Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 december 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 december 1884

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna följande
dagar.

{1884 den 11 December.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr A. F. Dahlström, utan anmäldt förfall,
Herr C. A. Ström, hvars anmäldta förfall icke godkändes.

{§.1.}
Herr C. A. Ström pliktar för uteblifvandet denne dag
2 Kronor.

{§.2.}
Som i kallelselistan till dagens sammanträde för
behandling upptogs ej mindre bestämmande af
stadens utgifts- och inkomststat för år 1885, än
anställande af val till de befattningar inom kom-
munen, hvilka vid årets slut blifva lediga -
hvilka ärender författningsenligt skola förekomma
på ordinarie sammanträde i December -; men,
genom votering med 17 röster mot 11, Stadsfull-
mäktige beslutade att utgifts- och inkomststaten
icke skulle i dag behandlas, utan uppskjutas,
på det Stadsfullmäktigeledamöterne må blifva
i tillfälle att närmare taga del af de vidlyf-
tiga bilagorna till detta ärende; så blef, så-
som en följd häraf, vidare beslutadt att or-
dinarie sammanträdet i hvad rörde denna fråga skall ajourneras till
annan dag, hvartill utsattes thorsdagen den
18 i denne månad, då sammanträdet börjar klockan
10 före middagen. -

{§.3.}
Föredrogs Utskottets utlåtande i den hos Stads-
fullmäktige anhängiggjorda frågan, angående
sättet för utförande af rännstensarbeten och
gatugångbanor i staden.

Då det var kändt att för närvarande
arbetas på wattenledningsfrågans åter upptagande,
och ett sådant företag ej kunde utföras utan
förstöring af en del rännstenar, hade Utskottet
hemställt:

1:o att verkställighet af det beslut, som kunde
blifva fattadt om anläggning af rännstenar
och gångbanor icke måtte förekomma
förr, än vattenledningsfrågan blifvit be-
handlad;

och rörande sättet för rännstenars läggning föresla-
git:

2:o att rännstenar med ringare lutning sättas
af huggen sten, men de som hafva bättre
lutning sättas med tuktad sten;

samt vidare:

3:o att gångbanor må sättas af tuktad sten
samt få kant af huggen sten;

och slutligen:

4:o att Stadsfullmäktige må bifalla det sär-
skildt af Herr C. F. Lundström väckta förslaget:
att, derest gårdsegare, oberoende af stadens
stensättningsarbete, ville bekosta tuktad sten
till gångbana, staden måtte bekosta sjelfva
nedläggningen.

Stadsfullmäktige biföllo Utskottets förslag i alla
fyra punkterna.

[MARG: 302/1884.]

{§.4.}
I enlighet med Utskottets utlåtande bifölls Hamndi-
rektionens begäran att få af Hamn Kassans
medel bekosta strandskoning för Nybrohamnen
från Drottninggatan till Kriebsensgatan efter
Herr Ingeniören C. F. Virgins förslag, hvilken
strandskoning ansetts komma att kosta 1500 kronor.

[MARG: 331/1884.]

{§.5.}
I anledning af Herr E. A. Lundblads förslag rörande
annonseringar för stadens räkning i här utkom-
mande tidningar, hade Utskottet hemställt om
antagande af följande grunder:

1:o de allmänna annonserna införas i sta-
dens båda tidningar om priset derför
nedsättes till hälften mot det vanliga -
derom Drätselkammaren inhemtar upp-
lysning;

2:o derest annonspriset blott för den ena
af tidningarne sålunda nedsättes, skola
de allmänna annonserna införas endast
i den tidningen, för så vidt icke för sär-
skildt fall kungörelse i vidsträcktare mån
funnes eller blefve föreskrifven;

3:o derest för ingendera tidningen nedsätt-
ning sker, underkastas ärendet ny pröfning.

Efter öfverläggning blef Utskottets hemställan
godkänd, hvilket beslut fattades med 17 röster
mot 11. De senare afgåfvos för annonsering i
stadens båda tidningar för vanliga priset. -

Därefter föreslog Herr vice Ordföranden
att Stadsfullmäktige må aflåta skrifvelse
till Magistraten med hemställan att Magistraten
äfven för sin del må biträda Stadsfull-
mäktiges beslut i annonseringsfrågan. Detta
förslag uppskjöts i afvaktan på utgången
af Drätselkammarens blifvande underhand-
ling med tidningarnes egare. -

[MARG: 1.]

{§.6.}
Drätselkammaren hade hemställt att den
gaslykta, som finns placerad vid Noaksgatans
inmynning i Gränsgatan, tillsvidare ej må hållas
tänd, emedan denna del af Noaksgatan icke
ännu kommit till begagnande i anseende dertill
att infartsvägen till staden fortfarande tages
der bredvid öfver tomten N:o 405 & 406, der
gamla landsvägen går, hvilken väg Stadsfull-
mäktige genom framställning till vederbörande
begärt få förlägga, men hvarom svar
ännu ej kommit. -

Stadsfullmäktige beslutade, med afslag å
Drätselkammarens framställning, att gamla lands-
vägen öfver tomten N:o 405 & 406 skall afstängas,
så att trafiken må inkomma på Noaksgatan.

