Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 mars 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 mars 1887

Anmärkning

{1887 den 10 Mars}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herr Emil Andersson, hvars förfall godkän-
des.

{§.1.}
Ledamoten Herr Albin Hellstedt anhöll att till
Stadsfullmäktige få öfverlemna såsom gåfva
en ordförandeklubba af elfenben med ingrave-
radt stadens vapen samt med svart skaft, hvilken
klubba framräcktes till Herr Ordföranden.

Stadsfullmäktige emottogo gåfvan och uppdrogo
åt Herr Ordföranden att till gifvaren frambära
deras tacksamhet; som skedde.

{§.2.}
Föredrogs Utskottets utlåtande öfver Fröken
Albertina Trosanders ansökning att Stadsfullmäk-
tige måtte hos Konungens Befallningshafvande
göra sådan anmälan och framställning,att hon må
erhålla rättighet att under instundande sommar-
månaderna Maj-September vid luststället Djur-
gården i Klosters socken idka utskänkning af
bränvin samt andra brända eller distillerade
spirituösa drycker, på sätt och å tid, som en bilagd
ansökning till Konungens Befallningshafvande,
innehölle; och då ifrågastälda utskänkningsrörelsen
vore af omständigheterna påkallad vid lägenheten
Djurgården, som blifvit af kongl. Maj:t till lust-
ställe för Eskilstuna stad upplåten, så be-
slutade Stadsfullmäktige att derom afgifva
anmälan till Konungens Befallningshafvande,
jemte framställning att sökanden må erhålla
begärd utskänkningsrätt; dock att, med förord
för begärda utskänkningstiden till klockan 10
om aftnarna för söknedagarne, försäljningstiden
under sön- och helgedagar må bestämmas till
allenast klockan emellan 1 och 10 eftermiddagar,
som ansåges lämpligast och äfven för ändamålet
tillfyllestgörande.

[MARG: 12]

{§.3.}
Utskottet hade, med ytterligare inskränkning af en timmas
försälgningstid om söndagarne, eller med sådan
blott emellan kl. 1 och 9 e.m, förordat
bifall till en af Enkefru Mathilda Freése
för luststället Sommarro afgifven alldeles
lika framställning med den i föregående §.
för Djurgården behandlade; hvaremot dock
en ledamot sig reserverat och yrkat afslag
å framställningen, emedan den ifrågasatta rö-
relsen vid sommarro icke vore af något be-
hof påkallad och desutom komme att med-
föra olägenhet för närboende.

Efter föredragning af detta utlåtande,
och sedan öfverläggning egt rum, blef Enkefru
Freéses hos Stadsfullmäktige gjorda ansökan
af dem afslagen, i enlighet med yrkandet
i den nämnda reservationen.

Herr C.J. Andberg anmälte reservation mot beslutet.

[MARG: 13.]

{§.4.}
I anledning af Herr G.E. Svahnbäcks motion, om
anvisning af ytterligare saluplatser, hade Utskot-
tet i nu föredragna utlåtandet hemställt,
att Stadsfullmäktige måtte bestämma Nytorget
å Norr till allmän försäljningsplats samt beslu-
ta platsens ordnande för ändamålet så snart
medel dertill kunnat beredas i blifvande
utgifts- och inkomststat, men förklara
förslaget om Nybrohamnens bestämmande till
allmän försäljningsplats icke kunna bifallas,
i följd af dess anvisande till annat ändamål.

Wid företagande af detta ärende anmäldes
att till dagens sammanträde inkommit tvenne
särskilda motioner, afseende att å Rinmanstorg
skulle beredas ytterligare utrymme genom Borg-
mästareboställets ritning, hvilka motioner af-
gifvits af Herrar Ade Falk och Aug. Stålberg;
och på Herr Svahnbäcks hemställan beslöts att
dessa nya motioner skulle i sammanhang med den
förra behandlas, i följd hvaraf dessa lästes.

Härefter yrkades:
1:o att Nybrohamnen måtte tillsvidare upplåtas
till försäljningsplats, men frågan om Nytorget bord-
läggas till afgörande i sammanhang med de tvenne
nya motionerna.
2:o att hela det sammanslagna ärendet må remitte-
ras till beredning af Utskottet.
3:o att hela ärendet må remitteras till beredning
af en särskild Komité, hvarå ledamotsförslag äfven
gjordes.

Stadsfullmäktige beslutade först att hela
det sammanslagna ärendet skulle remitteras till
beredning, och derefter, genom votering med
15 röster mot 14 röster, att beredningen skulle
af Utskottet verkställas.

[MARG: 17.]

