Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 juni 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 juni 1880

Anmärkning

{1880 den 10 Juni}

Närvarande: samtelige nuvarande 29 Stadsfullmäktige
med undentag af:

Herrar Arvid Nilsson , S Palmgren, J.P. Nordlund,
E.A. Naesman, G.E. Svahnbäck, och C.M. Loström, med
godkända förfall, samt Herrar C.O. Öberg och
F.A. Stenman utan anmälda förfall.
(A. Lindblad afliden.)

{§.1.}
Föredrogs Revisorernes berättelse om föregående
årets Kommunala räkenskap och förvaltning, jemte
vederbörande Kassaförvaltares afgifna förklaring
och ett andragande af FattigvårdsStyrelsen; hvarefter
följande beslut fattades:

1:o Förklaringen rörande beskaffenheten af an-
märkta verifikationer till Stadskassans räkenskap
godkändes.
2:o Likaledes godkändes förklaringen rörande räken-
skapssättet för Stadskassan.
3:o Med godkännande af FattigvårdsStyrelsens
anförande, rörande af revisorerne ifrågasatt anta-
gande af ett nytt fattigvårdssystem, grundadt derpå
att hvarje afgörande om understöd skulle hand-
hafvas af {en} person, - hvilket Fattigvårdsstyrelsen
funnit stridande mot gällande fattifvårdslagstiftning-
beslöts att revisorernas föörslag ej skulle till
någon åtgärd föranlida.
4:o Ansvarsfrihet lemnades för år 1879 åt vederbörande
kommunala förvaltningar och deras redogörande
tjenstemän.
5:o Utskottets utlåtande infordras angående
de punkter i revisionsberättelsen, hvarå för-
klaringar ej inkommit, och hvilka punkter
alltså komma till särskild behandling.

[MARG: 227.]

{§.2.}
Till Landstingsman för Eskilstuna stad valdes,
vid första omröstning, Winhandlanden E.
A. Lundblad med 14 röster; hvarefter till
Landstingsmanssuppleant, jemväl vid första
omröstning, valdes Fabriksidkaren Sven
Palmgren med 11 röster; och som Herr Lundblad varit
qvarstående suppleant, skedde fyllnadsval,
då till Herr Lundblads efterträdare såsom
suppleant utsåg, vid andra omröstning, Kam-
reraren Carl Adolf Ström med 11 röster,
sedan vid första omröstningen 7 röster tillfallit
Kamreraren Ström och 5 röster Handlanden
A.F. Dahlström.

I alla dessa val deltogo 21 Stadsfullmäktige.

{§.3.}
Herrar E.A. Lundblad och P. Liljequist utsågos
till ledamöter i WattenverksKomitén efter af-
gångne J.O. Biörck och Gustaf Nilson.

{§.4.}
I afgifvet utlåtande af den 2 i denna må-
nad hade Utskottet, rörande Wattenledningsfrågan,
omfört att stadens inträde i ett vattenledningsbolag
kunde hafva sina vanskligheter, emedan stadens bidrag,
kalkyleradt till 150000 kronor, vore ändamålslöst
borta om anläggningen utfördes mindre väl och
sålunda förfelades; men att begge parterne sågos
bäst tillgodo dermed att staden, sedan anläggningen
visats vara ändamålsenlig utförd, lemnade bi-
drag till bolaget under ett visst antal år, i an-
ledning hvaraf Utskottet hemstälde att ärendet
måtte till Wattenledningskomitén återremitteras
för uppgörande af förslag till bolagsordning och
kontrakt, byggda på följande nya grunder,
jemte de äldre, hvilka ej deraf beröras:
1:o Staden blifver icke delegare i bolaget.
2:o Staden förbinder sig att under de första 20
åren från anläggningens fullbordan till bolaget
årligen utgifva 10000 kronor, så vida anläggnin-
gen visas vara ändamålsenligt utförd och i godt
stånd underhålles.

Under öfverläggningen yrkades:
a.) bifall till Utskottets förslag;
b.) {af Herr E.A. Lundblad}: att Stadsfullmäktige, utan
att nu yttra sig för eller emot Utskottets förslag,
måtte återremittera ärendet till Wattenlednings-
Komitén för uppgörande af förslag i de afseenden
Utskottet begärt, hvarefter Stadsfullmäktige finge
sig yttra:
c.) {af Ordföranden}: att Drätselkammaren måtte få upp-
drag att uti lämpliga in- och utländska tidningar an-
nonsera, att Ekilstuna stad, för erhållande af
vattenledning enligt uppgjordt förslag, är beredd att
dertill bidraga, antingen med visst årligt bidrag
under ett antal år, eller ock att i företaget in-
gå såsom intressent med tillskott af en del
af anläggningskostnaden, samt att Drätselkam-
maren, i följd häraf, inbjuder till anbuds
afgifvande eller underhandlingars öppnande
med spekulant på Wattenledningsanläggningen.

Med 16 röster mot 5 bifölls det sist
upptagna yrkandet; och röstade minoriteten
för Herr Lundblads förslag.

[MARG: 196.]

{§.5.}
Med godkännande af Drätselkammarens
i ärendet afgifna utlåtande, bifölls Styrelsens
för Elementarläroverket för flickor ansökning
att till byggnadsplats för detta läroverk få
af staden kostnadsfritt upplåten den emellan
gården N:o 110 och Warmbadhuset belägna, staden
tillhöriga, tomt, sådan den varder i behörig ord-
ning reglerad, enär tomtindelning i denna del
af ifrågavarande byggnadsqvarter ännu ej egt
rum; och skulle Stadsfullmäktige i sammanhang
härmed göra framställning hos ByggnadsNämnden
om vidtagande af den i följd häraf erforderliga
tomtindelningen.

