Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 december 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 december 1890

Anmärkning

{1890 den 11 December}

Närvarande: samtlige herrar Stadsfullmäktige
med undantag af:

Herr Theofr. Boberg, sjuk
Herr Fr. Grönberg, utan anmäldt förfall.

Herrar C. W. Dahlgren och F. O. Nilsson infunno
sig efter sammanträdets början.

{§ 1.}
I fråga om påbyggnad af fattigvårdshuset hade
Fattigvårdsstyrelsen i afgifvet förslag hemstält:

att boningshuset måtte påbyggas en våning
samt de af Byggmästaren F. Malmberg upprättade,
Styrelsens förslag bilagda fasadritningarne N:o 4
och 5 måtte godkännas, med rättighet dock
för blifvande byggnadskomite att derå vidtaga
de mindre förändringar, som möjligen kunde
anses erforderliga för att huset måtte få ett
prydligt utseende samt att förslaget åtföljande planritningarne
N:ris 6 och 7, upprättade af Arkitekten C. A.
Flodqvist, måtte tillämpas efter de förändringar,
som med blyertz funnes å dem tecknade;

att då uti Byggmästaren Malmbergs kostnads-
förslag N:o 2, som låge till grund för byggnaden och
slutade på en summa af 20,088 kronor 27 öre, icke
funnes beräknad vattenledning i tredje våningen
och dessutom oförutsedda arbeten vid byggnadens
uppförande möjligen kunde ifråga komma, Stadsfull-
mäktige måtte för ändamålet anslå 22000 kronor;

att ett anslag af 2000 kronor för ordnande af gårds-
tomten inom inrättningen, uppförande af ett skyddstak
af plåt för vedupplag å bakgården samt erforderliga
afträdshus måtte beviljas.

Tillika meddelade Styrelsen att efter det den föreslagna
byggnaden voro fullbordad, kommo de qvinliga och manliga
hjonen att erhålla hvarsin afdelning, för
hvilket ändamål deri gården komme att afdelas
med ett plank samt att utgång till gården komme
att beredas qvinnehjonen på sätt planritningen
N:o 6 utvisar äfvensom att utrymme i nuvarande
lokaler voro beräknadt för 56 män och 24 qvinnor
samt att efter nu föreliggande förslag skulle blifva
plats för 97 män och 48 qvinnor.

I enlighet med utskottets utlåtande beslutade
Stadsfullmäktige i dess helhet godkänna Fattigvårds-
styrelsens framställning äfvensom att för ändamålet skulle
anslås de af Fattigvårdsstyrelsen föreslagna belopp.

Tillika beslutades:
att lemna Drätselkammaren uppdrag att utföra byggnads-
arbetet;

att för betäckande af kostnaderna skall i 1891 års utgifts-
stat upptagas ett anslag af 24000 kronor, för hvars
betäckande Drätselkammaren eger upptaga tillfälligt
lån.

[MARG: 148]

{§ 2.}
I enlighet med Utskottets utlåtande beslutade
Stadsfullmäktige att Komiterades för lazarettsvägens
förbättrande framställning om Stadens deltagande i
kostnaderna för vägförbättringar skulle lemnas
utan allt afseende, enär Stadsfullmäktige den 2 Mars
1871 af Stadskommunens tillgångar anslagit 500
riksdaler riksmynt till anläggning af vägen i fråga,
i hvilken summa jemväl ingått Stadens bidrag till vägens
underhåll för framtiden, så att staden deraf icke vidare
skulle betungas utan Rekarne härader genom medlen
mottagande måtte anses hafva åtagit sig både att anlägga
vägen och att för densammas underhåll ansvara.

[MARG: 149]

{§ 3.}
I enlighet med Utskottets utlåtande och efter
tagit del af de till ärendet hörande handlingar
beslutade Stadsfullmäktige att gränsreglering; mot
Öbergska filfabrikstomten må verkställas i enlighet med här
följande,
af egaren till berörda tomt Fabriksidkaren Arvid
Nilsson inför Utskottet godkände öfverenskommelse:

Gränsregleringen förrättas så att Stadens gräns
mot tomten blifver i enlighet med den af Kongl.
Maj:t år 1877 faststälda stadsplanen och att allt
sydost om denna gräns liggande kommer under Staden
på följande vilkor:

