Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 oktober 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 oktober 1895

Anmärkning

{1895, den 10 Oktober.}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med undan-
tag af Herrar Hellstedt,
Åkerstein,
Berg och
Svengren, alla med anmälda och godkän-
da förfall, samt

Herr Dahlgren utan anmäldt förfall.

{§ 1.}
Uppläste Ordförande en till Magistraten stäld och
derifrån med resolution öfverlemnad skrifvelse den 2
Oktober 1895 från Herr Landshöfdingen m. m. F. A. Bo-
ström, i hvilken skrifvelse enligt nå-
digst gifvet uppdrag Magistraten anmodats att till
Eskilstuna stads innevånare framföra H. M:t Konungens
hjertliga tack för de bevis på varm hyllning och un-
dersåtlig tillgifvenhet, som Hans Maj:t under vistelsen
i Eskilstuna vid öppnandet af Norra Södermanlands
jernväg fått från stadens alla samhällsklasser mottaga.

Skrifvelsen i fråga skulle med åtecknadt bevis om
delgifvningen till Magistraten återställas.

[MARG: 106.]

{§ 2.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll ut-
sågos Herrar Grönberg och Hallström.

{§ 3.}
Till Utskottet öfverlemnades att upprätta förslag å
ombud för staden vid instundande mantalsskrifning.

[MARG: 107.]

{§ 4.}
I likhet med hvad Utskottet hemstält i fråga om
en af Herr A. Hellstedt väckt motion om införande här
i staden af obligatorisk besigtning af åkarehästar
beslöto Stadsfullmäktige, att motionen i fråga icke skulle
till någon dess åtgärd föranleda.

[MARG: 108. (123/1892) ]

{§ 5.}
I afgifvet utlåtande öfver en af Herr Stawelius väckt
motion om försäljning af alla eller en del af stadens aktier
i Oxelösund - Flen - Westmanlands jernväg för att med försälj-
ningssumman bestrida de ökade kostnaderna för stadshus-
byggnadens uppförande hade Utskottet på anförda skäl
hemstält, att Stadsfullmäktige för närvarande måtte af-
slå hvarje framställning att vare sig för att erhålla pen-
ningemedel till gäldande af nyssnämnda kostnader eller
för hvilket annat ändamål det vara månde försälja
alla eller någon del af dessa stadens aktier.

Sedan Herr Stawelius talat för försäljning och yrkat
att Stadsfullmäktige skulle besluta, att af sina till ett an-
tal af 1759 stycken uppgående aktier försälja 759,
om derför kunde erhållas det pris, som de för
närvarande betingade, afslogo Stadsfullmäktige motionen
och godkände hvad Utskottet i dess utlåtande hemstält.

[MARG: 104.]

{§ 6.}
I afgifvet utlåtande öfver den af stads-
huskommitterade gjorda framställningen att, då det be-
viljade anslaget till Stadshusbyggnaden, 400000 kronor, obe-
räknadt 12000 kronor för brandstation, af uppgifna orsa-
ker visade sig blifva otillräckligt, Stadsfullmäktige måtte
bevilja ett ytterligare anslag för ifrågavarande ändamål
af 50000 kronor och att sålunda det för stadshusbyggna-
den, deri icke inräknas brandstationen, behöfliga lån
måtte i den und. ansökningen om detsammas upptagan-
de beräknas till sammanlagdt 450.000 kronor, hade Ut-
skottet hemstält om bifall till den gjorda framställnin-
gen; och blef denna hemställan
af Stadsfullmäktige godkänd.

[MARG: {6}]

{§ 7.}
I enlighet med hvad Utskottet hemstält i fråga om
en genom Magistraten öfverlemnad framställning från
interimstyrelsen för det ifrågasatta arbetareinstitu-
tet härstädes om, anslag för ändamålet från kommu-
nens sida beslöto Stadsfullmäktige att afslå den
föreliggande framställningen, men att, då de, som tecknat
bidrag till institutet, beslutat, att för de tecknade medlen
hålla några serier af föreläsningar, oafsedt huruvida från
stat eller kommun bidrag härtill komme att lemnas,
samt valt en föreläsningsstyrelse, betående af
Fabriksidkaren Arvid Nilsson, Ingeniören Hadar Hall-
ström, Fil. D:r Heimer, Tapetseraren Jonsson och Förman-
nen Gustaf Larsson, ställa till denna styrelses för-
fogande ett förslagsanslag af högst ett tusen kronor,
att tillika med de enskildt insamlade och till ungefär
samma belopp uppgående medlen användas till an-
ordnande af serieföreläsningar, enligt styrelsens
bepröfvande, under innevarande höst och nästkom-
mande vinter intill utgången af April månad 1896.

[MARG: {105}]

{§ 8.}
Med magistratsresolution erhöllo Stadsfullmäktige
det af KM:ts och Rikets Kammarrätts utslag den 21 sist-
lidne Augusti uppå de besvär Eskilstuna stad anfört
öfver länets pröfningsnämnds
åtgärd att fastställa taxeringsvärdet å staden
tillhöriga lägenheten Westmarken i Fors socken för år 1895
till 40000 kronor, enligt hvilket utslag K.
Kammarrätten, enär pröfningsnämnden för år 1893,
hvilket år allmän fastighetstaxering egt rum, genom
beslut, som blifvit af K. Kammarrätten och KM:t fast-
stäldt, bestämt taxeringsvärdet å ifrågavarande
lägenhet till 40000 kronor, icke funnit skäl att gö-
ra ändring i öfverklagade beslutet.

Då Stadsfullmäktige icke hade sig bekant, att
KM:ts utslag fallit å de besvär, staden anfört öf-
ver K Kammarrättens utslag, hvarigenom fast-
stälts 1893 års pröfningsnämnds beslut att höja taxe-
ringsvärdet för år 1894 å Vestermarken, beslöto
Stadsfullmäktige, att öfver K. Kammarrättens nu
delgifna utslag hos KM:t anföra und. besvär, derest
icke inom besvärstidens utgång KM:ts före-
nämnda utslag kommit Stadsfullmäktige till handa
och det visat sig att KM:t icke funnit skäl göra
ändring i K. Kammarrättens och pröfningsnämndens be-
slut; skolande bevis öfver delgifningen genom ut-
drag af protokollet till Magistraten öfversändas.

{§ 9.}
Till utskottet för afgifvande af förslag till yttran-
de remitterades handlingarne rörande af staden
sökt bidrag från Kongl. Arméförvaltningen till be-
stridande af kostnaderna för uppehållande af
fast brandkår härstädes.

[MARG: 109.]

{§ 10.}
För afgifvande af valförslag remitterades till
utskottet Fattigvårdsstyrelsens anmälan röran-
de dem af dess medlemmar, hvilka vid inneva-
rande års slut äro berättigade att ur Styrelsen
afgå.

[MARG: 110.]

{§ 11.}
Till Drätselkammaren för beredning remitterades
en af vice Ordföranden D:r Mossberg väckt motion,
att den del af tomterna N:r 108 c, h, och e, som för när-
varande användes till gata, måtte ordnas och för-
ses med rännsten och en smalare gångbana längs
nämnda tomter.

[MARG: 111.]

{§ 12.}
För utevaro utan anmäldt förfall pliktade Herr
Dahlgren 2 kronor.

Justeradt den 12 Oktober 1895.

/Arvid, Nilsson/
/Hadar Hallström/
/Fredrik Grönberg/

År 1895 den 14 Oktober å Rådhuset ofentligen
uppläst betygar:

/Joh Larsson/
/E, A, Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 oktober 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106974.

Personrelationer