{§.5.}
Upplästes den af vederbörande afgifna
revissionsberättelsen för Eskilstuna Utskänk-
ningsbolag och försäljningsåret 1885-1886,
hvarefter Stadsfullmäktige beslutade att,
utan anmärkning, lägga berättelsen till hand-
lingarne.

[MARG: 18]

{§.6.} Eskilstuna stads Mantalslängd för år 1887, hvilken varit för granskningfram-
lagd utan anmärkning, förklarades justerad.

{§.7.} Hamndirektionen anhöll uti nu föredragen
skrifvelse att, emedan domstol förklarat hamn-
afgift till staden för Ångslupen Lärkan icke böra
förekomma, då hans tilläggsplats icke vore
inom stadens hamnområde, och jemväl andra
skäl förelågo som gjorde det angeläget att få
stadens hamnområde både noga bestämdt och
för öfrigt utsträckt utöfver stadens eget vattenområde,
Stadsfullmäktige måtte i detta ämne afgifva
underdånig framställning till Kongl. Maj:t enligt
ett afgifvet förslag, som innehöll begäran att
till Eskilstuna stads hamn måtte få anses
odelat höra det vattenområde, som sträckte sig
från Tunafors bruks fasta dammar straxt
utanför staden, i söder, till det ställe af Eskils-
tuna-ån, der Eskilstuna kanal i samma å
hade sin utmynning, i norr.

Efter öfverläggning godkände Stadsfullmäktige
Hamndirektionens förslag om aflåtande till
Kongl. Maj:t af en sådan begäran, men sjelfva
skrifvelsens formulering, sådan den nu före-
låg, godkändes ej, utan blef det nu uppdraget
åt Hamndirektionen, förstärkt med Herr Borg-
mästaren Alm och Stadsfullmäktiges Ordfö-
rande, att omredigera skrifvelsen, hvilken
derefter på vanligt sätt expedieras.

Herr A.F. Dahlström hemstälde om det tillägg
att, derest Kongl. Maj:t funne hinder möta
för bifall till förslaget om hamnområdets
utsträckning till Eskilstuan kanals utmynning
i ån, för sådant fall dock skulle begäras så-
dan utsträckning af hamnområdet, som
öfverensstämde med en tidigare förklaring
af Stadsfullmäktige i detta ämne; men
Herr Dahlströms yrkande afslogs.

[MARG: 20.]

{§.8.}
Stadsfullmäktige förklarade sig icke hafva
något att erinra deremot att, sedan Rekarne
Häraders Hushållningsgille fått anslag till
en hästmarknads ordnande vid Eskilstuna,
denna marknad finge ordnas vid vägen till
Djurgården.

[MARG: 19.]

{§.9.}
Till beredning af Drätselkammaren remitterades
en framställning af Herr C.F. Lundström att han måtte
fortfarande till årets slut få hyra den af
honom begagnade upplagsplatsen på Nygärdet.

[MARG: 21.]

{§.10.}
Stadsfullmäktige beviljade afskrifning af 3 kronor
94 öre Kommunalutskylder för år 1886 påförda
C.J.A. Olsson och E.L. Wikstrand för Nygärdesjord,
hvilken dessa redan året förut sålt till staden.

{§.11.}
Herr Ade Falk väckte muntligen motion att
då hädanefter förekomme att till frmmande ändamål uthyra
eller upplåta Gymnastiklokalen, sådant måtte ske af Drätsel-
kammaren efter Rektors vid allmänna läroverket
hörande.

Motionen remitterades till Utskottet för
beredning.

{§.12.}
Herr E.A. Lundblad väckte muntligen motion
att då uthyrning eller upplåtande af Gymnastiklokalen för
fremmande ändamål begärdes, Drätselkammaren skulle
för hvarje tillfälle höra ej mindre läroverkets
rektor än Skolrådets ordförande, och att,
derest båda eller blott endera af dem af-
styrkte saken, något upplåtande af Gymnastik-
lokalen då ej skulle förekomma; och blef
denna motion till Utskottet för
beredning remitterad

{§.13.}
Upplästes protokollet från Komitén för
16:de April. fonder angående årets stipendie
anslag.

{§.14.}
Stadsfullmäktige beslutade att Herrar Falks
och Lundblads här ofvan omförmäldta motioner
angående Gymnastiklokalen skulle hamna
att i ett sammanhang behandlas.

Uppläst och justeradt

/TheofrMunktell jr/


År 1887 den 14 Mars i Rådhuset offenligen
uppläst; betyga

/Aug, Eriksson/
/Aug: Stenman/

[MARG: 22.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 mars 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106965.

Personrelationer