Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 december 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 december 1885

Anmärkning

{1885 den 10 December,} kl. 10 f.m.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:
Herr E. G. Åbergh, hindrad af mantals skrifning; godkändt.
Herr C. A. Ström, som anmält sig hindrad.
Herr Doktor Munktell, bortrest.
Herr v. ordförande intog Ordförandeplatsen.

{§.1.}
Herr C. A. Ström skulle för uteblifvandet denne
dag utan godkändt hinder plikta 2 Kronor, hvilket
beslut fattades vid votering med 16 röster mot 11 rö-
ster, hvilka senare afgåfvos derför att frågan om
hans uteblifvande skulle till Utskottet remitteras
för beredning.

Emot beslutet reserverade sig Herrar A. Karlsson,
A. Falk, C. F. Lundström, F. Grönberg, Th. Boberg, Th. Eng-
ström och C. J. Andberg.

{§.2.}
Uti nu föredragen skrifvelse af den 24 sistlidne
November hade Magistraten föreslagit att en blif-
vande Stadsingeniör för det biträde denne kunde
komma att lemna Magistraten i ärenden, som äro
hos Magistraten på ansökan från enskilda personer
anhängiggjorde såväl i fråga om vattenledningar
som i öfrigt, der Stadsingeniörens tjensteåtgärd kunde
påfordras och der sökande vore skyldig gälda
alla kostnader, finge åtnjuta ersättning med det
belopp, som i gällande resereglemente den 11 Febr.
1881 funnes landtbruksingeniörer och landtmätare
tillagdt eller, jemlikt reglementets fjerde klass,
med Sex kronor för hvarje dag, som delvis eller
hel och hållen för arbete ifråga åtginge;

hvarjemte Byggnads Nämnden föreslagit följande
"Taxa för Stadsingeniörens förrättningar åt enskilde
personer med hänsyn till Byggnadsstadgan och Bygg-
nadsordningen:

A. {Uppmätning, afvägning och kartläggning af tomter:}

1:o Uppmätning af {bebyggd} tomt med areal ej öfverstigande
1000 qv.meter = {1:ste klass} - Kr. 7:50.
areal öfverstigande 1000 qv.meter = {2:dre Klass} - 12.

2:o Uppmätning af {obebyggd} tomt med
1:ste Klass-areal - 5.
2:dre Klass-areal - 7.

3:o Tomtkarta öfver {bebyggd} tomt med utsatt kom-
pass-streck.
af 1:ste Klass-areal - 7.50.
af 2:dre Klass-areal - 12.

4:o Tomtkarta öfver {obebyggd} tomt
af 1:ste Klass-areal - 5.
af 2:dre Klass-areal - 7.

5:o Mätningsbevis, oafsedt tomtarealens storlek - Kr.1.

6:o Kopia af äldre tomtkarta med beskrifning å
1:ste Klass-areal - 5.
2:dre Klass-areal - 7.

7:o Granskning af äldre tomtkarta med användbar-
hetsbevis, oafsedt tomtarealens storlek - 3.

8:o Utstakning {af gränser} med afvägning,
vid byggnad - 7.50

9:o afvägning af {tomt} med
1:ste Klass-areal - 5.
2:dre Klass-areal - 7.

10:o Annan mindre afvägning inom tomt - 3.

B. {Besigtning af byggnader och byggnadsritningar.}

1:o Besigtning af boningshus med {en} våning ({1:ste klass})
på grundyta ej öfverstigande 200 qv. meter - 3.
på större grundyta för hvarje börjadt eller
fullt hundratal qvadrat-meter utöfver
200 qv. meter - 1.50

2:o Besigtning af boningshus med {flere} våningar ({2:dre}):
på grundyta ej öfverstigande 200 qv.meter - 5.
på större grundyta för hvarje börjadt eller
fullt hundratal qvadrat-meter utöfver 200.
qvadrat-meter - 2.50

3:o Besigtning af {till} - {på} - eller {om-byggnad} af
boningshus af 1:ste Klass
med grundyta ej öfverstigande 200 qv.meter - 3.
med grundyta öfver 200 qv.meter för hvarje
börjadt eller fullt hundratal qv.meter utöfver - 1.50

4:o Besigtning af {till} - {på} - eller {om-byggnad} af
{2:dre} Klassens boningshus
med grundyta ej öfverstigande 200 qv.meter - 5.
med grundyta öfver 200 qv meter för hvarje bör-
jadt eller fullt hundratal {qvadrat-meter} - 2:50

5:o Besigtning af {uthus} - 3.

