Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 december 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 december 1891

Anmärkning

{1891, den 10 December}

Närvarande: samtlige Herrar Fullmäktige med undantag af
H:rr E. Frieman, med anmäldt och godkändt förfall
och V. Mossberg, som under sammanträdet
anlände.

{§1.}
Att jemte ordföranden justera protokollet ut-
sågos Herrar A. G. Pettersson och C. Silén.

{§2.}
Att i egenskap af rättegångsombud föra stadens
talan vid härvarande Rådstufvu Rätt uti det der-
städes anhängiga målet mellan A. F. Hagström i
Kungsör m.fl. kärande och medlemmarne af Eskils-
tuna telefonförening svarande, angående ersättnings-
anspråk, i hvilket mål staden jemväl blifvit in-
stämd såsom svarandepart, valdes Drätselkam-
marens nuvarande ordförande Fabriksidkaren
Aug. Stålberg.

[MARG: {56.}]

{§3.}
Till utskottets beredning remitterades Kongl.
Maj:ts Befallningshafvandes i länet resolution den
16 sistlidne November med föreläggande för Stads-
fullmäktige att med anledning af en
utaf Carl Fröman m.fl. hos Kongl. Maj:t gjord underdå-
ning ansökning att den väg, som löper
från Eskilstuna nya fristad till Torshällavägen öfver
Kungsladugårdens mark måtte få begagnas och till
allmän landsväg upptagas i den riktning den nu
innehar, afgifva yttrande rörande dels den genom
Kongl. Brefvet den 22 Januari 1831 Eskilstuna Fristad
vilkorligt medgifna rättighet att få begagna en på
åberopad karta utsatt gata eller vägstycke från nämn-
da fristads område till den s.k. Torshällavägen, dels
ock den uppgifna omständigheten att Eskilstuna stad
skulle med Trehundra kronor hafva bidragit till an-
läggning af ifrågavarande väg.

[MARG: {57.}]

{§4.}
Föredrogs och godkändes ett mellan Eskilstuna stads
Drätselkammare, under förbehåll af Stadsfullmäktiges
godkännande, och Carl Gustafs stads gevärsfaktori
genom dess styresman under nästlidne November
månad upprättadt kontrakt rörande regleringen
af vattenståndet i Eskilstuna ån, enligt hvilket
staden, för regleringen af vattenståndet vid faktori-
dammen, hvilken ombesörjes af gevärsfaktoriet,
årligen, så länge kontraktet är gällande, betalar
till faktoriet Trehundrafyratio /340/ kronor; och
godkändes, i sammanhang härmed, till betalning
ur stadskassan, en af Gevärsfaktoriet lemnad räk-
ning å staden till belopp af 52 kronor 23 öre för verk-
stäldt isningsarbete under vintern 1890-1891.

[MARG: {23.}]

{§5.}
På framställning af Drätselkammaren bevilja-
des afskrifning af följande kommunalutskylder
med nedannämnda belopp:

1:o å 1888 och 1889 års kommunalutskylder enligt
Stadsfogdens afkortningslängd af den 24 November
1891 med 181 kronor 12 öre;

2:o å 1890 års kommunalutskylder enligt Stads-
fogdens afkortningslängd af den 13 November 1891
med 1461 kronor 81 öre;

3:o å 1890 års kommunalutskylder enligt Stads-
fogdens afkortningslängd den 19 November 1891
med 72 kronor 62 öre.

{§6.}
I enlighet med hvad Utskottet hemstält be-
slöto Fullmäktige att för nästkommande år bevil-
ja Föreningen för Frivillig Fattigvård härstädes ett an-
slag af Femhundra kronor såsom bidrag till uppe-
hållande af den arbetsstuga för fattiga barn, som
Föreningen sedan April månad detta år haft i verksam-
het.

[MARG: {52.}]

{§7.}
Jemlikt utskottets hemställan beslöto Fullmäk-
tige att, under förutsättning att enahanda belopp af
statsmedel anvisas samt att de för dess beviljande
och användning uppstälda vilkor och ändamål nog-
grannt iakattagas, för nästkommande år ställa
till Styrelsens för tekniska skolans härstädes för-
fogande ett belopp af Femhundra kronor att an-
vändas till bidrag för anordnande af minst tio offentliga
föreläsningar för arbetarekåren under nästkom-
mande års vintermånader.

