Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 september 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 september 1896

Anmärkning

{1896, den 10 September}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med undan-
tag af
Herrar Aspelin,
Tunberg och
A.G. Pettersson, alla med anmälda
och godkända förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
Herrar Åkerstein och Emil Andersson.

{§ 2.}
I afgifvet utlåtande öfver en af Fattigvårdsstyrelsen
gjord framställning om anställande af en arbetsför-
man vid fattigvårdsinrättningen härstädes med skyldig-
het att biträda föreståndaren med tillsynen inom inrätt-
ningen och vid arbeten utom densamma enligt den in-
struktion, som Styrelsen kunde finna lämpligt utar-
beta, mot lön af 500 kronor för år, fri bostad och ved-
brand jemte den del af arbetsinkomsten, som hitills
utgått till Föreståndaren, hade Beredningsutskottet
hemställt att, då af den utredning, Fattigvårdsstyrelsen lem-
nat, framginge, att antalet arbetsföra hjon under de två
senate åren eller den tidsperiod, utredningen omfattade,
varit synnerligen lågt, samt att värdet af det arbete, des-
sa hjon utfört, uppgått till jemförelsevis ringa belopp,
och då derjemte Styrelsen såsom motiv för sin fram-
ställning anfört de ständigt förökade skrifgöromålen
för Föreståndaren, hvilka syntes göra det ogörligt för ho-
nom att egna fattigvårds- och särskildt den dermed
förenade arbetsinrättningen den tillsyn, som erfor-
drades, Stadsfullmäktige måtte afslå den
gjorda framställningen, enär det måste synas lämp-
ligare att bereda föreståndaren mölighet att egna
inrättningen erforderlig tillsyn genom att befria ho-
nom från den mängd skrifgöromål, som så småning-
om blifvit honom anförtrodda; och hade Utskottet,
under förklaring, att detsamma ansåge det vara
af behofvet påkalladt att med den altjemt ökade
omfattningen af arbetena för fattigvården härstädes
en omorganisation i sättet för göromålens handhaf-
vande verkstäldes, tillika i sådant hänseende föreslaget att Stadsfull-
mäktige måtte ej mindre besluta inrättande af en sysslo-
mans befattning vid fattigvården, till hvilken tjenst
skulle höra skyldighet att verkställa undersökning-
ar hos och öfvervaka sådana personer, som begä-
ra eller åtnjuta fattigunderstöd, att vara föredra-
gande hos Styrelsen i rena fattigvårdsärenden och
biträda distriktsledamöterna i deras arbeten, samt
att derjemta vara räkenskapsförare och kassör
vid fattigvårds- och arbetsinrättningen, än äfven
lemna fattigvårdsstyrelsen uppdrag att inkomma
med förslag till tjenstgöringsreglemente och aflöning
för en dylik befattningshafvande.

Sedan, efter en stunds diskussion, Fattigvårdsstyrel-
sens vice Ordförande P.A. Pettersson, under framhållande
dels af nödvändigheten att snarast möjligt något gjordes
för att bereda fattigvården tillräckliga arbetskrafter för såväl
yttre och inre tillsyn, som ock särskildt för anskaffande af arbete
åt de fattighjon som kunde och borde sysselsättas dermed,
dels ock af möligheten att nu eller utan en vid-
lyftig och lång tid kräfvande utredning afgöra en så
omfattande fråga, som tillsättande af en syssloman
för fattigvårds- och arbetsinrättningen med de göromål
Utskottet antydt, hvilken fråga borde medföra en
fullständig omorganisering af fattigvården härstädes
i dess helhet, förenat sig med Herr Stålberg i yrkan-
de om remiss till Fattigvårdsstyrelsen af hela ärendet
sådant det nu förelåge, blef detta yrkande bifallet
af Stadsfullmäktige, som sålunda remitterade såväl
frågan om en arbetsförman, som det af utskottet
föreslagna inrättandet af en sysslomansbefattning
vid fattigvården till Fattigvårdsstyrelsen för utredning
och utlåtande.

[MARG:{150}]

{§ 3.}
I enlighet med Utskottets hemställan beslöto
Stadsfullmäktige,
{dels} att för sin del godkänna det förslag till stadgar
för Arbetareinstitutet härstädes, som af den för näst-
föregående arbetsår valda föreläsningsstyrelse blif-
vit framlagdt, likväl med den förändring, att § § 2 och
3 erhölle följande lydelse:

{§2} Arbetareinstitutets alla angelägenheter handhafvas
af en styrelse, bestående af sex ledamöter och två
för dessa utsedde suppleanter.

Så länge institutet åtnjuter anslag af staden
skola tre af styrelsens ledamöter och en supple-
ant väljas af Stadsfullmäktige i Eskilstuna och
de öfriga tre styrelseledamöterna och den andra
suppleanten utses på allmänt sammanträde af dem
bland institutets åhörare, hvilka innehafva ter-
minskort för sista vårtermins föreläsningar.

