Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 mars 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 mars 1898

Anmärkning

{1898, den 10 Mars}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige
med undantag af Herr Aulin, som är vid Riksdagen,
samt Herrar Hellstedt,
v. Krusenstierna och
Stenman, alla med anmäl-
da och godkända förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
Herrar Grönberg och Hedlund.

{§ 2.}
I enlighet med hvad Utskottet hemstält beslöts Stads-
fullmäktige bifall till den af Styrelsen för härvarande
Elementärläroverk för flickor gjorda framställning om
anslag från staden till läroverket att med ett tusen
kronor årligen utgå under kvartdera af åren 1899, 1900,
1901, och 1902.

[MARG:{14}E.just]

{§ 3.}
Med bifall till hvad Drätselkammaren hemstält be-
slöto Stadsfullmäktige ur räkenskapen afskrifva ett be-
lopp af 2826 kr. 12 öre, utgörande äldre oguldna utskyl-
der enligt en af Stadsfogden afgifven förteckning, hvilka
af uppgifna orsaker icke kunnat indrivas,näml.

för år 1890 kr. 9.62
för år 1891 kr. 22:24
för år 1892 kr. 49:77
för år 1893 kr. 236.08
för år 1894 kr. 535.91
för år 1895, sedan från afskrifning undantagits
N:r 1283 E. Konr. Johansson kr. 15.05 kr.1972.50

[MARG:{18}[N].]

{§ 4.}
Med anledning af Eskilstuna Kallbadhusaktiebolags
genom Herr Hilmer Lagerbäck gjorda framställning om rätt
till om - och tillbyggnad af bolagets badhus i ån samt
om anslag för ändamålet af femtusen kronor att utgå
med femhundra kronor om året under tio år hade Drät-
selkammaren, som funnit den ingifna ritningen otill-
fredsställande, hemstält att,då kändt vore, ej mindre
att badhuset tarfvade en grundlig reparation och att
en tillbyggnad af detsamma jemväl vore af behofvet
påkallad till följd af det stora antal personer som un-
der Sommarmånaderna begagnade tillfälle till bad
derstädes, än äfven att bolagets ekonomiska ställning
icke möjliggjorde en dylik förändring af badhuset, utan
att särskilda medel härför på ett eller annat sätt an-
skaffades Stadsfullmäktige måtte för ifrågavarande än-
damål lemna det begärda anslaget att utgå från den tid,
då arbetet påbörjades, under vilkor att dels folkskolans
härstädes barn två dagar i veckan erhöllo fria bad och
att samma rätt till afgifts fria bad jemväl medgåfves
polispersonalen i staden, när så önskades, dels ock nya
ritningar för det blifvande badhuset utarbetades och
af Drätselkammaren godkändes.

Vid ärendets föredragning framhöll Herr P.A. Pettersson
dels att, enligt hvad han enskildt inhemtat, bolagets eko-
nomiska ställning ingalunda vore så dålig att den
ifrågasatta om och tillbyggnaden af badhuset icke skulle
kunna, åtminstone till största delen, bekostas af bolagets
reserverade medel, hvilka uppgingo till omkring 9000 kr,
dels att staden synes hafva fått och med de vilkor Drätsel-
kammaren föreslagit äfven framdeles skulle komma
att få altför ringa valuta för de penningemedel, som
anslagits och komma att anslås till bolaget, helst med
det ständigt ökade antal folkskolebarn härstädes bad
under två timmar i veckan i och för sig vore otillräck-
liga, dels ock att bättre anordningar för såväl bola-
get, som staden och de badade skulle kunna vidtagas, exempelvis
genom att staden öfvertogo badhuset och skötseln der-
af, då bättre tillsyn vid badtiderna och äfven nödig
handledning i simkonsten skulle kunna lemnas;
och yrkade Herr Pettersson att, då ärendet icke vore
tillbörligt utbredt, detsamma måtte till Drätselkamma
ren återremitteras för förnyad beredning och utlå-
tande.

Stadsfullmäktige biföllo utan omröstning detta
yrkade om återremiss till Drätselkammaren.

[MARG:{17}K.]

{§ 5.}
Med skrifvelse den 1 innevarande månad hade
Magistraten öferlemnat Poliskammarens härstädes
beslut den 24 nästlidne februari i fråga om ordnandet
af vin- och maltdrycks utskänkningen härstädes un-
der nästkommande försäljningsår samt anhållit, jem-
likt § 4 mom. 2 af K. Förordningen den 24 Oktober 1885
ang. försäljning af vin och maltdrycker m.m., om Stads-
fullmäktiges yttrande öfver samma ärende, varande i
berörda hänseende af Poliskammaren hemstält att
utöfver de två ölutskänknings rättigheter härstädes, hvil-
ka icke tilländalöpte före ingången af nästa försäljnings-
år, nämligen de, som tilldelats Hustru Charlotta Hult-
gren och Hustru Maria Blomstrand och hvilka utöfvades i
resp. gårdarne N:r 119 och 293 å stadsdelen Vester, ytter-
ligare finge anordnas och utbjudas dels en rättighet till vinutskänk-
ning i förening med konditorirörelse å stadsdelen
Vester, dels ock åtta ölutskänkningsrättigheter, för
lagda fyra å stadsdelen Vester, två å stadsdelen Söder
och två å stadsdelen Norr här i staden.

