Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 april 1878

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 april 1878

Anmärkning

{1878 den 11 April.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:
Herr C.O öberg med godkända förfall.
Herr C.W. Dahlgren med godkända förfall.
Herr C.M. Loström med godkända förfall.
Herr Theofr. Boberg med godkända förfall.

{§.1.}
Uti infordradt, nu uppläst, yttrande af vederbörande
Komiterade i wattenledningsfrågan hade desse anfört,
att det af Herr T. Johns å firman Shäffer & Buden-
bergs vägnar gjorda anbud å anläggning af vattenledning
härstädes icke innefattade någon sådan fördel för staden
att skäl kunde förefinnas för dess antagande, hvadan
hemställs att ifrågavarande anbud icke må
till vidare underhandling föranleda.

Utlåtande godkändes.

[MARG: N:o 71]

{§.2.}
På de skäl FattigvårdsStyrelsen i infordradt
utlåtande, som nu upplästes, anfört, förklarades
att till någon åtgärd för det närvarande icke
skulle föranleda den motion, som Herr And.
Lindblad väckt om inrättandet af bespisnings-
anstalt för fattiga barn.

[MARG: N:O 72]

{§.3.}
Uti infordradt, nu föredraget utlåtande hade
Drätselkammaren afstyrkt Herr G.E. Svahnbäcks
motion om anbringandet af ytterligare fyra
gaslyktor till Rinmanstorg, som, enligt upp-
gift af Gaslysningsaktiebolaget, skulle kosta 1258 Kr.
50 öre, deraf Staden finge, efter kontraktet om
gaslysningen, ersätta hvad som öfverskjöte 1000 kr,
eller 258 kronor 50 öre; och hade Drätselkammaren
för sitt afstyrkande anfört att andra platser
finnas med större behof uti ifrågavarande hänseende.

Ärendet bordlades tillsvidare.

[MARG: N:o 73]

{§.4.}
På förslag af Drätselkammaren och på grund
af Gaslysningsaktiebolagets gjorda medgifvande af
verkställigheten, beslöts att en gaslykta skulle
anbringas midt för nya gångbron på vestra stranden,
med godkännande af Gaslysningsaktiebolagets derför
stadgade vilkor:

{att} Drätselkammaren utverkar tillstånd till gasrörs
nedläggning, emedan dessa måste läggas genom ett område,
som icke tillhör staden, samt
{att} Bolaget får beräkna de belöpande kostnaderna
derför, i den händelse att gasrören komma att läggas
i annan riktning, hvarigenom längden eller arbetet kunde
komma att öfverstiga den beräknade kostnaden
428 kr. 50 öre i förslaget.

[MARG: N:o 74]

{§.5.}
Från Berednings Utskottet infordrades yttrande i
anledning af magistratens skrifvelse den 1 i denne
månad, rörande ifrågasatt förändring af reglemen-
tet för Eskilstuna Fristad.

[MARG: N:o 75]

{§.6.}
Beviljades Magistratens framställning om afskrifning
i Kronoräkenskapen af 10 kronor hundskatt för
Smidesarbetaren Carl Johan Bergström, hvilken be-
funnits dertill sakna tillgångar.

[MARG: N:o 76]

{§.7.}
Bevilljades Drätselkammarens framställning om
afskrifning af kommunalutskylder till belopp af
163 kr. 19 öre för år 1875, påförda personer, af hvilka
utskylderna icke kunnat uttagas för fattigdom
och andra orsaker.

[MARG: N:o 77]

{§.8.}
På förslag af Drätselkammaren beslutade Stads-
fullmäktige att, för åstadkommande af en utaf
ByggnadsNämnden begärd reglering af tomten N:o 135,
sälja den dertill erforderliga jorden, som eges af
staden, och hvilken utgör 2,2 kappland [kappland 154,25 m²],
för ett
pris af 300 Kronor, på vilkor att gårdsegaren
skall ansvara för gatuanläggning för gårdstomtens
tillökade del i likhet med hvad som åligger dem,
hvilka erhålla byggnadstomter af byggnadsjorden
på norr, samt att gårdsegaren istället till
sstaden afstår ett hörn af sin tomt, utgörande
2/1000 kappland, hvilket utskjuter å den förlängning
som är tillämnad Smedjegatan.

[MARG: N:o 78]

{§.9.}
I enlighet med Drätselkammarens förslag skulle
hos LänsStyrelsen begäras vräknings dom å tvenne
hus på Westermarken, begge belägna å det
inkräktade området, hvilket betecknas af N:o
22, 23 och 24 samt sednast innehafts af Urma-
karen J.F. Elgstrands Enka, och af hvilka hus
det ena vore sammanbyggdt med uthusbodar,
deraf en nu inredes till boningsrum emot Drät-
selkammarens varning och förbud, och det
andra utgöres af ett uthus, hvilket förledet
år derstädes blifvit uppfördt; och då ej kändt
vore huruvida husen å denna intaga öfvergått från
Enkan Elgstrand till henes son, förre Landtbru-
karen Fredrik Elgstrand, hvilken sistnämnde
dock synts vara den som med byggnadsföretagen
hafver befattning, skulle vräkningsmålet anhängig-
göras mot dem begge-

[MARG: N:o 79]

{§.10.}
till drätselkammaren remitterades för beredning
en motion af Herr C.A. Johansson om Wester-
marksgatans utläggning på bredden söder om jern-
vägsstationen samt om tillstånds sökande att få taga
fyllnadsämnen norr om densamma.

[MARG: N:o 80]

{§.11.}
Sedan till Stadsfullmäktiges Ordförande inkommit
ett bestyrkt transumt af ett utaf C.O. Nysell i
Filipstad den 26 Januari 1878 upprättadt testamente,
innehållande i 16:de punkten: "Till Eskilstuna
Fristad skänkes Tiotusen (10000) Kronor, under benäm-
ning "C.O. Nydells fonden", denna summa skall hand-
hafvas och förvaltas af Eskilstuna Stadsfullmäktige;
Räntan häraf utdelas hvarje Jul till 25 stycken fat-
tiga Smidesgesällsenkor inom Eskilstuna. Kapitalet
får ej minskas"; så uppdrogs nu åt Stadens Drät-
selkammare att detta testamente i laga ordning
bevaka.

{§.12.}
Till Drätselkammaren remitterades för beredning
ett af Stadsfullmäktiges Ordförande väckt förslag,
om anläggning af jernvägs spår till nedre hamnen,
på grund af enskild framställning från direktören
i Hjelmarens och Qvismarens sjösänkningsbolag.

{§.13.}
Stadsfullmäktige instämde i Poliskammarens
nu föredragna förslag derom att den med inne-
varande försäljningsår tilländalöpande ut-
skänkningsrättigheter för maltdrycker finge
för ytterligare tre år utbjudas, då samtelige
sådana rättigheter derigenom blefve 12 för
staden Eskilstuna, som icke kunde anses vara
för mycket.

[MARG: N:o 81]

Samma dag uppläst och ju-
steradt

/TheofrMunktell/
/G,E, Svahnbäck/
/C.A. Lundberg/

år 1878 d. 15 april å Rådhus salen
offentligen upläst betyga

/C.Klein/
/Joh: Sönnerberg/
/E. Norling/

[MARG: N:o 82]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 april 1878,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106981.

Personrelationer