 21 röster.


{§.3.}
Till Ledamöter i Stadsfullmäktiges Berednings Utskott
för innevarande år valdes:

Herr Doktor Theofr. Munktell med 26 röster
Herr A.W. Koraen med 24 röster
Herr E.A. Naesman med 23 röster
Herr E.A. Lundblad med 23 röster
Herr C.A. Ström med 21 röster
Herr Axel Karlsson med 16 röster
Herr Arvid Nilsson med 11 röster


{§.4.}
Till innevarande års bevillningsberedningar utsågos:

a) {till ledamöter}:
för {första distriktet}, bestående af stadsdelarne Söder och
Norr:

Herr Handlanden O.F. Larsson med 18 röster,
Herr Winhandlanden E.A. Lundblad med 14 röster
Herr Handlanden Emil Andersson med 12 röster

för {andra distriktet}, bestående af stadsdelen Wester:

Herr Fabriksidkaren G.E. Svanbäck med 17 röster
Herr Fabriksidkaren Arvid Nilsson med 14 röster
Herr Handlanden Albin Hellstedt med 10 röster

b) {till suppleanter}:
för {första distriktet}:

Herr Fabrikör P.A. Hagström
Herr Målaremästaren L. Stenquist

för {andra distriktet}:

Herr Kollegan T. Engström och
Herr Fabriksidkaren P. Liljequist


{§.5.}
Enligt föredraget meddelande hade i Drätselkammaren
blifvit för innevarande år utsedda:

till Ordförande: Herr E.A. Lundblad och
till vice Ordförande: Herr E.A. Naesman.

[MARG:164.]


{§.6.}
Föredrdrogs ett protokollsutdrag från Eskilstuna
Skolråds sammanträde den 15 sistlidne December,
innehållande begärdt yttrande öfver Herr E.A. Lund-
blads motion om användande af Läroverksgården
N:o 138 för folkskolans behof; hvarefter, på
motionärens begäran, ärendet förklarades hvilande.

[MARG: 149.]


{§.7.}
Upplästes en genom Magistraten inkommen fram-
ställning af Herr Rektorn Gust. Elmquist i fråga
om anskaffande af lämplig embetsgård åt honom
inom innevarande års utgång; och remitterades
detta ärende till Utskottet, för beredning.

[MARG: 165.]


{§.8.}
Uti en genom Magistraten inkommen skrift anhöll
Gevärssmeden And. Andersson att blifva befriad
från att vara ledamot i Fattigvårdsstyrelsen, hvartill
han omvalts efter 13 års tjenstgöring.

Afsägelsen godkändes;- hvarjemte till ledamot i
Fattigvårdsstyrelsens
10:de distriktet efter Herr Andersson valdes: Fabriksidkaren
Fredrik Lundh.

[MARG:166.]


{§.9.}
Fabriksidkaren Arvid Nilsson, hvilken den 28 sistlidne
December invaldes till ledamot i Fattigvårdssty-
relsen, anhöll muntligen om befrielse från detta
uppdrag, hvilket han ansåg sig icke kunna på
önskvärdt sätt fullgöra till följd af sin egen stora
industriella verksamhet samt den tid och omtanke
denna kräfde; men sedan andra ledamöter i Stadsfull-
mäktige sig yttrat, afstod Herr Nilsson från sin begäran.


{§.10.}
Apothekaren A.W. Koraen begärde att Stadsfull-
mäktige måtte utse någon annan att sköta den Ord-
förandebefattning i Fattigvårdsstyrelsen, hvartill
han blifvit vald, men hvilket val han öfverklagat.

Stadsfullmäktige funno framställningen ej till
åtgärd för det närvarande föranleda.


{§.11.}
Ingeniören Axel Karlsson afsade sig att vara leda-
mot i ByggnadsNämnden, med åberopande af
att han tjenstgjort sådan tid att han varit berätti-
gad att afgå.

Afsägelsen godkändes och uppdrogs åt Utskot-
tet att genast sammanträda för att afgifva för-
slag å annan ledamot.

I enlighet med Utskottets förslag, valdes sedan
till ledamot i ByggnadsNämnden förutvarande
suppleanten TelegrafKommissarien Hjalmar Åkerstein,
hvarefter till suppleant i ByggnadsNämnden efter
denne sistnämnde valdes Kollega A. Falk,- begge
utsedda af 26 närvarande Stadsfullmäktige.


{§.12.}
Herr A. Hellstedt väckte förslag om aflåtande af
framställning till Kongl. General Poststyrelsen om
antagande af en ytterligare eller tredje Brefbärare
vid härvarande Postanstalt,- deraf behof gjort
sig kännbart.

Frågan remitterades till Utskottet för beredning.

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr. Munktell jr./
/E,A, Lundblad/
/T. Engström/

1883 den 15 Januari å Rådhuset offentligen
uppläst, betyga

/J.J. Nejström/
/L. Lundgren/

[MARG: 167.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 januari 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106994.

Personrelationer