Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 april 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 april 1879

Anmärkning

{1879 den 10 April.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herr J.O. Biörck med godkända förfall
Herr C.O. Öberg med godkända förfall
Herr Gust. Nilson med godkända förfall

{§.1.}
1879 års mantalslängd för staden, hvaremot
anmärkning ej förekommit, förklarades
godkänd.

{§.2.}
Sedan Stadsfullmäktige den 29 Augusti 1878, i fråga
om beskaffenheten af den nya Rådhusbron härstädes,
hvilken förut till uppförande beslutats, bestämt
att brobeläggningen skulle göras af trä, men under-
byggnaden, hvilken blefve af jern, så konstrueras, att planken
kunde utbytas mot asfalt framdeles, om man
då funne densamma ega företräde, och hvilket
byggnadssätt icke ansetts förhindra att till bro-
byggnaden finge användas de medel, som Enkefru
Zetterberg i testamente åt staden anslagit för
en Rådhusbro af sten eller jern eller båda
delarne, samt Drätselkammaren hos Kyrko-
rådet reqvirerat dessa testamentsmedel, hvilka
stodo under Kyrkorådets förvaltning med i testa-
mentet lemnadt öfverinseende åt Handlanderne
Jacob Wedberg och Johan Svengren; så hade,
enligt Stadsfullmäktige nu tillhandakommet
utdrag af Kyrkorådets protokoll för den 5 i
denne månad, Kyrkorådet - efter det Herr Wedberg
anfört en bestämd protest mot Kyrkorådets
beslut att utbetala testamentsmedlen till bron,
då denna, efter Stadsfullmäktiges beslut, ej blefve
af jern eller sten utan af jern och trä - förklarat
sig anse bron ej blifva testamentsenlig och, med
afseende på förenämnda protest, vara förhindradt
att göra någon slags utbetalning af brobyggnads-
fonden så länge Stadsfullmäktige vidhöllo sitt
beslut om brons byggnadssätt, men att kyrkorådet
vore villigt af donationsmedlen 50000 kronor
utlemna 30000 kronor, om Stadsfullmäktige
{förbinda sig} att låta uppföra brotaket af asfalt,
sedan sig visat, att en sådan brobeklädnad vore ända-
målsenlig; och skulle de återstående 20000 kronor-
na innehållas till bestridande af den antagliga
kostnaden derföre, när arbetet verkställes.

Efter föredragning häraf yrkades dels
bifall till Kyrkorådets framställning, dels ock
remiss af ärendet för vidare beredning af
Utskottet; och godkändes det sistnämnda.

MARG: 55.]

{§.3.}
Till handlingarne lades Revisorernes berättelse
om granskningen af Eskilstuna (stads) Utskänknings-
bolags förvaltning och räkenskap under året
från den 1 Oktober 1877 till samma tid 1878.

[MARG: 14[3].]

{§.4.}
Föredrogos i ett sammanhang ByggnadsNämndens
från sammanträdet den 13 sistlidne Februari
hvilande förslag till strandlinie från Rådhusbron
till Stadsträdgården, samt Drätselkammarens ut-
låtande öfver Herr A.F. Dahlströms den 23 före-
gående Januari väckta motion om Rådhustorgets
utvidgning medelst utfyllning i ån.

Wid granskning af handlingarne befanns
att Drätselkammaren hade förordat en strand-
linie, som vore på aflemnad ritning framställd,
ock afvikande från Byggnads Nämndens förslag
derutinnan, att framför Rådhustorget vore
utförd en strandlinie i en särskild bågform ut till Råd-
husbrons landfäste, då deremot Byggnads Nämn-
dens förslag innefattade en torgsida mot ån i
{samma} cirkelbåge, som för hela stranden från
torget till Rudamsrännilen utslagits; och hade
Drätselkammaren vidare, - emedan årets utgiftsstat
ej lemnade tillgång till kostnaden för torgets utfyll-
ning, samt detta arbete på visst sätt kunde anses
stå i ett beroende af Rådhusbrobyggnaden,- hem-
ställt, att kostnaden för den torgutläggning, som
varder beslutad, måtte gå från Rådhusbrofonden.