1:o de arbetarebostadshus, som till en del öfver-
skjuta nya gränsen, få orubbade qvarstå intill
dess ombyggnad tarfvas då de skola indragas;

2:o Staden betalar till Fabriksidkaren Arvid Nilsson
eller hans rättsinnehafvare 5500 kronor, som
betalas med 2000 kronor den 1 Juli 1891, 2000 kronor
samma dag år 1892 och 1500 kronor samma dag år
1893;

3:o Staden afstår till Fabriksidkaren Arvid
Nilsson eller hans rättsinnehafvare, utan lösen,
den mark, hvarmed tomten N:o 242 i Staden
blifvit af ofvanstående område utlagd, sträckande
sig på längden från tomtens gamla nordvestra
gräns till blifvande Tullgatan och på bredden
från Westermarksgatans förlängning till en
tänkt rät förlängning af gränsen mellan tomterna
N:ris 241 och 242;

4:o Likaledes afstår Staden till Fabriksidkaren
Arvid Nilsson eller hans rättsinnehafvare, utan
lösen, af ofvanstående område den mark, som
ligger mellan nuvarande nordvestra gränsen
till tomten N:r 241 i Staden och blifvande Tullgatan
på längden och mellan Smedjegatans förlängning
samt en tänkt rät förlängning af gränsen mellan
tomterna N:ris 241 och 242 på bredden;

5:o Staden anlägger och underhåller på sin bekostnad
gata med trottoarer å såväl blifvande Tullgatan
som och å förlängningar af Westermarks- och Smedje-
gatorna;

6:o Staden medgifver Fabriksidkaren Arvid Nilsson
att fritt bortföra all den matjord med planteringar
inom Fabriksidkaren Nilssons nu egande område,
der Tullgatan skall framdragas;

7:o Staden ikläder sig alla kostnader för gräns-
regleringen;

8:o Staden ingår på att Fabriksidkaren Arvid
Nilsson får hålla blifvande Tullgatan afstängd
för allmän trafik inom hans nu egande område
intill dess Staden börjar anläggning af gatan;

9:o Ofvanstående vilkor för nu ifrågasatta gräns-
reglering gälla endast under förutsättning att uppgörelse
mellan Staden och Fabriksidkaren Arvid
Nilsson kan ske före den 1 Mars år 1891.

Tillika beslutades att i 1891 års utgiftsstat
skall upptagas dels 2000 kronor under nämnda år
till Fabriksidkaren Arvid Nilsson utfallande lösen
dels ock 2000 kronor för påbörjande af gatu-
anläggnngar.

[MARG: 150]

{§ 4.}
I behandlingen af i nästföregående § omförmälda
ärende deltog icke Fabriksidkaren Arvid Nilsson
utan aflägsnade sig från sammanträdet.

{§ 5.}
Sedan Stadsfullmäktige den 12 nästlidna November
med anledning af framställning från Poliskammaren att
under den mörka årstiden, som Elektriska belysningen
för aftonen upphört, på stadens bekostnad må hållas
lysande såväl två af de å Rådhusbron befintliga gaslyktor
som äfven den å Nybron varande gaslyktan, uppdragit
åt Drätselkammaren att i ärendet besluta och vidtaga
de åtgärder, Kammaren med anledning af framställningen
kunna finna föranledas, så anmälde nu Drätsel-
kammaren att Drätselkammaren beslutar träffa
uppgörelse med Gasverket att en lykta å rådhusbron
och lyktan å Nybron hålles lysande på sätt Polis-
kammaren hemstält.

Derjemte hemstälde Drätselkammaren
att Drätselkammaren måtte erhålla uppdrag
uppgöra med Gasverket att ytterligare åtta
gaslyktor på nyssberörda tid hållas lysande
å olika ställen i Staden, dervid Drätselkam-
maren meddelade att Gasverket vore villigt
åtaga sig denna belysning mot en afgift af
tre och ett halft öre i timmen för hvarje
lykta, hvadan kostnaden för tio lyktor kommo
att utgöra 65 kronor i månaden.

Stadsfullmäktige lemnade bifall till
denna Drätselkammarens framställning.

[MARG: 151]

{§ 6.}
På framställning af Drätselkammaren
lemnade Stadsfullmäktige bemyndigande
åt Drätselkamamren att, derest Kammaren
så skulle finna skäligt, vidtaga lagliga åtgärder
för försättande i konkurs af de personer,
som till Staden häfta för oguldna kommu-
nalutskylder.

