Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 augusti 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 augusti 1893

Anmärkning

{1893, den 10 Augusti}

Närvarande: samtelige Herrar Stadsfullmäktige med
undantag af H:rr
Aspelin,
Dahlgren,
Landström,
F.O. Nilsson,
O. Svengren,
Em. Andersson,
Stenman,
Åkerstein,
Söderblom och
Tunberg, samtelige med anmäldta
och godkända förfall.

{§ 1.}
att jemte Ordföranden justera detta protokoll
utsågos Herrar C. Olsson och H. Lundberg.

{§ 2.}
I enlighet med Utskottets hemställan beslö-
to Stadsfullmäktige bemyndiga Drätselkam-
marens Ordförande eller, vid förfall för denne
Kammarens vice Ordförande att såsom stadens
ombud föra dess talan och utöfva dess röst-
rätt vid bolagsstämmor, kyrko- och kommu-
nalstämmor samt andra tillfällen, då staden
egde intressen att bevaka, likväl med undan-
tag af de fall, då Eskilstuna stad är represen-
teradt genom särskildt utsedt ombud.

[MARG: {162.}]

{§ 3.}
Utskottet hade hemstält att
Stadsfullmäktige ville bemyndiga den af Fullmäk-
tige insatta ledmoten i Styrelsen för Norra
Södermanlands Jernvägsaktiebolag eller, vid för-
fall för honom, dennes Suppleant i Styrel-
sen att såsom stadens ombud bevaka dess
talan och utöfva dess rösträtt inom nämnda
Jernvägsaktiebolag; men beslöto Stadsfullmäktige att
då för [närvarande] i detta ärende något beslut icke nödvän-
diggjordes, nu härom icke fatta något beslut.

[MARG: {162}]

{§ 4.}
Utskottet hade hemstält att
Stadsfullmäktige ville uppdraga åt Fabriksidkaren Arvid Nilsson
att såsom stadens ombud föra dess talan och ut-
öfva dess rösträtt hos Oxelösund-Flen-West-
manlands Jernvägsaktiebolag men då beslut för när-
varande icke påfordrades beslöto Stadsfullmäktige att för närv. icke i
ärendet fatta beslut.

[MARG: {162.}]

{§ 5.}
Jemlikt Drätselkammarens hemställan bi-
föllo Stadsfullmäktige den af Enkan Anna So-
fia Sandeberg gjorda, af Herr Thunberg såsom
egen motion upptagna ansökning om efterskän-
kande af den hennes aflidne man Jernsvarf-
varen C.L Sandeberg för år 1892 påförda kom-
munalskatt till belopp till belopp af 52 kronor 5 öre.

[MARG:{168}]

Likaledes och i enlighet med Drätselkamma-
rens hemställan biföllo Stadsfullmäktige den
af Bierstuguförestånderskan Wilhelmina Euge-
nia Ådin gjorda, af Herr Aulin såsom egen motion
upptagna ansökning om afskrifning af de hen-
ne för år 1892 påförda kommunalutskylder, hvil-
ka till belopp af sex kronor 43 öre ännu vore
oguldna.

[MARG: {167}]