Emot detta stängningsbeslut anmälte Herr Söder-
blom sin reservation, då detsamma stode i strid
med Stadsfullmäktiges förr fattade beslut att bifall
till landsvägens förläggande vore erforderligt. -

[MARG: 2.]

{§.7.}
Drätselkammaren hade på grund af Stads-
fogdens afkortningslängder och dervid gjorda
erinringar begärt att resterande kommunal-
utskylder här i staden måtte få afskrifvas till
de belopp, hvaremot anmärkning ej kunde af
Drätselkammaren göras, och som upptaga:

{för år 1880.}
enligt längd af 29 Juli 1884 - Kr 51:63.
enligt längd af 26 Nov. 1884 - Kr 73:10.

{för år 1881:}
enligt längd af 26 Nov. 1884 - 215:39.
enligt längd af den 30 April 1884 - 882:51.
med afdrag, enl. anteckning å längden 31:02.
med afdrag, enl. granskningslista - 140:63. 171:65. 710:86.

{för år 1882.}
enl. längd den 27 Maj 1884 - 2687:70.
med afdrag enl. granskningslista - 282:30. 2405:40.

{för år 1883.}
enl. längd den 30 Juli 1884 - 622:28.
enl. längd den 24 Sept. 1884 - 1166:76.
= 1789:04.
med afdrag, enl. granskningslista - 79:08. 1709:96.

Summa Kronor 5166:34.

Wid ärendets företagande hemstälde {Herr Borg-
mästaren S. Alm}: att för undvikande af all tve-
tydighet, Stadsfullmäktige måtte förklara
sig "afskrifva samt efterskänka" dessa restmedel;
samt {Herr E. A. Lundblad}: att Stadsfullmäktige
måtte i sammanhang härmed förklara att
alla under sista tio åren medgifna afskrifnin-
gar af Kommunalutskylder innefattade deras
efterskänkande.

Stadsfullmäktige biföllo Drätselkammarens
framställning med det tillägg att de afskrifna
medlen vore efterskänkta; och förklarade
tillika att alla under sista tio åren gjorda enahan-
da afskrifningar innefattade medlens efterskän-
kande.

[MARG: 3.]

{§.8.}
Till ledamöter i Fattigvårdsstyrelsen, och sedan
Herrar J. Engström, D. Hedengran och L. G. Svanström
frånsagt sig återval, utsågos med tjenstgörings-
tid till 1888 års utgång:

Herr Målaremästaren L. Stenqvist med 25 röster
Herr Målaremästaren H. Lundberg med 25 röster
Herr Winhandlanden E. A. Lundblad med 24 röster
Herr Ingeniören P. G. Luthman med 16 röster
Herr Handlanden Carl Silén med 16 röster
Herr Kollega C. A. Lindqvist med 14 röster

[MARG: 4.]

{§.9.}
Till Ordförande i Fattigvårds Styrelsen valdes
Herr Winhandlanden E. A. Lundblad.

{§.10}
Efter till ledamot i Fattigvårdsstyrelsen invalde
suppleanten Herr C. Silén, och med tjenstgöring till
1887 års utgång, valdes till suppleant:

Herr Handlanden Alfred Åkerblom med 8 röster.

{§.11.}
Efter till ledamot i Fattigvårdsstyrelsen invalde
suppleanten Herr Kollega C. A. Lindqvist, som haft
tjenstgöringstid till 1886 års utgång, valdes till
suppleant:

Herr Fabriksidkaren Levin Hedlund med 22 röster.

{§.12.}
Till suppleanter i Fattigvårdsstyrelsen med tjenstgöring
till 1888 års utgång, och sedan Herr Bankkamrer
F. Grönberg frånsagt sig återval, utsågos:

Herr Handlanden P. Ericson med 24 röster
Herr Handlanden O. Björk med 22. röster
Herr 1:ste Läraren P. Aug. Pettersson med 22. röster
Herr Handlanden F. O. Nilsson med 19. röster
Herr Handlanden O. Wahlberg med 19. röster
Herr Handlanden E. Andersson med 11. röster

[MARG: 4]

{§.13.}
Till ledamot i Hamndirektionen återvaldes
Herr Ingeniören Axel Karlsson.

[MARG: 4.]

{§14}
Till ledamöter i Styrelsen för Tekniska Söndags- och
aftonskolan valdes:

Herr Civil Ingeniören C. Thunberg och
Herr Fabriksidkaren Arvid Nilsson

[MARG: 4. {Wal på 3 år.}]

{§.15.}
Till befäl i Brandstyrkan valdes:

Brandchef: Magistratssekreteraren M. Edelstam.
vice Brandchef: Ingeniören W. Sundell.
1:ste Wattenchef: Kamrer F. Grönberg.
2:dre Wattenchef: Disponenten O. Aspelin.
1:ste Bergningschef: Kollega Ade Falk.
2:dre Bergningschef: Fabriksidkaren C. W. Dahlgren.

