Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 september 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 september 1885

Anmärkning

{1885 den 10 September.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af: Herr Ad. Falk,
Herr T. Engström
Herr T. Boberg,
hvilkas förfall godkändes.

{§.1.}
I enlighet med Utskottets förslag bestämdes att
antalet ledamöter i Komitén för Städernas bolag
till brandförsäkring af lösegendom skulle äfven
för instundande försäkringsår vara 5, hvarjemte
till ledamöter i Komitén för samma tid återvaldes:

Herr Fabriksidkaren G. E. Svahnbäck,
Herr Handlanden C. A. Lundberg d.y,
Herr Apothekaren A. W. Koraen,
Herr Handlanden Carl Andberg och
Herr Rådmannen C. G. Granberg.

[MARG: 71.]

{§.2.}
Föredrogs Utskottets förslag att, för fastställande
af Stadsfullmäktiges rättighet att tillsätta en blif-
vande Stadsingeniör härstädes, hvilken ock blifeve
biträde åt Byggnads Nämnden, till 1.§. i Sta-
dens Byggnadsordning måtte antagas ett tillägg,
så lydande:

"Den Stadsingeniör, som varder i Staden an-
stäld, tillsättes af Stadsfullmäktige."

Stadsfullmäktige beslutade att häröfver
begära Byggnads Nämndens yttrande.

[MARG: 82.]

{§.3.}
Som en blifvande Stadsingeniör härstädes skulle
få rättighet att uppbära särskildt arvode
efter taxa för hvad han såsom Magistratens
och Byggnads Nämndens biträde komme att utföra
åt {enskilda personer}, hvilken taxa borde fullt
motsvara arbetsvärdet, så och i enlighet med
hvad Utskottet i detta ämne hemställt, skulle
Stadsfullmäktige från Magistraten och Byggnads-
Nämnden begära förslag till taxebestämmelser
i berörda hänseende.

[MARG: 82.]

{§.4}
Jemlikt Utskottets tillstyrkan beviljade
Stadsfullmäktige 6 kronor afkortning å
Poliskonstapeln J. G. Johanssons kommunal-
utskylder för år 1884, på de grunder
Utskottet anfört.

[MARG: 70.]

{§.5.}
Som den ansvarsförbindelse Stadsfullmäktige
den 24 sistlidne Mars afgifvit för hos Eskils-
tuna Jernmanufaktur aktiebolag anstälde
Bokhållaren Axel Johan Aug Carlssons försörjning
i händelse af behof under bosättning i Köpen-
hamn, icke längre erfordrades i gällande
kraft, hade samma förbindelse blifvit
återställd, och skulle nu annulleras.

Nyssnämnda bolags till Stadsfullmäktige
afgifna motförbindelse i denna sak skulle
i följd häraf återställas.

[MARG: 33.]

{§ 6}
Till Utskottet remitterades för beredning en
genom Magistraten inkommen ansökning
af Ingeniören P. Larsson om tillökning å
entreprenad summan för allmänna läroverks-
huset härstädes i anseende till af honom
lidna förluster på detta byggnads företag.

[MARG: 83.]

{§ 7.}
Komiterade för uppförande af nytt all-
mänt läroverkshus aflemnade redogörelse
för deras uppdrag samt en vexel till uttag-
ning å upp- och afskrifning i Södermanlands-
Banken å belopp 3310 kr. 34 öre; utgörande
kontanta behållningen på hvad Komiterade
för detta byggnads företag från Stadskassan
lyftat; och anhöllo Komiterade att från
uppdraget blifva befriade samt hemstälde
att Stadsfullmäktige icke uttaga af entrepre-
nären den plikt af 2357 Kronor, hvartill
han genom försenadt arbete gjort sig förfallen.

Stadsfullmäktige biföllo framställningen
om befrielse för Komiterade samt hänskjöto
granskningen af deras redovisning till de revisorer
hvilka för 1885 års stadsräkenskap varda
utsedda. Af syninstrumentet togs Stadsfullmäktige del.

Frågan om pliktens efterskänkande re-
mitterades, för beredning, till Utskottet; -äfven
så det af Komiterade afgifna "Sammandrag
af Kassaräkningen."

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/
/A; W; Koraen/
/Ad Fr Dahlström/

[MARG: 84.]

År 1885 den 14 September å Rådhuset
offentligen uppläst betyga.

/Aug Eriksson/
/C, G, Bergström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 september 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106977.

Personrelationer