Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 juli 1878

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 juli 1878

Anmärkning

{1878 den 11 Juli.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af

Herr F. A. Stenman
Herr C. O. Öberg
Herr J. C. Heljestrand
Herr A. F. Dahlström
Herr J. O. Biörck hvilkas anmäldta förfall godkändes.

samt herr Gust. Nilson utan anmäldt förfall.

{§.1.}
Företogs åter till behandling den på grund af Lands-
höfdinge Embetets skrifvelse den 21 sistlidne Mars
uppkomna fråga, om omarbetning af Kongl. Maj:ts
Nådiga Reglemente för Eskilstuna Fristad den 2 Mars
1833, jemte Magistratens vid stadsfullmäktiges sednaste
sammanträde föredragna framställning, om ny orga-
nisation af stadens Rådstufvu Rätt och Magistrat
samt instruktion för Poliskammaren.

Härvid upplästes det utlåtande, som afgifvits
af det vid sednaste sammanträdet tillsatta Särskilda
Utskottet, i hvilket Magistraten, på begäran, invalt
två ledamöter, t.f. Borgmästaren S. Alm och Rådmannen
C. G. Granberg.

Efter redogörelse derför, att egentlige skilnaden
mellan det af Stadsfullmäktige fattade och Kongl.
Maj:ts Nådiga pröfning i underdånig skrifvelse den 31
Mars 1877 understälda beslut, om antalet och sättet
för val af rådmän, samt Magistratens framställning,
bestode deruti, att, enligt det förstnämnda, skulle
här finnas 4 illiterate rådmän, samt, efter Magi-
stratens förslag, blott 3 rådmän, deraf en lagfaren
och hvilken tillika skulle vara Magistrats Sekreterare,
hvaremot Stads Notarien indrogs - ett utbyte, som
skulle ske vid nuvarande Stadsnotaries afgång från
tjensten -, hemstälde Utskottet på andragna skäl

att Stadsfullmäktige, med frångående af
sitt ofvanberörda, understälda, beslut, rörande
Rådstufvu Rättens och Magistratens omreglering,
måtte istället antaga till grund för sådan om-
reglering:

a.) {att} Rådmansantalet nedsättes till 3;

b.) {att} Stadsnotarietjensten utbytes mot en
lagfaren rådmansbefattning så snart sådant genom
nuvarande Stadsnotaries afgång från tjensten kan
ske samt en af nuvarande tre illiterate rådmän
jemväl afgått. -

Efter öfverläggning bifölls denna hemställan,
genom votering med 22 röster mot 2, som voro för afslag.

Särskilda Utskottet hade vidare hemställt att
ett af detsamma upprättadt och nu föredraget
"förslag till förnyadt reglemente för staden Eskils-
tuna", innehållande jemväl nyss beslutade grunder, måtte antagas, så lydande:

"{Kap. 1.}

{Om Rådstufvu Rätten och Magistraten.}

{§.1.}
[MARG: {Sammansättning.}]
Rådstufvu Rätten och Magistraten skola utgöras af
en borgmästare, såsom ordförande, och tre rådmän,
såsom ledamöter.

{§.2.}
[MARG: {Lagfaren rådman.}]
Af rådmännen skall en vara lagfaren och med sin
befattning förena Magistratssekreteraretjenst.

{§.3.}
[MARG: {Tillfällig ordförande.}]
Wid tillfälligt förfall för borgmästaren inträder lag-
farne rådmannen såsom ordförande.

{§.4.}
[MARG: {Notarius publikus.}]
Magistratssekreteraren är notarius publikus
i staden.

{§.5.}
[MARG: {Expeditionsfördelning.}]
Boupptecknings- och arfskiftesförrättningar utföras
af Magistratens samtelige ledamöter, i den ordning,
de öfverenskomma.

Rådstufvu Rättens civil- och brottmålsdomböcker,
förutom i hvad angår konkurs- boskilnads-
och urarfvamål, föras och deraf härflytande
expeditioner meddelas af lagfarne råd-
mannen och magistratssekreteraren.

Magistratens och Rådstufvu Rättens expedition
i öfrigt ombesörjes af borgmästaren.

{§.6.}
[MARG: {Boupptecknings och arfskiftesprocentens borttagande.}]
För förrättande af bouppteckningar och
arfskiften erlägges ej någon provision.

{§.7.}
[MARG: {Auktionsverket.}]
Stadens auktionsverk för lösöreförsäljning
skall på Magistratens gemensamma ansvar
förestås af de icke lagfarne rådmännen,
i den ordning, de sinsemellan bestämma;
rådman dock obetaget att, med Magistratens
bifall, på annan lämplig person denna
skyldighet öfverlåta.

Af Magistraten fattadt beslut om auk-
tionsprocentens belopp skall, före tillämp-
ningen, Stadsfullmäktige delgifvas.