[MARG: {53.}]

{§8.}
Föredrogs det af Magistraten afgifna förslag till
utgifts- och inkomststat i Eskilstuna för år 1892 med
dertill hörande handlingar och Beredningsutskottets
i ämnet afgifna utlåtande, hvarvid följande beslut fat-
tades:

{A. Utgifter}

1:o {Fattigvården}
Magistraten hade föreslagit, dels att för år 1892 ett
dyrtidstillägg af 200 kronor skulle tilldelas förestån-
daren, dels ock att ombudsmannens lön skulle hö-
jas med 500 kronor; men beslöto Fullmäktige att
dessa båda poster skulle ur staten uteslutas.
I öfrigt godkändes punkten.

2:o {Sundhetsvården}
3:o {Undervisning} (annan än folkskola).
Punkterna godkändes, likväl, beträffande den sist-
nämnda, med följande tillägg på grund af Fullmäk-
tiges förut denna dag fattade beslut
"Bidrag till hållande af arbetareföreläsningar år 1892 - kr. 500:-"

4:o) {Allmänna byggnader platser och dylikt.}
Vid föredragning af de under denna punkt upptagna
poster yrkade dels Herr O. F. Larsson att anslaget till "maka-
damisering och stensättning af gator samt anordnande af trottoarer och ränn-
stenar" skulle höjas från 6000 kronor, såsom Magistraten
föreslagit, till 8000 kronor på grund deraf att Fullmäktige
förut beslutat att 2000 kronor af det anslag som för ifrågavarande
ändamål under nästkommande år komme att anvisas,
finge redan under detta år användas och dels Herr
Engström, att det i Magistratens förslag upptagna
förslagsanslag af 2000 kronor för "beredning af
frågan om nytt stadshus enligt beslut den 14/8 1890", skulle
utgå, enär nyssnämnda Fullmäktiges beslut endast för
år 1891 anvisat ett dylikt anslag; men sedan upplyst
blifvit ej mindre att det föreslagna anslaget
till makadamisering och stensättning af gator m.m. af Drät-
selkammaren ansetts tillräckligt, oberoende af det
från samma anslag beviljade förskott till användning
under innevarande år, än äfven att anslaget till be-
redning af frågan om nytt stadshus icke användts
under innevarande år, men såsom varande förslagsan-
slag och utgörande en del af den för detta år be-
slutade upplåning, hvilken sålunda minskats med detta be-
lopp likväl icke kunde upptagas såsom kassabehållning,
godkändes punkten i enlighet med Magistratens för-
slag; dock ökades, på grund af Fullmäktiges
förut denna dag fattade beslut, det under rubriken
"Vattenverk" uppförda anslag till underhåll af dam-
marne från 300 till 340 kronor.

5:o {Verk och inrättningar:}
a) {Magistrat och Rådhusrätt}
Magistraten hade i sitt förslag upptagit löneför-
höjning åt lagfarne Rådmannen och Magistrats-
sekreteraren, tillika Notarius publicus, med 250 kronor
i lön och 500 kronor i tjenstgöringspenningar, hvilket
förslag Utskottet afstyrkt, men funno Fullmäktige
sedan förslag blifvit framstäldt att den föreslagna löne-
förhöjningen skulle bifallas att utgå allenast för år
1892, efter omröstning med 28 röster emot 6, hvilka af-
gåfvos för bifall till Magistratens förslag, skäligt be-
sluta att posten skulle erhålla föl-
jande lydelse:

"Lagfarne Rådmannen och Magistratssekreteraren,
tillika Notarius Publicus:

Lön - 2000:-
Tillskott för år 1892 enligt beslut den 10/12 1891 250 2250
Tjenstgöringspenningar - 500:-
Tillskott för år 1892 enligt beslut den 10/12 1891 - 500: 1000 3250

b) {Stadsfullmäktiges och Nämnders expedition:}
Punkten bifölls.

