Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 augusti 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 augusti 1882

Anmärkning

{1882 den 10 Augusti.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr T. Engström
Herr O. Svengren
Herr H. Åkerstein
med godkända förfall.

Herr F. A. Stenman
Herr C. M. Loström
utan anmäldta förfall.

{§. 1.}
Föredrogs Utskottets utlåtande i anledning af vederbörande
Komiterades framställning, angående det nya lärohus
för härvarande Allmänna läroverk, som till uppförande
beslutadt blifvit.

I fråga om husets placering å den bestämda
tomten i Nygärdet, hade Utskottet hemställt, att
Stadsfullmäktige måtte bifalla att lärohuset
placeras efter Komiterades förslag {A} å derför
afgifven karta, samt på tomten, sådan densamma
till sina gränser nu befinnes, och att Stadsfullmäktige
således måtte afslå fråga om expropriation af
mark från kyrkoherdebostället.

Detta godkändes af Stadsfullmäktige; likaså
Utskottets förslag om afslag å motionen om
rektorsbostads förläggande antingen särskildt å
tomten eller uti sjelfva lärohuset.

Stadsfullmäktige godkände ock Utskottets förslag
i sista punkten, att ritning och kostnadsförslag måtte
till komiterade åter-remitteras, med förklaring,
att huset icke får vara dyrbarare, än att det-
samma kan utföras inom summan 50000 kronor;
hvilket förslag grundades på anmärkning både
emot ritningen och kostnadsförslaget, - i förra delen
emedan portarne mot Smedjegatan voro för låga
och fönstret derofvan oproportionerligt stort, -
och i sednare afseendet emedan förslaget upptog
en summa på 57000 kronor, fastän summan
50000 kronor vore stadgad såsom den högsta för
lärohuset, samt alla finansberäkningar, beslutade
lån och amorteringsplaner derpå grundade.

[MARG: 114.]

{§. 2.}
Öfver förslaget till taxa å hamnafgifter här i
staden; som var bilagdt Magistratens skrifvelse den
4 sislidne Juli, hade Utskottet, enligt dess nu
föredragna utlåtande, icke funnit skäl till anmärk-
ning på annat sätt, än att hamnafgiften för
"varor", hvilka kommo att lossas eller lastas
vid Nybrohamnen, syntes väl hög, i betraktande
deraf att inga sådana afgifter erläggas vid
den enskildta "Öfre hamnen", hvadan nedsättning
för Nybrohamnen kunde erfordras för att under-
lätta den hamnens trafikering; men som, hvad
i denna del borde åtgöras, kunde ske på sidan
om taxan, genom särskildt beslut af Stadsfull-
mäktige; hade Utskottet hemställt:

1:o att Stadsfullmäktige måtte förklara sig
ej hafva någon anmärkning att afgifva mot
taxeförslaget;

2:o att Stadsfullmäktige måtte från Hamndirektionen
infordra förslag till {särskildt} beviljad lindring
i taxebestämmelserna för varor, hvilka lossas
eller lastas vid Nybrohamnen.

Stadsfullmäktige biföllo förslaget i första
punkten, och i afseende å förslaget i den
andra punkten skulle ej mindre från Hamn-
direktionen, än från Eskilstuna Öfre kanal-
aktiebolag, som eger "Öfre hamnen", begäras
utlåtande rörande de eftergifter som behöfde
stadgas på det att stadens hamn,
Nybrohamnen, skulle blifva mera trafikerad; -
- och hvilken fråga skulle särskildt behandlas.

[MARG: 118.]

{§. 3.}
Med anledning af HelsovårdsNämndens framställning
om tillsättning af en komité för att närmare utreda
frågan om lämpligare lokal för stadens Epidemiska
sjukhus, vare sig genom nybyggnad eller på annat
sätt, hade Utskottet, hvad beträffade en nybyggnad,
på anförda grunder hemställt att Stadsfullmäk-
tige måtte afslå frågan om byggande af nytt
hus till Epidemiskt Sjukhus, helst staden förut
hade ett sådant hus, som HelsovårdsNämnden
sjelf icke syntes kunna aldeles utdöma;
och hvad anginge förändring af nuvarande
sjukhuslokaler syntes för Utskottet det vara
uppenbart att HelsovårdsNämnden sjelf vore
oförhindrad att afgifva det förslag Nämnden
funne lämpligt, hvadan Utskottet hemstälde
att Nämndens framställning om tillsättande af
en komité för frågans närmare utredande
ej må till någon åtgärd föranleda. -

