Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 mars 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 mars 1881

Anmärkning

{1881 den 10 Mars.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af:

Herr E. A. Lundblad
Herr P. A. Hagström
Herr Joh. Walén med godkända förfall

{§.1.}
Uti frågan, huruvida det af Rådhusbro Komiterade,
i tvisten mot entreprenören A. M. Andersson, erlagda
vad mot Rådstufvu Rättens utslag borde fullföljas
eller icke, hade utsedde Komiterade sig utlåtit
och, enligt upplästa betänkandet, ansett Rättens
domslut sådant att det erlagda vadet icke kan
med någon utsigt till framgång fullföljas; dock
hade ene Komitéledamoten Herr t.f. Borgmästaren
Alm, enligt hvad han nu anmälte, med instämmande i nyssnämnda åsigt,
dock så till vida
varit af skiljaktig tanka, att han dessutom för sin del hemstälde
att Rådhusbrokomiterades i ämnet gjorda framställ-
ning icke måtte till något Stadsfullmäktiges beslut
föranleda, då Stadsfullmäktige icke, så snart stäm-
ningen kommunicerats, affordrats beslut huru med
saken skulle förfaras, hvarigenom godvillig öfverens-
kommelse, med inbesparande af rättegångskostnader,
kunnat bringas till stånd, samt Stadsfullmäktige,
då rättegången hitintills utan deras hörande så långt
framskridit, att underrätts dom fallit, icke borde
å sig taga ansvaret för målets vidare behandling.

Med instämmande i denna reservation, föreslog
Herr A. Falk att Stadsfullmäktige måtte i enlighet
dermed fatta beslut, men tillika med förklaring, att
hittills hafda rättegångskostnader skulle af staden
gäldas.

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med reserva-
tionen och Herr Falks förslag.

[MARG: 16.]

{§.2.}
Efter delgifning af Konungens Befallningshafvandes
i Länet resolution den 30 December 1880 med
fastställelse å nytt reglemente för stadens Drät-
selkammare, beslöts att denna resolution skulle
på stadens bekostnad tryckas i 500 exemplar
och hållas myndigheterne tillhanda.

{§.3.}
Stadsfullmäktige godkände nu delgifven ut-
räkning å Stadens Båtsmansvakans afgift för
år 1880, upptagande summan 338 Kronor 62 öre

{§.4.}
Företogs åter till behandling Herr Arvid Nilssons
motion:

1:o att Stadsfullmäktige, för ändamål af
Nybrohamnens utvidgning och reglering,
må inköpa Ågrenska gården N:o 264 här i
staden för lägsta pris inom 5000 kronor, hvar-
till sådant kunde ske;

2:o att Stadsfullmäktige måtte förklara sig
vilja framdeles fatta beslut om tidpunkten
för gårdens utläggning till Nybrohamnen;

3:o att Stadsfullmäktige må uppdraga åt
Drätselkammaren att verkställa gårdsinköpet;

i anledning hvaraf Utskottet afgifvit utlåtande
och på anförda grunder tillstyrkt bifall till motionen,
med den förändring, att för gårdsköpet bestämmes en
maximisumma å 4500 kronor; emot hvilket utlå-
tande en ledamot, Herr C. A. Ström, dock sig reserve-
rat och yrkat rent afslag på äfvenledes anförda
grunder, utgående derpå att den ifrågavarande platsen
vore tillräckligt stor förut och äfven lätt åtkomlig så
att ytterligare reglering, med uppoffring af staden, ej
behöfdes; varande åter Utskottets förslag grundadt
derpå att för den händelse platsen, såsom motionären
ifrågasatt, skulle komma att användas antingen
till försäljningsplats för skrymmande varor eller
ock till plantering, vore för sådant fall önskvärdt
att platsen finge en nu saknad fri sida
mot den mycket trafikerade Nybrogatan, hvil-
ket möjliggjordes genom Ågrenska gårdens inköp
och denna gårds framdeles borttagande.

Under öfverläggningen yrkades dels remiss
till Drätselkammaren för utredning af hithöran-
de ekonomiska detaljer, dels bifall till Utskot-
tets utlåtande, dels afslag å motionen, dels
ock bifall till utlåtandet med den förändring
att maximisumman bestämmes till 4000 kronor.

Genom votering med 14 röster mot 13 bestämdes
att det sist upptagna yrkandet skulle utgöra kontra-
proposition i hufvudvotering, och röstade mino-
riteten för rent afslag.

I derefter företagen hufvudvotering afgåfvos
4 röster för bifall till Utskottets utlåtande och
19 röster för bifall dertill med inköpssummans
nedsättning till 4000 kronor; hvilket sednare
således utgjorde Stadsfullmäktiges beslut.

