Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 april 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 april 1890

Anmärkning

1889 [felskrivet; bör vara 1890] den 10 April.

Närvarande samtliga Herrar Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr A. F. Dahlström
Herr Th. Engström
Herr Th. Boberg med godkända förfall

Herr K. Söderblom, som är på Riksdagen.
Herr Albin Hellstedt utan anmäldt förfall.

{§1.}
Stadsfullmäktige behandlade af Herr Albin Hellstedt mundt-
ligen väckt motion om att Staden måtte öfvertaga gatu-
renhållningen; Och hade Utskottet i detta
ärende hemstält att motionen måtte på så sätt bifallas,
att Staden öfvertager gaturenhållningen mot aflösning,
som af gårdsegarne erlägges medelst viss årlig afgift för qvadrat-
fot, hvilken afgift Drätselkammaren, efter utredning, må
föreslå, men att, sedan Drätselkammaren med förslag till sådan
afgift inkommit, gårdsegarne må i ärendet höras innan Stadsfull-
mäktige slutligen afgöra detsamma.

Efter öfverläggning, hvarunder Herrar Stålberg och Lundblad
yrkade afslag å motionen och Herr Falk bifall till Utskottets utlåtande,
blef
motionen af Stadsfullmäktige afslagen.

[MARG: [74]]

{§2.}
I enlighet med med Utskottets hemställan
beslutade Stadsfullmäktige instämma i Poliskammarens
i dess protokoll den 11 nästlidne Mars innefattade
förslag till ordnande af vin och maltdrycksförsäljningen
i staden under nästkommande försäljningsår.

Ett af Herr H. Lundberg väckt förslag att Stadsfull-
mäktige skulle göra hemställan om utbjudande af ytter-
ligare en ölutskänkningsrättighet å stadsdelen Wester
blef af Stadsfullmäktige afslaget med 13 röster mot
12 röster, som afgåfvos för bifall till förslaget.

[MARG: 91]

{§3.}
I enlighet med Utskottets utlåtande biföllo
Stadsfullmäktige aflidne förre Kommissionslandtmätaren
A. P. Liedbergs enka Carolina Liedbergs ansökan
att å hennes bemälde man påförda kommunalut-
skylder till Staden för nästlidne år 722 kronor
[72] öre måtte afkortas 320 kronor 82 öre, som belöpte
sig på den summa, hvilken blifvit af Landshöfdinge
Embetet afkortad för dödsfall å A. P. Liedbergs för år
1889 taxerade inkomstbevillning, samt att af åter-
stående kommunalutskylder 401 kronor 90 öre måtte
efterskänkas två tredjedelar.

[MARG: 92]

{§.4.}
I enlighet med Utskottets hemställan beslutade
Stadsfullmäktige, med bifall till af Fattigvårdsstyrel-
sen väckt förslag, att med den så kallade Kra-
merska fonden skall förfaras på det sätt att räntan
å fonden lägges till kapitalet tills detta uppgått
till 5000 kronor och att derefter vid jul räntan skall utdelas
till några sådana fattiga, som icke äro lagligen be-
rättigade till fattigvård, men för hvilka ömmande
omständigheter förefinnas, hvarjemte bestämdes
att fonden fortfarande och äfven sedan ränteutdelning
träder i verket skall stå under Fattigvårdsstyrelsens
förvaltning.

[MARG: 93]

{§5}
Med anledning af utaf Herr Ade Falk mundtligen
väckt motion om gymnastiklokalens upplåtande till Löjt-
nanten C. A. Noréus beslutade Stadsfullmäktige i enlighet
med Drätselkammarens utlåtande att tillstånd må lemnas
gymnastikläraren Löjtnanten C. A.
Noréus att dagligen i och för lektioner i friskgymnastik
disponera gymnastiklokalen under högst två på hvarandra
följande timmar, infallande antingen före eller efter samt-
lige skollektionerna samt på tider, som af Drätselkam-
maren, Rektor vid allmänna läroverket och skolrådets
ordförande gemensamt bestämmas.

[MARG: 95]

{§6.}
Med anledning af ansökning hos Stadsfullmäktige
af Fabriksidkaren J. W. Björck att få på ytterligare
ett år arrendera Sliphuset N:o 47, södra delen, hade
Drätselkammaren, efter beredning, hemstält att Stads-
fullmäktige måtte lemna Drätselkammaren i updrag
att uthyra Sliphuset N:o 47 på ytterligare ett års
tid från den 1 instundande Oktober, dervid dock bland
arrendevilkoren skulle förekomma stadgande derom
att blifvande arrendatorer skola vara skyldiga
underkasta sig de föreskrifter, Helsovårdsnämnden
kan beträffande de olika sliperilokalerna finna sig
befogad i sundhetshänseende meddela.

Stadsfullmäktige biföllo Drätselkammarens
framställning.

[MARG: 94]

§7.
På framställning af Drätselkammaren beslutade
Stadsfullmäktige uppdraga åt Drätselkammaren
att hos Kongl. Maj:ts och Rikets Svea Hofrätt anföra
besvär öfver Konungens Befallningshafvandes i länet
den 19 Mars 1890 meddelade tvenne utslag i fråga om sökt
handräckning för borttagande af å Stadens utmark Westermarken
upförda stugor, tillhöriga Snickaren F. Lundström
och Jan Erik Andersson.

[MARG: 2 ex 97]

{§8.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Kongl. Maj:ts Utslag
den 22 November 1889, deri Kongl Maj:t fast-
stält Kammarrättens utslag den 1 April nämnda år, hvari-
genom förordnats att aflidne Fabriksidkarens C. O. Öbergs omyn-
diga barn skola uteslutas ur mantalslängden för Eskilstuna
stad och i stället upptagas i mantalslängd för Fors
socken.