Under öfverläggningen yrkades a.) bifall till
Drätselkammarens utlåtande; b.) afslag derå;
c.) bifall till Byggnads Nämndens förslag d.) bi-
fall till sistnämnda förslag med den förändring
att {under} vattenytan dock skulle utfyllas
efter Drätselkammarens förslag.

Med 15 röster mot 12 blef Drätselkam-
marens förslag bifallet, och röstade minoriteten
för bifall till Byggnads Nämndens förslag.

Werkställigheten af ifrågavarande utfyllning
af torget uppdrogs åt de Komiterade, hvilka voro för
byggnad af nya Rådhusbron tillsatta.

Emot Beslutet att bifalla Drätselkammarens
utfyllningsförslag reserverade sig Herrar Axel Karlsson,
F.A. Stenman, J.C. Heljestrand, Theofr. Boberg, J. Walén, Arvid
Nilsson, C.A. Lundberg, G.E. Svahnbäck och A. Hellstedt,
samt Ordföranden.

MARG: 133.]

{§.5.}
Stadsfullmäktige godkände Drätselkammarens
nu anmäldta åtgärd att med Arrendatorn af
Eskilstuna Kungsladugård träffa aftal om
arrendeersättning för mark från Kungsladugården
till Gräns gatans utläggning efter nya stadsplanen,
för den tid nuvarande arrendekontrakt varar,
denna ersättning beräknad till 30 kronor om året
för tunnland; hvarefter Stadsfullmäktige beslu-
tade hos Kongl. Maj:t i underdånighet anhålla
att till ifrågavarande gatuanläggning få från
Kungsladugården till staden afsöndra den erforder-
liga marken, hvilken, enl. landtmätarens uträkning,
utgjorde inalles 15 qvadratrefvar 13 qvadratstänger
motsvarande 2 tunnland 22,5 kappland; och sådant
på vilkor, att staden alltid derför utgör arrende
till Kronan, i förhållande till det, som för Kungsladu-
gårdens öfriga jord blefve författningsenligt
bestämdt.

[MARG: 125., Exped]

{§.6}
Stadsfullmäktige godkände Drätselkammarens
framställning att få på 1 års tid prolongera
nuvarande Arrendekontaktet på stadens
vattenverk Räckhammaren N:o 69.

{§.7.}
Wid återföretagande af uppskjutna ärendet,
angående vilkoren för utarrendering af stadens
hemman Flackersta, föredrogs BeredningsUtskottets
utlåtande, hvarvid befanns att utskottet afgifvit
ett, från Drätselkammarens afvikande, förslag
till Arrendekontrakt; och efter granskning
häraf, blef Utskottets förslag antaget,
dock med iakttagande af sådan förändring i
4:de punkten, att Arrendatorn tillkommande utsyning
å skogen för hemmanets behof skulle inskrän-
kas till hvad med skogens bestånd, efter uppgjord
skogshushållningsplan, öfverensstämde.

Härefter, och med anledning af förestå-
ende vilkor, beslutade Stadsfullmäktige
uppdraga åt Drätselkammaren att reqvirera
skogsinspektör för uppgörande af hushållnings-
plan för skogen å Flackersta; - Egande Drätselkammaren
och att pröfva arrendeanbudet på hemmanet.

[MARG: 138.]

{§.8.}
Wid beredning af Herr A. Hellstedts motion,
om förändrade bestämmelser för uppbörden af
Kommunalutskylderna, hade Utskottet erinrat
att förslaget innefattade ändring i Drätselkam-
marens reglemente, §.9, sista punkten, samt att
detta reglemente i allt fall, såsom i flere hänseenden
oförenligt med grunderna i Kommunallagen
den 21 Mars 1862, måste undergå förändringar
efter förslag, som det ålåge Magistraten att upp-
rätta - och vid pröfningen hvaraf kunde vara
tjenligt att taga ifrågavarande motion i öfvervä-
gande-;

Med godkännande af Utskottets utlåtande,
beslöts att Stadsfullmäktige skulle ingå till Mag-
straten med anhållan att till pröfning få emottaga
förslag till nytt reglemente för stadens Drätselkam-
mare, som påkallas deraf att nuvarande
reglemente är oförenligt med grunderna i Kongl.
Förordningen om Kommunalstyrelse i stad den
21 Mars 1862; och förklarades Herr Hellstedts
motion hvilande intilldess att sådant förslag
bekommits.

