Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 februari 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 februari 1897

Anmärkning

{1897, den 11 Februari.}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med
undantag af Herrar F. O. Nilsson,
E. Andersson,
Lundberg,
Hallström,
Stenman och
Aulin, alla med anmälda och godkän-
da förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos Her-
rar Hellstedt och Koraen.

{§ 2.}
Sedan Herr Lundström anmält sig icke kunna emottaga
ett eventuellt återval utsågos medels sluten omröstning
till ledamöter i innevarande års bevillningsberedning

Fabriksidkaren m. m. Arvid Nilsson med 29 röster,
Grosshandlaren C. Olsson med 24 röster och
Bankdirektören H. Åkerstein med 18 röster,

samt till suppleanter:
Fabriksidkaren C. W. Dahlgren med 23 röster och
Direktören m. m. Aug. Stålberg med 18 röster.

[MARG: 191.]

{§ 3.}
I enlighet med hvad Utskottet hemstält beslöto Stads-
fullmäktige att - då i gällande kontrakt mellan Eskils-
tuna stad och Eskilstuna Spritförsäljningsbolag om arren-
de af luststället Djurgården i Klosters socken finnes
den bestämmelsen, att staden på lagligt sätt skall
söka bereda arrendatoren rättighet till bedrifvande af
utvärdshusrörelse på stället genom anmälan till ve-
derbörande om behofvet af sådan rörelse derstädes, och
sådan utskänkning vid Djurgården fortfarande måtte
anses vara af behofvet påkallad, samt den i lag före-
skrifna utskänkningstiden allenast å söcknedagar
intill kl. 8 e. m. och å sön- och helgdagar endast vid mål-
tider åt spisande gäster synes vara för kort tillmätt
för att för ett samhälle sådant som Eskilstuna, der-
flertalet af befolkningen icke slutar sitt arbete för
dagen förr än vid den tid, då utvärdshuset skulle
stängas, kunna för största delen af invånarne
förverkliga ändamålet med platsens upplåtande
till lustställe och utvärdshusrörelse - hos KMB.
i länet förorda en af bolaget gjord ansökning ej
mindre om erhållande af utskänkningsrätt å
Djurgården under tiden f. o. m. den 1 Maj t. o. m. den
30 September innevarande år, än äfven till utsträck-
ning af utskänkningstiden derstädes under denna
period till kl. 11 e. m. å söcknedagar samt under sön-
och helgdagar mellan kl. 1-5 och 6-11 e. m.

[MARG: 189.]

{§ 4.}
På sätt Drätselkammaren hemstält beslöto Stads-
fullmäktige såsom svar å en af Vester Rekarne vägsty-
relse gjord förfrågan till hvad pris och å hvilka vilkor
mark från stadens s. k. Vestermark kunde upplåtas
till anläggning af föreslagen landsväg från Marielunds
skolhus till Eskilstuna meddela att, derest landsvägen
komme att framdragas öfver sådana områden, hvilka en-
ligt numera faststäld plan för Nyfors bebyggande äro
utlagda till byggnadstomter, Stadsfullmäktige icke ville
ingå på någon uppgörelse under hand, utan den er-
forderliga marken i sådant fall finge i laga ordning
exproprieras, men att, derest vägen framdrages öfver
mark, som å den ifrågavarande planen funnes ut-
lagd till gata, erforderlig mark till väg komme att
ställas till vägstyrelsens disposition utan någon
ersättning, dock under vilkor att, när qvarteren, för-
bi hvilka vägen komme att framdragas, blifvit be-
bygda, staden skulle ega att utan lösen eller ersättning
återtaga den till väg upplåtna marken i det skick, hvari
den då befunnes.

[MARG: 190]

{§ 5.}
Till Utskottet för beredning och utlåtande remittera-
des en af Drätselkammaren gjord hemställan om ett
anslag af 300 kronor för att från Riksarkivet inför-
skaffa afskrifter af en del der befintliga K. Bref och
andra Eskilstuna stad rörande handlingar.

[MARG: 193.]