6:o Besigtningsbevis - 1.

Då genom enskild sökandens förvållande besigt-
ning eller annan förrättning uppskjutes eller
inställes, skall sökanden ersätta Stadsingeniören
för tidsspillan med 3 Kronor.

Stadsingeniören bestrider utan ersättning nödig
handtlangning vid alla förrättningar åt enskilde."

Efter öfverläggning blef ärendet i dess hvilket
remitteradt till Utskottet för beredning.

[MARG: 82.]

{§.3.}
Efter föredragning af Utskottets förslag till
förklaring öfver de af öfre Kanalaktiebolaget
anförda besvär i fråga om gatuhåll, godkändes
att Staden åtager sig fullgörandet af det gatuar-
bete Byggnads Nämnden den 8 Juli 1885 påbjudit
för aktiebolaget å östra sidan af Kyrkogatan
från Kungsgatan till nedre hörnet af Warmbadshuset;
hvilken förklaring afgifves utan motivering.

[MARG: 103.]

{§.4.}
Såsom jäfig afträdde Herr Axel Karlsson under
behandling af Utskottets förslag till förklaring
öfver Herr Karlssons besvär i fråga om gatuhåll;
hvarefter Stadsfullmäktige godkände
samma förklaring, innefattande att Staden åtoge
sig att den af Byggnads Nämnden den 8 Juli 1885
påbjudna trottoar med rännsten efter tomten
N:o 127 F vid Smedjegatan anlägga.

Herr Karlsson intog härefter sin plats bland
Stadsfullmäktige.

{§.5.}
Stadsfullmäktige godkände Utskottets förslag till för-
klaring öfver Hamnfogden A. L. Lundvalls besvär
i gatuhållsfråga, i enlighet hvarmed Staden åtoge
sig anläggningen af den af Byggnads Nämnden den
8 Juli 1885 påbjudna trottoar med rännsten efter
tomten N:o 129 vid Kareliigatan.

{§.6.}
Stadsfullmäktige godkände Utskottets förslag
till förklaring öfver Ordens samfundet E.& W:s
Bostadsafdelnings besvär i gatuhållsfråga, i enlighet
hvarmed Staden åtoge sig att den af Byggnads
Nämnden den 8 Juli 1885 påbjudna trottoar med
rännsten efter tomten N:o 127 E vid Karelii- och
Smedjegatorna anlägga.

{§.7.}
Uti afgifvet, nu föredraget, utlåtande hemstälde
Utskottet att Herr A. Falks motion om särskild
ersättning till Spruthusmästaren för sprutmaterielens
iståndsättning efter eldsvådan icke måtte bifallas,
enär Spruthusmästarens årliga lön i senare tid
ökats till 365 kronor, och Utskottet ansett att
detta skett under förutsättning att deri skulle ligga
godtgörelse jemväl för dylikt arbete.

Utskottets förslag bifölls.

[MARG: 97.]

{§.8.}
Föredrogs Utskottets utlåtande öfver Herr A. Falks
motion att Stadsfullmäktige måtte tillerkänna Inge-
niören P. Larson ersättning för det denne å allmänna
läroverkshusets byggnad härstädes nedlagdt större och
dyrbarare arbete än byggnadsritningarne syntes upp-
taga; och hade Utskottet - vidblifvande sitt föregå-
ende utlåtande i detta ämne såsom äfven nu
tillämpligt - hemställt att, då rättslig grund för
bifall saknades samt en gåfva ej borde af
förr anförda skäl förekomma, framställningen
i ämnet ej måtte bifallas; hvaremot dock trenne
af Utskottets ledamöter haft afvikande mening
och för sin del hemställt: att Ingeniören Larson
måtte tilldelas en {gratifikation}å 3000 Kronor,
derför Staden ock fått valuta genom ett i vissa fall
dyrbarare och bättre arbete, än hvartill förslag
och ritningar från början gåfvo anledning, huruväl
entreprenören, efter erhållet åläggande att dessa
dyrbarare arbeten utföra, icke så bevakat sin
rätt, att han till ersättnings bekommande hade
rättslig grund.