Härefter anmälde Herrar A. Hellstedt, C. A.
Ström, Th. Engström, C. M. Loström att de i hufvud-
voteringen ej deltagit, men väl i voteringen om
kontraproposition. -

[MARG: 17.]

{§.5.}
Med anledning deraf att fråga förekommit
om bebyggande af gården N:o 64 här i staden,
hade Byggnads Nämnden, före ärendets afgörande,
hos Stadsfullmäktige framställt förfrågan huru-
vida de, i och för verkliggörande af den för staden
faststälda stadsplan i afseende å sammanslagning
af tomten N:o 64 med tomten N:o 65, som eges af annan
person, önskade för staden expropriera ifråga-
varande tomt N:o 64.

Under öfverläggningen framhölls, att sedan
N:o 64 inköpts af egaren till angränsande N:o
63 för att i sammanhang med sistnämnda gård
begagnas, lämpligt syntes vara att med gårds-
egaren söktes öfverenskommelse, hvarmedelst
ej mindre tomten N:o 63, än tomten N:o 65, kunde
tillgodoses, eller genom delning af tomten N:o 64
emellan de begge andra; Och i enlighet med
denna åsigt blef åt Utskottet uppdraget att
söka åstadkomma en sådan öfverenskommelse,
hvilken gårdsegarne då hade att anmäla hos
Byggnads Nämnden för dess behandling, och hvarefter
vidare åtgärd af Stadsfullmäktige ej erfordrades.

Komme öfverenskommelsen ej till stånd, hade
Utskottet att betänkande i ämnet till Stadsfull-
mäktige ingifva.

[MARG: 18.]

{§.6.}
Stadsfullmäktige biföllo af Drätselkammaren
sökt afskrifning af 243 kronor 92 öre Kommu-
nalutskylder för år 1878, hvilka af anförda or-
saker ej kunnat ingå.

[MARG: 19.]

{§.7.}
Företogs åter till behandling Herr Rektor Gustaf
Elmqvists framställning att antingen, i enlighet
med författning, embetsgård för honom anskaffas
- hvilken gård, med innehåll af 5 rum och kök samt
2 vindsrum, jemte brygghus, mat- och vedbod, kunde
såsom ett anbud af Arkitekten Kajerdt innehölle, upp-
föras af trä för 7000 kr. och af sten för 8000 kr -, eller
ock att ersättning för hushyra måtte till honom tills-
vidare utbetalas till det belopp han, på grund af
frånvaron af embetsgård, måste betala i hyra, eller
750 kronor; deröfver Drätselkammaren sig
utlåtit och, enligt nu upplästa utlåtandet, först
funnit af den af Herr Rektor Elmqvist åberopade
läroverksstadgans lydelse följa, att staden hade
att välja på, antingen att lemna honom embets-
gård, eller ock anslå hyresersättning efter hans
samhällsställning och värdighet samt ortens för-
hållanden; och då staden för närvarande saknade
medel för byggande eller inköpande af embets-
gård, hemstälde Drätselkammaren:

1:o att framställningen om anskaffande
af embetsgård åt rektor för närva-
rande icke må till åtgärd föranleda;

hvarefter Drätselkammaren ansett de synpunkter,
hvarur hyresersättningen skulle bedömas, icke
föranleda till förhöjning i nu utgående beloppet
600 kronor, äfven om dermed jemföres hvad som
annorstädes i sådant afseende betalas, hvadan
Drätselkammaren hemstälde:

2:o att derutinnan af Herr Rektor Elmqvist
alternativt gjorda ansökning icke må
af Stadsfullmäktige bifallas;

och fanns handlingarne nu bilagdt ett af Herr
Rektor Elmqvist direkte till Drätselkammaren
aflemnadt utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll
för den 21 Augusti 1866, innehållande, att Stads-
fullmäktige då, för vinnande af det anslag Rikets
Ständer gjort för Eskilstuna Läroverks utvidgning
till femklassigt, förbundit sig att bekosta så väl
lärohus som bostad åt rektor, med tillägg: "och
ville staden, tills embetsgård för rektor hinner
byggas eller inköpas, utbetala en efter hans sam-
hällsställning och värdighet afpassad årlig hushyra,"
hvilket protokoll af Ordföranden omförmäldes.

Under öfverläggningen yrkades dels bifall till
af Herr Rektor Elmqvist begärda anskaffande af em-
betsgård, dels bifall till hans begärda hyresersättning
dels remiss till Utskottet för ytterligare beredning,
dels ock uppskof med ärendet intilldess inkom-
mit Drätselkammarens utlåtande öfver en
i ämnet väckt enskild motion om anskaffande
af embetsgård åt rektor, för att i sammanhang
dermed på en gång förekomma till behandling.