Styrelsens ledamöter och suppleanter väljas före
Augusti månads utgång och för en tid af ett år.

{§3} Styrelsen, hvars Ordförande väljes af Stadsfullmäk-
tige, utser inom sig vice Ordförande, Sekreterare
och Kassaförvaltare. För giltiga besluts fattande
skola minst fyra af styrelsens ledamöter vara
närvarande. Stannar vid omröstning lika röste-
tal för olika meningar, gälle den mening ordföran-
den biträder. Styrelsen sammanträder på ordföran-
dens kallelse.

{dels ock} att lemna Eskilstuna Arbetsinstitut ett an-
slag af Ett tusen kronor såsom bidrag till uppehål-
lande af föreläsningar vid institutet under tiden
15 September 1896 - Maj 1897 enligt de bestämmelser,
som finnas intagna i det af Stadsfullmäktige godkän-
da förslaget till stadgar för samma institut.

Slutligen beslöto Stadsfullmäktige, likaledes på
Utskottets förslag, att för Arbetatreinstitutets nästkom-
mande arbetsår intill tiden för nästa styrelseval utse

{till ledamöter i Styrelsen:}
Fabriksidkaren m.m. Arvid Nilsson,
Ingeniören Hadar Hallström och
Kollegan Fil. D:r August Heimer;
{till suppleant i Styrelsen:}
Direktören Gust. Fahlstedt;
{till revisor:}
Direktören m.m. Aug stålberg och
{till revisorssuppleant:}
Handlanden Emil Andersson.

Ett framstäldt förslag att vid detta sammanträde
företaga val af Ordförande i Styrelsen afslogs; och be-
slöto Stadsfullmäktige uppskjuta detta val till dess
meddelande erhållits om val af öfriga ledamöter i sty-
relsen.

[MARG:{160}]

{§ 4.}
I en till Stadsfullmäktige stäld skrifvelse den
3 innevarande månad hade Drätselkammaren hem-
stält, att Stadsfullmäktige, med bifall till en
af Doktoren C. Söllscher gjord ansökan om tillstånd att
inköpa en mindre del af det till slottsbacken här-
städes hörande stadens område och under förutsättning
dels af vederbörande myndighets gokännande af den på
grund af det ifrågasatta köpet nödiga jemkning i
tomtgränsen för tomten N:r 87 och 89 och dels af det
utaf Drätselkammaren uppstälda vilkor af en tio fot bred
förgård emot Slottsbackens område, måtte bemyndiga Drätsel-
kammaren att mot en köpesumma af 1000 kronor
afsluta köp med Doktor Söllscher af ett intill dennes
tomt N:r 87 och 89 liggande område af Slottsbacken,
i areal innehållande 877,90 qvadratmeter, i enlighet
med en ärendet bilagd, af Stadsingeniören C.F. Vir-
gin upprättad karta, hvilket område skulle tilläg-
gas ifrågavarande tomt till utvidgning och regle-
ring af densamma.

till hvad Drätselkammaren sålunda hemstält
lemnade stadsfullmäktige bifall.

[MARG:162]

{§ 5}
På förslag af Brandchefen härstädes Ingeniören
Hadar Hallström beslöto Stadsfullmäktige, att hos
KM:t göra underdånig ansökning att, jemlikt 19 kap 14 och
21 §§ Strafflagen, Staden tillhöriga brandtelegraf
med ledningar, signalapparater eller andra dess beståndsdealar eller tillhörigheter
måtte tillerkännas lika skydd, som Statens
telegrafinrättning enligt §§ 13 och 21 i samma kapitel
af Strafflagen åtnjuter.

[MARG:{163.}]

{§ 6.}
Drätselkammarens Ordförande Direktör Aug.
Stålberg, meddelade, att han, till fullgörande af
Stadsfullmäktiges honom den 31 nästlidne månad
lemnade uppdrag sökt att samma dag i Stockholm
försälja Stadens aktier i O.F.W. Jernväg till det af
Stadsfullmäktige åsatta pris 160 kr. för stycket, men
att, då fast anbud icke erhållits på mera än 150 kronor
stycket, han, i enlighet med Stadsfullmäktiges före-
skrift, verkstält utbyte af 1750 aktier mot
175 aktier i Grängesberg-Oxelösunds Trafikbolag;
och företedde Herr Stålberg till bekräftlelse af denna
uppgift ett af Skandinaviska Kredit Aktiebolaget ut-
färdadt interimsqvitto å utbytet.

På yrkande af Herr Stålberg beslöts öfverlemna
samma qvitto till Drätselkammaren med uppdrag
att verkställa utbytet i sinom tid.

[MARG:{161}]
Justeradt den 15 September 1896.

/Arvid, Nilsson/
/H. Åkerstein/
/Emil Andersson/

År 1896 den September å Rådhuset offentligen uppläst betygar:

/Joh.Aug.Larsson/
/Axel Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 september 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106975.

Personrelationer