Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 augusti 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 augusti 1892

Anmärkning

{1892, den 11 Augusti.}

Frånvarande:

Herr Åkerstein, Ernst Hellstedt,
Herr Liljeqvist E. A. Berg
Herr Karlsson H. Lagerbäck
Herr Landström C. W. Dahlgren
Herr C. A. Lundberg
Herr V. Mossberg

samtliga med anmälda och godkända förfall.

{§1.}
Att jemte Ordföranden justera dagens protokoll ut-
sågos Herrar Stenman och Söderblom.

{§2.}
På framställning af Drätselkammaren beviljades
afskrifning af 1890 års utskylder till staden till sam-
manlagdt belopp af 31 kr. 98 öre enligt Stadsfogdens
redovisning den 26 Juli 1892.

[MARG: 98.]

{§3.}
På framställning af Helsovårdsnämnden beslöto
Fullmäktige att till eventuelt uppförande af sjuk-
barack vid utbrytande koleraepidemi skulle upplå-
tas för ändamålet tillräcklig plats å stadens
område invid nedre hamnen.

[MARG: {99.}]

{§4.}
Beslöto Stadsfullmäktige i enlighet med hvad
Fattigvårdsstyrelsen hemstält, att det med Fors socken
upprättade aftal om bidrag för fattigvårdskostnaden
å stadens Vestermark finge, för ytterligare fem år,
räknade från detta års början, förnyas på enahan-
da vilkor, som under de sistförflutne fem åren varit
gällande eller till belopp af 250 kr. om året.

[MARG: {65.}]

{§5.}
På derom gjord framställning beviljades Sekrete-
raren tjenstledighet under tiden från den 13 till den
31 innevarande månad; och förordnades Hofrätts e.o.
notarien C. G. Elliot att under tiden uppehålla sekre-
terarebefattningen hos Fullmäktige.

[MARG: 100.]

{§6.}
Lemnades uppdrag åt Stadsfullmäktiges Ordfö-
rande att å deras vägnar verkställa förnyelse
af den reversförbindelse till Eskilstuna Sparbank
hvilken den 13 Oktober 1882 utfärdats å 11000
kronor med tre månaders uppsägning och
löpande utan ränta.

[MARG: 101.]

Justeradt

/Theofr Munktell/
/Knut Söderblom/
/Aug. Stenman/

År 1892 den 15 Aug: å Rådhuset offentligen uppläst betyga

/Gust Carlsson/
/Aug; Winbom/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 augusti 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106985.

Personrelationer