Ingeniören P. Larsons bland handlingarne liggande
framställning i ämnet afsåg ett ersättningsbelopp
å 5956 kronor.

Under öfverläggningen yrkades:
{dels} af Herr C. W. Dahlgren att Ingeniören Larson
må erhålla en ersättningssumma å 3000 kr;

{dels} af Herr H. Åkerstein att Ingeniören Larson må
i gratifikation erhålla 3000 kronor;

{dels} af Herr A. Nilsson afslag å framställningen,
i enlighet med Utskottets förslag.

Wid votering, och med 14 röster mot 12 röster,
bifölls Utskottets hemställan, hvadan motionen afslogs.
Minoriteten röstade för lemnande af en gratifi-
kation å 3000 kronor 1 röst nedlades.

[MARG: 98.]

{§.9.}
I afseende å härvarande allmänna läroverks
Kollegii framställning att Staden måtte för läroverkets
räkning inköpa och i den nya läroverksbyggnaden
låta uppsätta ett ur för en kostnad af 225 eller
240 kronor, under förutsättning att Kellegium lycka-
des hos Kongl. Maj:t utverka att Staden blefve
egare till det nuvarande, till 700 å 800 kronor vär-
derade, uret å gamla läroverkshuset, till hvars
inköpande Statsanslag å 266 rd [riksdaler] 32 [skilling] Banko
bevil-
jats den 4/6 1842, hade Utskottet sig utlåtit och
- då ett slagur borde finnas i nya allmänna
läroverkshuset, som Staden borde bekosta då tillgån-
gar till dess anskaffande på annat sätt ej funnos -
hemställt att Stadsfullmäktige måtte besluta: att
på Stadens bekostnad skall anskaffas ett slagur
till allmänna läroverket samt att åt Drätselkammaren
gifva uppdrag att derutinnan inkomma med
förslag och prisuppgift; hvaremot Utskottet, rö-
rande gamla skolhusuret, på anförda skäl, hem-
ställt att Stadsfullmäktige måtte gifva läroverks-
kollegium tillkänna, att byggnadsuret å gamla
läroverkshuset, såsom tillhörande samma hus,
ansåges inbegripet i den egendom Staden fått ge-
nom Nådiga Brefvet den 10 Juni 1881 tillstånd
att försälja till kostnadsbidrag för nya af
Staden numera uppförda lärohuset.

Sedan, i afseende å det nya uret, under
öfverläggningen framkommit den mening att
detsamma ej vore för läroverket nödvändigt,
blef hela frågan återremitterad till Utskottet
för ytterligare beredning.

[MARG: 100.]

{§.10.}
I enlighet med Drätselkammarens hemställan beviljades
afskrifning i Stadens räkenskap af Kommunal-
utskylder enligt granskade afkortningslängder:

för år 1881 - kronor 21:11.
1882 - kronor 81:37.
1883 - kronor 190:76.
1884 - 93:90.
1884 - 135.96.
1884 - 1419:92 1649.78.

Sammanlagdt Kronor 1943:02.

[MARG: 104.]

{§.{10/12.}
Herr A. Frössén erhöll permission på 2 timmar.

{§.11.}
Med skrifvelse af den 8 i denne månad hade Magi-
straten aflemnat fjorton ansökningar till ledig-
förklarade Stadsingeniörstjensten härstädes med
dertill hörande bilagor, hvilka inom den af Magi-
straten kungjorda tid inkommit.

Då, enligt den för Stadsingeniören faststälda
instruktion, §.1, Byggnads Nämnden och Drätsel-
kammaren skola före tillsättningen, höras, blefvo
handlingarne för detta ändamål remitterade
först till Byggnads Nämnden, som anmodas att
desamma med sitt yttrande öfverlemna till Drät-
selkammaren, och vidare till denna förvaltning,
hvilkens yttrande bör med samtelige handlingarne
inkomma till Stadsfullmäktige före den 21 i denne
månad, (hvarefter Stadsfullmäktige sammanträda
den 22 December för att platsen tillsätta.)

{§.12.}
Herrar F. Grönberg och Axel Karlsson beviljades
permission från sammanträdet på 1 timma, hvar-
efter Herr Grönberg afträdde.