{§ 6.}
Sedan egarene till gårdarne N:ris 83, 82 och 104
hos Drätselkammaren anhållit, att vatten- och af-
loppsledningen härstädes måtte framdragas så, att
vatten kunde till berörda gårdar inledas,
samt Drätselkammaren efter en af Stadsinge-
niören verkstäld uträkning funnit kostnaderna
härför uppgå till ett belopp af 1875 kronor, vid
hvilket förhållande och då enligt Stadsfullmäk-
tiges beslut inledning af vatten till gårdar icke
finge ske med mindre vatten vattenafgiften uppginge till
minst 10% af kostnaden för vatten- och afloppsled-
ningens anläggande samt rummens antal i de tre
ofvannämnda gårdarne icke vore så stort att, efter
det bestämda priset för vatten af tre kronor för
rum, den sammanlagda vattenledningsafgiften för
de tre gårdarne jemte den afgift, som kunde be-
räknas för vatten till stadens i närheten af dessa
gårdar uppförda växthus och trädgårdsmästare-
boställe, dit vatten jemväl, om anläggningen kom-
me till stånd, skulle införas och hvilken senare
afgift ansetts motsvara en inkomst af 37 kronor
50 öre, uppginge till 10% af anläggningskostnaden,
Drätselkammaren beslutat att, derest sökan-
dena förbundit sig att ansvara staden för en
inkomst å vattenledningsafgifter från de tren-
ne gårdarne af 150 kronor, utgörande jemte det
för växthuset och trädgårdsmästarebostället
beräknade afgiftsbeloppet 37 kr. 50 öre, tio%
af anläggningskostnaden 1875 kronor D.K. skulle hos Stadsf.
göra fram-ställning, att vatten och aflopps-
ledning på sådant vil-kor må till gårdarne anläggas, så hade
egarne till oftanämnda gårdar genom en till
Drätselkammaren aflemnad förbindelse af den
26 nästlidne Juli förbundit sig att ansvara sta-
den för ett belopp i vattenledningsafgifter af
150 kronor för år, så länge rummens samman-
lagda antal icke öfverstiger femtio; och hade
Drätselkammaren på grund häraf och då i
staten för innevarande år funnes för
utvidning af vattenledningens
rörnät uppfördt ett förslagsanslag af allenast
1000 kronor, hos Stadsfullmäktige anhållit att,
för inledning af vatten- och afloppsledning
från förut befintligt rörnät till stadens växt-
hus och trädgårdsmästarebostället samt till går-
darne N:r 83, 82 och 104 ett anslag af högst 1875
kronor måtte ställas till Drätselkammarens förfogande.

Till denna anhållan lemnade Stadsfullmäk-
tige bifall.

[MARG: {170.}]

{§ 7.}
Föredrogos med remisskrifvelser från Helsovårds-
nämnden ankomna utlåtande från Fattigvårds-
Styrelsen och Helsovårdsnämnden i fråga om den
af Herr P. Aug. Pettersson väckta motionen, att det
rum i gamla epidemiska sjukhuset, som för när-
varande användes till badrum, jemte bredvid lig-
gande kök måtte, sedan nya epidemiska sjukhu-
set blifvit färdigt, fortfarande ställas till fattig-
vårdsstyrelsens disposition, liksom att för skä-
lig lösesumma fattigvården finge öfvertaga den
deruti befintliga badattrialjen, bestående af
varmvattenkamin med rör och kranar, två badkar
m.m. för att blifva i tillfälle att fortfarande kun-
na tillhandahålla allmänheten varma bad å fat-
tigvårdsinrättningen; och hade {Fattigvårdsstyrelsen}
under vidhållande af sitt vid sammanträde den
1 sistlidne Juni fattade beslut att genom medlem af Styrelsen
väcka ifrågavarande motion hos Stadsfullmäk-
tige förordat motionen i fråga, samt {Helsovårds}
nämnden hemstält att, derest motionen biföl-
les, Stadsfullmäktige ville föreskrifva att, då
badattrialjen inköpts af Heslovårdsnämnden
och betalats ur dess enskilda kassa, Fattigvårds-
styrelsen finge såsom lösesumma för kranar, ka-
min och badkar till Helsovårdsnämnden erlägga
det belopp, nämnden visar sig härför hafva ut-
betalat; och hade Helsovårdsnämnden härjemte
framhållit att om motionen af Stadsfullmäktige
afsloges, Nämnden ernade låta från dess nuva-
rande plats löstaga och till nya epidemiska sjuk-
huset öfverflytta den ifrågavarande badattrial-
jen.

Då Staden förut egde varmbadhus härstädes,
för hvars behöriga verksamhet staden medgifvit vis-
sa förmåner, samt den konkurrerande verksamhet med
nämnda varmbadhus, hvilken genom bifall till mo-
tionen skulle uppstå, icke ansågs nyttig eller gag-
nelig hvarken för nämnda badhus eller för [fattigvårdsinrättningen],
blef motionen af Stads-
fullmäktige afslagen.

