Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 mars 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 mars 1892

Anmärkning

{1892, den 10 Mars}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med undan-
tag af

Herrar J. O. Nilsson,
Th. Engström,
Ernst Frieman och
O. F. Larsson alla med anmälda och
godkända förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordf. justera detta protokoll valdes Herrar
Svengren och Dahlgren.

{§ 2.}
Granskades 1892 års för staden upprättade mantals-
längd, hvilken mera än 14 dagar hållits tillgäng-
lig för stadens innevånare efter kungörelse i tid-
ningarne; och tillkännagaf Ordf., att inga anmärk-
ningar mot densamma under anslagstiden förekom-
mit.

Med det möjligen blifvande tillägg, som betingades
deraf, huruvida KMBef:de i länet komme att förord-
na, det J. M. Widegren med familj skall här i staden
mantalsskrifvas, hvarom Stadsfullmäktige gjort
framställning, blef längden af Stadsfullmäktige
godkänd.

{§ 3.}
I likhet med hvad Utskottet hemstält beslöto
Stadsfullmäktige att hos Magistraten göra anhål-
lan, att tomterna N:ris 356, 358 och 389 härstädes, om
hvilkas reserverande för stadens behof Stadsfullmäktige förut
gjort framställning, enär berörda tomter vore för
staden lämpliga, särskildt för uppförande af en
folkskolebyggnad, hvaraf behof snart kunde uppstå
å stadsdelen Norr, måtte varda åt staden till bebygan-
de för något dess behof upplåtna, men att, då tid-
punkten för behofvet af en ny folkskolebyggnad å
Norr ännu svårligen kunde bestämmas samt tomterna be-
funne sig i sådant skick, att mycket och långvarigt ar-
bete måste nedläggas å deras planerande i och för bygg-
naders uppförande derå, Magistraten måtte utsträcka
tiden för byggnadsarbetets verkställande utöfver den
tid, Magistraten i dylika fall plägade bestämma.

[MARG: {24.}]

{§ 4.}
Föredrogs och godkändes Utskottets förslag till under-
dånigt yttrande med anledning af J. E. Julins och A. J.
Hagströms i Torshälla samt A. F. Redins i Hemla hos Km:t
anförda und. besvär öfver KMBef:des i länet tre utslag
den 5 Sept. 1891 i mål angående klagan öfver utmätning
för uttagande af kommunalutskylder, påförda kla-
gandene till Eskilstuna stad för år 1890.

[MARG: {70.}]

{§ 5.}
På sätt Drätselkammaren anhållit bemyndiga-
de Stadsfullmäktige Drätselkammaren att hos
Magistraten begära upplåtande till staden af tomter-
na N:ris 84-86 samt 317 och 333, äfvensom att, sedan
mätningsbevis och tomtebref erhållits, hos Rådstufvu-
Rätten å samma tomter söka lagfart.

[MARG: {72}]

{§ 6.}
Med Magistratsremiss öfverlemnades till Stads-
fullmäktige en skrifvelse af den 17 nästlidne Fe-
bruari från KMBef:de i länet med erinran, att, då
Kongl. Förordningen den 31 Dec. 1891 angående vilkoren
för försäljning af bränvin och andra brända eller
distillerade spirituösa drycker, hvilken den 1 näst-
kommande April komme att träda i kraft, innehölle
i § 26 rörande tiderna för minuthandelns och utskänk-
ningens bedrifvande åtskilliga förändrade bestämmel-
ser, och det med anledning häraf kunde blifva fråga
om, huruvida och i hvad mån de i KMBef:s resolution
den 30 Nov. 1885 meddelade bestämmelser rörande om-
förmälda försäljningstider i Eskilstuna lämpligen
borde ändras eller bibehållas, Stadsfullmäktige, derest de
med anledning af nyssberörda omständighet äfvensom
till följd af stadgandet i § 26 mom 4 af ofvan åberopade Kongl.
Förord-
ning, hade att inom den 15 innevarande Mars till
KM:ts bemälde Befallningshafvande inkomma med den,
af Magistratens yttrande åtföljda, framställning,
som Stadsfullmäktige kunde anse frågan påkalla.

Ärendet remitterades till Utskottet för omedelbar be-
redning, och ajournerades sammanträdet medan Utskottet
beredde förevarande ärende.

