Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 juni 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 juni 1897

Anmärkning

{1897, den 10 Juni}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med un-
dantag af Herrar
v.Ordföranden, D:r Mossberg,
Hallström,
Andersson,
Stenqvist,
Söderblom,
Frieman,
Thunberg,
Hellstedt,
Öberg och
v. Krusenstierna, alla med anmälda och
godkända förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
Herrar A.G. Pettersson och P.A. Pettersson.

{§ 2.}
Föredrogs Drätselkammarens och Berdningsutskottets
utlåtanden rörande den af Herr G. Österberg m. fl.
gjorda hemställan om vidtagande af vissa uppgifna
åtgärder till undanrödjande af nu rådande bo-
stadsbrist här i staden; och hade Utskottet med an-
slutning i hufvudsak till hvad Drätselkammaren an-
fört, hemstält, att Stadsfullmäktige, under uttryckande
af den åsigt, att staden, när tillgång på lämpliga bygg-
nadstomter och förhållandena i öfrigt sådant kunde
medgifva, borde underställa anskaffande af lämpliga
tomter åt dem, som deraf ville sig begagna, vare sig en-
skilda eller sådana arbetarebostadsföreningar, som hade
till ändamål att genom arbetarnes sammanslutning och
besparingar anskaffa bostäder, afsedda att uteslutande
blifva arbetarnes egna, och hvilka föreningar måste an-
ses väl värda att af samhället understödjas, måtte för-
klara att, då staden för närvarande icke egde för än-
damålet lämpliga tomter att upplåta, framställningen
icke för närvarande borde till någon dess åtgärd föranleda
och blef denna hemställan af Stadsfullmäktige godkänd.

[MARG:{211}]

{§ 3.}
I enlighet med Utskottets hemställan beslöto Stads-
fullmäktige, att, då det af herr E.A. Berg väckta
motion derom, att Drätselkammaren måtte bemyn-
digas träda i underhandling med egaren till tom-
ten N:r 68 härstädes för bestämmande af den er-
sättning, som borde honom tillkomma på grund
af honom förvägrad rätt att bebygga tomten utan
iaktagande af förgård mot Strandgatan åberopa-
de beslut af stadsfullmäktige den 13 December
1883 rörande reglering för, bland annat, gränser-
na för sagda tomt, icke innehölles någon som
helst bestämmelse, att tomten i fråga skulle
få bebyggas utan förgård mot strandgatan
motionen icke skulle till någon Stadsfull-
mäktiges åtgärd föranleda.

[MARG: 216.]

{§ 4.}
Jemlikt Utskottets hemställan biföllo Stadsfull-
mäktige den af dess ordförande väckta motion
om en årlig pension å 500 kronor till aflidne
Borgmästaren S. Alms enka; fru Edith Alm,
född Nisbeth, att utgå från och med den
1:sta sistlidne Mars månad så länge hon lef-
de ogift.

[MARG: 218.]

§ 5.
I likhet med hvad Drätselkammaren hemstält
biföllo Stadsfullmäktige herr C. Thunbergs motion
om befrielse för Jernsvarfvaren C.A. Söderberg
i gården N:rs 373 härstädes och Smeden A. Lind-
ström i gården N:rs 300 härsammastädes, båda an-
stälda hos Munktells Mekaniska Verkstads
Aktie Bolag, från dem för år 1896 för inkomst
af arbete här i staden påförd kommunal-
skatt, uppgående för den förre till 9 kronor och för
den sednare till 39 kronor.

[MARG: 217.]

§ 6.
På grund af hvad Drätselkammaren hemstält
biföllo Stadsfullmäktige den af aflidne ma-
skinarbetaren Eskil Adolf Bergmans hustru
Augusta Bergman gjorda anhållan, att den
Bergman för år 1896 påförd kommunalskatt till
Eskilstuna för inkomst af arbete uppgående
till 24 kronor, måtte boet efterskänkas.

[MARG: 219.]

§ 7.
I ankommet utdrag af Drätselkammarens här-
städes protokoll den 26 nästlidne Maj hade Drätsel-
kammaren - med omnämnande, hurusom Carl
Gustafs Stads Gevärsfaktori för erhållande af be-
höflig kraft för elektrisk belysning i dess loka-
ler påbörjat arbeten för anläggning af ett nytt
vattenverk i Eskilstuna ån utan att hvarken
underrättelse erhållits, huruvida Kongl. Maj:ts fattat be-
slut med anledning af Stadsfullmäktiges i
Maj 1896 aflåtna underdåniga framställning,
det Kongl. Maj:t måtte meddela föreskriften
i sådant syfte, att stadens eganderätt till vat-
tenkraft i ån, förut yterligt reducerad icke
måtte för ifrågavarande ändamål än ytterligare
varda inskränkt, staden ovh enskilda vatten-
verksegare till skada och förfång, eller det i
§ § 10, 19 och 20 af Kongl. Förordningen om jord-
egares rätt öfver vattnet å hans grund den 30
December 1880 vid anläggning af ny eller för-
ändring af äldre dam föreskrifna förfarings-
sätt blifvit iaktaget, - förslagit att, då så-
väl de af staden disponerade vattenverken, till
hvars behöriga drift staden måste anses hafva
samma rätt, som faktoriet, som äfven de en-
ligt kontrakt den 15 September 1836 af staden
från Kongl. Maj:t och Kronan inköpta vatten-
verken genom den nu påbörjade anläggningen
af ett nytt vattenverk komme att lida afsevärd
skada, samt Faktoriets före arbetets påbörjan-
de hvarken vidtagit åtgärder enligt förenämn-
da kontrakt för erhållande af förändring i
vattenmärket eller följt de i gällande lag fast-
stälda former för dylikt arbetes företagande,
Stadsfullmäktige måtte besluta anställa
rättegång mot Kongl. Maj:t o Kronan i syf-
te att förhindra det sålunda påbörjade ar-
betet, äfvensom att antingen omedelbart ut-
se ett lämpligt rättegångsombud för målets
anhängiggörande och utförande eller och lem-
na Drätselkammaren uppdrag att härom gå
i författning samt vidtaga alla för ärendets
behöriga utförande erforderliga åtgärder.