[MARG:{161.}]

{§ 8.}
Genom Magistrats remiss erhöllo Stadsfullmäk-
tige del af Landshöfdinge Embetets i länet skrif-
velse den 27 nästlidne Juli, hvari meddelats, att
Länsstyrelsen samma dag förordnat, att Matilda
Lovisa Olsson och Lokomotiveldaren Carl Erik
Hall hvilka för innevarande år mantalsskrif-
vits i Eskilstuna, skola för samma år föras
i mantal i Fors socken och iföljd deraf uteslutas
ur mantalslängden för Eskilstuna stad.

Skrifvelsen lades till handlingarne.

[MARG: {159.}]

{§ 9.}
Beviljade Stadsfullmäktige dess Sekreterare
tjenstledighet för enskilda angelägenheters
vårdande från och med den 13 till och med den
31 innevarande Augusti och förordnades Hof-
rätts e.o. Notarien L. Löwing härstädes att en-
ligt åtagande, sekreteraretjensten hos Stads-
fullmäktige under samma tid uppehålla.

[MARG: {171.}]

{§ 10.}
Genom Magistrats remiss öfverlemna-
des till Stadsfullmäktige i bestyrkt afskrift
KM:ts nådiga bref den 14 Juli 1893, hvaraf in-
hemtades att KM:t medgifvit att Eskilstuna
stad må upplägga ett med högst fem procent
ränta löpande obligations lån å ett belopp af
högst Femhundratusen kronor, att genom årlig
amortering återgäldas inom en tid af fyratio år från
lånets upptagande, samt deraf afyttra obligationer
till ett nominellt belopp af fyrahundra fyratio-
niotusen /449000/ kronor för bestridande af följan-
de af Stadsfullmäktige beslutade utgifter eller
i den mån dessa redan blifvit medelst tillfälliga lån
betäckta, till infriande af sådana lån, nämll.

för verkställande af muddrings- och strand-
skonings arbete i Eskilstuna ån samt in-
köp för detta ändamål af ett ång-
mudderverk med pråmar - kr. 135.200:-

uppförande af ny vattenverksbygg-
nad jemlikt Nåd. Brefvet d. 24 Apr. 1890 kr. 59.000:-

påbyggnad af fattigvårdens hus och ord-
nande af gårdstomten - kr. 24000:-

anläggning af ytterligare ett vattenled-
ningsfilter - kr. 33000:-

teckning af aktier i Norra Söderman-
lands jernvägsaktiebolag. - kr. 170000

uppförande af nytt epidemiskt sjuk-
hus kr. {28000.}

Summa kr 449.200.

hvaremot obligationer till återstående beloppet
icke må afyttras med mindre derom af Stads-
fullmäktige fattadt beslut varder efter under-
ställning af KM:t faststäldt.

Efter föredragning häraf beslutade Stadsfull-
mäktige,att utfärdandet af obligationerna i enlighet med det mellan stadens
lånekomiterade och aktiebolaget Stockholms Handelsbank den 29 Juni 1893
upprättade kontrakt och obligationernas un-
derskrifvande för stadens räkning skulle öfverlemnas
till Drätselkammaren, som egde att mot af-
lemnande af obligationerna hos Aktiebolaget
Stockholms Handelsbank för stadens räkning
utqvittera lånebeloppet;

[MARG: {110.}]

{§ 11.}
Till Drätselkammarens beredning remitte-
rades en af Styrelsen för Frivilliga Fattigvården
gjord af Herr P. Aug. Pettersson såsom egen mo-
tion upptagen ansökning att få till förenin-
gens begagnande hyresfritt uplåten från 1
nästkommande Oktober våningen 1 tr. upp
i gamla epidem. sjukhuset att användas till
lokal för föreningens arbetsstuga.

Justeradt

/TheofrMunktell/
/Carl Olsson/
{Herm, Lundberg/

År 1893 den 14 Aug å Rådhuset offentligen
uppläst betygga.

/Gust Karlsson;/
/Aug; Winbom/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 augusti 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106947.

Personrelationer