Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 september 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 september 1891

Anmärkning

{1891, den 10 September.}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med un-
dantag af

H:rr Arvid Nilsson,
E. Svahnbäck,
H. Hallström
Th. Boberg och
P. Liljeqvist
samtlige med anmäldt och godkändt för-
fall, samt

C. A. Stenman,
C. A. Lundberg
Th. Engström, och
H. Lagerbäck,
utan godkändt förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera dagens protokoll ut-
sågos H:rr Aspelin och Stenqvist.

{§ 2.}
För förfallolös utevaro från sammanträdet den
13 sistlidne Augusti pliktade Herr O. Svengren två
kronor.

{§ 3.}
Till ombud för staden vid Norra Södermanlands
jernvägsaktiebolags första ordinarie bolagsstämma
å Rådhuset härstädes den 30 innevarande Sep-
tember valdes Rådmannen och Riddaren E. A. Lund-
blad.

{§ 4.}
Till ledamöter af komitén här i staden för brandförsäk-
ring af lösegendom i städernas bolag återvaldes af de
förutvarande medlemmarne:

H:rr Snickaremästaren A. G. Pettersson,
Apothekaren A. W. Koraen
Handlanden Carl Silén och
Rådmannen E. A. Lundblad

samt nyvaldes, efter Herr Levin Hedlund, som undan-
bedt sig återval,

Fabriksidkaren Aug. Ståhlberg.

[MARG: {42.}]

{§ 5.}
Föredrogs och godkändes BeredningsUtskottets för-
slag till påminnelser i målet rörande Fabriksidka-
ren Gustaf Erikssons och hans hustrus mantalsskrif-
ningsort.

[MARG: {21.}]

{§ 6.}
I fråga om uthyrande af vattenverken Liehammaren,
Piphammaren och Stampen beslöto Stadsfullmäktige
i enlighet med Beredningsutskottets hemställan,
att till Munktells Mekaniska Verkstads Aktiebo-
lag under en tid af femtio år från och med den 1 Ok-
tober detta år till den 1 Oktober 1941 mot en årlig arren-
desumma af 2250 kronor utarrendera den s. k. Lieham-
maren med dertill anslagna 20 hästkrafters vattenmängd
samt de till Piphammaren och Stampen anslagna
25 hästkrafter;

att till Lagerbäcks Fabriks Aktiebolag för tiden in-
till den 1 Oktober 1932 mot en årlig afgift af 250 kro-
nor utarrendera området för Piphammaren och
Stampen; samt

att bemyndiga Drätselkammaren att närmare
bestämma de vilkor, på hvilka utarrenderandet skall
ske.

[MARG: 41.]

{§ 7.}
I skrifvelse af den 26 sistlidne Augusti hade Drät-
selkammaren gjort framställning om afskrifning
i räkenskapen af 1890 års kommunalutskylder till
belopp af 557 kronor 95 öre enligt Drätselkammarens pro-
tokoll samma dag samt af Stadskamreraren afgifven
förteckning

Vid behandling häraf beslöto Stadsfullmäktige
att från afskrifning skulle undantagas

N:o 1390 Kontoristen Carl Sjöberg - 34.05
N:o 1004 Sergeanten C. J. Berglund - 9.68
N:o 556 Konduktören C. A. Olsson - 10.05
N:o 233 Källaremästaren F. R. Rundqvist - 108.25.
N:o 2781 Filaren C. O. Erlandsson - 4.02.

Summa kr. 166.05

men för återstående utskyldssumman - 557.95
skulle afskrifning ske i räkenskapen

[MARG: {43.}]

{§ 8.}
Till Utskottets beredning remitterades

1:o) En af Styresmannen för Carl Gustafs stad gjord
framställning om erhållande af Stadsfullmäktiges yttrande öfver
förening, ingången
år 1891 vid reglering af rågränserna emellan Eskilstuna
stad å ena och Carl Gustafs stads gevärsfaktori
å andra sidan; och (MARG: {25.}]

2:o) Herrar E. A. Bergs och A. Aulins motion rörande
öfverbyggnad af inom staden befintliga klapp-
bryggor, hvilket sistberörda ärende skulle af ut-
skottet till Drätselkammaren för vidare beredning öfverlemnas.

[MARG: {44.}]

{§ 9.}
För utevaro från dagens sammanträde utan anmälda
och godkända förfall plikta H:rr C. A. Stenman, C. A. Lund-
berg, Th. Engström och H. Lagerbäck två kronor hvardera.

Justeradt

/Theofr Munktell/
/O: Aspelin/
/L, Stenqvist/

År 1891 den 14 September å Rådhuset offentligen uppläst betyga

/Gust Carlsson/
/C, J, Karlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 september 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106978.

Personrelationer