[MARG: 152]

{§ 7.}
På framställning af Drätselkammaren beviljades
afskrifning af följande kommunalutskylder
med nedannämnda belopp:

1:o å 1887 års kommunalutskylder enligt Stads-
fogdens afkortningslängd af den 14 Februari 1890
med 74 kronor 87 öre,

2:o å 1888 års kommunalutskylder enligt Stads-
kamrerarens afkortningslängd af den 17 November
1890 å [164] kronor 66 öre;

3:o å 1889 års kommunalutskylder enligt Stadsfogdens
afkortningslängd af den 24 November 1890 med 39
kronor 43 öre;

4:o å 1889 års kommunalutskylder enligt Stadsfogdens
afkortningslängd af den 20 November 1890 med
12 kronor 44 öre;

5:o å 1887 års kommunalutskylder enligt Stads-
fogdens afkortningslängd af den 24 November 1890
med 8 kronor 17 öre;

6:o 1888 års kommunalutskylder enligt Stadsfog-
dens afkortningslängd af den 15 November [18 OLÄSLIGT]
med 64 kronor 47 öre;

7:o å 1887 års kommunalutskylder enligt Stads-
kamrerarens afkortningslängd af den 22 November
1890 med 320 kronor 75 öre;

8:o å 1889 års kommunalutskylder enligt Stads-
fogdens afkortningslängd af den 18 Oktober
1890 med 1929 kronor 57 öre.

{§ 8.}
Fabriksidkaren Arvid Nilsson tog åter plats
bland Stadsfullmäktige.

{§ 9.}
Till ledamöter i Helsovårdsnämnden valdes till 1894
års utgång:

Apotekaren A. W. Koraen med 27 röster,
Telegrafkommissarien H. Åkerstein med 24 röster,
Fabriksidkaren Arvid Nilsson med 24 röster;
Disponenten O. Aspelin med 16 röster.

{§ 10.}
Till suppleanter i Helsovårdsnämnden
till 1894 års utgång valdes med öppen omröstning:

Grosshandlanden Ernst Hellstedt
Handlanden Carl Silén
Doktorn Carl Söllscher.
Bokbindaren Albert Öberg.

{§ 11.}
Till ledamöter i Byggnadsnämnden valdes
till 1894 års utgång:

Telegrafkommissarien H. Åkerstein med 24 röster.
Ingeniören K. Söderblom med 21 röster.
Fabriksidkaren P. Liljeqvist med 18 röster.

{§ 12.}
Wid val af suppleanter i Byggnadsnämnden till
1894 års utgång erhöllo:

Direktören G. W. Fahlstedt 18 röster
Läroverkskollegan Ade Falk - 18 röster
Målaremästaren H. Lundberg 12 röster
Direktören C. Thunberg 12 röster.

Sedan genom lottning mellan Herrar Lundberg och Thunberg
afgjorts att Herr
Lundberg
skulle som suppleant ingå förklarade denne
att han afsade sig förtroende, hvadan Herr Thunberg
skulle som tredje suppleant ingå.

Genom lottning mellan Herrar Fahlstedt och
Falk, hvilka hvardera erhållit 18
röster, afgjordes att Herr Fahlstedt blifver
förste och Herr Falk andre suppleant.

{§ 13.}
Till ledamot i Hamndirektionen till 1892 års
utgång valdes med öppen omröstning:

Rektorn Axel Karlsson.

{§ 14.}
Till befäl i brandstyrkan utsågos i öppen
omröstning:

a) Brandchef: Fabriksidkaren C. W. Dahlgren.
b) vice Brandchef: Ingeniören W. Sundell
c) förste Bergningschef: Läroverkskollegan Ade Falk
d) andre Bergningschef: Fabriksidkaren Levin Hedlund
e) förste vaktchef: Fabriksidkaren Aug. Stålberg;
f) andre vaktchef: Fabriksidkaren Hadar Hallström
g) förste Reservchef: Bankkamreraren F. Grönberg
h) andre Reservchef: Fabriksidkaren E. A. Berg.

{§ 15.}
Till ledamöter i direktionen för tekniska
skolan valdes till 1893 års utgång:

Direktören C. Thunberg
Fabriksidkaren Arvid Nilsson.