Det sist upptagna, eller uppskofsyrkandet, bifölls
vid votering med 22 röster mot 5.

[MARG: 15.]

{§.8.}
På B7-ordenssällskapets vägnar anförde Herr
H. Åkerstein, i framställning af den 3 i denne månad,
att förberedelserna till det af B7-ordens Byggnads-
aktiebolag å tomten N:o 108F tillernade byggnads-
förslaget så långt framskridit att arbetet härmed
kunde nu genast taga sin början, samt att byggnads-
tillstånd jemväl af Byggnads Nämnden erhållits; hvar-
jemte nu begärdes: att Stadsfullmäktige, i kraft
af dess beslut den 22 Februari 1877 och den 6 Mars
1879, behagade gå i författning om utfärdande
af behörigt bytes- eller gåfvobref till Eskils-
tuna Öfre Kanal aktiebolag å den del af stadens
tomt N:o 108D, som genom vederbörligen verkställd
landtmäteriförrättning blifvit på karta utmärkt,
mot det att Öfre Kanalaktiebolaget, å sin sida,
till härvarande B7-ordens sällskap lemnar gåfvobref
å tomten N:o 108F.

Under öfverläggningen yrkades bifall till
framställningen medelst gåfvobrefs utfärdande till
Öfre Kanalaktiebolaget på anmärkta delen af stadens
tomt N:o 108D, men äfven yrkades remiss till
Utskottet för ärendets vidare beredning, och vidare
remiss till Byggnads Nämnden för den åtgärd, som
på Nämnden ankomme; och sedan genom votering
med 21 röster mot 6 afgjorts att remiss till Utskottet
skulle utgöra kontraproposition i hufvudvotering, blef
det först upptagna yrkandet, om gåfvobrefs utfär-
dande, bifallet med 20 röster mot 7; skolande
dock, i enlighet med Stadsfullmäktiges beslut den
22 februari 1877, i gåfvobrefvet intagas det
vilkor, att, då Strandgata skall anläggas öfver
den bortgifna marken, Öfre Kanalaktiebolaget,
utan afgift, till staden åter afstår den del der,
som för sådant ändamål erfordras.

Herr Ström reserverade sig mot beslutet, förmenande detsamma stå i strid
med 36§ i Kommu-
nalförfattningen och 3 Kap 17§. i Byggnadsstadgan. Herr Andberg instämde
i reservationen.

[MARG: 20.]

{§.9.}
Herr E. A. Naesman inlemnade ett utdrag af
Drätselkammarens protokoll för den 23 sistl.
Februari, innehållande underrättelse att Ma-
gistraten vägrat verkställighet å Stadsfullmäk-
tiges beslut om platsindelning å salutorgen
här i staden jemte afgift för handel och mångleri
derstädes.

[MARG: 22.]

{§.10}
Till handlingarne lades en nu föredragen revisions-
berättelse för Eskilstuna Utskänkningsbolag och
försäljningsåret från 1 Oktober 1879 till samma
dag 1880.

[MARG: 21.]

{§.11}
I enlighet med derom af Herrar A. Falk och
T. Engström hvar för sig gjorda framställningar,
hvilka till Utskottet för beredning remitterades
och af Utskottet, efter enskildt hållen öfverlägg-
ning, tillstyrktes, beslutade Stadsfullmäktige
hos Kongl. Maj:ts Befallningshafvande förorda
bifall till vederbörandes ansökningar om till-
stånd till idkande af värdshusrörelse under
tiden från och med den 1 instundande Maj till den 1
derpåföljande Oktober vid stadens sommarlust-
ställen Djurgården och Sommarro, med utskänkning
af spirituösa drycker, dock med den inskränkning
att bränvin icke utlemnas annorledes än vid
måltider åt spisande gäster, äfvensom att
utskänkning icke utsträckes under Juni och Juli
månader längre än till kl. 11 samt under öfriga
tiden till kl. 10 på aftonen. -

[MARG: 23.24.]

{§.12.}
Herr Carl Andberg väckte motion om anbringande
af dubbeldörrar till rådhussalen från förstugan
och om anbringande af glasdörrar i uppgången
till rådhuset.

Remitterades, för beredning, till Drätsel-
kammaren.

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/
/T. Engström/
/Ade Falk./

1881 den 14 Mars å Rådhuset offentligen uppläst betygar

/Axel Lindberg/
/Fr; Leonh; Kinnander/

[MARG: 25]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 mars 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106964.

Personrelationer