{§.8.}
[MARG: {Uppbörds- och räkenskapsväsen.}]
Det under Magistraten stående Kronoupp-
bördsverket och stadens Kamerala räken-
skapsväsen handhafvas af en antagen Stads-
kassör, som tillika skall vara Drätsel-
kassör och Stadskamrerare med de skyldigheter
i dessa delar, som Drätselkammarens regle-
mente för honom bestämmer.

{§.9.}
[MARG: {Tjenstebiträden i öfrigt.}]
Fråga, om hvilka tjenstebiträden Magistraten
i öfrigt skall hafva till sitt förfogande, af-
göres af Stadsfullmäktige, der ej författ-
ning lemnar föreskrift derom; och till-
sättes tjensteman, som af myndighet inom
staden nämnes, efter ansökningstid, som
i Post- och Inrikes Tidningar kungöres.

{§.10.}
[MARG: {Inskränkning i Magistratens tjenstetillsättningsrätt.}]
Magistratens rättighet att nämna tjenstemän
omfattar icke Magistratssekreteraretjensten, hvar-
med lagfarne rådmanssysslan är före-
nad, och ej heller Stadsläkaretjenst; utan
tillsättas desse af Stadsfullmäktige.

{§.11.}
[MARG: {Lönestats underställande.}]
Aflöningsstaten för Magistraten och derunder
lydande tjenstemän underställes Kongl. Maj:ts
fastställelse.

{Kap. 2.}

{Om Poliskammaren.}

{§.12.}
[MARG: {Ändamål.}]
I staden skall finnas Poliskammare för handhafvan-
de af allmän ordning och säkerhet samt för behandling
af dertill hörande mål, såsom här nedan sägs.

{§.13.}
[MARG: {Sammansättning.}]
Poliskammaren utgöres af borgmästaren,
såsom ordförande, med lagfarne rådmannen och
en af de öfriga rådmännen, i den tur och ord-
ning desse sinsemellan bestämma, såsom bisittare;
men för det fall, som sista punkten af §.15 omförmä-
ler, inträda båda dessa rådmän såsom bisittare
i Poliskammaren.

{§.14.}
[MARG: {Polischef.}]
Borgmästaren är Polischef och har öfverinse-
endet öfver stadens poliskår.

{§.15.}
[MARG: {Expeditionshafvande och tillfällig Polischef.}]
Lagfarne rådmannen och Magistratssekreteraren förer
protokollet och är expeditionshafvande i Polis-
kammaren.

Wid tillfälligt förfall för Borgmästaren inträder
lagfarne rådmannen dessutom såsom ordförande
och polischef.

{§.16.}
[MARG: {Befogenhet.}]
Poliskammaren eger att, - förutom de mål och
ärender, som i allmän lag och särskilda författ-
ningar höra under poliskammare -, handlägga
och afdöma sådana af allmän åklagare anhän-
giggjorda ordnings- och sedlighetsmål, hvari icke
större straff än böter kan ådömas; och må Polis-
kammaren jemväl verkställa förberedande un-
dersökning om brott, som svårare är, hvarefter sådant
mål till allmän domstol hänskjutes.

{§.17.}
[MARG: {Sammanträden.}]
Poliskammaren skall till session sammanträda
minst en gång i hvarje vecka, å söcknedag och å tid, som
af Magistraten vid hvarje års början för minst ett år be-
stämmes och hvarom offentligt kungörande på vederbör-
ligt sätt skall ske.

[MARG: {Polischefs befogenhet utom poliskammaren.}]
Emellan de ordinarie sammanträdena hålles session
så ofta ordföranden derom tillsäger; dock eger ordföranden,
såsom Polischef, att emellan sammanträdena vidtaga
alla de lagliga åtgärder, som för ordningens och säker-
hetens vidmakthållande inom staden erfordras, förutom
i hvad angår den dömande verksamheten, som endast vid
poliskammarens sessioner kan utöfvas.

{§.18}
[MARG: {Beslutanderätt.}]
I Poliskammaren är ordföranden ensam beslutande,
men bisittarne ega att, i händelse af olika åsigt med
ordföranden, få sin mening i protokollet antecknad.

{§.19.}
[MARG: {Betjente.}]
Poliskammarens betjente, hvilkas antal och
aflöning af Stadsfullmäktige på förslag af Poliskamma-
ren bestämmes, antagas och afskedas af Kammaren.


{Kap. 3.}

{Om förfarandet med stadens donationer.}

{§.20.}
[MARG: {Byggnadsjordens disposition.}]
Å jord, som anslagits eller blifver anslagen till stadens
utvidgande, eger Magistraten att, för bebyggande, utlemna
tomter i öfverensstämmelse med stadsplanen, samt der-
vid bestämma till hvad omfattning och inom hvilken
tid tomt skall vara bebyggd, äfvensom äfventyret
för underlåtenhet deraf.

Tomt, som sålunda blifvit intagen och bebyggd, tillfaller
bebyggaren eller hans rättsinnehafvare med eganderätt
utan annan afgift utöfver de vanliga utskylderna, än
motsvarande ersättning till stadskassan för de utgifter,
staden måste för jorden vidkännas.