{§.13.}
Upplästes Konungens Befallningshafvandes den
30 sistlidne November meddelade resolution,
angående utsträckning af tiden för utskänkning af
bränvin samt andra brända eller distillerade
spirituosa drycker i Staden Eskilstuna; och
som Stadsfullmäktiges framställning i detta ämne
uti flere afseenden icke vunnit framgång, så
remitterades ärendet till Utskottet för afgif-
vande af utlåtande huruvida resolutionen skall
öfverklagas, eller icke, dervid Utskottet, för den
händelse det ansåge att besvär borde anföras,
äfven hade att uppsätta förslag till besvärs skrift;
och meddelades nu dels bevis öfver resolutionens
emottagande denna dag, dels äfven anordning å
5 kronor för stämpelpapperet till resolutionen.

[MARG: 106.]

{§.14.}
Herr A. Karlsson afträdde.

{§.15.}
Till Ledamöter i Drätselkammaren valdes till 1889 års
utgång:

Målaremästaren L. Stenquist med 19 röster
Direktören A. L. Örström med 17 röster.
Ingeniören P. G. Luthman med 17 röster.
Apothekaren A. W. Koraen med 10 röster.
Fabriksidkaren P. Liljequist med 9 röster; och sedan
Herr Apothekaren Koraen, hvilken varit berättigad
att från Drätselkammaren vid detta årsslut afgå
och enligt dess reglemente icke kunde mot sin vilja
åter inväljas, afsagt sig uppdraget, skedde
nytt val efter Herr Koraen, då till ledamot
i Drätselkammaren utsågs:

Herr Telegrafkommisarien H. Åkerstein med 12 röster.

[MARG: 95.]

{§.16.}
Till Ledamöter i Hamndirektionen till 1887 års utgång
valdes:
Handlanden Gustaf Landström med 19 röster
Fabriksidkaren August Stålberg med 11 röster

{§.17.}
Herr Axel Karlsson återkom till sammanträdet.

{§.18.}
Sammanträdet afslutades nu kl 1/2 2 eftermid-
dagen för att åter taga vid kl. 4.

{Samma dag, klockan 4 eftermiddagen.}
Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af
Herr C. A. Ström, om hvars anmäldta hinder på förmiddagen
beslutats.

{§.19.}
Efter föredragning af Utskottets utlåtande öfver
Magistratens utgifts- och inkomststat för Eskils-
tuna Stad för år 1886, blef samma stat god-
känd med följande förändringar:

A.) {Utgifter.}

2. {Sundhetsvården.} Helsovårdsnämndens förslag å en
sammanlagd utgift å 4080 kronor, deraf 250 kr.
för anskaffning af inventarier (inberäknadt en förbrännings-
ugn) godkändes med vilkor, att denna förbrännings-
ugn blefve tillgänglig äfven för fattigvårdens behof.

3.{Undervisning}
Enligt Utskottets förslag skulle punkten om gymna-
stikmaterielen få lyda:

"Underhåll af gymnastikmaterielen (förutom
hvad möjligen ej kan vara användt af de under
år 1885 anslagna 200 kronor) förslagsanslag - 100:-"

4. {Allmänna byggnader, platser och dylikt:

b) {anläggning och underhåll af gator, torg. m.m..}
Med godkännande af Utskottets förslag, skulle punkten om
Ruddammen lyda:
"Ruddammens fyllning och kanalisering på 2 år, be-
räknadt att kosta 12000 kronor, hvaraf för år 1886. - 4000:-"

-

De för omsättning af gångbana och rännsten vid N:o 119
mot Rinmanstorg uppförda 450 kr. uteslutas från Staten,
då den reparation, som derå behöfdes, kunde bekostas
af allmänna reparationsanslaget.

De för omsättning och höjning af rännstenen vid Gym-
nastikgatan, förbi Bryggeriets gård, uppförda 400 kr
uteslutas från Staten, på skäl som Utskottet anfört.

-

De för omsättning af gångbana och rännsten vid N:o 137
uppsatta 75 Kr. uteslutas från Staten, då detta
arbete ej ansåges behöfligt.

Wid anslaget å 500 kr., för ordnande af gatan och
stranden från klappbryggan vid vattenhemtningsstället
midt för Drottninggatan till Sliphusdammen, gjordes föl-
jande tillägg: "med iakttagande att derigenom ej hinder
göres för den från Sliphusdammen gående vattenledningen."

d.) {Trädplanteringar och dylikt.}
Emot Drätselkammarens förslag att för 400 kr bekosta
ett vexthus i Stadsträdgården hade Utskottet an-
märkt att detta jemte eldning och underhåll skulle
förorsaka Staden större kostnad, än om ett rum
dertill förhyrdes, hvadan Utskottet hemställt att
posten för vexthuset måtte uteslutas och istället upp-
föras: "hyra af rum för vexter - Kr. 50."