Sedan sammanträdet åter vidtagit tillkännagaf Ut-
skottets ordf., att utskottet beslutat hemställa, ej
mindre, beträffande utskänkningstiderna det
Stadsfullmäktige måtte hos KMBef:de göra framställning
derom, att de i N:ris 8 och 274 belägna krogar måtte för
utskänkning hållas öppna söknedagar kl. 8-9 fm. 12-½2 och 6-8
em., likväl med undantag för lördagar, då dessa utskänk-
ningsställen skulle hållas öppna kl. 5-7 i stället för kl. 6-8
e.m.,
att de öfriga trenne utskänkningsställena, hvilka vore
belägna i Gästgifvaregården, Stadskällaren och Cen-
tralhotellet måtte för utskänkning hållas öppna kl.
8 f. m. - 10 e. m., dock med undantag för dag före och efter
sön- och helgdagar, då berörda utskänkningsställen
borde stängas kl. 8 e. m.; att samtliga dessa krogar
skulle vara stängda sön- och helgdagar; att restau-
rations- och schveitzerilokaler skulle hållas öppna
söckendagar kl. 8 f. m. - 11 e. m. samt sön- och helgdagar
kl. 8-10 f. m., 1-4 e. m. och 6-11 e. m., än äfven, hvad angin-
ge stadgandet i § 26, mom. 4 af förevarande
Kongl. Förordning, det Stadsfullmäktige måtte hos KMB.
göra framställning derom, att Poliskammaren här-
städes måtte erhålla rättighet att efter ansökan i hvar-
je fall, då särskilda omständigheter kunde föranleda
behof af försäljningstidens tillfälliga utsträckning, tillstånd
efter eget bepröfvande meddela.

Sedan Borgmästaren Alm yrkat, att förslagets senare
del måtte så till vida förändras, att Stadsfullmäktige
framställning komme att erhålla ett tillägg af innehåll, att
derest nu ifrågavarande Kongl. Förordning kunde anses lägga
hinder i vägen för meddelande af den ifrågasatta
rätten för Poliskammaren att i särskilda fall lemna till-
stånd till utsträckt utskänkningstid, KMBef:de måtte,
jemlikt § 20 af Ordningsstadgan för Rikets städer,
om sådan rättighet såsom ordningsstadgande för Eskilstuna stad
förordna.

Utskottets förslag med det af Borgmästaren Alm
gjorda tillägg blef härefter af Stadsfullmäktige god-
kändt och beslöto förty Stadsfullmäktige hos Kongl.
Maj:ts Bef:de göra framställning derom, att utskänknings-
tiderna här i staden måtte från och med den 1 näst-
kommande April ordnas så, att två af utskänknings-
ställen (nu belägna i gårdarne N:ris 8 och 274) måtte hållas
öppna för utskänkning: söknedagar, utom lördagar,
kl. 8-9 f. m., 12-½2 em, 6-8 e. m., lördagar kl. 8-9 f. m.,
12-½2
e. m. och 5-7 e. m.; att öfriga tre utskänkningsställena
(nu belägna i Gästgifvaregården, Stadskällaren och
Centralhotellet) måtte hållas öppna för utskänkning
söknedagar från kl. 8 f. m. till 10 e. m. utom dag före och
efter sön- och
helgdagar, då stängningstiden skulle inskränkas till
kl. 8 e. m.; att alla dessa utskänkningsställen skulle
hållas stängda under sön och helgdagar; att restaura-
tions- och schveitzerilokalerna måtte för servering hållas
öppna: söknedagar kl. 8 f. m. - 11 e. m. och sön- och helg-
dagar kl. 8-10 f. m., 1-4 och 6-11 e. m.; äfvensom att KMB.
måtte antingen med stöd af bestämmelsen i § 26 mom 4.
af K. FO. den 31 Dec. 1891 öfverlåta å Poliskammaren här-
städes den KMB. tillkommande rättighet att för särskilda fall
och efter an-
sökning hvarje gång meddela tillstånd till utsträck-
ning af utskänkningstiden, eller ock på grund
af stadgandet i § 20 af Ordningsstadgan för Rikets Städer
utfärda ett stadgande för Eskilstuna stad af enahanda innehåll.

[MARG: {73.}]

{§ 7.}
Genom Magistratsremiss hade till Stadsfullmäktige öf-
verlemnats sju särskilda, ansökningshandlingarne
åtecknade, resolutioner af KMB. i länet med föreläggande för
Stadsfull-
mäktige att afgifva förklaring rörande Fors kommuns fram-
stälda yrkande, det följande på socknen skrifvne perso-
ner, nämligen Carl August Ekstrand-Lindholm, Ferdinand
Edvard Julius Svensson, Johan Albert Ferner, Anders Ludvig
Jonsson, Vilhelm Andersson, J. A. Larsson och Carl
Gustaf Johansson jemte pigan Johanna och hennes oäkta
barn Gustaf, Anna och Carl, måtte såsom boen-
de här i staden vid mantalsskrifningstiden, uteslutas
ur längden för Fors socken och upptagas i mantalsläng-
den för Eskilstuna Stad; och beslöto Stadsfullmäktige
att i de olika ärendena afgifva följande förklaringar:

1) beträffande Ekstrand-Lindholm, som är född den 12 Febr.
1864:

Enär Ekstrand-Lindholm varit boende i gården N:o 132
härstädes från den 3 Mars 1891 till den 1 Mars 1892, medgif-
ves Fors sockens yrkande det han måtte för innevarande
år här mantalsskrifvas.