{§.21.}
[MARG: {Användandet af hemmanet Flackersta.}]
Det enligt Kongl. Kungörelsen den 16 April 1771, till
staden anslagna och i dess närhet belägna hemmanet
Flackersta i Fors' socken, Wester Rekarne härad, skall
förvaltas så, att bete der må vara att tillgå
för kreatur från staden, mot lindrig afgift.

{§.22.}
[MARG: {Användandet af vattenverken.}]
De, enligt ofvanberörde Kongl. Kungörelse, staden
underlagda vattenverk och vattenfall skola användas
för smidesmanufakturens ändamål.

-

{Öfvergångsstadgande.}

Den i förestående reglemente innefattade nya organisation
och arbetsordning för Magistraten, Rådstufvu Rätten och
Poliskammaren träder i verket så snart sådant genom
nuvarande Stadsnotaries afgång från tjensten kan ske
samt en af nuvarande trenne illiterate rådmän jemväl
afgått, då dennes tjenst indrages. De redan lediga tre
illiterate rådmanstjensterna indragas genast, och i af-
vaktan på Stadsnotariens afgång skall, så snart de il-
literate rådmännens antal nedgått till två, den
lagfarne rådmanstjensten - dock utan expeditionsskyldighet -
på förordnande uppehållas intilldess densamma var-
der ledig förklarad, emot den aflöning, som för illite-
rat rådman inom staden då utgår. Skulle åter Stads-
notarien afgå före någon af de tre rådmännen, uppehål-
les den tjensten på förordnande intilldess han kan
indragas."

-

Stadsfullmäktige antogo detta reglementsförslag och
beslutade att derå söka Kongl. Maj:ts fastställelse,
samt, i sammanhang dermed, att ingå till Magistraten
med hemställan, att denne, med frångående af sin genom
skrifvelsen den 12 Juni tillkännagifna afsigt att begära
få gamla reglementet ersatt såsom samma skrifvelse
innehåller, måtte i Stadsfullmäktiges underdåniga
anhållan om fastställelse å nya reglementet sig förena;
hvarjemte Stadsfullmäktige, med afseende å hvad
§.6. i reglementet innehåller, att för förrättande af boupp-
teckningar och arfskiften erlägges ej någon provision,
särskildt beslutade vederlag till Magistraten,
att, intilldess samma vederlag kan komma att införas
i definitiv lönestat, utgå såsom lönetillägg: till
Borgmästaren med 700 kronor om året, och till hvarje
rådman med 430 kronor, eller så, att den årliga lönen
till dem uppgår till 450 kronor; men Stadsfullmäktige
afslogo det af 2:ne utskottsledamöter gjorda förslaget
att detta lönetillägg, som för rådmännen utgjorde
50 kronor mera, än förut vore beslutadt, måtte få
beräknas från och med Rådmannen Söderholms
afskedstagande, då rådmansantalet nedsattes till 3,
och derigenom förökadt arbete för rådmännen
inträdde.

Från Stadskassan skulle betalas 11 kronor
22 öre för skrifningskostnad hos Utskottet.

[MARG: 75.]

{§.2.}
Efter föredragning af Byggnads Nämndens utlåtande
i anledning af v. Ordförandens förslag, att revision
måtte anställas i syfte att få utrönt, huruvida den,
enligt Stadsfullmäktiges beslut den 11 Mars 1875,
till Nämnden utgående aflöning vore afpassad
efter Nämndens arbete, beslutades, genom vote-
ring med 15 röster mot 7 röster, att samma
förslag finge förfalla; och röstade minoriteten
för beredningsremiss till Utskottet.

[MARG: 91.]

{§.3.}
I enlighet med Drätselkammarens tillstyrkande
utlåtande, biföllo Stadsfullmäktige anbringandet
innevarande år af en gaslykta vid Nybrons
norra strandfäste, sedan upplyst blifvit att
staden ej särskildt komme att för anläggnings-
kostnaden betungas.

[MARG: 92.]

{§.4.}
Stadsfullmäktige attesterade till utbetalning från
Stadskassan Sexhundra kronor, enligt räkning
af Ingeniörerne Quist & Gjers i Arboga, för
biträden åt Komiterade för ordnandet af stadens
vattenverk. -

{§.5.}
Herr Gust. Nilson, som utevarit från dagens
sammanträde utan anmäldt förfall, pliktar 2 Kr. -

{§.6.}
Stadsfullmäktige uppdrogo åt Ordföranden
jemte ledamöterne Theofr. Boberg och C. M.
Loström att justera dagens protokoll i morgon,
klockan 10 förmiddagen.

Justeradt d. 12 Juli 1878
enligt uppdrag

/Theofr Munktell/
/Carl; Loström./
/Theofr. Boberg/

1878 d. [7] Oct. å Rådhussalen offentligen
upläst; betyga

/Carl Klein/
/Karl Klein/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 juli 1878,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106995.

Personrelationer