{§ 6.}
En af Drätselkammaren gjord hemställan, det Stads-
fullmäktige måtte besluta den ändring i gällande
stadsplan, som betingades af sammanläggning med tom-
ten N:r 87 och 89 härstädes af ett från området för Slotts-
backen till egaren af nämnda tomt försåldt jordområde
remitterades till Byggnadsnämnden för yttrande,
hvarefter Stadsfullmäktige ville i ärendet besluta.

[MARG: 162.]

{§ 7.}
Föredrogs den af revisorerna afgifvna berättelse
öfver verkstäld granskning af Eskilstuna Spritförsälj-
ningsbolags räkenskaper och förvaltning för försäljningsåret 1/10 1895
- 30/9 1896; och beviljade Stadsfullmäktige för sin del
full ansvarsfrihet åt bolagets styrelse för dess för-
valtning under den tid revisionen omfattade, på
sätt revisorerna tillstyrkt.

[MARG: 192.]

{§ 8.}
Genom resolution den 14 sistlidne Januari månad hade
Magistraten öfverlemnat handlingarne rörande Faktoriarbe-
taren August Runnströms med familj rätta mantals-
skrifvningsort jemte Landshöfdingeembetets
anmodan att häröfver infordra Stadsfullmäktiges
förklaring; och beslöto Stadsfullmäktige godkänna föl-
jande förslag till utlåtande i ärendet:

"Då, såvidt i ärendet upplyst blifvit, be-
mälde Runnström vid tiden för mantalsskrifningen
härstädes år 1896 varit boende inom Eskilstuna, samt
det förhållande, att han altsedan år 1892 innehaft
och fortfarande innehar anställning vid Carl Gustafs
stads Gevärsfaktori i stadens omedelbara granskap,
otvetydigt gifver vid handen, att han bör anses här
i Eskilstuna, der han är boende, hafva sitt egentliga
hemvist, ty och som den af Häradsskrifvaren i Kungs-
örs fögderi gjorda invändning, att Runnström, hvilken
inom Torpa socken eger fastighet, bör derstädes mantalsskrif-
vas, enär hans hustru och barn der äro boende och Runn-
ströms vistelse i Eskilstuna sålunda vore att anse såsom
endast tillfällig, icke kan tillmätas någon betydelse,
då Runnström icke ens uppgifvit, än mindre styrkt, att
han under någon del af året vistats inom Torpa socken,
och icke heller att han på grund af tjenst eller verk-
samhet må anses der hafva sitt egentliga hemvist, få
Stadsfullmäktige, med återställande af remisshand-
lingarne, härmed förklara, att de, jemlikt § 3 mom 1 af
K. Förordningen ang. mantalsskrifning den 6 Augusti 1894
anse och yrka, att Runnström med familj skall för in-
nevarande år mantalsskrifvas inom Eskilstuna stad.

[MARG: 194.]

{§ 9.}
Till Utskottet för beredning remitterades en af Stads-
fullmäktiges Ordförande väckt motion, det Stadsfullmäktige
ville anslå ett belopp af 500 kronor att ställas till den
för Södermanlands län tillsatta komitten för främjande
af den allmänna konst- och industriutställningen i Stock-
holm innevarande år förfogande för att bereda yrkes-
skickliga arbetare från denna ort tillfälle att besöka
samma utställning.

[MARG: 195.]

{§ 10.}
På förslag af Fattigvårdsstyrelsens vice Ordförande
Förste läraren Pettersson beslöts att tillställa KMB. i
länet för kännedom utdrag af det Stadsfullmäktiges
protokoll, hvari innehålles anteckning om förrättadt
val till v. Ordförande i Styrelsen under nu löpande
fyraårsperiod.

[MARG: 196.]

Justeradt den 12 Febr. 1897.

/Arvid, Nilsson/
/A; W; Koraen/
/Ernst, Hellstedt/

År 1897 den 15 Februari å Rådhuset ofentligen uppläst
betygar:

/Joh, Aug, Larsson/
/Hans; Swenson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 februari 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106992.

Personrelationer