{§ 16.}
Till ledamöter i Komiten för Städernas allmänna
Brandstodsbolag valdes:

Arkitekten I. W. Kajerdt
Stadsingeniören C. F. Virgin
Målaren H. Lundberg
Färgerifabrikören P. A. Hagström.

{§ 17.}
Till ledamöter i Komitén för fonden af den
16 April 1871 valdes:

Direktören Joh. Svengren,
Ingeniören Theofr. Boberg,
Ingeniören Knut Söderblom,
Fabriksidkaren Arvid Nilsson
Rektorn Axel Karlsson.

{§ 18.}
Till revisorer å den kommunala räkenskapen och
förvaltningen för år 1890 valdes:

a) Revisorer:

Bankkassören Jakob Svensson.
Bokhandlanden Johan Wallin
Kassören C. Hagberg
Bokföraren Adolf Aulin
Handlanden O. Svengren

b) suppleanter:

Materialförvaltaren Carl Lybeck
Handlanden R. Lagberg

{§ 19.}
Till Revisor å Allmänna Läroverkets Byggnads-
kassa för år 1890 valdes:

Grosshandlanden Ernst Hellstedt.

{§ 20.}
Till Revisorer å Spritförsäljningsbolagets
räkenskap och förvaltning för året 1889-1890
valdes:

Grosshandlanden Carl Olsson
Läroverkskollegan Ade Falk.

{§ 21.}
Till ledamöter i Komitén för jordbruksstatisti-
ken valdes:

Trädgårdsarkitekten Emil Kihlström
Ingeniören Åke Carlsson.

{§ 22.}
Herr Engström erhöll permission från
sammanträdet på en timme.

{§ 23.}
Till ledamöter i Fattigvårdsstyrelsen till
1894 års utgång valdes:

Snickaremästaren A. G. Pettesson
Fabriksidkaren H. Hallström
Skräddaremästaren C. G. Hellmark
Fabriksidkaren Alfred Halling
Byggmästaren J. F. M. Malmberg
Grosshandlanden P. Åhlen.

{§ 24.}
Till suppleanter i Fattigvårdsstyrelsen till 1894 års
utgång valdes:

Handlanden C. E. Lindberg
Bokhållaren G. L. Tjulin.
Sadelmakaren A. F. Ström
Urmakaren Julius Engblom
Handlanden Gustaf Rydström
Grosshandlanden Gustaf Johnson.

{§ 25.}
Till suppleanter i Fattigvårdsstyrelsen efter
till ledamöter invalde Skräddaremästaren C. G.
Hellmark, Grosshandlanden P. Åhlen och
Fabriksidkaren A. Halling och för dessas
återstående tjenstgöringstid till 1892 års utgång
valdes:

Handlanden S. G. Engqvist med 22 röster
Gelbgjutaren A. Lindström med 15 röster
Handlanden R. Lagberg med 14 röster.

{§ 26.}
I enlighet med Byggnadsnämndens yttrande och
Utskottets utlåtande beslutade Stadsfullmäktige
att till Kommissionslandtmätaren C. A. Åkerstein
skall utbetalas 2450 kronor arvode för upprättande
af Stadsplan dock mot det att Åkerstein lemnar
erkännande att hans fordran hos Staden för upprättande
af Stadsplanen med kopior blifvit af Staden tillfullo
gulden så att intet kraf mot Staden härutinnan
vidare förefinnes.

[MARG: 153]

{§ 27.}
I hufvudsaklig öfverenstämmelse med Utskottets utlåtande
beslutade
Stadsfullmäktige, sedan erforderligt utbyte af mark
med Kyrkoherdebostället blifvit verkstäldt, att staden,
i och för Gymnastikgatans förlängning till tillämnad vägport,
skall åtaga sig
att anlägga
och underhålla den nya gatudelen fram till Oxelösund -
Flen - Westmanlands jernvägsgräns dock under vilkor
och förbehåll att jernvägen förbinder sig att anlägga och
underhålla vägen från jernvägens gräns genom vägporten
och fram till jernvägsstationens lastkaj.

[MARG: 146]

{§ 28.}
Föredrogs det af Magistraten afgifna förslag till
Utgifts- och inkomststat i Eskilstuna för år 1891, med
dertill hörande handlingar och Beredningsutskottet i
ämnet afgifna utlåtande, hvarvid följande beslut
fattades:

{A) Utgifter.}

{1. Fattigvården}
{2. Sundhetsvården}
{3. Undervisning (annan än folkskola).}
Dessa punkter godkändes.