Utslaget lades till handlingarne och utanordnades
af Stadskassan tjugu kronor till utslaget åsatt
stämpelafgift.

§9.
Genom Magistraten hade till Stadsfullmäktige
för afgifvande af påminnelser öfverlemnats
samtliga handlingar i hos Konungens Befallningshafvande
af Stadsfullmäktige anhängiggjordt vid angående enkan
Anna Sofia [Jonssons] och hennes barns mantalsskrif-
ning.

Handlingarne remitterades till Fattigvårdsstyrelsen, som hade med förslag
till påminnelser i målet inkomma till Stadsfullmäktige

{§10}
Uti mål angående Stenarbetaren Lars Johan
Ringstedt och hans familjs mantalsskrifning beslutade
Stadsfullmäktige afgifva följande påminnelse:

"Till Konungens Befallningshafvande i Söder-
manlands län.

Då af handlingarne i målet framgår att Stenarbetaren
Lars Johan Ringstedt med familj blifvit för innevarande
år mantalsskrifven i Kjula socken, få Stadsfullmäktige,
som mot den åtgärden icke hafva något att erinra,
fullfölja ansökningen om uteslutande ur Eskilstuna
stads mantalslängd."

[MARG: Exp]

{§11.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Konungens Befallnings-
hafvandes till Magistraten aflåtna tvenne skrifvelser
den 20 sistlidne Mars, hvaraf inhemtades att Konungens
Befallningshafvande i Westmanlands län förordnat {dels} att
Korgmakaren Knut August [Forsström], pigan Maria Mathilda
Werner och arbetaren Hjalmar Abrahamsson skola för inne-
varande år mantalsskrifvas i Harakers socken af Westman-
lands län dels att Jernarbetaren Carl August Hasselblad
skall för innevarande år mantalsskrifvas i staden Westerås.

{§12.}
Från Fattigvårdsstyrelsen hade inkommit
utdrag af dess protokoll den 3 i denne månad, deri Styrelsen,
med anmälan att för närvarande åttio personer äro intagna å fattigvårds-
och arbetsinrättningen och detta är det högsta antal som utrymmet
i nya fattigvårdshuset enligt upprättad plan medgifver samt
det visar sig att under de sistförflutna åren hjonens antal
varit i ständig tillväxt, hos Stadsfull-
mäktige hemstälte att åtgärder måtte snarast
möjligt vidtagas för anstaltens utvidgande.

Ärendet blef till Fattigvårdsstyrelsen återremitteradt
i och för afgifvande af förslag till anmälda
olägenhetens afhjelpande.

§13.
Sedan nu Magistratens och Byggnadsnämndens utlåtanden om
förslaget till ny Byggnadsordning kommit Stadsfullmäktige till-
handa beslutades att ärendet skulle bordläggas till stads-
fullmäktiges nästa sammanträde, på det att ledamöterna måtte beredas
tillfälle att taga del af handlingarne i ärendet.

[MARG: 3.]

{§14.}
Med bifall till derom af Hamndirektionen gjord
framställning beslutade Stadsfullmäktige att hamn-
umgälder ej skola tagas af varor som lossas eller
lastas vid Stadens nedre hamn, så länge hamnumgälder
för varor ej erläggas vid lossning och lastning ofvan
stadens nedre hamn.

[MARG: 98]

{§15}
I skrifvelse den 8 i denna månad hemstälde
Drätselkammaren om att ytterligare 3200 kronor
måtte för anskaffning af pråmar till det ångmudderverk,
som skall för stadens räkning inköpas, utöfver de redan
beviljade 2000 kronor anslås samt att för sådant
ändamål ett tillfälligt lån till förstomnämnda
belopp må, derest så erfordras, upptagas.

Stadsfullmäktige biföllo denna hemställan.

[MARG: 99]

{§16.}
I egenskap af gode män i Källaremästaren
Axel Carlssons konkurs anhöllo Stadsfiskalen
Aug. Johansson, Vinhandlanden E. A. Lundblad
och Disponenten Herman Egnell i till Stads-
fullmäktige stäld skrifvelse den 5 i denne månad
om tillstånd att å Djurgården få uppföra den schweitzeri-
veranda, hvilken förut varit upsatt å Hotellgården
N:o 58 äfvensom att Stadsfullmäktige måtte utse
plats för samma veranda.

Stadsfullmäktige beslutade updraga åt Drätsel-
kammaren att, å Stadsfullmäktiges vägnar, i ärendet besluta
samt, derest Drätselkammaren finner skäligt bifalla
ansökningen, utse plats för verandan.

[MARG: 100]

{§17.}
Till Utskottet remitterades för beredning:

1:o C. A. [Engqvists] ansökan om befrielse från 1889 års
honom påförda Kommunalutskylder till staden.

[MARG: 101]

2:o Herr Axel Carlssons motion om beviljande af ett förslagsanslag å
femtio kronor för år till bestridande
af kostnader för medels insändande till Ränte och Kapi-
talförsäkringsanstalten i Stockholm samt utseende af
en person, som ombesörjer medlens insändande.

[MARG: 102]

{§18.}
För utevaro från dagens sammanträde utan anmäldt
förfall pliktar Herr Albin Hellstedt 2 kronor.

{§19.}
Herrar Stålberg och Åkerstein utsågos att
jemte Herr Ordföranden justera
dagens protokoll en stund efter det nu afslutade
sammanträdet.

Samma dag justeradt

/Theofr Munktell/
/H, Åkerstein./
/Aug; Stålberg/

År 1890 den 14 April å Rådhuset offentligen
uppläst. betyga

/Gust Carlsson/
/Aug; Winbom/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 april 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 12 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106944.

Personrelationer