Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 februari 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 februari 1864

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stads-
fullmäktige i Eskilstuna
den 11 Februari 1864.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar S. Palmgren, P. Wahlström, C. E. Stenman
och E. A. Naesman samt W. Zetherström, hvilkas
förfall godkändes.

{§.1.}
Sedan, vid auktion inför Magistraten den
8 dennes till emottagande af anbud på Stadens
Gymnastikhusbyggnad, Byggmästaren Johan Hydrén
stannat för lägsta anbudet med 11880 Rd Rmt [Riksdaler
Riksmynt], och
för byggnaden aflemnat borgen, ingången af
Slagtaren P. A. Johansson och Handlanden S. Palmgren;
så hade Drätselkammaren anhållit, att Stads-
fullmäktige måtte pröfva detta anbud, hvars
antagande Drätselkammaren tillstyrkt.

Efter föredragning häraf, beslöts att detta
anbud skulle antagas och att Drätselkammaren
egde med Byggmästaren Hydrén uprätta contract
å Stadens vägnar.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]

[MARG: N:o 107]

{§.2}
Godkändes till liquid från Stadskassan en räkning
å 5 Rd af Herr C. Jernbergh för papper till
Stadsfullmäktiges protocoller och skrifvelser under år 1863.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

{§.3.}
Som Herr S. Stafsing, hvilken anmodats af
Drätselkammaren att uprätta ritning och förslag
till en ny bro öfver strömmen till nya Stads-
delen, icke ännu fullgjort detta updrag, samt
nödigt är att få denna ritning snart upgjord;
så beslöts att Drätselkammaren skulle an-
modas tillskrifva Herr Stafsing att han
bör fullgöra sitt åtagande inom denna må-
nads utgång, vid äfventyr att han varder
från updraget skiljd, samt att Drätselkammaren, i denna
händelse, från annan person anskaffar så
fort som möjligt den erforderliga ritningen
och förslaget.

[ÄRENDEORD: Brofråga]

{§.4.}
Då uplyst blifvit att mången underlåtit
att innevarande år betala den stadgade hund-
skatten, skulle Allmänna Åklagaren, med
erinran om detta förhållande, anmodas att
lagligen beifra denna underlåtenhet.

[ÄRENDEORD: Skatt, Straff]

{§.5.}
Efter anmälan att nya byggnader upstå
på Westermarken, i trots af Stadsfullmäktiges
förbud och i tidningen, efter beslutet den 17
sistlidne November, införda varning, beslöts
att de personer, som företagit byggnader efter
den tiden, skulle derför lagligen tilltalas;
och updrogs åt Ordföranden att efter inhemtad
kännedom, hvilka dessa personer äro, om detta
åtal anmoda Krono Länsmannen Carl Wenner-
ström.

[ÄRENDEORD: Straff]

[MARG: N.o 86]

Jüsteras

/Joh Hedlund/
/C J Westerberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 februari 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106989.

Personrelationer