[MARG: 4]

{§.16.}
Till ledamöter i Komitén för städernas allmänna
brandstodsbolag valdes:

1) Herr Arkitekten I. W. Kajerdt med 24 röster,
2) Herr Fabriksidkaren G. E. Svahnbäck med 23 röster,
4) Herr Fabrikör P. A. Hagström med 19 röster,
5.) Herr Ingeniören m.m. Theofr. Boberg med 19 röster,
3) Herr Fabrikör E. A. Naesman med 20. -

[MARG: 4]

{§.17}
Till ledamöter i Komitén för fonden af den 16 April
1871 valdes:

Herr Direktören m.m. Joh. Svengren
Herr Ingeniören m m. Theofr. Boberg
Herr Fabriksidkaren E. A. Naesman
Herr Stadskamreraren C. J. Jernbergh
och Herr Ingeniören Knut Söderblom.

[MARG: 4.]

{§.18.}
Till Revisorer å den kommunala räkenskapen och
förvaltningen för år 1884 valdes:

Herr Handlanden O. Wahlberg
Herr Kollega T. Engström
Herr Handlanden O. Björk
Herr Fabriksidkaren G. Hedlund
Herr Disponenten O Aspelin;

hvarefter till Revisorssuppleanter utsågos:

Herr Handlanden O. Rydström
och Herr Bankkassören J. Svensson.

[MARG: 4.]

{§.19.}
Till Revisor å allmänna läroverkets byggnadskassa
för år 1884 valdes:

Herr Grosshandlanden E. Hellstedt.

[MARG: 4.]

{§.20.}
Till Revisorer å Utskänkningsbolagets räkenskap och
förvaltning för året 1883-1884 valdes:

Herr Kollega Ade Falk och
Herr Kollega T. Engström.

[MARG: 4.]

{§.21.}
Till ledamöter i Komitén för jordbruksstatistiken
valdes:

Herr Veterinären A. Lindnér och
Herr Trädgårdsarkitekten Emil Kihlström.

[MARG: 4.]

{§.22.}
Herr A. F. Dahlström, som utan anmäldt förfall
från dagens sammanträde uteblifvit, pliktar
2 Kronor.

{§.23.}
I frågan om anskaffande af nytt Epidemiskt
sjukhus härstädes hade Helsovårds Nämnden,
enligt dess protokoll för den 9 i denne må-
nad, afgifvit utlåtande med hemställan att
med den nya sjukhusbyggnaden måtte få anstå
till dess frågan om nybyggnad för fattigvårdens
behof blifvit afgjord; hvarefter
Utskottet för sin del instämt deri; - och beslu-
tade nu Stadsfullmäktige i enlighet med dessa
hemställanden. -

[MARG: 250./1884.]

{§.24.}
Wid beredning af Herrar A. Nilssons och
Joh. Engströms motioner om nybyggnad för
fattigvårdens behof, hade Fattigvårdsstyrelsen
funnit sig böra hemställa att ett hus för
fattigvårdens behof må blifva å fattigvårds-
gården uppfördt, sådant som närmare beskrefves
uti Fattigvårdsstyrelsens protokoll för den
9 i denne månad, hvilket hus skulle kosta
28018 kronor.

Ärendet remitterades till Utskottet för
vidare beredning.

[MARG: 5.]

{§.25.}
Styrelsen för Eskilstuna Sparbank, som granskat
lydelsen af Stadsfullmäktiges afgifna skuld-
förbindelse å det räntefria lån på 15000 kro-
nor, som staden utlofvats från Sparbanken i
och för nya allmänna läroverkshuset, hade
enligt nu föredraget protokoll för den 2 i denne
månad anhållit att till förbindelsen gjordes det
tillägg, att lånet återbetalas efter Tre månaders
uppsägning, om Sparbanken skulle finna för
godt att påfordra lånets inbetalning, hvilken
anhållan grundades på Sparbankens reglemente,
som stadgade att intet lån i Sparbanken finge
ställas på längre uppsägning än 3:ne månader.

Stadsfullmäktige beviljade Sparbanks
Styrelsens framställning.

[MARG: 6.]

{§26}
Det beslöts att protokollet för dagen skulle
justeras å nästa sammanträde, och att Stads-
fullmäktige då på utsatt tid, klockan 10
f.m. thorsdagen den 18 i denne månad, sam-
mankomma utan särskild kallelse. -

1884 den 22 December å Rådhuset offentligen
uppläst, betyga

/C, [W], Swedin/
/Albert Pettersson/

[MARG: {13}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 december 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106986.

Personrelationer