{4. Allmänna byggnader, platser och dylikt.}
a) {Anskaffning och underhåll af hus och inventarier}
punkten godkändes med följande ändring

"Till oförutsedda behof hade Magistraten upptagit
endast 500 kronor, som höjdes till 1000 kronor, så
att punkten fick denna lydelse:
"Till oförutsedda behof - 1000.-

b) {anläggning och underhåll af gator, torg m. m.}
Till makadamisering af gator samt anordnande af
trottoarer och rännstenar hade Magistraten endast
upptagit 2000 kronor, men blef
denna summa höjd till 6000 kronor
i enlighet med Drätselkammarens förslag, så att punkten
fick följande lydelse:
"Till makadamisering af gator samt
anordnande af trottoarer och rännstenar - 6000.-

I öfrigt godkändes Magistratens förslag i denna
del med följande tillägg:
"Inlösen af mark för Tullgatans framdragande,
under år 1891 förfallande belopp - 2000.-
"För påbörjande af Tullgatans anläggning - 2000 -

c) {Anläggning och underhåll af broar, segelleder m. m.}
punkten godkändes.

d) {Trädplanteringar och dylikt}
punkten godkändes med följande tillägg:
"Djurgårdsallén - 300.-
"Till oförutsedda behof - 500.-

Under denna rubrik hade Drätselkammaren i dess
förslag upptagit ett förslagsanslag å 500 kronor för
planteringar å
Esplanadens
påbörjande, hvilket belopp Magistraten uteslutit.

Som upplyst blifvit att under år 1891 icke andra åtgärder
voro afsedda för dessa planteringar än uppläggande af
mudder å Esplanaden för beredande af erforderlig matjord
ansågo äfven Stadsfullmäktige att detta belopp
skulle utgå, då kostnaderna för muddrets uppläggande
å Esplanaden kunde tagas af det för muddring i ån
redan beviljade anslag.

e) {Renhållning}
punkten bifölls.

f.) {Gatubelysning}
punkten godkändes med följande tillägg:
"för gatubelysning med gas under den mörka årstiden
efter det elektriska belysningen för aftonen upphörer - 500.-

Af Borgmästaren
Sixten Alm väckt
förslag att en
elektrisk lampa
skall uppsättas
å Kriebsensgatan
mellan Kungs-
och Westermarks-
gatorna blef
af Stadsfull-
mäktige i enlighet
med Herrar
Stålbergs och
Lundblads
yrkande
lemnadt
utan afseende.

g) Wattenledning
h) Brandväsen
i) Utskylder
Dessa punkter biföllos.

k) {Öfriga behof}
Under denna rubrik var upptaget:
"Stadsplanskostnad
af de i 1876 års stat uppförda 600 kronor,
återstående - 50.-

Stadsfullmäktige beslutade följande förändrade
lydelse å denna utgiftspost:
"Stadsplanekostnad:
Återstående arvode till Kommissionslandt-
mätaren C. A. Åkerstein - 2.450.

I öfrigt godkändes punkten

5. {Werk och inrättningar}

a) {Magistrat och Rådhusrätt.}
Härunder var upptaget 750 kronor pensionsmedel
åt Rådmannen L. P. Malm.

Med 18 röster mot 9 röster, som afgåfvos för
Magistratens förslag i denna del, beslutade Stads-
fullmäktige, i enlighet med Utskottets utlå-
tande, att denna punkt skulle lyda sålunda:

"Pension åt Rådmannen L. P. Malm
för den händelse han före 1891 års ingång
från tjensten afgår - 500.-

I öfrigt godkändes punkten.

b) {Stadsfullmäktiges och Nämnders expedition}

Härunder hade Drätselkammaren i dess
förslag upptagit 900 kronor till biträde åt Stadsingeniören,
hvilket belopp Magistraten af anförda orsaker funnit
böra utgå.

