Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 februari 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 februari 1892

Anmärkning

{1892, den 11 Februari}

Närvarande: samtlige Herrar Fullmäktige med undantag af
Herrar

Aulin, som är vid Riksdagen,
Svahnbäck, med anmäldt, men icke godkändt förfall,
Dahlgren,
Olsson,
Arv. Nilsson,
Aspelin, med anmälda och godkända förfall, och
Lagerbäck,
Berg samt
Lundström utan anmälda förfall.

{§1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
Herrar Wallin och Koraen.

{§2.}
Uti innevarande års Bevillningsberedning valdes

till ledamöter:
Herrar Arv. Nilsson med 26 röster,
Herrar Hj. Åkerstein med 23 röster,
Herrar C. V. Dahlgren med 9 röster, samt

till suppleanter:
Herrar Carl Olsson med 23 röster, och
Herrar Emil Andersson med 13 röster.

{§3.}
På derom af vice Ordföranden framstäldt förslag be-
slöto Fullmäktige, att hädanefter valsedlar, hvilka aflem-
nats vid val hos Fullmäktige, omedelbart efter valets för-
rättande skola förstöras.

{§4.}
Med anledning af den utaf Styresmannen för Carl
Gustafs Stads Gevärsfaktori hos Fullmäktige gjorda fram-
ställning, det Stadsfullmäktige ville taga under behand-
ling en af Styresmannen hos Drätselkammaren förut
gjord, men af Kammaren afslagen hemställan, att, för till-
godseende af Faktoriets ökade behof af vattenkraft, lägsta
vattenhöjden i öfre ån måtte bestämmas till 4,7 fot från förut-
varande 3,5 fot, hade Utskottet, dit ärendet för beredning re-
mitterats, hemstält, att, då frågan om ändring af vatten-
märket måste afgöras på samma sätt som frågan om vatten-
märkets bestämmande förut afgjorts eller genom delegerade
från staden och Faktoriet, Fullmäktige ville gifva det
svar å Gevärsfaktoriets nu gjorda framställning att
derest Faktoriet ville godkänna nyssnämnda sätt för
frågans lösning, Stadsfullmäktige vore villiga utse två
personer att med Faktoriets Styresman eller den person
åt hvilken sådant uppdrag lemnades, efter verkstäld
undersökning träffa öfverenskommelse i berörda
hänseende.

Vid föredragning af Utskottets ofvanberörda hemstäl-
lan och öfriga till ärendet hörande handlingar framhöll
D:r Mossberg, utan att likväl framställa något yrkande,
hurusom, då af handlingarne inhemtades, det Drätselkam-
maren afslagit Faktoristyresmannens ifrågavarande
framställning hufvudsakligen af det skäl, att det vore
omöjligt att reglera vattenhöjden i ån inom så trånga
gränser, som nu föreslagna 4,7 fot såsom lägsta och af
Stadsfullmäktige förut bestämda 5 fot såsom högsta vat-
tenhöjden, och då det förty torde blifva fråga om förhöjning af den
förut bestämda högsta vattenhöjden i ån, en dylik för-
ändring kunde komma att medföra högst betydlig fara
för staden i sanitärt hänseende, hvilken omständig-
het vid frågans afgörande borde noggrannt beaktas.

Sedan Herr Hallström yrkat bifall till utskottets
framställning med den förändring, att antalet af stadens
delegerade skulle bestämmas till tre i stället för två,
som Utskottet föreslagit, blef Herr Hallströms för-
slag bifallet, i följd hvaraf Fullmäktige beslöto lemna
Styresmannen för Gevärsfaktoriet det svar å hans gjor-
da framställning, att Fullmäktige, som med stöd af bestämmelserna
i köpekontraktet den 15 [Sep] 1836 ansågo frågan böra
lösas af delegerade från Gevärsfaktoriet och staden, vore
villiga, derest Styresmannen godkände detta sätt för frå-
gans afgörande, utse tre personer, hvilka skulle ega att
med Faktoriets Styresman eller den person åt hvilken
sådant uppdrag lemnades, efter verkstäld undersökning
träffa öfverenskommelse i berörda hänseende.

[MARG: {64.}]

{§5.}
För beredning och afgifvande af förslag till utlåtande
remitterades till Utskottet KM Bef:des i länet med bi-
fogade af handlingarne i målet den 15 Januari 1892 gif-
na resolution med föreläggande för Stadsfullmäktige att
till KM:t afgifva und. förklaring öfver J. E. Julins, A. J.
Hagströms och A. F. Redins besvär öfver KM:ts bemälde Bef:des
utslag d. 5/9 1891 i mål ang. utmätning för uttagande af kom-
munalutskylder för år 1890.

[MARG: res. {70.}]

{§6.}
Föredrogs ett från Magistraten i Eskilstuna med
skrifvelse den 10 Februari 1892 åtföljdt utdrag af dess
protokoll den 8 i samma månad och år, hvaraf inhem-
tades, att Magistraten, vid handläggning af det från
Stadsfullmäktige öfverlemnade ärende, rörande an-
hållan hos Kongl. Maj:ts Bef:de i länet om fastställel-
se af särskildt ordningsstadgande för Eskilstuna
stad med förbud för affischering och annat anbrin-
gande af anslag å Eskilstuna stad tillhöriga byggnader,
lyktstolpar och urinkurar, funnit lämpligt att till
skydd jemväl för enskilda gårdsegare gifva ordnings-
stadgandet en vidsträcktare lydelse, och förty beslutat
att hos KM:ts bemälde Bef:de söka fastställelse å föl-
jande förslag till stadga:

"Affischering eller annat anbringande af anslag å bygg-
nader, hägnader vid gata eller allmän plats, lyktstolpar
eller urinkurar i Eskilstuna stad vore förbjudet vid bö-
ter af två till och med ett hundra kronor, derest icke
vederbörande gårdsegare finner skäligt för sin egendom
sådant tillåta."

Öfver hvilket förslag Magistraten, jemlikt 20§ af Ordnings-
stadgan för Rikets Städer den 24 Mars 1868, begärde Stads-
fullmäktiges yttrande.

Efter föredragning af ärendet funno Stadsfullmäktige
skäligt Magistratens förenämnda förslag att godkänna.

[MARG: {60.}]

{§7.}
Till Utskottets beredning remitterades en från Ma-
gistraten härstädes ankommen, af utdrag af dess pro-
tokoll den 8 innevarande Februari åtföljd skrifvelse
rörande begärd förklaring öfver Stadsfullmäktiges
hemställan i fråga om reserverande för stadens behof
af tomterna N:ris 356, 358 och 389 härstädes.

[MARG: res. {24.}]

{§8.}
Föredrogs berättelse öfver revisorernas för Eskils-
tuna Spritförsäljningsbolags räkenskaper och för-
valtning för räkenskapsåret från den 1 Oktober
1890 till samma dag 1891 deröfver verkstälda gransk-
ning; och lades berättelsen till handlingarne.

[MARG: {71.}]

{§9.}
För utevaro utan anmälda, eller anmälda och god-
kända förfall pliktade Herrar G. E. Svahnbäck, H.
Lagerbäck, C. F. Lundström och E. A. Berg hvardera
två kronor.

{§10.}
Protokollet skulle justeras å Stadsfogdeexpeditio-
nen i morgon den 12 Febr. kl. 1 e.m.

Justeradt den 12 Februari 1892

/Theofr Munktell/
/A; W; Koraen/
/Joh; Wallin/

År 1892 den 15 Februari å Rådhuset offentligen uppläst
betyga

/Gust Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 februari 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106988.

Personrelationer