Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 maj 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 maj 1883

Anmärkning

{1883 den 10 Maj.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af
Herr E. A. Lundblad, bortrest.

{§.1.}
Uti afgifvet, nu föredraget utlåtande, hade
Utskottet förklarat sig anse att hvad Fabriksidkaren
E. A. Naesman i afgifna besvär anfört till vinnande
af befrielse från det honom af Stadsfullmäktige gifna
uppdrag att vara ledamot och ordförande i stadens
fattigvårdsstyrelse, äfvensom hvad ett sedermera
företedt läkarebetyg innehölle, ej innefattade för-
fattningsenliga skäl för den sökta befrielsen,
hvadan hemstäldes att Stadsfullmäktige måtte i den
öfver besvären infordrade förklaringen yrka att besvären
lemnas utan afseende.

Sedan besväranden Herr Naesman afträdt, yr-
kades {dels} bifall till Utskottets utlåtande, {dels}
ock att Stadsfullmäktige måtte förklara sig icke
hafva något att erinra mot Herr Naesmans be-
svär, på grund af det vid sednaste sammanträ-
det af Herr Naesman ingifna läkarebetyg,
och dermed styrkta förhållande, som var Stads-
fullmäktige okändt då valet skedde. -

Det sistnämnda yrkandet blef Stadsfull-
mäktiges beslut vid votering med 20 röster mot
8, hvilka sednare afgåfvos för Utskottets utlåtande.

[MARG: 195.]

{§.2.}
I enlighet med Utskottets utlåtande beslutade
Stadsfullmäktige, i afseende å upprättade ritningar
och förslag till nytt hus åt allmänna läroverket
härstädes, att godkänna företedda kontraktsför-
slag, ritningar och kostnadsförslag, samt att de
två sistnämnda, jemlikt föreskrifter i 128§. i
1878 års Lärostadga, skulle öfverlemnas till Magi-
straten för att delgifvas Konsistorium, som, efter
afgifvet utlåtande, underställer ärendet Öfver-
intendentsembetets granskning.

[MARG: 114.]

{§.3.}
Öfver den motion, som, jemlikt protokollet för
den 12 sistlidne April, §.12, blifvit af Herrar Arvid
Nilsson, Knut Söderblom och Joh. Engström väckt,
angående inskränkning i utskänkning här i staden af öl och
bränvin under sön- och helgdagar, samt delvis
å föregående och efterföljande dag, hade Utskot-
tet afgifvit infordradt utlåtande, som nu upp-
lästes; och hade Utskottet, emedan Stadsfullmäktige
saknade beslutanderätt angående bränvinsutskänkning
å söcknedag, hemställt:

1:o att hvad motionen innehölle om inskränkning i
bränvinsutskänkningen dagen före och dagen efter
sön- och helgedag icke måtte till någon Stadsfull-
mäktiges åtgärd föranleda;

hvarefter Utskottet anfört:

"Angående deremot bränvinsutskänkning å sön- och helge-
dagar, stodo inom kommunen mot hvarandra olika åsigter.
Den ena stödjande sig dervid att utskänkning å nu ifrå-
gavarande ställen under bestämda måltidstimmar, och
blott vid ordnade måltider såsom för innevarande försäljningsår vore
stadgadt, icke kunde innebära någon
fara för allmän ordning. Den andra ville åter finna
att föreskriften om utskänkning blott vid måltider vore
illusorisk och öfverträddes. Och dessa olika å-
sigter funno äfven uttryck inom Utskottet, som, - i osä-
kerhet om den enas eller andras större trovärdighet,
och sålunda med tvekan om just det rätta vore
funnet -, likväl, för att ej motsätta sig en
reform, hvilken möjligen innefattade en för-
bättring och hvilken ju kunde så att säga för-
söksvis användas, alltså ville hemställa:

2:o att Stadsfullmäktige måtte för nästinstundande
försäljningsår besluta att under sön- och helgedagar
ingen utskänkning af spirituösa drycker får ega
rum å krogarne samt å utskänkningslokalerna
i Källrarnes nedra våningar, med undantag af
Centralhotellets Schweitzerilägenhet, samt att
detta beslut underställes Kongl. Maj:ts Befallnings-
hafvandes godkännande.

Slutligen och hvad beträffade utskänkningen
af maltdrycker; ansåg Utskottet att för densamma
borde gälla enahanda inskränkning, som för brän-
vinsutskänkningen; men som Stadsfullmäktige ej
deri hade beslutanderätt, ville Utskottet hemställa,
derest näst föregående punkt antoges:

3:o att Stadsfullmäktige må ingå till Kongl.
Maj:ts Befallningshafvande i länet med framställning
att få dess förbud för utskänkning af maltdrycker
här i staden under sön- och helgedagar, under näst-
instundande försäljningsår."

Det beslöts att betänkandet skulle punktvis
behandlas, samt början ske med {andra} punkten;
hvarunder yrkades:

a.) återremiss till Utskottet i syfte att få utredt
huruvida ej lämpligt vore att ifrågavarande inskränk-
ning sträckte sig äfven till Källarnes öfre vånin-
gar och Centralhotellets Schweitzerilägenhet;

b) återremiss till Utskottet för ärendets ytterligare
beredning, efter inhemtande af Polisstyrelsens yttrande,
i afseende å möjligheten att derigenom få utredt
om olägenhet förefunnits af den utskänkning
å sön- och helgedag, som hittills egt rum;

c.) bifall till Utskottets utlåtande;

d.) afslag å samma utlåtande.