[MARG: 225.]

{§.6.}
Rörande det ifrågasatta tillvinnandet af mark
från den Bruksegaren J. Schjåltz tillhöriga
gården N:o 124, till reglering af Radermachers- och
Hamngatorna; hade Drätselkammaren sig
utlåtit med öfverlemnande af Herr Schjåltz
i saken infordrade yttrande, innefattadt i fyra
punkter, deraf:

{den första} innehöll medgifvande att till staden sälja
7,8 Kappland, som erfordrades till Radermachergatan,
jemte det derå stående boningshuset, för 9000 kro-
nor, att betalas inom 2 år med sex procent årlig
ränta till liquid sker från den 1 instundande
Oktober, då tillträdet finge ega rum; dock med
vilkor, att boningshuset borttages och gatan göres
trafikabel af staden till 1 Maj 1881 samt att på
marken vexande träd finge bortflyttas af Säljaren;
{den andra} innehöll medgifvande till försäljning af
6,2 Kappland till Hamngatan för 10000 kronor på
enahanda betalningsvilkor:
den {tredje} innehöll erbjudande till staden att få inköpa
hela gården N:o 124 mot hvad densamma kostat
Herr Schjåltz, eller 22250 kronor, med tillägg af
ränta och lagfartskostnader, men med afdrag af
den hyra han uppburit; och
den {fjerde} innehöll förbindelse att sälja arealen
efter 1:sta punkten mot en till 8000 kr. nedsatt köpe-
skilling, om staden skulle kunna och vilja bidraga
till sådan reglering af gården N:o 124, att dertill
kunde läggas den staden för närvarande tillhöriga
jorden mellan Warmbadhuset och ån;

Och hade Drätselkammaren för sin del tillstyrkt
inköp af hela gården N:o 124, enligt tredje punkten,
men afstyrkt antagndet af någondera af
de öfriga; mot hvilket tillstyrkande dock
två af Drätselkammarens ledamöter sig reser-
verat och för sin del afafstyrkt Stadsfullmäktige
att inlösa någon del gården N:o 124, vore
sig genom öfverenskommelse eller expropriation,
emedan stadens tillgångar för närvarande ej
medgåfvo den ifrågasatta dyrbara gaturegle-
ringen, hvilken för öfvrigt ej vore angelägnare,
än att den kunde ställas på framtiden.

Efter öfverläggning blef, med afslag å
Drätselkammarens hemställan, den deremot
afgifna reservationen godkänd.

[MARG: 197.]

{§.7.}
I enlighet med Herr A.W. Koraens motion
och Drätselkammarens tillstyrkan, beslöts bort-
tagande af den på Rådhustorget stående pumpen;
och fattades beslutet vid votering med
17 röster mot 4 röster, hvilka sednare afgåfvos
för pumpens bibehållande

Emot beslutet reserverade sig Herrar Ström,
Johansson och Heljestrand.

[MARG: 228.]

{§.8.}
En af Drätselkammaren tillstyrkt ansökning
af C.E. Mählström om plats i Stadsträdgården
för försäljning af konstgjorda vatten afslogs.

[MARG: 229.]

{§.9.}
På sätt särskilda Komiterade i derom afgifvet
utlåtande tillstyrkt, beslöts, ianledning af den
derom af Herr v. Ordföranden väckta motionen,
att från Eskilstuna Jermanufaktur Aktie-
bolags profsamling af smiden skulle, för att
införlifvas med Modellkammaren, inköpas:
1 Handtverksbestik med 36 verktyg för- Kr. 12.
2 Kartor med diverse Tänger - 58.26.
1 karta med polheimslås för - {24,43.}
eller tillsammans Kr. 94,69.

samt att medlen dertill beräknas från de i staden
till oförutsedda behof afsatta.

[MARG: 207.]

{§.10.}
En af Herr A.F. Dahlström nu väckt motion
om afgift till stadskassan för handels eller mång-
lerirörelses idkande å stadens offenliga platser,
remitterades, för beredning, till Utskottet, som egde att
förestå särskilda komiterade för frågans vidare behandling, om så ansåges
behöfligt.

[MARG: 230.]

{§.11.}
Herr v.Ordföranden väckte motion att aflidne
Skorstensfejaren C.M. Ekblads Enka må från
staden erhålla årlig Pension af 200 kronor
från den 1 Januari 1881 räknadt, och denna mo-
tion, grundad på en af Enkan Ekblad öfverlämnad
framställning, blef, för beredning remitterad till Drätsel-
kammaren.

[MARG: 2[3]1]

{§.12.}
Herrar C.O. Öberg och F.A. Stenman plikta
hvardera 2 kr. för förfallolöst uteblif-
vande från dagens sammanträde.

Herr Andberg reserverar sig mot Herr
Öbergs pliktfällande med yrkande om uppskof
för infordrande af Öbergs förklaring.

Samma dag justeradt

/TheofrMunktell jr/
/J.C. Heljestrand/
/Theofr. Boberg/

År 1880 D 14 Juni å Rådhuset offentligen
uppläst intygas

[MARG: 2[3]2.]

/[Hjalmar Rydell]/
/C Jernbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 juni 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106960.

Personrelationer