Sedan Herr Aulin föreslagit, att Drätsel-
kammaren måtte erhålla sist omförmäl-
te uppdrag, och Herr Stålberg yrkat ären-
dets remitterande till Utskottet för omedel-
bar beredning, biföllo Stadsfullmäktige sist-
nämnde yrkande iföljd hvaraf sammanträ-
det ajournerades, medan Utskottet samman-
trädde.

Då ärendet åter till behandling företogs
beslöto Stadsfullmäktige, på Utskottets hem-
ställan, att anhäniggöra rättegång mot Kongl.
Maj:t o Kronan i syfte att förhindra det ofvan-
nämnda redan påbörjade arbetet; att till rätte-
gångsombud för målets utförande och bevakan-
de utse vice häradshöfdingen Henning Ram-
stedt härstädes; samt att lemna ombudet
bemyndigande att hos KMBef:de i länet söka
utverka förbud mot arbetets fortsättande.
Dessutom beslöts, att Drätselkammaren skulle
tillhandahålla ombudet alla till ärendet höran-
de och i dess förvar befintliga handlingar.

[MARG: 220.]

§ 8.
På grund af framställning från Drätselkammaren
beslöto Stadsfullmäktige afskrifning ur räken-
skapen af oguldna kommunalutskylder till Eskils-
tuna Stad enligt tvenne af Satdskamreraren
ingifna förteckningar, uppgående för år 1895 till
487. kr. 87 öre och för år 1896 till 351 kronor 45 öre,
hvilka utskyldsbelopp af uppgifna orsaker icke
kunnat indrifvas.

[MARG: 221.]

§ 9.
Med anledning deraf, att Eskilstuna Stads folk-
mängd, enligt uppgift från härvarande pastors-
ämbete, den 31 December 1896 utgjorde 12,576 personer
och på grund af föreskriften i §3 af Kongl. För-
ordningen om Landsting den 21 Mars 1862 beslöto
Stadsfullmäktige, att antalet Landstingsmän för Eskilstuna
skulle ökas från förutvarande 5 till 6 personer;
och utsågos vid härefter föreslaget val till
landstingsmän och supleanter för den under en
tid af 2 år, räknade från och med den 1:sta
nästkommande September, medels sluten
omröstning:
till ledamöter:
Rektoren m.m. Axel Karlsson med 21 röster
Bankdirektören H. Åkerstein med 14 röster
Grosshandlaren Carl Olsson med 13 röster
den sistnämnde efter lottning med Direk-
tören m.m. Aug. Stålberg som jemväl erhöll
13 röster samt
till suppleanter:
Fabriksidkaren C.W. Dahlgren med 21 röster
Direktören G. Fahlstedt med 17 röster och
Fabriksidkaren P. Liljeqvist med 8 röster.

[MARG:{222.}]

§ 10.
Till Drätselkammaren för beredning remitterade Stads-
fullmäktige en af Herr Aug Stålberg väckt motion
att, då ifrågasatt blifvit att bilda ett aktiebolag
i afsigt att i och för uthyrning bygga ett utvärds-
hus med hvad öfrigt derför erfordrades å den s.k. slip-
husholmen härstädes, Stadsfullmäktige måtte
besluta att på holmen utföra och underhålla
lämpliga planteringar; att från stranden strax
nedom Nybrohamnen till holmen uppsätta
och underhålla den gamla s.k. kyrkbron; att upp-
sätta och underhålla lysande under höstarna
en eller två båglampor från stadens gatubelys-
ning; samt att på vissa uppgifna vilkor till
bolaget utan ersättning upplåta nyttjanderät-
ten till holmen.

[MARG: 223., res.]

§ 11.
På derom gjord framställning, hvilken af Ma-
gistraten öfverlemnats med tillkännagifvande,
att Magistraten för sin del icke hade något
att erinra mot bifall till densamma, bevil,
jade Stadsfullmäktige Stadsingeniören C.F. Wir-
gin tjenstledighet för enskilda angelägenhe-
ter från och med den 15 till och med den 19
innevarande Juni samt förordnade ingeniören
Åke Carlsson att under tiden på Wirgins bekost-
nad Stadsingeniörstjensten här i staden up-
pehålla.

[MARG:{224.}, {reg.}]

Justeradt den 14 Juni 1897.

/Arvid, Nilsson/
/A,G Pettersson/
/P Aug. Pettersson/

År 1897 den 15 Juni å Rådhuset offentligen uppläst betygar:

/J. Blomdahl/
/Joh, Aug, Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 juni 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106961.

Personrelationer