Stadsfullmäktige beslöto förklara, att de mot den
sålunda förslagna anordningen af vin- och maltdrycks-
utskänkningen under nästa försäljningsår
icke hade något att erinra.

[MARG:{19}V.just]

{§ 6.}
I enlighet med Helsovårdsnämndens hemställan i fråga
om Herr P.A. Petterssons motion rörande förbud, jemlikt
K. Förordningen den 4 December 1896, för minderåriga
att här i staden Sön- och helgdagar samt visa tider un-
der söknedagar å gater, torg, utskänkningsställen eller
andra offentliga lokaler utbjuda eller försälja tryck-
alster blommor, kramvaror, och annat, beslöto Stadfull-
mäktige antaga följande såsom behöfligt ansedda ordningsstadgande att träda
i kraft en månad efter det stadfästelse derå vunnits:

"För barn, gosse under fjorton och flicka under fem-
ton år, är förbjudet att å Sön- och helgdagar under
någon del af dygnet samt å söknedagar under
tiden från kl. 8 e.m. till kl. 8 f.m. inom Eskilstuna
stad å gator eller andra allmänna platser eller å
utskänkningsställen eller andra offentliga loka-
ler till salu utbjuda eller utdela tryckalster, blom-
mor, kramvaror eller annat"

Förestående beslut skulle för pröfning och fast-
ställelse öfversändas till KMB. i länet.

[MARG:{16}M.jyst]

{§ 7.}
Till Utskottet för afgifvande af förslag till yttrande
remitterades af firman Anderssons Vedgård härstädes
hos KMB. i länet anförda klagomål övfer beskattning
för inkomst af arbete år 1897.

[MARG:{20}B.]

{§ 8.}
För Stadsfullmäktiges kännedom öfverlemnades genom
Magistraten KM:ts den 31 December 1897 i enlighet med Stads-
fullmäktiges beslut faststälda, af Landshöfdinge Embe-
tet i länet i bihanget till landskungörelserna införda Taxa å Hamn
afgifter i Eskilstuna att tjena till efterrättelse intill
slutet af år 1902.

[MARG:{227/97}H.]

{§ 9.}
En af komiterade för anordnande af lantbruks mö-
te härstädes år 1899 gjord framställning om ej mindre
upplåtande till utställningsplats af området vid nedre
hamn, än äfven rätt att från stadens vattenlednings-
nät till och öfver samma område framdraga vatten-
ledningsrör och erhållande af afgiftsfritt vattenled-
ningsvatten för utställningens behof remitterades till
Drätselkammaren för beredning och utlåtande.

[MARG:{21.}L.]

{§ 10.}
Till Utskottet för beredning remitterades en genom
Magistraten öfverlemnad, af aflidne Poliskonstapeln
C.A. Alms enka Anna Alm gjord anhållan, att det
understödsbelopp, som för år 1898 beviljats den aflidne,
finge till enkan under samma år utgå.

[MARG:{22}A.]

{§ 11.}
För afgifvande af yttrande rörande de af Kommersekol-
legium och K. Svea Hofrätt gjorda anmärkningar öfver
det af Stadsfullmäktige beslutade nya reglemente för
Eskilstuna stad och nya lönestat för Borgmästare
och Rådmän härstädes, hade handlingarne i ärendet
blifvit till Stadsfullmäktige öfverlemnade; och re-
mitterades desamma till den för ärendets utredning
förut tillsatta komité, som skulle hafva att snarast
möjligt avgifva förslag till underdånigt yttrande, hvar-
efter frågans slutliga behandling skulle företagas å
extra sammanträde med Stadsfullmäktige.

[MARG:{136/97}R.]

{§ 12.}
Protokollsjustering skulle ega rum å stadshuset
Måndagen den 14 innevarande månad kl.9 f.m.

justeradt den 14 Mars 1898.

/Arvid,Nilsson/
/Fredrik Grönberg/
/Georg Hedlund /

[MARG:{reg}]

År 1898 den 14 Mars å Stadshuset offentligen uppläst betyga:

/Joh, Aug, Larsson/
/L, Aug, Sköld/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 mars 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106967.

Personrelationer