Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 april 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 april 1889

Anmärkning

{1889 Den 11 April}

{Närvarande} Samtelige Herrar Stadsfullmäktige med
undantag af

Ingeniören K. Söderblom, som är på Riksdagen.

{§ 1.}
Wid företagande till behandling af ärendet
rörande af Magistraten begärdt yttrande om af bolag gjorda
anbud på öfvertagande af bränvinsförsäljningen i staden
under nästkommande försäljningsperiod veckte Herr E.A.
Lundberg förslag derom att detta ärende komme för
beredning remitteras till ett särskildt utskott, hvilket
borde Utgöras af Herrar A.W. Koraen, A. Falk, O.J.
Larsson, G.E. Svanbäck, A. Hellstedt, och H. Lager-
bäck, men beslöts att ärendet komme till Berednings-
utskottet till beredning i vanlig ordning remitteras.

[MARG: 33]

{§ 2.}
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren
för beredning remitterat af Herr A. Hellstedt mundt-
ligen väckt motion att på Stadens bekostnad måtte
i hvarje gatuhörn anbringas plåtar med gatunamn
samt vid hvarje gård plåtar med gårdsnummer, så före-
drogs nu Drätselkammarens utlåtande i ärendet, deri
Drätselkammaren hemstält

det i den nya Byggnads ordningen måtte
intagas bestämmelse derom att det
ålåge hvarje gårdegare att å hus anbringa,
åt gården tomtens grundnummer samt
utåt gata adressnummer efter Stadsinge-
niörens anvisning, äfvensom att på Stadens
bekostnad gatunamn skulle anbringas
vid alla gatukorsningar.

Efter en stunds öfverläggning beslöts att frågan skulle till
Utskottet remitteras för beredning.

[MARG: .34.]

{§ 3.}
I enlighet med Utskottets utlåtande beslöto Stadsfullmäktige
afslå Herr Rektor G. Elmquists
ansökan att varda ur Stadens mantalslängd för innevarande år ute-
sluten.

[MARG: 25]

{§ 4.}
I det till Utskottet för beredning remitterade ärendet
rörande Brandordningens tillämpning på vissa utanför Staden varande
lägenheter genom frivillig öfverenskommelse hade utskottet
hemstält

att, då ingen af egarne till lägenheterna
i fråga ingått med begäran om anslutning
till Staden i afseende å brand ordningens
tillämpning, frågan icke måtte till någon
Stadsfullmäktiges åtgärd föranleda.

Och beslöt Stadsfullmäktige bifalla Utskottets hemställan.
I sammanhang med denna fråga hade Utskottet hemstält
det Stadsfullmäktige ville, ej mindre updraga
åt Drätselkammaren ombesörja brandordningens
tryckande i erforderligt antal exemplar än
äfven gå i författning om val af befäl inom
brandstyrkan, hvilka på grund af nya
brandordningens föreskrifter vore nödigt utse.

Stadsfullmäktige biföllo äfvenledes den nu gjorda hemställan, hvar-
jemte beslöts att Stadsfullmäktige för en stund skulle ajournera
sammanträdet, medan Utskottet sammanträdde för att inkomma
med förslag till befäl i brandstyrkan, hvarefter och sedan
Stadsfullmäktige åter sammanträde föredrogs utskottets
angifna förslag, så lydande

Brandchef: Fabriksidkaren C.W. Dahlgren
v. Brandchef Ingeniören W. Sundell
1:ste Bergningschef. Läroverks Kollegan A. Falk
2:dre Bergningschef Fabriksidkaren Levin Hedlund
1:ste Wattenchef Fabriksidkaren Aug. Stålberg
2:dre Wattenchef Fabriksidkaren Hadar Hallström
1:ste Reservchef Bankkamreraren Grönberg
2:dre Reservchef Disponenten O. Aspelin
I enlighet med hvad Utskottet sålunda föreslagit valdes
nu nämnda personer till brandbefäl till årets slut.

[MARG: 26.]

{§ 5.}
I enlighet med Utskottets hemställan beslöto Stads-
fullmäktige instämma i Poliskammarens i dess proto-
koll den 7 nästlidne Mars innefattade förslag till ord-
nande af vin- och maltdrycks försäljningen i Staden
under nästkommande försäljningsår.

[MARG: 22.]

{§ 6.}
Biföllo Stadsfullmäktige Stadskassören m.m.
C.J. Jernbergs anhållan att tills vidare från Sekre-
terar befattningen hos Stadsfullmäktige erhålla ledighet; och
antogo Stadsfullmäktige v. Häradshöfdingen G. Brakel
att under tiden tills uppehålls nämnda befattning.

[MARG: 27.]

{§ 7.}
På derom skriftligen gjord ansökan blef Stadskassören
m.m. C.J. Jernberg entledigat från sin befattning såsom
ledamot i Wattenverkskomiten, och blef, i enlighet
med Utskottets infordrade förslag, Fabrikör Arvid
Nilsson i Stadskassören Jernbergs ställe utsedd till
ledamot i berörda komite.

[MARG: 28.]

{§ 8.}
Föredrogs af Ingeniören Axel Carlssons väckt motion
att Stadsfullmäktige måtte öfverklaga Kongl. Kammar-
Rättens utslag den 4 Mars 1889 angående Provinsial-
läkaren W. Mossberg för år 1888 påförd bevillning, och
remitterades denna fråga till Utskottet för beredning om
genast, dervid Utskottet hemstälde:

att det skulle updragas åt motionären:,
Stadsfullmäktiges Ordförande och tjenst-
görande Sekreterare att uppsätta och
ingifva besvären i fråga.

Stadsfullmäktige biföllo Utskottets hemställan.

[MARG: 29.]

{§ 9.}
Af Herr A. Aulin väckt motion angående
framställning hos Trafikstyrelsen för Oxelösunds- Flens-
Westmanlands jernväg om ändring af tiden för tåget N:o 7
å nämnda jernväg remitterades till utskottet för beredning.

[MARG: 30.]

{§ 10.}
Till Utskottet remitterades för beredning af Ordföranden
väckt motion angående prenumeration å Tid-
skrift för Sveriges Landsting, Städer och Hushållningssällskap.

[MARG: 31.]

{§ 11.}
Till Utskottet remitterades för beredning af Herr C.J.
Andberg väckt motion rörande befrielse för Herr O. Norrman
från erläggande af Kommunalutskylder här i Staden för
år 1888.

[MARG: 32.]

{§ 12.}
Att jemte Herr Ordföranden justera dagens protokoll
utsågos Herrar Aug. Stålberg och A. Aulin.

S.D. Justeradt

/Theofr Munktell dy/
/Aug, Stålberg/
/Adolf Aulin./

År 1889 den 15 April, offentligen å Rådhuset
uppläst; betyga

/A. Lindblom./
/J.C Johansson/

[MARG: 33.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 april 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106980.

Personrelationer