Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 januari 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 januari 1894

Anmärkning

{1894.}
{Den 11 Januari.}

Herr D:r Th. Munktell, såsom äldste Stadsfullmäktige-
ledamoten, öppnade detta års första sammanträde
samt intog Ordförandeplatsen intill dess val af Ord-
förande egt rum, och företogs härefter upprop,
dervid följande Herrar Stadsfullmäktige tillstädes-
kommo, nämligen

Herrar Munktell,
Söderblom,
A. Nilsson;
O. Aspelin,
E. A. Berg,
H. Hallström,
A. Aulin,
L. Stenqvist,
P. Liljeqvist,
H. Åkerstein,
G. Landström,
A. G. Pettersson,
C. Silén,
A. Hellstedt,
E. Hellstedt,
E. Frieman
J. Engström
G. E. Svahnbäck
C. W. Dahlgren.,
O. Svengren,
F. O. Nilsson
Emil Andersson
H. Lagerbäck
Fr. Grönberg
G. V. Stawelius,
Carl Olsson,
Joh. Wallin,
H. Lundberg
P. A. Pettersson
G. Fahlstedt och
A. Stålberg.

Herrar Koraen, Thunberg, Mossberg, Karlsson
och Stenman uteblefvo med anmälda och godkända
förfall.

{§ 1}
Att jemte blifvande Ordföranden justera detta proto-
koll utsågos Herrar Aulin och Stenqvist.

{§ 2.}
Till Stadsfullmäktiges Ordförande under år 1894
valdes Fil. Doktoren och Riddaren Theofr. Munktell
med 29 röster mot 2, hvilka tillföllo Rektoren och
Riddaren Axel Karlsson.

{§ 3.}
D:r Munktell intog ordförandeplatsen.

{§ 4.}
Till v. Ordförande hos Stadsfullmäktige under
år 1894 utvaldes Rektoren och Riddaren Axel
Karlsson med 26 röster mot fem, hvilka tillföllo
Fabriksidkaren Arvid Nilsson.

{§ 5.}
Företogs val af ledamöter och suppleanter i Be-
redningsutskottet för år 1894, dervid utsågos
till ledamöter Herrar D:r Munktell med 30 röster
Fabriksidkaren A. Nilsson med 30 röster
Fabriksidkaren K. Söderblom med 30 röster
Rektoren A. Karlsson med 28 röster
Direktören H. Åkerstein med 28 röster
Fabriksidkaren P. Liljeqvist med 25 röster
Apotekaren A. W. Koraen med 20 röster
till suppleanter Grosshandlaren Carl Olsson med 22 röster
och Handlanden E. Andersson med 15 röster

{§ 6.}
Drätselkammaren anmälde, att till Ordförande
i Kammaren för innevarande år valts Fabriksid-
karen Aug. Stålberg och till v. Ordförande under
samma tid Fabriksidkaren K. Söderblom.

[MARG: {1.}]

{§ 7.}
Till utskottets beredning remitterades en af Herr
E. Hellstedt väckt motion om inköp för stadens
räkning af tomten N:r 21 i och för behöflig gatu-
reglering samt i ändamål att använda hvad af
tomten, som derefter återstode, till fri och öppen
plats.

[MARG: {2.}]

Justeradt

/Theofr Munktell/
/Adolf Aulin/
/L, Stenqvist/

År 1894 den 15 Januari å Rådhuset offentligen
uppläst betygar

/Gustaf Carlsson/
/Aug; Winbom/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 januari 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106993.

Personrelationer