Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 september 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 september 1868

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den 10
September 1868.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af
Herrar Nordlund och Hellstedt med godkändt
förfall.
(Herrar C. P. Malm och A. Åkerhjelm frånv.)

{§.1.}
Efter föredragning af Berednings utskottets för-
nyade utlåtande i frågan om ordnandet af
den nattliga polisen här i Staden, gjordes nu
följande tillägg till Stadsfullmäktiges beslut
i denna sak den 6 sistlidne Augusti:

1:o Drätselkammaren skall antaga det erforderliga
antalet patrullkarlar och med dem upprätta
kontrakter;

2:o Magistraten upprättar och fastställer för
den nattliga bevakningen ett tjenstereglemente,
efter derom gjord ansökan, med vissa uti
Berednings Utskottets utlåtande upptagna
bestämmelser.

3:o De nya patrullkarlarne antagas till
en början på 6 månader. -

Emot förestående beslut reserverade sig
Herr C. J. Andberg, under förmenande, att
denna sak, såsom en polisfråga, icke till-
hörde Drätselkammarens förvaltning annor-
ledes än hvad kostnaden beträffar. -

[ÄRENDEORD: Rättsväsendepersonal]

[MARG: N:o 184.]

{§.2.}
Med godkännande af Drätselkammarens
derom afgifna utlåtande, afslogs Herr
C. J. Westerbergs ansökning om erhållande
af full eganderätt till den plats vid
dammarne hvarå hans vattenverk,
f.d. Stampen, är uppfördt, emedan ett
bifall till ansökningen möjligen blefve för
Staden skadligt. -

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

[MARG: N:o 98.]

{§.3.}
Efter upplysning derom att Winhandlanden
P. D. Petersén i Stockholm vore på ekonomiskt
obestånd, afslogs hans ansökning att få på
sig öfverlåten arrenderätten till Stadens
lustställe Djurgården.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

[MARG: N:o 95.]

{§.4.}
Inlemnade Hamn Direktions ledamoten C. A.
Ström en protest mot ansvar för förvaltningen
af Hamnkassan under den tid Herr
A. Svahn var hamnfogde. -

[ÄRENDEORD: Hamnrevision]

[MARG: N:o 107.]

{§.5.}
Utlåtande af härvarande Tekniska Skolas
Direktion skulle begäras i anledning af en
utaf Herr C. A. Ström ingifven framställ-
ning, angående brandförsäkring å nämnde
Skolas materiel och Stadens befrielse
från ersättningsskyldighet för bristande
brandförsäkring.

[ÄRENDEORD: Brandförsäkring]

[MARG: N:o 108.]

{§.6.}
Då Drätselkammaren anmält sig icke
fått för Stadens räkning inköpa den nu
återstående delen af tomten N:o 108 för de
af Stadsfullmäktige bestämda 300 Rd [riksdaler]
Rmt [riksmynt], och att Säljarne derför begärt 500 Rd
Rmt, med vilkor att köpet afslutas inom
denna månad och att Kyrkogatan förlänges
ned till ån och försättes i gångbart skick
samt planteras på ena sidan, företogs
nu åter detta ärende, hvarvid Stadsfull-
mäktige beslutade att inköpa tomten
N:o 108 för 500 Rd Rmt och på
nyssnämnda vilkor.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 100.]

{§.7}
Till Poliskammaren remitterades en af
Herr Direktören Theofr. Munktell ingifven
framställning, angående behof af nattvakt
utanför herr Direktörens och andras fastig-
heter å Norr.

[ÄRENDEORD: Rättsväsendepersonal]

{§.8.}
Med förmälan att Gården N:o 124 ny-
ligen blifvit såld och att för Rademacher-
gatans förlängning erfordrades en del
af nämnde gårdstomt, väckte herr C. O.
Öberg motion derom att Staden, på sätt
Byggnads Ordningen medgifver, måtte för
nämnda behof inlösa hvad som är be-
höfligt af tomten N:o 124 innan köpet
derå vinner laga stånd.

Denna motion remitterades, för beredning,
till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

{§.9}
Attesterades till liquid från Stadskassan
En Rd 81 öre Rmt till herr C. J. Westerberg
för postpenningar och handlingars af-
skrifning rörande nya brobyggnaden.

[ÄRENDEORD: Brokostnad]

{§.10.}
Ordinarie Ordföranden afträdde såsom
jäfvig att behandla följande ärende,
och herr vice Ordföranden ledde derunder
förhandlingarne.

Herrar Skogsborg, Sjöberg, Andberg och
Widberg afträdde jemväl såsom jäfvige.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.11.}
Föredrogs en framställning af Eskilstuna
Sparbanks Styrelse, att Stadsfullmäktige,
lika med Sparbankens Principaler, ville
förklara sig icke kunna fordra ersättning
af vederbörande Styrelseledamöter för hvad
Sparbanken förlorat genom f.d. Räken-
skapsföraren P. G. Fahlanders bedrägerier,
samt hos Konungens Befallningshafvande om så anses nödigt
förorda att denna förlust finge af-
skrifvas i Sparbankens räkenskaper. -

Af handlingarne inhemtades att Spar-
bankens förlust genom Fahlanderska försnill-
ningarne utgjorde - Rd 22221,50.
och att godtgörelse erhållits för - 1561,65.
så att återstående förlusten utgjorde - 20659,85. Rmt

Sedan ifrågasatt blifvit, huruvida Stads-
fullmäktige voro behöriga att handlägga
frågan, och desse förklarat sig derutinnan
ega befogenhet, emedan Sparbankens vinst-
medel icke kunna användas annorlunda
än till allmänt behof för Staden, beslöts
att Stadsfullmäktige ej skulle å Stadens
vägnar framställa något ersättningsanspråk
på den del af Sparbankens förlust, som
tillkommit under tid, för hvilken Styrel-
seledamöterne fått sig af Principalerne an-
svarsfrihet beviljad; men då af hand-
lingarne ej kunde synas huru mycket
detta utgjorde, skulle desamma åter-
remitteras till Sparbankens Styrelse,
med anhållan, att i sistnämnde fall få
upplysning, hvarefter Stadsfullmäktige
skulle ärendet åter till behandling företaga.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

[MARG: {N:o 106.}]

S.D. Justerat

/B L. Hessle./
/Levin Hedlund/

Förestående Protokoller för den 6 sistl.
Augusti och denna dag äro å Rådhus-
salen offentligen upplästa, betyga

Eskilstuna den 10 September 1868.

/P; E; V; Lundqvist/
/C Jernbergh/

[MARG: N:o 109.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 september 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106976.

Personrelationer