c) {Polis.}
I sammanhang med behandlingen af Magistratens
förslag under denna rubrik föredrogs ett af Brand-
chefen ingifvet utdrag af protokollet, hållet vid brand-
kårsbefälets sammanträde den 9 innevarande månad,
af hvilket protokollsutdrag inhemtades att brandkårs-
befälet, som väl insåge nyttan och fördelen af en fast
brandkårs upprättande här i staden, men till följd af
de stora kostnader, som en dylik anordning komme
att medföra, icke ville framlägga något förslag
härom, beslulat hemställa att enär, om polis-
styrkan i enlighet med hvad Magistraten föreslagit och ut-
skottet tillstyrkt komme att ökas till ett antal af tre öf-
verkonstaplar och 18 konstaplar, det icke borde möta
någon större svårighet att indela polisens tjenstgöring så
att åtminstone tre poliskonstaplar hvarje natt kunde
hållas i beredskap att omedelbart vid eldsvådas utbrott
utrycka såsom brandmanskap med nödiga bergnings-
och släckningsredskap, utan att den vanliga polisbe-
vakningen häraf behöfde lida, Fullmäktige måtte be-
vilja det begärda anslaget till polis under förutsättning
att det blefve så ordnadt, att en del af polispersona-
len turvis komme att tjenstgöra såsom fast brand-
kår, äfvensom att brandkårsbefälet måtte få i upp-
drag att med polischefen ordna denna angelägenhet.

Med anledning häraf och sedan Borgmästaren Alm
i egenskap af polischef förklarat att från hans sida
hinder icke komme att möta för en dylik anordning,
derest Fullmäktige bifölle förslaget om ökning af po-
lisstyrkan, men anhållit att denna fråga om en del
af polisstyrkans tjenstgöring såsom brandmanskap
vid eldsvådas utbrott och intilldess brandkåren hunne
samlas icke måtte uppställas såsom vilkor för beviljan-
de af det nu begärda anslaget till polis, beslöto
Fullmäktige godkänna punkten i enlighet med
Magistratens förslag och derjemte, med bifall till den
nu af brandkårsbefälet föreslagna anordningen
uppdraga åt nämnda brandkårsbefäl att härom
med polischefen träffa öfverenskommelse på de
grunder härofvan framstälts.

[MARG: {58.}]

d) {Exekutionsverk.}
Magistraten hade under denna post föreslagit löne-
förhöjning åt exekutionsbetjenten med 250 kronor; men
beslöto Fullmäktige, i likhet med hvad utskottet
tillstyrkt, efter omröstning med 25 röster mot 9, som
afgåfvos för bifall till Magistratens förslag att lönen
för exekutionsbetjenten skulle bibehållas vid det belopp,
hvartill den förut upptagits, eller 500 kro-
nor.

e) {Uppbördsverk.}
I likhet med hvad Beredningsutskottet tillstyrkt
beslöts att det "bidrag till skrifbiträde" med 500
kronor, hvarom Stadskamreraren anhållit och hvil-
ket af Drätselkammaren jemväl i dess förslag upp-
tagits, men af Magistraten uteslutits och i stället
uppförts såsom lönetillägg åt fattigvårdsstyrelsens
ombudsman, skulle i staten upptagas och posten
förty erhålla följande tillägg:

"Bidrag till skrifbiträde åt nuvarande Stadskam-
reraren - 500:-

f) {Bevakning af broar och dammar.}
g) {Fångvård.}
h) {Sotning.}
i) {Skarpskytteföreningen.}
k) {Lifräntor åt fattiga barn.}
Samtliga dessa poster godkändes.

l) {Barnkrubbeunderstöd.}
I enlighet med Fullmäktiges denna dag fattade be-
slut skulle denna post erhålla följande tillägg:

"Såsom bidrag för år 1892 till Föreningen för Fri-
villig Fattigvård i och för upphållande af dess arbets-
stuga för fattiga barn, ett belopp, att qvartalsvis
med en fjerdedel hvar tredje månad utgå, tillhopa - 500:-"

m) {Lifränte- och kapitalförsäkring.}
Punkten bifölls.

n) {Öfriga behof.}
Jemväl denna punkt bifölls med förändring, i enlighet
med Magistratens förslag, af rubriken: "Blankett-tryck
och annonseringar i hittills använda tidningar"
till följande lydelse: "Blankett-tryck och annonseringar
i stadens nuvarande halfveckotidningar".