Stadsfullmäktige ansågo väl biträde åt Stadsingeniören
erforderligt i betraktande af de pågående stora arbeten
för Stadens räkning men funno tillika att anslag till
lön åt sådant biträde icke borde i staten upptagas, hvaremot
Stadsfullmäktige, i enlighet med Utskottets hemställan,
lemnade Drätselkammaren berättigande att, der så erfordras,
anställa särskildt biträde åt Stadsingeniören, hvarvid
aflöningen får tagas af de medel, som finnas anslagna
till de arbeten för hvilka biträdet anlitas, dock att
sådan aflöning icke må för år uppgå till högre belopp än
900 kronor.

Denna punkt blef sålunda af Stadsfullmäktige godkänd.

c) {Polis.}
I denna del hade Magistraten ett från Drätselkammaren afvikande
förslag; varande enligt Magistratens förslag {dels} polis-
styrkan ökad med en öfverkonstapel och fyra konstaplar
{dels} ny grund för anlagen för utgåendet af klädespen-
ningar till polisen.

Stadsfullmäktige antogo dock Drätselkammarens
förslag i denna del med följande med anledning af
mundtligt förslag af Borgmästaren Alm företagna
tillägg och förändringar:

1 Öfverkonstapel, lön - 900.-
3 konstaplar à 60 kronor i månaden
eller 720 för år - 2160.-
Beklädnad till konstaplarne, förslagsanslag - 2740.-
Försäkring af polispersonalen i "Fylgia" - 170.-

d) {exekutionsverk}
e) {uppbördsverk}
f. {bevakning af broar och dammar}
g) {Fångvård}
h) Sotning
i) Skarpskytteföreningen
k) lifräntor åt fattiga barn.
l) Barnkrubbeunderstöd
Samtliga dessa punkter godkändes.

m) {Lifränte och kapitalförvaltning}
Den under denna rubrik upptagna punkt erhöll följande
förändrade lydelse:

Tillgodtgörande af postpenningar för
insättningar i Lifränte- och kapitalförvaltnings-
anstalten i Stockholm, äfvensom förvaltnings-
bidrag för obemedlade, förslagsanslag - 50.-

n) Öfriga behof:
punkten bifölls med följande förändrade lydelse å
posten rörande blankettryck och annonseringar:

"Blankett-tryck och annonseringar i
hittills använda tidningar, förslags anslag - 400.-

6) {afbetalningar å räntor och lån}
punkten godkändes med följande tillägg:
"ränta å tillfälligt lån å 24000 kronor - 600.-

7) {Förslagsbelopp}
Under denna rubrik upptagna punkt erhöll
följande förändrade lydelse:
"Till oförutsedda behof - 2500.-

{B. Inkomster.}

1. {Kassabehållning}
punkten godkändes.

2. {Påräknade inkomster}
punkten godkändes med den ändring att under
rubriken "Arrenden och hyror"
upptagna posten" för tomterna 88, 90 och 91 förslagsvis"
- 20, utgår, enär någon hyra för dessa tomter
efter detta års utgång icke är att påräkna.

{3. Särskilda uppbörder}
4. {Lånemedel}
Punkterna godkändes.

5. {Uttaxering}
Som utgifterna här förut beräknats till - 324,359:97
och inkomsterna beräknats till - 234,017:21

Komme bristen i Staten att utgöra 90,342,76

Och beslöts att denna brist skulle betäckas
med uttaxering af 4 kronor 25 öre på hvarje bevillnings-
krona, som

för 22007 bevillningskronor gör - 93,529:75
och då härå beräknas till afkortningar - 3,186:99

Komme att erhållas Kr. 90,342.76

Slutligen beslöts:

att Staten, efter vanligheten, skulle tryckas i 100 exemplar
för
tillhandahållande åt vederbörande.

[MARG: 154]

{§ 29.}
Under behandling af under § 28 upptagna ärende
intog Herr Engström åter sin plats bland Stadsfull-
mäktige, hvarjemte Herr Lundström på en kort stund
var, med Stadsfullmäktiges medgifvande, borta från
sammanträdet.

{§ 30.}
Protokollsjustering skall ega rum Lördagen den
13 i denna månad kl. 1 på dagen å Stadshuset
och utsågos Herrar Stålberg och Arvid Nilsson
att jemte Ordföranden justera protokollet.

Justeradt den 13 December 1890.

/Arvid, Nilsson/
/Theofr Munktell/
/Aug, Stålberg/

År 1890 den 15 Dec å Rådhuset offentligen
uppläst betyga.

/Aug; Winbom/
/Gust, Carlsson/

[MARG: 135]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 december 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106987.

Personrelationer