2) beträffande Svensson, som är född år 1862:

Som Svensson aldrig bott i gården N:r 119,
hvilket Fors socken uppgifvit och upplysning om ho-
nom i öfrigt icke kunnat vinnas, bestrides för när-
varande Fors sockens anhållan det han måtte för inne-
varande år mantalskrifvas i Eskilstuna.

3) beträffande Ferner som är född den 3 Maj 1869.

Som Ferner alt ifrån den 1 Okt. 1891 varit och alt fort-
farande är boende i gården N:r 235 härstädes, medgifves
yrkandet, det Ferner måtte för innevarande år härstädes
mantalsskrifvas.

4) beträffande Jonsson, som är född den 1 Okt. 1868:

Enär Jonsson varit boende i gården N:r 240 härstädes
från den 1 November 1891 till den 1 Febr. 1892, medgifves yr-
kandet om hans mantalsskrfning här i staden för innevarande
år.

5) beträffande Andersson, som är född den 21 Mars 1863:

Enär Andersson, hvilken från den 14 Sept. 1891 haft arbete
här i staden, under hela denna tid bott och alt fortfarande
är boende vid Åkerfjellen i Klosters socken, bestrides yr-
kandet att han måtte för innevarande år här mantals-
skrifvas.

6) beträffande J. A. Larsson-Mellin, som är född år 1873:

Enär Larsson altsedan April månad 1891 varit boende
och fortfarande är boende vid Johanneberg i Fors socken
samt icke under denna tid bott här i staden, bestrides
yrkandet om hans mantalsskrifning härstädes.

7) beträffande C. G. Johansson född 1852, pigan Johanna född
1861, samt hennes oäkta barn Gustaf född 1881, Anna
född 1886 och Carl, född 1891.

Som Johansson från April månad 1889 till hösten
1891 jemte de öfriga i ansökningen omförmälda personer
hvarit boende i gården N:r 252 härstädes, finner Stadsfullmäk-
tige att, ehuru dessa personer efter sistnämnda tid saknat
stadigvarande
bostad härstädes, men likväl uppehållit sig i staden
och fortfarande äro härstädes boende, skäligt bifalla
yrkandet om deras mantalskrifning här
i staden för innevarande år.

[MARG: 74.]

{§ 8.}
Ingeniören
T. Olbers i Stockholm gjordt erbjudande att mot en
ersättning af 50 kronor och upplåtande af fri lokal
samt erforderlig annonsering hålla föredrag här i
staden öfver renhållningsfrågan, remitterades för
utlåtande till Helso-vårdsnämnden.

[MARG: {75.}]

{§ 9.}
Till Utskottet remitterades för beredning

1) en af Herr Herm. Lundberg väckt motion derom, att
staden skulle försälja sina aktier i Oxelösund - Flen -
Vestmanlands Jernvägsaktiebolag;
[MARG: {76.}]

2:o) Magistratens genom Borgmästaren Alm väckta motion
rörande förläggande härstädes af underbefälsskolor;
[MARG: {77.}]

3:o) Magistratens anmälan om inkommet anbud från
Spritförsäljningsbolaget i Eskilstuna å öfvertagande
af att minuthandel med ock utskänkning af spirituösa
drycker här i staden under nästkommande försälj-
ningsperiod.
[MARG: {78.}]

{§ 10.}
Föredrogs en från Styresmannen för Carl Gustafs
Stads Gevärsfaktori ankommen skrifvelse den 9 innevarande Mars
deri han förklarade sig icke hafva nå-
got att erinra mot Stadsfullmäktiges beslut den 17 sislidne
Februari att utse
tre personer för att jemte styresmannen eller den
person, åt hvilken sådant uppdrag lemnades, efter
verkstäld undersökning söka träffa öfverenskom-
melse rörande ifrågasatt ändring af det vattenmärke
som utvisade lägsta för faktoriet behöfliga vatten-
ståndet i öfvre ån; och valde Stadsfullmäktige till
delegerade för berörda ändamål Herrar Stadsingeniören
Virgin, Direktören G. Fahlstedt och Drätselkammarens
Ordförande, Farbriksidk. Aug. Stålberg.

[MARG: {64.}]

Justeradt d. 11 Mars 1892

/Theofr Munktell/
/O, Svengren/
/C, W, Dahlgren/

År 1892 den 14 Mars å Rådhuset offentligen
uppläst betyga,

/Gust Carlsson/
/J L Rosén/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 mars 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106966.

Personrelationer