6) {Afbetalningar och räntor å lån.}
Denna punkt bifölls på sätt Magistraten föreslagit.

7) {Förslagsbelopp.}
Under denna rubrik uptagna punkt erhöll följande
förändrade lydelse:

"Till oförutsedda behof - kr. 4.110:-

B) {Inkomster.}

Samtliga de under denna rubrik upptagna poster i
Magistratens förslag godkändes med den förändring, som
af Utskottet föreslagits, att det under rubriken "låneme-
del" upptagna belopp af 80000 kronor ökades till 83000
kronor, deraf 33000 kronor skulle användas till betäckan-
de af en del utaf kostnaderna för den beslutade an-
läggningen af ett nytt vattenledningsfilter.

Härjemte beslöts att staten, i likhet med hvad förut
skett skulle tryckas i 100 exemplar för att
vederbörande tillhandahållas.

{§9.}
Till Utskottets beredning remitterades ett från
Poliskammaren härstädes inkommet förslag
till pensioners inrättande för polispersonalen.

[MARG: {59.}]

{§10.}
I och för uppsättande af förslag till ordningsstad-
gande i omförmälda hänseende remitterades till
Utskottet en af Drätselkammaren gjord framställ-
ning om åtgärders vidtagande emot affischering
å staden tillhöriga byggnader, lyktstolpar och urinkurar.

[MARG: {60.}]

{§11.}
För att biträda Ordföranden vid de valför-
rättningar, hvilka blifvit utsatte att denna dag
verkställas, utsågs Herr C. Silén.

{§12.}
Företogs val af vice Ordförande samt ledamöter och
suppleanter i Fattigvårdsstyrelsen till 1895 års utgång,
dervid och sedan Herr Hallström, hvilken af utskottet
föreslagits till vice Ordförande, undanbedt sig att till denna
befattning ifrågakomma valdes:

till vice Ordförande Grosshandlaren Ernst Hellstedt,

till ledamöter
Förste läraren P. A. Pettersson
Disponenten K. A. Lundblad och
Gelbgjutaren Alb. Lindström, samt

till suppleanter
Disponenten Ernst Fieman,
Gårdsegaren C. A. Thunström,
Grosshandlaren A. Th. Broms,
Bokbindaren Alb. Öberg och
Kassören Axel Lindström.

[MARG: 47.]

{§13.}
Till ledamöter i Drätselkammaren intill 1895 års
utgång valdes

Fabriksidkaren Aug. Stålberg,
Fabriksidkaren E. A. Berg,
Grosshandlaren Ernst Hellstedt och
Ingeniören K. Söderblom.

Sedan emellertid Ingeniör Söderblom afsagt sig upp-
draget och afgående ledamoten Stenman undanbedt sig
omval, utsågs till ledamot i Drätselkammaren efter
Herr K. Söderblom

Handlanden Carl Silén.

{§14.}
Till suppleant i Byggnadsnämnden intill 1894 års
utgång valdes med öppen omröstning

Grosshandlaren Carl Olsson.

{§15.}
Till ledamöter af Hamndirektionen intill 1893 års
utgång återvaldes

Handlanden Gust. Landström och
Fabriksidkaren Aug. Stålberg.

{§16}
Till ledamöter i Komitén för Städernas Allmänna Brand-
stodsbolag valdes med öppen omröstning

Arkitekten I. W. Kajerdt,
Ingeniören P. G. Luthman,
Målaren Herman Lundberg och
Färgerifabrikören P. A. Hagström.

{§17.}
Till ledamöter i Komitén för fonden af den 16 April
1871 valdes med öppen omröstning

Direktören Johan Svengren,
Ingeniören Theofr. Boberg,
Ingeniören K. Söderblom
Fabriksidkaren Arvid Nilsson och
Rektoren Axel Karlsson.

