Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 augusti 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 augusti 1881

Anmärkning

{1881 den 11 Augusti}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herr T. Engström
E. Andersson
H. Åkerstein
hvilkas förfall godkändes.
Herr C W. Dahlgren
Herr F. A. Stenman
utan anmäldta förfall.

{§.1.}
Drätselkammaren anmälte att antagligt anbud ej
erhållits för utarrendering af vattenfallet till Räck-
hammaren N:o 69, hvadan Drätselkam-
maren utarrenderat detta vattenverk på 1 år.

Emellertid och då det vore nödigt att, i af-
vaktan på en lämpligare utarrendering, vattenver-
kets utmål blefve bestämdt till undvikande af
kollision med angränsande verk, understälde
Drätselkammaren pröfning af Stadsfullmäktige
ett förslag till sådant utmål, innefattadt i
Drätselkammarens protokoll för den 27 sist-
lidne Juli.

Detta förslag remitterades, för beredning, till
Utskottet.

[MARG: 58.]

{§ 2.}
Sedan Drätselkammaren förklarat sig icke
hafva något att anmärka mot de tvenne för-
slag till nya arrendekontrakt på 20 års tid från den 14 Mars
1882, hvilka upprättats
för den jord, som från Kungsladugården anslagits
till stadens utvidgande, enligt Kongl. Brefven den
28 Augusti 1829, 22 Januari 1831., 10 Maj 1861
och 20 Augusti 1880, godkändes nu samma förslag
äfven af Stadsfullmäktige

[MARG: 59.]

{§ 3.}
Drätselkammaren hade, enligt sitt protokoll för den
27 sistl. Juli, anmält en hemställan af Brand-
chefen att till stadens nya räddningssteges för-
varing må anskaffas ett hus, samt begärt
att detta hus må uppföras på Polistomten
efter ett bilagdt förslag, upptagande en kostnad
af 264 Kronor.

Drätselkammarens förslag i ämnet godkändes.

[MARG: 60.]

{§.4.}
Drätselkammaren meddelade sina stadganden,
angående kontroll å stadskassemedlen, fonder och
värdehandlingar, innefattade i dess proto-
koll för den 27 sistlidne Juli.

Meddelandet lades till handlingarne.

[MARG: 44]

{§.5.}
I anledning af Herr A. F. Dahlströms motion
om användande af 500 kronor till inköp
af en brandspruta åt staden, hade Drätselkam-
maren inkommit med utlåtande, som föredrogs,
och hvaraf inhemtades att väl Brandkårsbefä-
let önskat inköp af ifrågavarande spruta,
hvilken ej vore ny, men nyreparerad, och afsedd
till stationering på stadsdelen Norr, men att Drätsel-
kammaren för sin del, under uttryckande
af den mening att då staden komme att förse
sig med ytterligare sprutattiralj, denna borde
vara af tidsenlig beskaffenhet och att för
öfrigt behofvet af spruta på Norr kunde
tillgodoses genom flyttning dit af en utaf de
två sprutor, hvilka nu voro stationerade
vid Gästgifvaregården, afstyrkt bifall till
förslaget.

Efter öfverläggning afgjordes saken genom
votering, då motionen bifölls med 13 röster
mot 10, hvilka sednare afgåfvos för afslag
å motionen.

Herr Lundberg anmälde reservation mot beslutet.

[MARG: 61.]

{§.6.}
Ordföranden väckte muntligen motion om den för-
ändring i stadsplanen:

att Norra Munktellsgatan må förläggas
och marken till densamma tilldelas tomterna
å ömse sidor.

Motionen remitterades, för beredning, till Bygg-
nads Nämnden.

{§ 7.}
Herrar Dahlgren och Stenman plikta hvardera
2 Kronor för uteblifvandet denne dag.

Samma dag justeradt
/Theofr Munktell jr/
/Ade Falk/
/A; W; Koraen/

År 1881 den 16 Augusti å rådhussalen offentligen
uppläst, betyga
/Aug Bohm./
/L, P, Malm/

[MARG: 62.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 augusti 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106984.

Personrelationer