[MARG: 142., Exped]

{§.9.}
Föredrogs Utskottets utlåtande i anledning af
vederbörande Komiterades memorial den 3
December 1878, med förslag å platser, hvilka
funnos tillgängliga eller kunde förvärfvas för
tomt till ett hus för Tekniska skolan
här i staden, upptagande:

1:o Borgmästaretomten vid Rinmanstorg, sådan
densamma blefve efter nya stadsplanen;
2:o Nuvarande Gästgifverihotellet,
3:o Tomterna N:ris 125 och 126 vid Nygatan;
4:o Stadens tomt N:o 108,
5:o Stadens tomt N:o 314.,
6:o Stadens tomt N:o 334,
7:o Stadens tomt i Nygärdet;

och hade Utskottet af alla de platser, som föreslagits,
funnit den lämpligaste vara å tomterna N:ris
125 och 126, då Tekniska Skolan komme midt emot
Folkskolehuset, vid Nygatan; men då denna
plats icke kunde förvärfvas utan i sammanhang
med gården N:o 137 och tillsammans med den för
ett pris af 35000 kronor, samt hyresinkom-
sten för N:o 137 uppgifvits vara 2000 kronor
om året, finge man beräkna priset ensamt
för N:o 125 och 126 till 10000 kronor och att
hyrorna motsvarande utgiften för N:o 137 till
ett belopp af 25000 kronor. Likväl och i
följd af, af mindre angelägenheten att få lämplig
plats för Tekniska skolan, än de tillfällen till
regleringar i prydnadshänseende för staden, som
förvärfvandet af N:ris 125 och 126 medförde, och
hvartill kunde läggas att i och med inköpet af
N:o 137, som stöter intill Elementarläroverksgården,
kunde erhållas ökadt och behöfligt utrymme
för den sistnämnde, om och då läroverket
blefve utvidgadt, funne Utskottet planen att
åt staden förvärfva ifrågavarande gårdar
till uppgifna priset vara antaglig.

Efter öfverläggning, och med godkännande
af Utskottets utlåtande, beslutade Stadsfull-
mäktige att uppdraga åt Drätselkammaren,
att med vederbörande träda i underhandling
om inköp af gårdarne N:ris 125, 126 och 137
åt staden till uppgifna priset 35000 kronor, under för-
behåll om Stadsfullmäktiges godkännande af
köpevilkoren, samt att derförutan till Stadsfull-
mäktige afgifna förslag å det sätt, på hvilket
tillgångar till detta köp må kunna beredas.

[MARG: 96.]

{§.10}
Sedan hos Stadsfullmäktige ledamoten A. Lindblad
väckt förslag om antagande af förnyad nummerord-
ning å gårdarne i staden sålunda, att desamma
skulle betecknas med särskild nummerordning för
hvarje gata; och Byggnads Nämnden, deröfver hörd,
på det sätt tillstyrkt bifall til förslaget att, med
bibehållande dock af den förutvarande nummerord-
ningen såsom den officiela, gårdarne långs hvarje
gata måtte förses med särskildt adressnummer;
samt Stadsfullmäktige, med godkännande af Nämn-
dens yttrande, återremitterat ärendet till Nämnden
för att få uppgjort ett förslag till adressnummere-
ringen; så har Nämnden, enligt dess protokolls-
utdrag för den 1 och 8 November 1878, affattat
ett sådant förslag, äfven berörande ämnen, hvilka
med nummererinen stodo i sammanhang, och
sålunda till Stadsfullmäktiges godkännande anmält
följande grunder:

1:o {att} gränserna mellan stadsdelarne Norr, Söder
och Wester förblifva såsom till förene;
2:o {att} - enär, i enlighet härmed, gränslinien mellan Norr
och Söder, som tänkes dragen mellan gårdarne N.ris
61 och 62 i lika riktning, som Ruddamskanalen, skär
Ruddamsgatan -, den delen af denna gata, som ligger
inom Söder, må kallas "Södra Ruddamsgatan"
och den andra delen "Norra Ruddamsgatan";
3:o {att} af de gator, som ännu icke blifvit åsatta namn,
gatorna öster och vester om nya kyrkoplanen å
Norr må benämnas efter sin belägenhet "Öster-
gatan och Wester-gatan";
4:o {att} de nya gator, som uppkomma genom Bruks-
rotens omreglering och byggnadstomters inrättande
å Qvarngärdet, må benämnas:
a.) den yttersta tvärgatan mot Tunafors egor:
"Tunaforsgatan";
b.) den härmed paralella tvärgatan: "Qvarngärdes-
gatan";
c.) den tvärgata, som från Köpmangatan komme
att dragas öfver tomten N:o 13: "Malmgatan";
d.) den långgata som, från Stensborgs trädgård
vid Köpmangatan, komme att dragas öfver Qvarn-
gärdet emot Tunafors trädgård: " Eskilsgatan;"
e.) den mindre, härmed paralella, gata mellan
Qvarngärdesgatan och Tunaforsgatan: "Trädgårds_
gatan";
5:o {att} all mummerering skulle ske i riktning inifrån
utåt stadens yttergräns;
6:o {att}, hvarje gård, som öfver med sidor åt flere
gator, åsättes allenast en nummer vid hufvud-
eller lång-gatan;

[MARG: Ändring]

7:o {att}, i enlighet härmed, {Söder} nummereras från
gränsen mot Norr längs långgatorna till Tunafors;
{Norr} åter från gränsen mot Söder i motsatt rikt-
ning; samt {Wester}, innefattande både Nystaden
och Fristaden, från långgatornas början vid ån utåt
tullarne, hvarjemte om, efter denna numrering,
gårdar vid tvärgatan icke fått nummer, sådan
skulle åsättas i riktning från ån utåt;
8:o {att} platsen framför Jernvägsstationen må benämnas:
"Jernvägsplan";
9:o {att} såväl den officiella eller grundnummern, som adres-
nummern, må å gårdarne anbringas, den förra
på hufvudbyggnaden åt gårdssidan, och den senare
vid hufvudingången åt gatan;
10:o {att} begge nummereringarne antingen medelst brickor
eller målning omedelbert på huset anordnas
på af ByggnadsNämnden godkända sätt, och hvad
beträffade adressnumreringen, hvars hufvudsak-
liga nytta träffade allmänheten, på stadens bekost-
nad i de fall, der gårdsegare undandrage sig
denna kostnad.

[MARG: och]

Detta ByggnadsNämndens förslag, närmare
åskådliggjordt på en aflemnad karta, hade
sedan behandlats af Utskottet, enligt remiss den
19 December 1878, hvarefter Utskottet, i nu före-
draget betänkande af den 2 i denna månad,
förklarat sig funnit Nämnden förslag lämpligt,
med undantag allenast af det i 6:te punkten in-
nefattade, och hvarutinnan Utskottet - med anledning
deraf att många gårdar finnas med hufvudingång,
icke från långgata, utan från tvärgata - vore af
den mening, att hvarje gård, som har sidor åt olika
gator, borde hafva nummer åt alla gatorna, fastän
- och detta med tillämpning af Nämndens förslag att
adressnummern skall anbringas vid hufvudingången
åt gatan - någon nummer icke i verkligheten varder
anbringad åt den gata, hvaråt hufvudingången icke
ligger, så att nummern vid en gata i sådana fall
icke kunde blifva synlig i oafbruten följd, utan
måste fortgå med vissa afbrott.

Efter härom förd öfverläggning blef
ByggnadsNämndens här ofvan omförmäldta
förslag antaget, med undantag 6:te punkten
deri, och hvarom Stadsfullmäktige beslutade,
i enlighet med Utskottets förslag, att hvarje
gård, som har sidor åt olika gator, skall
hafva nummer åt alla gatorna.