Utskottets förslag godkändes.

f.) {Gatubelysning}
Härom hade Utskottet anfört att då nuvarande kontrakt
med Gasverket tilländaginge i vår, utan att nytt aftal
funnes träffadt, i denna punkt ej kunde få in-
rymmas något om gasverkets skyldighet till ökade
gasrörledningar utan ersättning, samt för öfrigt före-
slagit att förslagsanslaget för belysning af gator
och allmänna platser måtte minskas från 6000
till 5650 kronor, så att, med bibehållande af
föreslagna 50 kr. för gasprofningen under 1/2 år,
hela denna rubrik komme på 5700 kr.

Utskottets förslag godkändes.

h.) {Brandväsen.}
Brandkårsbefälet hade föreslagit: "Spruthusmästa-
rens lön och skrifvarebiträde 600 kr.", men
Utskottet på andragna skäl fördelat summan
sålunda:

"Spruthusmästarens lön - 365:-"
"Skrifbiträden m-m. - 235:-"
hvarmedelst den förra posten blefve lika med förra
årets stat, och den senare posten öfverledes lika
med denna till rubriken.

Utskottets förslag bifölls vid votering med 21 röster
mot 7, hvilka senare biföllo Brandkårsbefälets af
Magistraten upptagna förslag.

Utskottet hade föreslagit att för väfslang uppförda
1000 kronor måtte från Staten uteslutas, då den tid
närmade sig då, Staden finge vattenledning; och
detta uteslutande godkändes.

-

Likadeles hade Utskottet föreslagit att 3000 kr
för Brandtelegraf med apparat för larmsignal
måtte uteslutas, då med det telefon system som funnes
och vore i ständig utveckling, hastiga meddelanden
kunde åstadkommas både dag och natt.

Utskottets förslag bifölls.

Deremot och likaledes i enlighet med Utskottets förslag bestäm-
des att posten till oförutsedda behof ökas från
425 kr. till 925 kronor;
samt att alla poster för "Brandväsen" blifva
förslagsanslag med undantag af Spruthusmä-
starens lön och hyran för ett Spruthus.

5. {Werk och inrättningar m.m.}

a.) {Magistrat och rådhusrätt.}
Utskottet, som ej motsatt sig Magistratens förslag att
Rådhusvaktmästaren Winbom finge behålla sitt förut-
varande lönetillskott å 150 kronor, ehuru en del
af hans förra göromål numera skötas af en
annan Waktmästare, hade dock af denna senare
omständighet ansett böra följa, att det särskilda
reservationsanslaget för berömlig tjenstgöring å
50 kronor borde från Staten uteslutas, eftersom
detta anslag såsom förra staten innehöll, lemnats äfven
"för fullgörande af de göromål, hvilka förut af
Waktmästare blifvit ombesörjda."

Efter öfverläggning beslutades att reservationsan-
slaget å 50 kr bortfaller, men att lönetillskottet
för Rådhusvaktmästaren Winbom istället ökas från
150 kronor till 200 kronor.

d.) {Polis.}
Utskottet hade hemställt att från Staten måtte
uteslutas 600 kr., hvilka Magistraten, i enlighet
med Polis chefens förslag uppsatt för ökad polis-
styrka då vattenlednings arbetet komme till utförande, men
hvilken sak Utskottet ansett kunde lätt
afhjelpas med framställning till Stadsfullmäktige,
om behof påkomme.

Utskottets hemställan godkändes.

m.) {öfriga behof.}
Anslaget till annonseringar och blankett-tryck, förslags-
vis 1000 kronor, godkändes med åt Drätsel-
kammaren lemnadt uppdrag att söka för Stadens annonser i begge
platstidningarne införda mot nedsatt taxa,
lika i begge, men om sådant ackord ej kunde
träffas med begge tidningarne, att uppgöra med
den ena af dem såsom Drätselkammaren funne
för Staden lämpligt och skäligt. (Beslutet fattadt med
15 röster mot 8.)