{§18.}
Till revisorer å den kommunala räkenskapen
för år 1891 valdes med öppen omröstning:

till ledamöter:
Bankkasssören Jakob Svensson,
Bokhandlaren Joh. Wallin,
Kassören C. Hagberg,
Riksdagsmannen Ad. Aulin och
Handlanden O. Svengren; samt

till suppleanter:
Materialförvaltaren Carl Lybeck och
Handlanden Wilh. Blomqvist.

{§19.}
Till revisor å allmänna läroverkets byggnadskas-
sa för år 1891 valdes med öppen omröstning

Grosshandlaren Ernst Hellstedt.

{§20.}
Till revisorer å Spritförsäljningsbolagets räken-
skaper för året 1890-1891 valdes med öppen omröst-
ning

Grosshandlaren Carl Olsson och
Handlanden O. Svengren.

{§21.}
Till ledamöter i Komitén för jordbruksstatistiken
valdes med öppen omröstning

Trädgårdsarkitekten Em. Kihlström och
Ingeniören Åke Carlsson.

{§22.}
Till befäl i Brandstyrkan valdes - sedan Brandchefen
tillkännagifvit, att den af utskottet till vice Brandchef
föreslagne Verkmästaren Josef Berglund undanbedt sig
att vid valet ifrågakomma - med öppen omröstning:

till Brandchef: Fabriksidkaren C. V. Dahlgren,
till vice Brandchef: Ingeniören Wilh. Sundell,
till 1:ste Bergningschef: Fabriksidkaren Levin Hedlund,
till 2:dre Bergningschef: Fabriksidkaren E. A. Berg,
till 1:ste Vaktchef: Ingeniören Aug. Stålberg,
till 2:dre Vaktchef: Fabriksidkaren H. Hallström,
till 1:ste Reservchef: Bankkamreraren F. Grönberg,
till 2:dre Reservchef: Fabriksidkaren Aug. Stenman.

{§23.}
Med förmälan, att Drätselkammaren icke funnit skäl
öfverklaga det af Vester och Öster Rekarne Häradsrätt
den 30 nästlidne November meddelade utslag rörande af
Kammaren sökt lagfart å Eskilstuna stads Vestermark,
genom hvilket utslag Härads Rätten förklarat ärendet
hvilande och förordnat om kungörelse i enlighet med
§10 i Kongl. Förordningen den 16 Juni 1875 om lagfart å fång
till fast egendom, hade Drätselkammaren öfverlemnat
handlingarne i ärendet till Stadsfullmäktige för vidtagan-
de af den åtgärd de kunde finna lämplig; och beslöto
Fullmäktige, i likhet med Drätselkammaren, att icke
hos Hofrätten anföra besvär öfver berörda utslag.

[MARG: 60½]

{§24.}
Vid granskning af den lista, som upprättats öfver dem
hvilka under årets lopp pliktfälts för förfallolöst uteblif-
vande från Stadsfullmäktiges sammanträden befanns
att numera aflidne Kollega A. Falk funnes upptagen så-
som bötfäld för utevaro den 14 sistlidne Maj; och beslöts med
anledning häraf att från pliktlista afföra den honom af
denna anledning ådömda plikt af två kronor.

{§25.}
Stadsfullmäktige beslöto hos KM:ts Befallningshaf-
vande påyrka att förre Handlanden J. M. Widegren
hvilken enligt skrifvelse från stadens ombud vid nu förrättad
mantalsskrifning, Grosshandl. Ernst Hellstedt, med familj är
bosatt här i staden men
mantalsskrifven i Torshälla stad, skall mantalsskrif-
vas i Eskilstuna.

[MARG: skrifvelse {61.}]

{§26.}
Dagens protokoll skulle justeras å sessionsrummet
i stadshuset Lördagen den 12 innevarande December,
kl. 5 e.m.

{§27.}
Stadsfullmäktige beslöto befria Doktor Mossberg
från plikt för försentkommande till dagens för-
handlingar.

Justeradt

/Theofr Munktell/
/Carl, Silén/
/A, G, Pettersson/

År 1891 den 14 December å Rådhuset offenligen
uppläst betyga:

/Gust Carlsson/
/J L [Rosén]/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 december 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106949.

Personrelationer