Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 maj 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 maj 1894

Anmärkning

{Den 10 Maj.}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med un-
dantag af Herr Aulin, som är vid Riksdagen, samt
H:rr Svengren och
Thunberg, båda med anmälda och god-
kända förfall.

{§1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
Herrar Frieman och Svahnbäck.

{§2.}
I afgifvet och nu föredraget utlåtande öfver Herr
Söderbloms motion om inrättande här i staden af
en pantbank under stadens kontroll hade Berednings-
utskottet hemstält att Stadsfullmäktige måtte besluta
inrättandet härstädes af en pantbank i hufvudsaklig
öfverensstämmelse med de grunder, af utskottet ut-
sedde delegerade för frågans utredning föreslagit, eller
stäld under en af Stadsfullmäktige vald styrelse af
tre personer, hvilka skulle ombesörja lokal, anskaf-
fa föreståndare, bestämma dennes lön och göromål
och i öfrigt vaka öfver kontorets lånerörelse, samt
med ett af staden lemnadt förlagskapital af 20000 kr.
och under revision i sammanhang med granskningen
af stadens öfriga drätsel; och hade utskottet derjem-
te hemstält att Stadsfullmäktige ville uppdraga åt
en komité af tre personer, hvartill föreslagits motio-
nären, Fattigvårdsstyrelsens v. Ordförande Herr E. Hell-
stedt och Herr C. Silén, att uppgöra förslag till regle-
mente för nämnda pantlåneinrättnings drifvande och
i öfrigt i detalj utreda ärendet.

Sedan under den diskussion, som öfver ärendet fördes,
Herrar Mossberg och Johan Engström på anförda skäl
yrkat afslag å utskottet hemställan och motionen
i dess helhet, Herr Söderblom talat för bifall samt
Herr Hallström föreslagit, att Stadsfullmäktige måtte
så tillvida bifalla utskottets hemställan, att beslut
fattades om tillsättandet af en komité för ärendets utred-
ning i detalj och upprättandet af förslag till reglemente
för rörelsen, men att Stadsfullmäktige måtte uppskjuta
frågans slutliga afgörande intilldess denna utredning
hunnit blifva färdig och Stadsfullmäktige förelagd, be-
slöto Stadsfullmäktige att icke bifalla utskottets
hemställan, och i följd häraf jemväl afslå motionen i
fråga.

Mot detta beslut anmälde Herr Söderblom reserva-
tion, då han ansåg, att motionen åtminstone varit af
sådan vigt, att Stadsfullmäktige bort bifalla yrkandet
om detaljerad utredning af ärendet.

[MARG: {16.} (201/1893)]

{§3.}
I enlighet med hvad såväl Helsovårdsnämnden som
Beredningsutskottet föreslagit och hemstält samt på de
i ärendet anförda grunder beslöto Stadsfullmäktige be-
vilja Sköterskan vid epidemiska sjukhuset härstädes
Sofia Larsson, en årlig pension under hennes åter-
stående lifstid af 250 kronor att utgå från och med
den dag hon frånträder sin tjenst såsom sjuksköter-
ska vid samma sjukhus.

[MARG: {13.}]

{§4.}
På af Drätselkammaren anförda grunder och i en-
lighet med dess gjorda hemställan afslogo Stadsfullmäk-
tige {dels} trenne af Faktoriarbetaren Johan Victor Aronsson,
Slagtarne C. Göransson och A. Andersson samt Poliskonsta-
peln C. A. C. Andersson gjorda ansökningar om befrielse
från erläggande af dem påförd kommunalskatt till staden
för år 1893, {dels ock} en af Boktryckaren G. O. Nystedt gjord
framställning om afkortning i de honom för samma år
påförda kommunalutskylder till staden.

[MARG: {15}]

{§5.}
På framställning af Dk:n beslöto Stadsfullmäktige att, enär
å luststället Djurgården i Klosters socken, hvartill KM:t
inrymt staden nyttjanderätt intill den 1 Januari 1905, skjut-
ning med salongsgevär och andra skjutvapen mycket ofta under
innevarande vår företagits, hvarigenom såväl åverkan skett
å byggnader och annat, hvaremot skott lossats, som
ock osäkerhet till lif och lem för lustvandrare och förbi-
passerande uppstått, hos Kongl. Maj:ts Befallningshaf-
vande göra framställning om fastställande af vites-
förbud mot lossande af skott och öfvande af annat
sådant ohägn inom Djurgårdens område, som icke i allmän
lag funnes belagdt med straffpåföljd.

[MARG: {17.}]

{§6.}
Till utskottet för beredning och utlåtande remitterades
ett af Magistraten upprättadt förslag till tillägg i det
för Dk:n här i staden gällande reglemente af inne-
håll, att af Hamndirektionen förvaltade och handhafda
inventarier och penningemedel skola undantagas från
Drätselkammarens vård.

[MARG: {18}]

{§7.}
En af sexton lägenhetsinnehafvare å stadens Vestermark
undertecknad ansökning om förändring i vissa delar
af det utaf Dk:n upprättade kontrakt för arrende af
byggnadsplatser å samma Vestermark blef af Stads-
fullmäktige afslagen vid det förhållande, att Stadsfull-
mäktige förut den 8 sistlidne Februari bemyndigat
Dk:n att bestämma de arrendevilkor, som skulle gälla
mellan staden och lägenhetsinnehafvare å Vestermar-
ken.

[MARG: {19.}]

{§8.}
Till Dk:n för beredning och utlåtande remitterades
en af Småskolelärarinnorna Hilma Hedlund och
Jeanna Zetterberg gjord ansökning om afkortning
i den dem påförd kommunalskatt till staden
för år 1893.

[MARG: {20}]

{§9.}
Med magistratsremiss öfverlemnades till Stadsfullmäktige
KMB.:s i Södermanlands län resolution den 2 Mars
1894, deruti KMB. faststält Byggnadsnämndens
härstädes beslut den 12 derförutgående Februari om
sammanslagning till en tomt af staden tillhöriga tomterna
N:ris 356, 358 och 389.

Resolutionen med dertill hörande karta öfverlemnades
till Dk:n att förvaras; och skulle bevis öfver resolutionens
öfverlemnande till Stadsfullmäktige genom utdrag af proto-
kollet, äfvensom den resolutionen åtecknade stämpelafgift
4 kr. 50, som till betalning utanordnades, Magistraten
tillställas.

{§10.}
Förordnade Stadsfullmäktige Fabriksidkaren Arvid
Nilsson att i egenskap af stadens ombud föra stadens
talan och utöfva dess rösträtt vid ordinarie bo-
lagsstämman detta år med aktieegarne i Oxelösund
Flen Westmanlands jernvägsaktiebolag.

{§11.}
Att i egenskap af stadens ombud föra dess talan
och utöfva dess rösträtt vid innevarande års ordinarie
bolagsstämma med aktieegarne i Norra Södermanlands
jernvägsaktiebolag utsågo Stadsfullmäktige Rekto-
ren m.m. Axel Karslsson.

Justeras

/Theofr Munktell/
/G E Svahnbäck/
/Ernst Frieman/

År 1894 den 15 Maj å Rådhuset offentligen uppläst
betyga

/Gustaf Carlsson/
/Stefan Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 maj 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106963.

Personrelationer