Efter vidtagande af dessa beslut skulle Statens
Utgiftssumma, af Magistraten föreslagna till
167755 Kr. 35 öre, blifva 154030 Kronor 35 öre.

B.) {Inkomster.}

3.) {Särskilda uppbörder.}
Enligt Utskottets förslag beräknas årsbidraget
från Allmänna läröverkets Byggnadsfond från
300 kr. till 600 kronor.

5.) {Lånemedel}
Bestämmas sålunda:
"Af beslutade fattigvårdslånet 35000 kronor återstår
att under år år 1886 upptaga - 23000.

Lån för Ruddammens fyllning och kanalisering, på
2 års amortering, - 4000
- 27000."
6.) {Uttaxering}
beslutades å 3 Kronor 60 öre på hvarje bevillnings
krona, som för 16879 bev.kronor utgör - 60764:40.
och med afdrag derå för afkortningen - 3047:49.
gifver erforderliga - Kronor 57716:91.
till täckande af bristen i staten;
hvarjemte beslöts:
att den blifvande Staten för år 1886 tryckes i
100 exemplar till utdelning bland vederbörande.

[MARG: 105.]

{§.20.} (i sammanhang med §.5 för 22/12)
Till Befäl i Brandstyrkan valdes:
a.) till Brand chef: Fabriksidkaren C. W. Dahlgren med 15
röster
b.) till vice Brand chef: Ingeniören W. Sundell
c.) till 1:ste Wattenchef: Kamrer F. Grönberg
d.) till 2:dre Watten chef: Disponenten O. Aspelin
e.) till 1:ste Bergnings chef: Kollega Ade Falk
f.) till 2:dre Bergnings chef: Veterinären A. Lindnér (Levin
Hedlund 22/12)

{§.21.}
Till Ledamöter i Komitén för Städernas allmänna Brand-
stodsbolag valdes:
Fabriksidkaren G. E. Svahnbäck,
Arkitekten J. W. Kajerdt,
Fabriksidkaren E. A. Naesman
Färgerifabrikören P. A. Hagström
Ingeniören m.m. Theofr Boberg.

{§.22.}
Till ledamöter i Komitén för fonden af den 16 April
1871 valdes:
Direktören m.m. Joh. Svengren
Ingeniören m.m. Theofr Boberg
Fabriksidkaren E. A. Naesman
Stadskamreraren C. J. Jernbergh
Ingeniören K. Söderblom.

{§.23.} (i sammanh. med §6 för 22/12.)
Till Revisorer å den kommunala räkenskaper
och förvaltningen för år 1885 valdes:
Kollega T. Engström
Handlanden O. F. Wahlberg
Handlanden O. Björk
Fabriksidkaren G. Hedlund
Disponenten O. Aspelin.
samt till Revisors suppleanter:
Handlanden O. Rydström
Kassören J. Svensson

{§.24.}
Till Revisor å allmänna läroverkets byggnads-
kassa för år 1885 valdes.

Grosshandlanden E. Hellstedt.

{§.25.}
Till Revisorer å Utskänkningsbolagets räkenskap
och förvaltning för året 1884-1885 valdes:
Kollega A. Falk
Kollega T. Engström.

{§.26.}
Till ledamöter i Komitén för jordbruks statisti-
ken valdes:
Veterinären A. Lindnér
Trädgårds arkitekten Emil Kihlström.

{§.27.}
I uppstådd tvist, om skyldigheten för vice
Häradshöfdingen Carl Löfmark att här mantals-
skrifvas, hade Stadsfullmäktiges förklaring infordrats
och skulle densamma afgifvas i enlighet med Stadens
ombud yrkande vid mantalsskrifningen.

{§.28.}
Som lagfarne Rådmans- och Magistrats sekreterar-
tjensten i Staden skall tillsättas, så beslöts att
så snart ansöknings handlingarne komma från Magi-
straten skola desamma remitteras till Utskottet,
som har att i ämnet afgifva utlåtande.

{§.29.}
Beslöts att dagens protokoll skulle justeras
å Stadsfullmäktiges nästa sammanträde.

Justeradt d. 22/12 1885

/Theofr Munktell jr/

1885 den 28 December å Rådhuset offentligen
uppläst; betyga:

/J, W, Kajerdt/
/C, A, Svensson/

[MARG: {111}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 december 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106948.

Personrelationer