Emedan detta Stadsfullmäktiges beslut är
afsedt att såsom kommunalstadga tillämpas till
befrämjande af ordning inom samhället, skulle
detsamma underställas Kongl. Maj:ts Befallnings-
hafvandes godkännande, enl. 75.§. i K.F. den 21 Mars 1862
om Kommunalstyrelse i Stad.

[MARG 107.]

{§.11.}
Sedan Stadsfullmäktige, enligt §.4 här ofvan,
denna dag beslutat antaga en ny strandlinie
framför Rådhustorget mot ån, i enlighet med
Drätselkammaren förslag; så pröfvades nu
särskildt ByggnadsNämndens förslag till strand-
linie, affattadt å en aflemnad ritning, i hvad
samma förslag afser sträckningen {från} Rådhus-
torget till Stadsträdgården; hvarvid samma
förslag af Stadsfullmäktige godkändes och
antogs under vilkor, som Nämnden hemställt, eller att gårdsegare, som
vill af berörda nya tomtlinie mot ån sig begagna, skall
vara skyldig att hvar för sin tomt anbringa jemn strand-
skoning; skolande så väl detta beslut, som
det föregående, om stranden vid Rådhustorget,
såsom begge innefattande en jemkning af rin-
gare betydenhet i byggnadsqvarters gränser, under-
ställas Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes god-
kännande, jemlikt §.10: Byggnads Stadgan för
rikets städer.

[MARG: 133.]

{§.12.}
V. Ordföranden erhöll permission från sammanträdet.

{§.13.}
Bifölls Hamndirektionens hemställan att få
efter uppvisad plan utföra muddring framför
hamnbryggan vid Nybrohamnen så, att fartyg
kunna derstädes utan allt för stora svårigheter
lossa och lasta varor; och tilläts hamndirektio-
nen att dertill få af hamnkassans medel an-
vända begärda 1200 kronor.

[MARG: 144.]

{§.14.}
Med anmälan att en utskänkningsrättighet
här i staden för maltdrycker, tilländaginge detta år och att
elfva sådana rättigheter innehades af personer för
längre tid, hade Poliskammaren förklarat sig
anse att ett antal af tolf utskänkningsställen af
ifrågavarande slag för staden Eskilstuna icke vara
för högt tilltaget och att Poliskammaren derföre
ämnade hos Konungens Befallningshafvande hem-
ställa att den med innevarande försäljningsår till-
ändagående utskänkningsrättigheten finge ytterligare
utbjudas.

Stadsfullmäktige förklarade sig häremot
icke hafva något att erinra.

[MARG: 145.]

{§.15.}
Upplästes en skrifvelse från Verkställande Direktören
i Oxelösund-Flen-Westmanlands jernvägsaktiebolag af
den 8 i denna månad, innehållande att bolagets Styrelse
såsom tillägg till de vilkor, som innefattades i en
förut aflåten skrifvelse, angående rättighet för sta-
den att taga en grusbank på jernvägens område
vid Westermarksgatan, m.m, beslutat att medgifva
stadens förlängning af tiden borttagandet af
grusbanken och berget derstädes intill den 1
April 1884; men Bolagsstyrelsens i öfrigt fast-
stälda vilkor skulle tjena till noggran efterrät-
telse.

Den verkställighet, som å stadens sida häraf
må påkallas och som öfverensstämmer med
Stadsfullmäktiges beslut i detta ämne af den
13 sistlidne Februari, uppdrogs åt Drätselkam-
maren.

[MARG: 80.]

{§.16.}
Herr Joh. Walén inlemnade en motion om
befrielse för Barnhemsgården från erläg-
gande af Kommunalutskylder; och denna
motion remitterades för beredning till Drät-
selkammaren.

[MARG: 146]

{§.17.}
Åt Herrar Joh. Walén och A.W. Koraen upp-
drogs att jemte Ordföranden justera detta proto-
koll en timma efter det sammanträdet nu
kl.7. e.m. afslutades.

Samma dag uppläst och justeradt:

/TheofrMunktell/
/A;W;Koraen/
/Joh. Walén/

1879 den 15 April på Rådhuset offentligen uppläst
betygar

[MARG: {147.}]

/Fr Leonh Kinnander/
/[oläsligt]; Svahnberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 april 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106945.

Personrelationer