Under öfverläggningen yrkades {dels} bifall
till Utskottets utlåtande, {dels} bifall till Helso-
vårdsNämndens framställning - med tillägg att den
utsedda Komitén måtte få i uppdrag att jemväl
utlåta sig om fattigvårdsinrättningens lokaler, för
så vidt detta stode i sammanhang med ärendet;
och genom votering godkändes med, 13 röster
mot 10 röster, Utskottets utlåtande.

Häremot reserverade sig Ordföranden, samt
Herrar Andberg, Falk, Åbergh, Koraen, Liljeqvist,
Arvid Nilsson, Lagerbäck och Svahnbäck.

(MARG: 119.]

{§. 4.}
Efter föredragning af Utskottets derom afgifvna
utlåtande, anslogos af Drätselkammaren begärda
1000 kronor för planering af Kyrkoplanen på
Norr jemte esplanaden, utan att tomten för folkskole-
huset deri inbegripes.

[MARG: 124.]

{§. 5.}
I enlighet med Drätselkammarens tillstyrkan lemnades
ett anslag å 450 kronor till gasrörledningar uti
nya Tekniska Skolhuset.

[MARG: 121.]

{§. 6.}
Efter föredragning af Drätselkammarens framställning,
att tomten N:o 314 å Norr - hvilken för sta-
dens behof vore reserverad, men af Stadsfullmäktige
den 5 November 1875 bifallen till utarrendering åt
Herr Theofr. Boberg på 25 år från den 14 Mars
1882 - måtte få utarrenderas till Herr Boberg
med de uttryck, ett bilagdt projektkontrakt inne-
hölle, blef detta ärende till Utskottet remitteradt.

[MARG: 129.]

{§. 7.}
Herr Ordföranden väckte motion om afskrifning
af 16 kronor 9 öre, Kommunalutskylder för år 1881, påförda
numera aflidne Stadsfiskalen C. V. Janzon, med
anledning deraf att motsvarande inkomst ej
af Janzon, i lifstiden, åtnjutits.

Ärendet remitterades till Utskottet, för beredning.

{§. 8.}
Till Utskottet remitterades, för beredning, fråga om
afgifvande af förklaring öfver taxeringsbesvär,
anförda af Handlanden F. O. Nilsson.

[MARG: 130.]

{§. 9.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Kongl. Maj:ts Nådiga
Bref den 21 sistl. Juli, angående Stadsfullmäktiges
begäran att staden måtte få försälja borgmästare-
bostället; och hvarutinnan sådant medgifvits
på vilkor, som i Nådiga Brefvet innefattas.

Lades till handlingarne.

[MARG: (Saml. å Stadskamrer.Kont.)]

{§. 10.}
Upplästes Läns Styrelsens i afskrift meddelade
skrifvelse den 3 i denne månad, att Kongl.
Maj:t ej funnit skäl att göra ändring i
Kon. Befhde:s [Befallningshafvandes] och Herr Biskopens den 28
före-
gående April meddelade Utslag, angående
beloppet af den hyresersättning, som Rektorn
G. Elmqvist egde att af staden uppbära.

Lades till handlingarne.

[MARG: 15.
(Meddeladt Drätselk.)]

{§. 11.}
Upplästes Landshöfdinge Embetets Utslag den
18 sistl. Juli angående inskränkning i brän-
vins utskänkningen här i staden under sön- och
helgedagar. - Lades till handlingarne.

[MARG: 106.
(Till Stads-räkenskapen)]

{§. 12.}
Herrar Loström och Stenman plikta hvardera
2 Kronor för uteblifvande från dagens samman-
träde, utan anmälda förfall.

Samma dag uppläst och justeradt

/TheofrMunktell jr/
/Arvid, Nilsson/
/C. A. Lundberg/

1882 Augusti den 14 å Rådhuset
ofentligen uppläst; betyga

/Aug Johanson/
/Aug, Winbom/

[MARG: 131.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 augusti 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106946.

Personrelationer