Wid votering, och med 21 röster mot 8, blef
Utskottets utlåtande godkändt; och röstade mi-
noriteten för afslag.

Den {första} punkten i Utskottets utlåtande
godkändes härefter genom votering med 16 röster
mot 13, hvilka sednare afgåfvos för ett yrkande
att Stadsfullmäktige skulle ingå till Kongl. Maj:ts
Befallningshafvande med anhållan om dess förbud
mot bränvinsutskänkning å dagen före sön- och
helgedag efter klockan 6 på eftermiddagen och
under dag efter sön- och helgedag före klockan
9 före middagen. -

Emot beslutet reserverade sig Herrar vice
Ordföranden, K. Söderblom, J. Engström och
A. Nilsson.

Slutligen godkändes den {tredje} punkten i Utskot-
tets utlåtande, utan votering.

[MARG: 187.]

{§4.}
Rörande det vid föregående sammanträde den 12 sist-
lidne April förut behandlade ärendet, angående
återgång af den gåfva af viss del utaf tomten
N:o 108 D, som omförmäles i Stadsfullmäktiges gåfvo-
bref den 6 December 1881, enär Eskilstuna Öfre
Kanal aktiebolag vägrat att ingå på det såsom
vilkor för gåfvan stadgade tomtbyte med annan
part; äfvensom i fråga om en i sammanhang härmed
af Herr A. Falk väckt motion; beslutade Stads-
fullmäktige nu, i enlighet med Utskottets utlåtande:

1:o Stadsfullmäktige bevilja återgång af ifrågavarande
gåfva samt besluta vidtagandet af erforderliga
åtgärder för ordnandet af lagfartsförhållandet, så,
att tomten 108 D, ostyckad, fortfarande blifver
stadens egendom;

2:o Warmbadhusbolaget tillförsäkras rätt
att å tomten anlägga tvätt-inrättning m.m,
om bolaget sådant önskade.

[MARG: 20.]

{§5.}
Med skrifvelse den 30 sistlidne April hade
Magistraten, för anställande af val till besättande
af här i staden ledigvarande lagfarne rådmans-
och magistratssekreterare-tjensten, öfverlemnat
de tvenne till Stadsfullmäktige stälda ansök-
ningar å denna tjenst, hvilka, efter kungörelse
i Post- och Inrikes Tidningar, till Magistraten in-
kommit, - den ena af vice Häradshöfdingen
Mauritz Edelstam och den andra af vice
Häradshöfdingen William Hennings.

Sedan Stadsfullmäktige beslutat att nu
skrida till val, företogs detta med slutna sedlar,
hvarvid till lagfaren rådman och magistratssekre-
terare här i staden utsågs vice Häradshöfdingen
Mauritz Edelstam med 21 röster.

8 röster tillföllo andre sökanden Hennings.

[MARG: 196.]

{§.6.}
Upplästes en motion af Herr A. Hellstedt, rörande
åtgärders vidtagande för skyddande af lemningar
och minnesmärken efter de gamla kloster- och
slottsbyggnaderna på tomterna N:ris 78 och 79 inom
stadens område; vid hvilken motion voro bifogade
dels bestyrkt afskrift af ett Kongl. Bref den 4 Decem-
ber 1863 dels ett protokoll hos en Komité, som
å Kyrkostämma utsetts för nyssnämnda ändamål,
hvad beträffar mark, som innehålles i samma
Kongl. Bref; och remitterades denna motion
för beredning till Utskottet.

[MARG: 197.]

{§7.}
Herr Ordföranden väckte muntligen motion, om
rättighet för Munktells Mekaniska Verkstads
aktiebolag att inom verkstadens område å
Munktellsgatan få anlägga spårväg; och
blef denna motion, för beredning, remitterad
till Byggnads Nämnden.

{§.8.}
Herr vice Ordföranden väckte muntligen motion
att Stadsfullmäktige måtte besluta att staden
under en tid af minst femtio år underhåller
Direktören Christoffer Zetterbergs och hans
Enkas Jeannette Zetterbergs grafplats, med
afseende å dessa personers verksamhet i och
donation till samhället; hvilken motion
remitterades till Utskottet för beredning.

{§.9.}
Herr E. G. Åbergh väckte muntligen motion
att Stadsfullmäktige måtte besluta och
söka fastställelse, jemlikt 75 §. i Kommunal-
förordningen och 20 §. i Ordningsstadgan för rikets
städer, å vite, hvartill den gör sig förfallen,
som inom staden upplåter lokal för före-
drag i mormonism; och remitterades denna
motion för beredning till Utskottet, som jemväl
hade att föreslå vitesbelopp för den hän-
delse att motionen bifalles. -

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/
/Emil Andersson/
/P. Liljeqvist/

År 1883 den 15 Maj är omstående Protokoll på
Rådhuset åfentligen uppläst. betygar

/A, Wallin/
/C. J. Jansson/

[Marg: {198}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 maj 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106962.

Personrelationer